Year 2019, Volume 5 , Issue 10, Pages 123 - 145 2019-06-30

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ MÜZİK ALANI ÖĞRENCİLERİN MÜZİK KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ:BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI

Oral AKÇA [1]


Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM)özel yetenekleri geliştirme programı (ÖYG) müzik alanı,üstün yetenekli olarak kabul edilen ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özelliklerini müzikal anlamda geliştiren ve onlara sanat eğitimi sağlayan bir kurumsal bir yapılanmadır. Müzik alanından tanılama yoluyla özel yetenek sınavına da tâbi tutulan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden başarılı olanlar bu eğitimden yararlanabilmektedir. BİLSEM’lerde, müzik alanında öğrencilere teorik derslerin yanı sıra ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda piyano,keman, gitar vb. çalgılara yönelik çeşitli etkinlikler uygulanmaktadır.

Bu araştırmada, BİLSEM müzik alanı öğrencilerinin müzik kavramına yönelik bilişsel yapılarını belirlemek amacıyla, eğitim alanında sıkça başvurulan alternatif ölçme yöntemlerinden metafor tekniği kullanılmıştır.Araştırmanın verileri, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Mersin Yenişehir Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi, Tarsus Hadiye Kuradacı Bilim ve Sanat Merkezi, Silifke Bilim ve Sanat Merkezi, Konya Bilim ve Sanat Merkezi, Adana Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğrenim gören 100 ortaokul öğrencisinden toplanmıştır. Çalışmada katılımcılara,müzik kavramına ilişkin ürettikleri metaforları yazmaları için bir form verilmiştir.  Formda “Müzik .......gibidir. Çünkü .......” ifadelerini tamamlamaları istenmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile kategorilere ayrılarak çözümlenmiştir. Araştırma, durum tespitine yönelik betimsel bir çalışma olup nitel bir araştırmadır.000

Müzik, müzik eğitimi, BİLSEM, metafor
 • Babacan, E. (2014). Agsl öğrencilerinin müzik kavramına ilişkin algıları: Metafor analizi,Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 124-132.
 • Bayram, L. (2010). Polis koleji öğrenci, öğretim elemanı ve idari çalışanlarının okullarına ilişkin metaforik algıları. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Kılıç, A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PegemAkademi yayıncılık.
 • Düzgören, H. ve Gerekten, S. E. (2017). Anadolu lisesi öğrencilerinin 'müzik dersi' kavramına ilişkin algıları. Online Journal of Music Sciences, 2(3), 86-117.
 • Girmen, P. (2007). İlköğretim öğrencilerinin konuşma ve yazma sürecinde metaforlardan yararlanma durumları. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kurtaslan, Z., Aydın,B. ve Özer,B. (2018) Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla ortaokul ve lise öğrencilerinin “müzik öğretmeni” kavramına yönelik bilişsel yapılarının belirlenmesi. Ekev Akademi Dergisi, Yıl: 22, Sayı: 74 (Bahar 2018).
 • Mustan Dönmez, B. ve Karaburun, D. (2013). Türk halk müziği sözlerinde metaforik anlatım geleneği. Turkish Studies - International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic8(4), 1081-1097.
 • Pektaş, S., Düzkantar, A., Yurga C. (2016). Özel Eğitim Alan Çocukların Eğitiminde Müziğin Kullanılmasına İlişkin Ebeveyn Görüşleri, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 6 (14), 1-17.
 • Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 55, 459-496.
 • Schippers, H. (2006). ‘As if a little bird is sitting on your finger...’: Metaphor as a key instrument in training professional musicians. International Journal of Music Education, 24(3), 209-217.
 • Tuna, Y.E. (2018). Tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Atatürk ilkelerine ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığı ile belirlenmesi. Turkish History Education Journal, 7(1), 43-68.
 • Umuzdaş, S. ve Umuzdaş, M. S. (2013). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin müzik dersine ilişkin algılarının metafor yoluyla belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 10(1), 719-729.
 • Uygun, M. A. (2015). Öğretmen Adaylarının Geleneksel Müzik Türlerine İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi.Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-16.
 • Woody, R. H. (2002). Emotion, imagery and metaphor in the acquisition of musical performance skill. Music Education Research, 4(2), 213-224.
 • Woody, R. H. (2004). Advanced music students’ use of imagery and metaphor-based instruction in generating expressive performance. S. D. Lipscomb, R. Ashley, R. O. Gjerdingenand P.Webster (Ed.), In Proceedings of the 8th International Conference on Music Perception and Cognition (pp. 482-485). Adelaide, Australia: Causal Productions.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek H., (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zangwill, N. (2007). Music, metaphor and emotion. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 65(4), 391-400.
 • Zbikowski, L. M. (2008). Metaphor and music.Raymond W.Gibbs, Jr. (Ed.), In TheCambridge Handbook of Metaphor and Thought(pp. 502–524).Cambridge: Cambridge University Press.
 • Zangwill, N. (2014). Music, metaphor and aesthetic concepts. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 72(1), 1-11.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8547-2135
Author: Oral AKÇA (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

APA Akça, O . (2019). BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ MÜZİK ALANI ÖĞRENCİLERİN MÜZİK KAVRAMINA YÖNELİK ALGILARININ BELİRLENMESİ:BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 5 (10) , 123-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/50092/580816