Year 2020, Volume 6 , Issue 11, Pages 104 - 126 2020-01-27

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL MÜZİK DERSİ KAZANIMLARINA YÖNELİK YETERLİK DURUMLARI

Muzaffer Soner YILMAZ [1] , Şebnem YILDIRIM ORHAN [2]


Bu çalışmada, sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının müzik alanında mesleki yeterlik düzeylerinin ortaya konulması amacıyla ilkokul müzik dersi öğretim programının kazanımlar boyutuna ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri alınmıştır.  Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 öğretim yılı Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda eğitim gören 50 sınıf öğretmeni adayı ile Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde görev yapan 50 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma, ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf müzik dersi öğretim programı konu ve kazanımları ile sınırlıdır. Araştırma genel tarama modelinde olup, betimsel bir çalışmadır. Çalışmada sınıf öğretmenleri ve sınıf öğretmeni adaylarının müzik dersi öğretim programına yönelik yeterliklerine ilişkin görüşlerin tespiti için araştırmacının hazırladığı üçlü likert ölçeği uygulanmış, ulaşılan veriler SPSS programı kullanılarak istatistiksel işleme tabii tutulmuş ve sonuçların karşılaştırılması için bağımsız t-testi ile Mann-Whitney U testlerinden yararlanılmıştır. Çalışma, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının yeterlik ve eksiklerinin tespit edilmesi, bu konuda alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve öneriler getirilmesi açısından önemli görülmektedir. Araştırmanın sonucunda, konu ve kazanımların öğretimi ve uygulanması bakımından deneyimli sınıf öğretmenlerinin sınıf öğretmeni adaylarına göre daha yetersiz oldukları ve üniversitelerin müzik dersi öğretim programında yer alan ders çıktılarının MEB Müzik Dersi Öğretim Programı’nda yer alan bazı konu ve kazanımları karşılamadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Sınıf öğretmeni, sınıf öğretmeni adayı, müzik dersi, ilkokul, kazanım, yeterlik
  • Altınkurt, L. (2005). Türkiye’de sanat eğitiminin gelişimi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 125-136.
  • Aslim, S. T. (2013). İlköğretim öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, .65-81.
  • Çoban, A. (2011). Sınıf öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 28-45.
  • Karasar, N. (1984). Bilimsel araştırma metodu. Ankara: Hacettepe Taş Kitapçılık..
  • Küçüköncü, Y. (2006). Türk eğitim sistemindeki yeniden yapılanma sürecinde müzik. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyum Bildirisi, 1-18. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
  • Küçüköncü, Y. (2000). Sınıf öğretmenliğinde müzik eğitimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8-12. Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Öğretim programı tanıtım sunusu. https://tegm.meb. gov.tr/meb_iys_dosyalar/201706/09163358_MYzik_Dersi_YYretim_ProgramY.pdf sayfasından erişilmiştir.
  • Özmenteş, S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim müzik eğitimine ilişkin görüşleri: Antalya ilinde nitel bir çalışma. Eğitimde Yeni Yönelimler-5 “Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme” isimli sempozyumda sözlü bildiri olarak sunulmuştur: http://sabahatozmentes.blogspot.com.tr/2011/02/snf-ogretmeni adayla - rının-ilkogretim.html sayfasından erişilmiştir. Saydam, R. (2003). İlköğretim okulu I. ve II. devre müzik eğitiminde eğitimci sorunu. Cumhuriyetimizin 80.Yılında Müzik Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, İnönü Üniversitesi, Malatya, 75-81.
  • Uçan, A. (1999). İlköğretimde müzik eğitimi- modül 9. Burdur: Milli Eğitim Bakanlığı.
  • Usun, S. & Usun, S. (2000). İlköğretim okulları müzik öğretimi süreçlerinin iletişim öğeleri açısından değerlendirilmesi. P.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-9.
  • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-0009-6092
Author: Muzaffer Soner YILMAZ
Institution: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET KONSERVATUVARI
Country: Turkey


Author: Şebnem YILDIRIM ORHAN
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 27, 2020

APA Yılmaz, M , Yıldırım Orhan, Ş . (2020). SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKOKUL MÜZİK DERSİ KAZANIMLARINA YÖNELİK YETERLİK DURUMLARI . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 6 (11) , 104-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/52410/646528