Year 2021, Volume 7 , Issue 13, Pages 14 - 33 2021-01-27

MÜZİK SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE

Cem ZAFER [1]


İnsanlığın ilk dönemlerinden beri gerek birey gerekse toplum yaşamında bir yeri olan müziğin, zaman içinde insanlar ve toplum üzerindeki etkilerinin anlaşılması ile “toplum bilimi” olarak bilinen “sosyoloji” bilim dalı içinde yer aldığı görülmektedir. XIX. yüzyılda gündeme gelen ve hızlı bir gelişme gösteren müzik sosyolojisi ile müzikte toplumsal sınıflamalar, müziğin hitap ettiği kesimler, müziğin toplumsal yönlendirmedeki etkileri ve müziğin oluşumu ile ilgili standartlar gibi pek çok alanda literatüre yeni yapılar kazandırılmıştır. Hazırlanan bu çalışmada müzik sosyolojisinin dünyadaki ve Türkiye'deki gelişimi incelenmiştir. Öncelikle müzik sosyolojisinin tarihsel süreç içindeki gelişimine yer verilen çalışmada, Türkiye'de müzik sosyolojisi alanında yapılan çalışmalara da yer verilmiş ve müzik sosyolojisi ile ilgili literatürde yer alan kavramlara değinilmiştir. Çalışmanın temel amacı müziğin toplumla iç içe olduğunu gözler önüne sererek toplumsal yapıda müziğin ne denli etkili olduğunu ortaya koymaktır.
müzik sosyolojisi, toplum ve müzik, sosyoloji, dinleyici, müzik üretimi, müzik sosyolojisi,, toplum ve müzik;, sosyoloji;, dinleyici, müzik üretimi
 • Adorno, T. W., M. Horkheimer, Dialectics of Enlightenment, Londra: Verso, 1979.
 • Becker, H., Art Worlds, Berkeley: University of California, 1997.
 • Birekul, Mehmet, “Popüler Kültür ve Müzikte Anlamın Kaybı”, Akademik İncelemeler Dergisi, C. 10, S. 1, 2015, ss. 155 – 180.
 • Cengiz, Recep, “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Müzik (Tokat Örneği)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 4, S. 18, 2011.
 • Elbaş, Oğuz, Türkiye’de Müzik Kültürü, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 2011.
 • Işıktaş, Bilen, “Müzik Sosyolojisi (Sosyomüzikoloji) Evreninde Tarihsel Perspektifler ve Georg Simmel”, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, S. 38(1), Haziran 2017, ss. 31-65
 • Onay, Yılmaz, Müzik Üzerine Tartışmalar, Evrensel Basım Yayın, İstanbul, 2006, ss. 40 – 57.
 • Oskay, Ünsal, Müzik ve Yabancılaşma (Aristo, Huizinga ve Adorno Açısından Bir Ön Çalışma), Der Yayınları, İstanbul, 1995, ss. 29 – 54.
 • Oskay, Ünsal, Müzik ve Yabancılaşma, Der Yayınları, İstanbul, 1995, s. 31 – 32.
 • Sağır, Adem, Barış Öztürk, “Sosyolojik Bağlamda Müzik ve Kimlik: Karabük Üniversitesi Örneği”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015, 8/2.
 • Turley, A. C., “Max Weber And The Sociology Of Music”, Sociological Forum, Vol.16, No.4, 2001.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0285-2755
Author: Cem ZAFER (Primary Author)
Institution: OKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 27, 2021

APA Zafer, C . (2021). MÜZİK SOSYOLOJİSİ ÜZERİNE . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 7 (13) , 14-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/60076/768280