Year 2019, Volume 8 , Issue 2, Pages 471 - 501 2019-12-16

Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Örneği

Evşen AYMEN PEKER [1] , Erol TAŞ [2]


Araştırmanın amacı ortaokul 5.sınıf Fen bilimleri dersi, Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım ünitesi için geliştirilen klasik ve teknolojik destekli oyunların derslerde kullanımı sonrası öğrencilerin oyunlar konusundaki görüşlerini ortaya koymak ve bu yaş grubu öğrencilerin daha çok ne tür oyunlar oynamaktan hoşlandığını tespit etmektir.

Olgu bilim deseninde yürütülen çalışmaya 2014-2015 eğitim öğretim yılında Samsun’da üç farklı okuldan 226 öğrenci katılmıştır. Altı haftalık uygulama sonrası, oyun konusundaki görüşleri belirlemek amacıyla 85 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin seçiminde maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemine başvurulmuştur. Mülakatta öğrencilerden oyunu tanımlamaları, oyun denildiğinde akıllarına gelen ilk üç kelimeyi ifade etmeleri istenmiş, frekans tablosu elde edilmiştir.

Öğrencilerin oynamaktan hoşlandığı oyunları belirleyebilmek için çalışmaya katılan tüm öğrencilere, bir form verilmiş, formlardan elde edilen veriler kullanılarak frekans tabloları elde edilmiştir.

Araştırma sonucunda deney gruplarındaki öğrencilerin oyunu tanımlarken eğlence ve öğrenme kavramlarını sıklıkla kullandıkları belirlenmiştir. Kontrol grubu öğrencileri tanımlarında sıklıkla eğlenceyi vurgulamıştır. Ayrıca öğrenciler tanımlarında duygusal ifadeler, kurallılık, arkadaşlık ilişkisi, bedensel ve zihinsel gelişim, yaşam ve oyunun zararları gibi kavramlara da yer vermiştir. Öğrencilerin oyun tanımları yetişkinlerin ortaya koyduğu tanımlarla benzerlik göstermektedir.

Öğrencilerin oyun denilince aklına ilk gelen kelime eğlence, ikinci kelime ise öğrenme, ders, bilgilenmektir. Öğrenciler oyun esnasında hissettikleri duyguları da bu üç kavram içerisinde belirtmiştir. Öğrenciler, oyunun olumlu (mutluluk, sevinç, neşe, huzur, zevk alma, heyecan vb.) ve olumsuz duygular (üzüntü, kızgınlık vb) çağrıştırdığını belirtmiştir.

Oynamaktan hoşlanılan oyunlarla ilgili elde edilen veriler değerlendirildiğinde öğrencilerin teknoloji tabanlı olmayan 33, teknoloji tabanlı olan 88 farklı oyunu oynamaktan hoşlandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Olgu bilim, oyun, yarı yapılandırılmış görüşme
 • Akturan, U. ve Esen, A. (2008). Fenomenoloji. T. Baş ve U. Akturan (Ed.) içinde, Nitel araştırma yöntemleri (ss. 83-98). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Bertiz, H. (2010). Dramanın çevre bilinci oluşturmadaki rolü ve etkililiği. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Boratav, P. N. (1984). 100 soruda Türk folkloru. İstanbul: Adam Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.
 • Demirel, Ö. (2010). Eğitim sözlüğü (4. bs.). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Dönmez, N. B. (1992). Oyun kitabı. İstanbul: Esin Yayınevi.
 • Durusoy, H. (2012). 6. sınıf “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde basamaklı öğretim yöntemi ve yaratıcı drama yönteminin öğrenci erişisine ve kalıcılığa etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ekici, G. (2016). Öğretmen Adaylarının “Bilgisayar” Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (3), 755-781. E-ISSN: 2149-5459 P-ISSN: 1303-0094
 • Garris, R. Ahlers, R. & Driskell, J. (2002). Games, motivation and learning: A research and practice model. Simulation & Gaming, 33 (4), 441-467.
 • Hazar, M. (2000). Beden eğitimi ve sporda oyunla eğitim. Ankara: Tutibay Ltd. Şti.
 • Kahyaoğlu, H., Yavuzer, Y. ve Aydede, M. N. (2010). Fen Bilgisi dersinin öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (3), 741-758.
 • Kalkan, A. (2016). 3B sanal dünyalarda oyunlaştırmanın ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin başarı, akış ve tutumlarına etkisinin araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Ünivesitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Mangır, M. ve Aktaş, Y. (1993). Çocuğun gelişiminde oyunun önemi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 26 (16), 14-19.
 • Nalçacı, İ.Ö. (2012). Çevremizdeki kirlilik konusunun ilköğretimde yaratıcı drama yöntemi ile işlenmesi ve öğrenci farkındalığına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Price, R. V. (1990). Computer- aided instruction: A guide for authors, Pacific Grove, CA, USA: Brooks/Cole Publishing.
 • Snape, D. and Spencer, L. 2003. The Foundations of Qualitative Research. In J. Ritchie and J. Lewis (Eds), Qualitative research practice a guide for social science students and researchers (p.1-23), New Delhi, SAGE Publications.
 • Şahin, M. (2015). Oyunlaştırılmış oyun temelli öğrenmenin öğrencilerin fen bilimleri dersi başarılarına ve derse yönelik tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Şahin, Y.T. ve Yıldırım, S (1999). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Teddlie, C. & Tashakkori, A. (2015). Karma yöntem araştırmalarının temeli. Y. Dede & S. B. Demir (Çeviri. Ed.). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Türk Dil Kurumu (2012), TDK Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.50d22884399d37.08904499.
 • Yavuzer, H. (2012). Çocuk psikolojisi (34. bs.). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştirma yöntemleri, (6.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurt, E. (2007). Eğitsel oyun tekniği ile fen öğretimi ve yeni ilköğretim müfredatındaki yeri ve önemi (Muğla İli Merkez İlce Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-0969-5753
Author: Evşen AYMEN PEKER (Primary Author)
Institution: MEB, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Atakum/SAMSUN
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4077-7351
Author: Erol TAŞ
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution Ondokuz Mayıs Üniversitesi- BAP Lisansüstü Tezleri Destekleme Programı Projeleri
Project Number PYO.EGF.1904.14.006
Dates

Publication Date : December 16, 2019

Bibtex @research article { amauefd605172, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {471 - 501}, doi = {}, title = {Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Örneği}, key = {cite}, author = {Aymen Peker, Evşen and Taş, Erol} }
APA Aymen Peker, E , Taş, E . (2019). Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Örneği . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 471-501 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/50660/605172
MLA Aymen Peker, E , Taş, E . "Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Örneği" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 471-501 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/50660/605172>
Chicago Aymen Peker, E , Taş, E . "Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Örneği". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2019 ): 471-501
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Örneği AU - Evşen Aymen Peker , Erol Taş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 471 EP - 501 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Örneği %A Evşen Aymen Peker , Erol Taş %T Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Örneği %D 2019 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Aymen Peker, Evşen , Taş, Erol . "Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Örneği". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 2 (December 2019): 471-501 .
AMA Aymen Peker E , Taş E . Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Örneği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 471-501.
Vancouver Aymen Peker E , Taş E . Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Örneği. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; 8(2): 471-501.
IEEE E. Aymen Peker and E. Taş , "Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Oyun Konusundaki Görüşleri: Samsun Örneği", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 471-501, Dec. 2019