Year 2020, Volume 9 , Issue 1, Pages 30 - 64 2020-06-03

Robotik Kodlama Eğitiminden Yansımalar: Zihinsel İmajlar

Gamze YAYLA ESKİCİ [1] , Serdar MERCAN [2] , Fırat HAKVERDİ [3]


Bu çalışmada ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan robotik kodlama eğitiminin öğrenme ortamına ve öğrencilerin zihinsel imajlarına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi sekiz ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Öğrenciler ikişerli grup yapılarak takım çalışmasına dayalı bir eğitim tasarlamıştır. Bu sayede kodlama ve robot yapımı sırasında etkileşimli öğrenme ile sorunların azaltılması amaçlanmıştır. Araştırmacılar tarafından tasarlanan robotik kodlama eğitimi için LEGO Minsdstorms EV3 Student Education seti kullanılmıştır. Lego setinden elde edilecek olan robotların kodlanması için Ardunio tabanlı sürükle yapıştır temelli bir yazılım kullanılmıştır. Eğitim içeriğinin uygunluğunu ve süreci gözler önüne sermek adına alan notu alınarak öğrenme ortamı okuyucuya yansıtılmaya çalışılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, öğrencilerin robot kavramına dair zihinsel imajlarını belirlemek için iki açık uçlu sorudan oluşan anket ve araştırmacı günlüğü kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen cevaplar içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiş ve günlükten elde edilen nitel veriler ile desteklenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, öğrenciler robotik kodlama eğitimi sonrasında algılarının geliştiği, robotun farklı ortamlarda algılama, depolama gibi farklı görevleri olabilen komplex yapıdaki teknolojiler olabileceğini düşündükleri görülmüştür. Ayrıca, verilen eğitimin robot kavramına dair zihinsel imajlarını olumlu yönde etkilediği ortaya çıkmıştır. Robotik kodlama eğitimi için farklı yazılımlar ile eğitimlerin ve öğrenme ortamlarının nasıl tasarlanması gerektiğine dair çalışmaların yapılması önerilmiştir. 

Robotik, kodlama, zihinsel imaj
  • Aksoy, S (2017). Değişen teknolojiler ve endüstri 4.0: Endüstri 4.0’ı anlamaya bir giriş. Sosyal Araştırmalar Vakfı Katkı, 4, 34-44. Baki, A. (2002). Öğrenen ve Öğretenler için Bilgisayar Destekli Matematik. İstanbul: Ceren Yayınevi.Baki, A. (2008). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi (4. baskı). Ankara: Harf Eğitim Yayıncılık.Benitti, F. B. V. (2012). Exploring the educational potential of robotics in schools: A systematic review. Computers & Education, 58(3), 978–988. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.10.006Bütüner, R. & Dündar, Ö. (2017). Kodlama eğitiminde robot kullanımı ve robotik kodlama eğitici eğitiminde öğretmenlerin tecrübe ve görüşlerinin alınması. Human Society and Education in the Changing World (278-295). Konya: Palet Yayınları.Cameron, R. G. (2005). Mindstorms robolab: Developing science concepts during a problem based learning club (Unpublished master's thesis). The University of Toronto, Canada. Costa, M. F. & Fernandes, J. (2008) Growing up with robots. Hands-on Science Network. https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/18275/1/se3.pdf adresinden edinilmiştir. Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). Research design qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th edition). Los Angeles: SAGE Publishes. Cuperman, D. & Verner, I. M. (2013). Learning through creating robotic models of biological systems. International journal of technology and design education, 23(4),849-866. https://doi.org/10.1007/s10798-013-9235-y Çankaya, S., Durak, G., & Yünkül, E. (2017). Robotlarla programlama eğitimi: öğrencilerin deneyimlerinin ve görüşlerinin incelenmesi. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 8(4), 428-445. https://doi.org/10.17569/tojqi.343218Çepni, S. (2014). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş (7. Baskı). Trabzon: Cenepler.Çepni, S. (2018). Kuramdan uygulamaya STEM eğitimi (4. baskı). Ankara: Pegem Akademi. Çömek, A., & Avcı, B. (2016, Nisan) Fen eğitiminde robotik uygulamaları hakkında öğretmen görüşleri. A. M. Ger (Ed.), Yükseköğrenim üzerine: Uluslar arası yükseköğretimde yeni eğilimler kongresi içinde (s. 104-115). İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi. Eguchi, A. (2014, July). Robotics as a learning tool for educational transformation. In Proceeding of 4th international workshop teaching robotics, teaching with robotics & 5th international conference robotics in education Padova, Italy.Ersoy, H., Gülbahar, Y., & Madran, R. O. (2011). Programlama Dilleri Öğretimine Bir Model Önerisi:Robot Programlama. XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri (s. 731-735). Malatya: İnönü Üniversitesi.Fırat, O. Z., & Fırat, S. Ü. (2017). Endüstri 4.0 yolculuğunda trendler ve robotlar. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46 (2), 211–223.Fidan, U., & Yalçın, Y. (2012). Robot Eğitim Seti Lego Nxt. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(1), 1-8.Göncü, A., Çetin, İ., & Top, E. (2019). Öğretmen adaylarının kodlama eğitimine yönelik görüşleri: bir durum çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 85-110.Gürün, F. (2019). Endüstri 4.0 ve Beşeri Sermayenin Geleceği. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 76, 67-88. https://doi.org/10.26650/jspc.2019.76.0004Gültepe, A. (2018). Kodlama öğretimi yapan bilişim teknolojileri öğretmenleri gözüyle öğrenciler kodluyor, Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (ULED), 2( 2), 50-60.Güven, B., & Karataş, İ. (2004). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının sınıf ortamı tasarımları. İlköğretim Online, 3(1), 25-34.
  • Grega, W., & Pilat, A. (2008). Real-time control teaching using LEGO® MINDSTORMS® NXT robot. In 2008 International Multiconference on Computer Science and Information Technology (pp. 625-628). IEEE. https://doi.org/10.1109/IMCSIT.2008.4747308 Hirst, A. J., Johnson, J., Petre, M., Price, B. A., & Richards, M. (2003). What is the best programming environment/language for teaching robotics using Lego Mindstorms?. Artificial Life and Robotics, 7(3), 124-131. https://doi.org/10.1007/BF02481160Kasalak, İ. (2017). Robotik kodlama etkinliklerinin öğrencilerin kodlamaya ilişkin öz-yeterlik algılarına etkisi ve etkinliklere ilişkin öğrenci yaşantıları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Kıran, H. (2008). Etkili sınıf yönetimi (4. baskı). Ankara: Anı yayıncılık. Kim, S. H., & Jeon, J. W. (2006). Educating C language using LEGO Mindstorms robotic invention system 2.0. In Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2006. ICRA 2006. (pp. 715-720). IEEE.Koç, A., & Böyük, U. (2013). Fen ve teknoloji eğitiminde teknoloji tabanlı öğrenme: Robotik uygulamaları. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(1), 139-155.Koç Şenol, A., & Büyük, U. (2015). Robotik destekli fen ve teknoloji laboratuar uygulamaları: Robolab. Turkish Studies, 10(3), 213-236. DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.7953Korucu, A. T., & Taşdöndüren, T. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Blok Temelli Programlamaya İlişkin Öz-Yeterlik Algılarının ve Robotiğe Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 44-58.Martin, D.J. (1997). Science education today. Elementary science methods: A constructivist approach. USA: Delmar Pres. Mataric, M. J. (2004). Robotics Education for All Ages. Paper presented at the American Association for Artificial Intelligence Spring Symposium on Accessible, Hands-on AI and Robotics Education.Mataric, M. J., Koenig, N., & Feil-Seifer, D. (2007). Materials for enabling hands-on robotics and STEM education. AAAI spring symposium on robots and robot venues: Resources for AI education.Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı. Talim Terbiye Kurulu, Ankara.Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Fen bilimleri dersi öğretim programı. Talim Terbiye Kurulu, Ankara.Milli Eğitim Bakanlığı (2016). Teknoloji ve tasarım dersi öğretim programı. Talim Terbiye Kurulu, Ankara.Nourbakhsh, I. R., Crowley, K., Bhave, A., Hamner, E., Hsiu, T., Perez-Bergquist, A., ... & Wilkinson, K. (2005). The robotic autonomy mobile robotics course: Robot design, curriculum design and educational assessment. Autonomous Robots, 18(1), 103-127. https://doi.org/10.1023/B:AURO.0000047303.20624.02Özkoç, H. H., & Karalar, H. (2019). K12 ve lisans öğrencilerinin endüstri 4.0 kavramına ilişkin algıları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 1-16. https://doi.org/10.17494/ogusbd.548351Polanyi, K. (2007) Büyük Dönüşüm, İstanbul: İletişim.Resnick, M., Maloney, J., MonroyHernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., et al. (2009). Scratch:Programming for all. Communications of the acm, 52(11), 60-67.Sırakaya, M. (2018). Kodlama Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 79-90. Sungur Gül, K., & Marulcu, İ. (2014). Yöntem olarak mühendislik-dizayna ve ders materyali olarak legolara öğretmen ile öğretmen adaylarının bakış açılarının incelenmesi. Turkish Studies, 9(2), 761-786. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.6561Türker, P. M., & Pala, F. K. (2018). Ortaokul öğrencilerinin, öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin kodlamaya yönelik görüşleri. İlköğretim Online, 17(4), 2013-2029. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.506939URL-1: https://code.org/ Erişim tarihi: 10 Eylül 2019 Üçgül, M. (2013). History and educational potential of Lego Mindstorms NXT. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 127-137.
  • Yıldız Durak, H., Karaoğlan Yılmaz, F. G., & Yılmaz, R. (2018). Robot tasarımı etkinliklerinin programlama öğretiminde kullanılmasıyla ilgili ortaokul öğrencilerinin görüşlerinin incelenmesi. Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 2(2), 32-43.Yılmaz, H., & Huyugüzel Çavaş P. (2006). 4-E öğrenme döngüsü yönteminin öğrencinin elektrik konusunu anlamalarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1), 3-18. Yin, R., K. (2003). Case study research, designs and methods (3rd Edition). California: Sage Publications.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-3799-9105
Author: Gamze YAYLA ESKİCİ (Primary Author)
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Serdar MERCAN
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Fırat HAKVERDİ
Institution: Necmettin Erbakan Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 3, 2020

Bibtex @research article { amauefd631034, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {30 - 64}, doi = {}, title = {Robotik Kodlama Eğitiminden Yansımalar: Zihinsel İmajlar}, key = {cite}, author = {Yayla Eski̇ci̇, Gamze and Mercan, Serdar and Hakverdi̇, Fırat} }
APA Yayla Eski̇ci̇, G , Mercan, S , Hakverdi̇, F . (2020). Robotik Kodlama Eğitiminden Yansımalar: Zihinsel İmajlar . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 30-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/54731/631034
MLA Yayla Eski̇ci̇, G , Mercan, S , Hakverdi̇, F . "Robotik Kodlama Eğitiminden Yansımalar: Zihinsel İmajlar" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 30-64 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/54731/631034>
Chicago Yayla Eski̇ci̇, G , Mercan, S , Hakverdi̇, F . "Robotik Kodlama Eğitiminden Yansımalar: Zihinsel İmajlar". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 30-64
RIS TY - JOUR T1 - Robotik Kodlama Eğitiminden Yansımalar: Zihinsel İmajlar AU - Gamze Yayla Eski̇ci̇ , Serdar Mercan , Fırat Hakverdi̇ Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 64 VL - 9 IS - 1 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Robotik Kodlama Eğitiminden Yansımalar: Zihinsel İmajlar %A Gamze Yayla Eski̇ci̇ , Serdar Mercan , Fırat Hakverdi̇ %T Robotik Kodlama Eğitiminden Yansımalar: Zihinsel İmajlar %D 2020 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Yayla Eski̇ci̇, Gamze , Mercan, Serdar , Hakverdi̇, Fırat . "Robotik Kodlama Eğitiminden Yansımalar: Zihinsel İmajlar". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 1 (June 2020): 30-64 .
AMA Yayla Eski̇ci̇ G , Mercan S , Hakverdi̇ F . Robotik Kodlama Eğitiminden Yansımalar: Zihinsel İmajlar. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 9(1): 30-64.
Vancouver Yayla Eski̇ci̇ G , Mercan S , Hakverdi̇ F . Robotik Kodlama Eğitiminden Yansımalar: Zihinsel İmajlar. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 9(1): 30-64.