Year 2020, Volume 9 , Issue 2, Pages 154 - 195 2020-12-07

Halk Eğitimi Merkezlerinde Kalite Algısı

Serap KARABACAK [1]


Bu araştırmada yetişkin eğitimi veren kurumlar olarak halk eğitimi merkezlerinde görev yapan yönetici ve eğitimcilerin kurumlarının kalitesine yönelik görüşlerinin saptanması hedeflenmiştir. Katılımcıların kurumun vizyon misyon uygulamalarının kalitesi, kurum yönetiminin kalitesi, kurumun fiziksel çevresinin kalitesi, kurumdaki iletişimin kalitesi, kurumdaki eğitimlerin kalitesi, programların kalitesi, eğitimcilerin kalitesi hakkındaki görüşleri likert tipi bir anket ile toplanmıştır. Anketin son bölümünde kalite sistemi uygulamalarının eğitimin niteliğine etkisine ve kalite sisteminin halk eğitimi merkezlerinde uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin görüşler sorulmuştur. Yöneticilerin eğitimcilerle arasında bazı başlıklarda önemli algı farklılıkları olduğu araştırmanın bulguları arasındadır. Çalışmanın genelinde yöneticiler hemen hemen tüm başlıklarda kalite bileşenlerine eğitimcilerden daha yüksek puanlar vermiştir. HEM’lerde kalite süreçlerinin uygulanabilirliği konusunda yöneticiler daha olumlu bir algı içindeyken eğitimcilerin bu yöndeki algısının daha olumsuz olduğu görülmüştür. Yöneticilerin kurum çalışanlarının karar alma süreçlerine dâhil edilmesi, programların yetişkin eğitimine uygunluğu konusunda daha olumlu görüş bildirdiği ancak eğitimcilerin bu konulardaki görüşlerinin daha olumsuz olduğu bulgulamıştır. Bunun yanında kalite uygulamalarının eğitimin niteliğini arttıracağı ortak görüş şeklinde ifade edilmiştir. Fiziksel çevrenin kalitesi ise hem yönetici hem de eğitimcilerin sorun alanı olarak gördükleri konuların başında gelmektedir.
yetişkin eğitimi, halk eğitimi merkezi, kalite uygulamaları
 • Kaynakça Ağaoğlu, Esmehan (1998). İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve Öğretmenlerin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleri. Eğitim Yönetimi; Sayı: 13, Yıl:4, ss:23-27.
 • Arıkan, R. (2018). Anket Yöntemi Üzerinde Bir Değerlendirme. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:1, ss: 97-159
 • Aydın, A. ve Şentürk, İ. (2007). Eğitimde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması (ilköğretim Okulları Örneği), Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 17, ss: 1-19
 • Bayrak, C. (1998). İlköğretim Okullarındaki Yönetici ve Öğretmenlerin Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleri. Eğitim Yönetimi, Yıl:4, Sayı: 13, ss: 23-27.
 • Baytemir, K. ve Güven, M. (2015). Halk Eğitim Merkezleri İçin Kapsamlı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Programının Geliştirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8 Sayı: 41, ss: 903-908
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (BSTB), (2017). Sanayinin İhtiyaç Duyduğu İşgücü Nitelikleri Raporu. Bilim Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Dairesi Başkanlığı. https://strateji.sanayi.gov.tr/page.html?sayfaId=f6f26a50-61ad-4856-a26e-34c71226b959&lang=tr erişim tarihi 04.05.2019
 • Cafoğlu, Zuhal (1998). Öğretmen Açısından Kaliteli Okul. Milli Eğitim Dergisi, ss:122-127, Kış, Ankara.
 • CEDEFOP, (2017). Annual Report, Publications Office of the European Union, Luxembourg
 • Çelik, M. ve Taşar, H. (2012). Eğitimde Toplam Kalite Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Adıyaman Örneği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi C:4, S:2, s.1-12 http://www.acarindex.com/index.php?sayfa=sayidetay&id=205 erişim tarihi: 06.01.2020
 • Cevat, G. (2002). Halk Eğitimi. İmaj Kitabevi Ankara.
 • Çolak, T. (2007). İstatistiksel Süreç Kontrolü ve Uygulamalar. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalı.
 • Dolanbay, T. (2014). Hayat Boyu Öğrenme Sürecinde Halk Eğitimi Merkezlerinin Yaşadığı Yönetsel Sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bartın Üniversitesi
 • Demir, C. ve Yılmaz, M.K. (2010). Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi. Cilt: 25. Sayı: 1. Dokuz Eylül İ.İ.B.F. Dergisi, İzmir.
 • European Association For The Adult Education Of Adults (EAEA), (2016). Adult Educaiton İn Europe 2016 A Civil Society View, Rue de l’Industrie 10, 1000 Brussels. https://eaea.org/wp-content/uploads/2018/06/Country-reports_Full-Report-09-12-2016_small.pdf erişim tarihi: 04.01.2020
 • European Association for The Adult Education of Adults (EAEA), (2017). Adult Educaiton İn Europe 2017 A Civil Society View. https://eaea.org/wp-content/uploads/2018/11/Country_Reports_2017_final.pdf Erişim Tarihi: 28.12.2019
 • Galloway, P. L. (1998). Determination of Quality Perception in Educational Administration. Educational Management And Administration. v:26, n:3, pp:35-48.
 • Güçlü, N. ve Gülbahar, B. (2006). Türk Eğitim Sisteminde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanması. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006, Sayı 13
 • Hackman, J. (1997). Total Quality Management: Empirical, Conceptual and Practical Issues. Administrative Science Quarterly, V:40, n.4, pp:309-342.
 • Karabacak, S. (2018). Yetişkinlerle Çalışan Eğitimcilerin Andragojik Bilgi Düzeyleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 537-561 www.buefad.bartin.edu.tr erişim tarihi: 12.03.2019
 • Karabacak, S. ve Kaygın, H. (2018). Uluslararası Yetişkin Becerileri Araştırmasına (PIAAC) Yönelik Halk Eğitimi Merkezlerinde Görev Yapan Eğitimcilerin Görüşleri. Turkish Studies Educational Sciences, Volume 13/11, Spring 2018, p. 745-762. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13625, Ankara. erişim tarihi: 20.12.2019
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. Tek Işık Ofset, Ankara.
 • Kılıç, N. (2018). Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin İş Doyumu (Bir Genel Müdürlük Örneği). Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c:7, s:3, ss: 1081-1132 www.buefad.bartin.edu.tr (Erişim Tarihi: 09.09.2019) Knowles, M. ve Holton, E. E. ve Swanson R.A. (2014). Yetişkin Eğitimi. çev: Okan Gündüz. Kaknüs Yayınları İstanbul.
 • Mersin Üniversitesi, (2016). Kurum Değerlendirme Raporu http://www.mersin.edu.tr/bulut/birim_1391/MEU_2016_Yl_Kurum_c_Deerlendirme_Raporu.pdf erişim tarihi: 07.05.2019
 • MEB, Tebliğler Dergisi (2005). 2568 Sayılı MEB Toplam Kalite Uygulamaları Ödül Yönergesi. http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/69-2005 erişim tarihi: 10.05.2019.
 • MEB, (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1739.pdf erişim tarihi: 20.04.2019
 • MEB, (1999). Toplam Kalite Yönetimi Uygulama Yönergesi http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/finish/63-1999/296-2506-kas-m-1999 erişim tarihi: 24.05.2019
 • MEB, (2005). Eğitimde Kalite El Kitabı, MEB Personel Genel Müdürlüğü, MEB Basımevi Ankara.
 • MEB, (2014). Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları https://docplayer.biz.tr/2797407-T-c-milli-egitim-bakanligi-strateji-gelistirme-baskanligi-sayi-99074258-60-04-121238-09-01-2014-konu-meb-tky-uygulamalari.html erişim tarihi: 06.02.2020
 • MEB, (2014). Milli Eğitim Kalite Çerçevesi. http://kmarasarge.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_10/18155238_8_MEB_Kalite_Yercevesi_k.pdf erişim tarihi: 09.05.2019 MEB, (2014). Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Rapor Hazırlama Kılavuzu. Strateji Geliştirme Başkanlığı, MEB Basımevi Ankara.
 • MEB, (2017). Milli Eğitim Kalite Çerçevesi İstatistik Sistemi https://kalitecercevesi.meb.gov.tr/Istatistik/Index erişim tarihi 10.05.2019
 • MEB, (2017). Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği https://www.memurlar.net/haber/677992/halk-egitim-merkezlerinin-normlari-guncellendi.html erişim tarihi: 01.08.2019
 • MEB, (2018). Milli Eğitim İstatistikleri. MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/06123056_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2017_2018.pdf erişim tarihi: 31.07.2019 MEB, Yönetmelik (2018). Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği https://hbogm.meb.gov.tr/www/yonetmelikler/icerik/223 erişim tarihi: 25.05.2019
 • MEB, (2017). Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Raporu. http://hbogm.meb.gov.tr/dosyalar/izlemedegerlendirmerapor/2018/mobile/index.html#p=1 erişim tarihi: 22. 05.2019
 • MEB, (2019). Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Öğretmen Eğitimleri https://oygm.meb.gov.tr/ erişim tarihi:27.12.2019
 • MEB, (2019). Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kurs Programı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Ankara http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kurslar/Öğretmenlik%20ve%20Öğretim_Usta%20Öğretici%20Oryantasyon%20Kurs%20Programı.pdf erişim tarihi: 09.09.2019
 • MEB, (2019). 2023 Eğitim Vizyonu http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf erişim tarihi: 08.05.2019
 • MEB, (2019). Mesleki ve teknik eğitimde kalite güvence sistemi yönergesi https://www.meb.gov.tr/mesleki-ve-teknik-egitimde-quotkalite-guvence-sistemiquot/haber/18627/tr, erişim tarihi: 20.07.2019
 • MEB, HBÖGM Programlar. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Yaygın Eğitim Programları https://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/, erişim tarihi:19.12.2019
 • Miser, R. (2013). Yaşam Boyu Öğrenme Kavram ve Bağlam. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Mezunları Derneği Yayını Ankara.
 • OECD, (2016) . PIAAC Skill Matter: Further Results from the Survey of Adults Skill. https://www.oecd.org/turkey/Skills-Matter-Turkey.pdf erişim tarihi: 16.11.2019
 • Özcan, M. (2011). Bilgi Çağında Öğretmen Eğitimi Nitelikleri ve Gücü Bir Reform Önerisi. https://www.ted.org.tr/wp-content/uploads/2019/04/Bilgi_Caginda_Ogretmen.pdf erişim tarihi: 31.07.2019
 • Sabancı, A. ve Rodoplu, D. (2013). Halk Eğitim Merkezlerinin Denetiminde Karşılaşılan Sorunlar. E-İnternational Journal of Educational Research. vol. 4, issue.2, pp. 61-77 http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijer/article/view/1073000233, erişim tarihi: 31.07.2019
 • TEDMEM,(2018). Eğitim Değerlendirme Raporu (TEDMEM Değerlendirme Dizisi 4), Türk Eğitim Derneği Yayınları Ankara.
 • Terzioğlu Barış, E. (2013). Türkiye’nin AB Üyeliği Sürecinde Hayat Boyu Öğrenmede Yetişkin Eğitimcisi Yeterlikleri. Eğitim Bilimleri Dergisi. Cilt 38, ss. 149-165
 • Toroslu Gültekin, A. (2013). An İnvestigation of the Adequacies of the Modular Non-Formal Education Programs Run at the Public Training Centers in Turkey. Education ans Science, Vol. 38, No.168
 • TÜİK, (2017) Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması. http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24678, erişim tarihi: 22.05.2019
 • Türkoğlu, A. ve Uça, S. (2011). Türkiye’de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt 2, s.s. 48-62 http://dergi.adu.edu.tr/egitimbilimleri/, erişim tarihi: 30.07.2019
 • UNESCO, (2015). Recommendation on Adult Learning and Education. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and UIL, France
 • Uysal, Ş. (2015). Okullardaki Örgüt Kültürü ve Örgüt İklimi İlişkisine Dair İlişkisel Araştırmaların Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi INESJOURNAL, Yıl 2, Sayı 5, s. 70-88
 • 10. Kalkınma Planı (2014). Eğitim Sisteminin Kalitesinin Artırılması Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Kalkınma Bakanlığı Ankara.
 • Varank, İ. ve Doğan, S. (2014). Türkiye Yetişkin Öğrenme Profilinin Politika Analizi Kapsamında Değerlendirilmesi. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Yayla, D. (2009). Türk Yetişkin Eğitimi Sisteminin Değerlendirilmesi. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ankara. https://www.meb.gov.tr/earged/earged/Yetiskin_Egitimi.pdf (Erişim Tarihi: 30.07.2019)
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Serap KARABACAK (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 7, 2020

Bibtex @research article { amauefd679085, journal = {Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7811}, eissn = {2146-7811}, address = {}, publisher = {Amasya University}, year = {2020}, volume = {9}, pages = {154 - 195}, doi = {}, title = {Halk Eğitimi Merkezlerinde Kalite Algısı}, key = {cite}, author = {Karabacak, Serap} }
APA Karabacak, S . (2020). Halk Eğitimi Merkezlerinde Kalite Algısı . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 154-195 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/58078/679085
MLA Karabacak, S . "Halk Eğitimi Merkezlerinde Kalite Algısı" . Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 154-195 <https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/58078/679085>
Chicago Karabacak, S . "Halk Eğitimi Merkezlerinde Kalite Algısı". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 154-195
RIS TY - JOUR T1 - Halk Eğitimi Merkezlerinde Kalite Algısı AU - Serap Karabacak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 195 VL - 9 IS - 2 SN - 2146-7811-2146-7811 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Halk Eğitimi Merkezlerinde Kalite Algısı %A Serap Karabacak %T Halk Eğitimi Merkezlerinde Kalite Algısı %D 2020 %J Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 2146-7811-2146-7811 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Karabacak, Serap . "Halk Eğitimi Merkezlerinde Kalite Algısı". Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 2 (December 2020): 154-195 .
AMA Karabacak S . Halk Eğitimi Merkezlerinde Kalite Algısı. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 154-195.
Vancouver Karabacak S . Halk Eğitimi Merkezlerinde Kalite Algısı. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 154-195.
IEEE S. Karabacak , "Halk Eğitimi Merkezlerinde Kalite Algısı", Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 154-195, Dec. 2020