Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Aging Perceptions and Loneliness of the Elderly Living in a Rural Area

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 92 - 100, 31.01.2023
https://doi.org/10.46237/amusbfd.1142012

Abstract

Objective: Loneliness, which is one of the important problems brought by the aging process, and determining how the individual perceives old age will be important in increasing the quality of life of individuals in old age. The purpose of this study is to investigate perceived level of old age and loneliness in older adults living in a rural area.
Methods: This cross-sectional study was conducted in 335 elderly people over the age of 65 who were registered with a family clinic in a rural area in Aydın, Turkey between the dates April 2021-2022. Data was collected with face to face interviews. Data collection tools were Brief Aging Perception Questionnaire (B-APQ), Loneliness Scale in Older Adults (YİYO) and the questionnaire form developed by the researchers to find out about sociodemographic characteristics.
Results: The mean age of 335 older adults included in the study was 71.70±5.60. The study found a negative significant relationship between the total score in B-APQ and YIYO and social loneliness sub-dimension. Perception of old age is more positive in the age group of 70-79 compared to other age groups; in women than men, in those who live with their extended families than those living with their nuclear family and in older people who feel loneliness than those who don’t (p<0.05).
Conclusion: Actions taken to prevent loneliness in older adults will contribute to a positive perception of old age.

References

 • 1. Word Health Organization (WHO). Ageing. https://www.who.int/health-topics/ageing#tab=tab_1WHO. (Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2022).
 • 2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). İstatistiklerle yaşlılar, 2020. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2020-37227. (Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2022).
 • 3. Tomaka, J., Thompson, S., & Palacios, R. (2006). The relation of social isolation, loneliness, and social support to disease outcomes among the elderly. J Aging Health,18(3), 359-384.
 • 4. Erol, S., Sezer, A., Şişman, F., &Öztürk, S. (2016).Yaşlılarda yalnızlık algısı ve yaşam doyumu.Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,5(3), 60-69.
 • 5. Andrew, N., & Meeks, S. (2018). Ful filled preferences, perceived control, life satisfaction, and loneliness in elderly long-term care residents. Aging Ment Health, 22(2), 183-189.
 • 6. Sözen, F., Çolak, M. Y., & Ersoy, K. (2020). Yaşlılarda yaşam kalitesi ve yaşlılık algısı: Başkent Üniversitesi örneği. Jour Turk Fam Phy, 11(4), 191-199.
 • 7. Tuna Uysal, M. (2020). Toplumsal değişme sürecinde yaşlı bireylerin yaşlılık algısı. Turkish Studies Social, 15(6), 3161-3177.
 • 8. Mansfield, J. C., Hazan, H., Lerman, Y., & Şalom,V. (2016).Correlates and predictors of loneliness in older-adults: a review of quantitative results informed by qualitative in sights. International Psychogeriatrics, 28(4), 557–576.
 • 9. Korkmaz Hoşoğlu, T., & Ümmet, D. (2021). Huzurevinde bulunan yaşlıların yalnızlık algısı ve yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1),463-475.
 • 10. Çevik, A., Adıbelli, E., & Kırağ, A. (2018). Huzurevinde ve evde kalan yaşlılarda yalnızlık ve algılanan sosyal destek ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(1),33-41.
 • 11. Alaca, Ç., Şahin, M., & Beler, M. (2020). The relation of life quality and depression with perception of age in Fethiye nursing home. THDD, 3(1), 17-28.
 • 12. Barker, M., O'Hanlon, A., & McGee, H. M. (2007). Cross-sectional validation of the aging perceptions questionnaire: a multi dimensional instrument for assessing self-perceptions of aging. BMC Geriatr,1(9).
 • 13. Sexton, E., King-Kallimanis, B. L., Morgan, K., & Mc Gee, H. (2014). Development of the brief ageing perceptions questionnaire (B-APQ): A confirmatory factor analysis approach to item reduction. BMC Geriatr, 14(44).
 • 14. Özkaptan, B., Kapucu, S., & Akyar, İ. (2019). Yaşlılığı algılama anketi kısa formu (Brief aging perceptions questionnaire: B-APQ) Türkçe versiyonu: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 6(3), 149-157.
 • 15. Van Tilburg, T. G., & de Jong Gierveld, J. (1999). Cesuurbepaling van de enzaamheidsschaal (Cutting scores on the De Jong Gierveld Loneliness Scale). Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 30,158-163.
 • 16. Akgül, H., & Yeşilyaprak, B. (2015). Yaşlılar için yalnızlık ölçeğinin Türk kültürüne uyarlaması: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 8(1), 34-45.
 • 17. Levy, B. R. (2003). Mind matters: cognitive and physical effects of aging self stereo types. J. of Gerontology, 58, 203-11.
 • 18. Westerhof, G. J., & Barrett, A. E. (2005). Age identity and subjective well-being: a comparison of the United States and Germany. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 60(3), 129-136. 19. İçli, G. (2008). Yaşlılar ve yetişkin çocuklar. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi,1(1), 29-38.
 • 20. Domènech-Abella, J., Lara, E., Rubio-Valera, M., Olaya, B., Moneta, M. V., Rico-Uribe, L. A., et al. (2017). Loneliness and depression in the elderly: the role of social network. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 52(4),381-390.
 • 21. Arslantaş, H., Adana, F., Ergin, F. A., Kayar, D., & Acar, G. (2015). Loneliness in elderly people, associated factors and its correlation with quality of life: a field study from western Turkey. Iran J Public Health, 44(1), 43-50.
 • 22. Çakmak, H. S., & Kaşlı, K. (2022). Bir ilçede yaşayan yaşlıların yaşlılık algılarının değerlendirilmesi. Abant Tıp Dergisi, 11(1),52-60.
 • 23. Özyurt, C. B., Tunç, B., & Hatipoğlu, S. (2012). Yaşlıların yaşlılıkla ilgili tutumları: Manisa’da bir kentsel ve kırsal bölge örneği. Akademik Geriatri Dergisi, 5(1).
 • 24. Aközer, M., Nugrat C., & Say Ş. (2011). Türkiye'de yaşlılık dönemine ilişkin beklentiler Araştırması. Aile ve Toplum, 12(7), 103-128.
 • 25. Choi, N. G., Di Nitto, D. M., & Kim, J. (2014). Discrepancy between chronological age and felt age: age group difference in objective and subjective health as correlates. Journal of Aging and Health, 26(3), 458– 473.
 • 26. Baysan N. P. (2008). Yaşlıların yaşlılık algısı ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini etkileyen faktörler (Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi). Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, MANİSA.
 • 27. Davran, M. K., Sevinç, M. R., & Cançelik, M. (2020). Şanlıurfa ili köylerinde yaşlıların demografik ve sosyo-ekonomik durumları ile yoksulluk ve yaşlılık algıları. Electronic Journal of Social Sciences,19(73),1-17

Kırsal Bir Bölgede Yaşayan Yaşlılarda Yalnızlık ve Yaşlılığı Algılama Düzeyleri

Year 2023, Volume: 7 Issue: 1, 92 - 100, 31.01.2023
https://doi.org/10.46237/amusbfd.1142012

Abstract

Amaç: Yaşlanma sürecinin beraberinde getirdiği önemli sorunlardan olan yalnızlık ve bireyin yaşlılığı nasıl algıladığının belirlenmesi yaşlılık döneminde olan bireylerin yaşam kalitelerinin arttırmada önemli olacaktır. Bu çalışmanın amacı kırsal bölgede yaşayan yaşlıların yaşlılığı algılama ve yalnızlık düzeylerini incelemektir.
Yöntem: Kesitsel tipteki bu araştırma, Aydın ili merkezine bağlı kırsal bir bölgede aile sağlığı merkezine kayıtlı 65 yaş üzeri 335 yaşlı bireyde, Nisan 2021-2022 tarihleri arasında yürütülmüştür. Veriler yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veri toplam aracı; Yaşlılığı Algılama Kısa Anket Formu (B-APQ), Yaşlılar için Yalnızlık Ölçeği (YİYÖ) ve araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo demografik özellikleri sorgulayan anket formundan oluşmaktadır.
Bulgular: Çalışmaya katılan 335 yaşlı bireyin ortalaması 71.70±5.60’dir. Çalışmada B-APQ toplam puanı ile YİYÖ ve sosyal yalnızlık alt boyutu arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 70-79 yaş grubunda diğer yaş gruplarına göre, kadınlarda erkeklere göre, geniş ailede yaşayanlarda çekirdek ailede yaşayanlara göre, yalnızlık hisseden yaşlılarda hissetmeyenlere göre yaşlılığı algılama daha olumludur (p<0.05).
Sonuç: Yaşlıların yalnızlığını önlemeye yönelik yapılacak müdahaleler, yaşlılık sürecinin olumlu algılanmasına katkı sağlayacaktır.  

References

 • 1. Word Health Organization (WHO). Ageing. https://www.who.int/health-topics/ageing#tab=tab_1WHO. (Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2022).
 • 2. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). İstatistiklerle yaşlılar, 2020. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2020-37227. (Erişim Tarihi: 6 Mayıs 2022).
 • 3. Tomaka, J., Thompson, S., & Palacios, R. (2006). The relation of social isolation, loneliness, and social support to disease outcomes among the elderly. J Aging Health,18(3), 359-384.
 • 4. Erol, S., Sezer, A., Şişman, F., &Öztürk, S. (2016).Yaşlılarda yalnızlık algısı ve yaşam doyumu.Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,5(3), 60-69.
 • 5. Andrew, N., & Meeks, S. (2018). Ful filled preferences, perceived control, life satisfaction, and loneliness in elderly long-term care residents. Aging Ment Health, 22(2), 183-189.
 • 6. Sözen, F., Çolak, M. Y., & Ersoy, K. (2020). Yaşlılarda yaşam kalitesi ve yaşlılık algısı: Başkent Üniversitesi örneği. Jour Turk Fam Phy, 11(4), 191-199.
 • 7. Tuna Uysal, M. (2020). Toplumsal değişme sürecinde yaşlı bireylerin yaşlılık algısı. Turkish Studies Social, 15(6), 3161-3177.
 • 8. Mansfield, J. C., Hazan, H., Lerman, Y., & Şalom,V. (2016).Correlates and predictors of loneliness in older-adults: a review of quantitative results informed by qualitative in sights. International Psychogeriatrics, 28(4), 557–576.
 • 9. Korkmaz Hoşoğlu, T., & Ümmet, D. (2021). Huzurevinde bulunan yaşlıların yalnızlık algısı ve yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1),463-475.
 • 10. Çevik, A., Adıbelli, E., & Kırağ, A. (2018). Huzurevinde ve evde kalan yaşlılarda yalnızlık ve algılanan sosyal destek ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişki. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(1),33-41.
 • 11. Alaca, Ç., Şahin, M., & Beler, M. (2020). The relation of life quality and depression with perception of age in Fethiye nursing home. THDD, 3(1), 17-28.
 • 12. Barker, M., O'Hanlon, A., & McGee, H. M. (2007). Cross-sectional validation of the aging perceptions questionnaire: a multi dimensional instrument for assessing self-perceptions of aging. BMC Geriatr,1(9).
 • 13. Sexton, E., King-Kallimanis, B. L., Morgan, K., & Mc Gee, H. (2014). Development of the brief ageing perceptions questionnaire (B-APQ): A confirmatory factor analysis approach to item reduction. BMC Geriatr, 14(44).
 • 14. Özkaptan, B., Kapucu, S., & Akyar, İ. (2019). Yaşlılığı algılama anketi kısa formu (Brief aging perceptions questionnaire: B-APQ) Türkçe versiyonu: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 6(3), 149-157.
 • 15. Van Tilburg, T. G., & de Jong Gierveld, J. (1999). Cesuurbepaling van de enzaamheidsschaal (Cutting scores on the De Jong Gierveld Loneliness Scale). Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 30,158-163.
 • 16. Akgül, H., & Yeşilyaprak, B. (2015). Yaşlılar için yalnızlık ölçeğinin Türk kültürüne uyarlaması: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 8(1), 34-45.
 • 17. Levy, B. R. (2003). Mind matters: cognitive and physical effects of aging self stereo types. J. of Gerontology, 58, 203-11.
 • 18. Westerhof, G. J., & Barrett, A. E. (2005). Age identity and subjective well-being: a comparison of the United States and Germany. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 60(3), 129-136. 19. İçli, G. (2008). Yaşlılar ve yetişkin çocuklar. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi,1(1), 29-38.
 • 20. Domènech-Abella, J., Lara, E., Rubio-Valera, M., Olaya, B., Moneta, M. V., Rico-Uribe, L. A., et al. (2017). Loneliness and depression in the elderly: the role of social network. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 52(4),381-390.
 • 21. Arslantaş, H., Adana, F., Ergin, F. A., Kayar, D., & Acar, G. (2015). Loneliness in elderly people, associated factors and its correlation with quality of life: a field study from western Turkey. Iran J Public Health, 44(1), 43-50.
 • 22. Çakmak, H. S., & Kaşlı, K. (2022). Bir ilçede yaşayan yaşlıların yaşlılık algılarının değerlendirilmesi. Abant Tıp Dergisi, 11(1),52-60.
 • 23. Özyurt, C. B., Tunç, B., & Hatipoğlu, S. (2012). Yaşlıların yaşlılıkla ilgili tutumları: Manisa’da bir kentsel ve kırsal bölge örneği. Akademik Geriatri Dergisi, 5(1).
 • 24. Aközer, M., Nugrat C., & Say Ş. (2011). Türkiye'de yaşlılık dönemine ilişkin beklentiler Araştırması. Aile ve Toplum, 12(7), 103-128.
 • 25. Choi, N. G., Di Nitto, D. M., & Kim, J. (2014). Discrepancy between chronological age and felt age: age group difference in objective and subjective health as correlates. Journal of Aging and Health, 26(3), 458– 473.
 • 26. Baysan N. P. (2008). Yaşlıların yaşlılık algısı ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini etkileyen faktörler (Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi). Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, MANİSA.
 • 27. Davran, M. K., Sevinç, M. R., & Cançelik, M. (2020). Şanlıurfa ili köylerinde yaşlıların demografik ve sosyo-ekonomik durumları ile yoksulluk ve yaşlılık algıları. Electronic Journal of Social Sciences,19(73),1-17

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research Articles
Authors

Ceren VARER AKPINAR
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
0000-0001-8168-6435
Türkiye


Safiye OZVURMAZ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, AYDIN SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-1842-3058
Türkiye


Ayla AYKAÇ KOÇAK
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0002-9763-424X
Türkiye


Fatma KURT
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, AYDIN SAĞLIK YÜKSEKOKULU, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI
0000-0001-5748-1819
Türkiye


Nazife KOÇ
İstanbul Rumeli Üniversitesi, Evde Hasta Bakımı Programı
0000-0003-1380-7332
Türkiye

Publication Date January 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Varer Akpınar, C. , Ozvurmaz, S. , Aykaç Koçak, A. , Kurt, F. & Koç, N. (2023). Kırsal Bir Bölgede Yaşayan Yaşlılarda Yalnızlık ve Yaşlılığı Algılama Düzeyleri . Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 92-100 . DOI: 10.46237/amusbfd.1142012