Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Orta Batı Anadolu Neolitik Çağ Obsidiyen Dağılımında Sosyal İletişim Ağlarının Rolü

Year 2020, Issue: 46, 215 - 245, 11.12.2020

Abstract

Tarihteki en eski takas malzemelerinden biri olan obsidiyen, tarihöncesi yerleşim yerlerinin birbirleri ile olan iletişimini belirlemede kullanıldığı gibi bu dönemlerdeki sosyal yaşantının yapısı hakkında da bilgi vermektedir. Söz konusu iletişimin yapısı ve boyutu hakkında takas/ticaret ağları önemli bir bilgi kaynağını oluşturmaktadır. Obsidiyen kaynak yerleri ile ele geçtiği buluntu yerleri arasındaki mesafelerin tespit edilmesi ile birlikte bu ilişki ve takas modelleri de belirlenebilmektedir. Obsidiyen dağılımı, bir dizi iklimsel, coğrafik ve ekolojik koşullar ile sınırlandırılmış olmasına rağmen, aslında ekonomik ve sosyal temellere de dayanmaktadır. Buna göre, her bir takas modeli farklı sosyal organizasyon formları ile ilişkilidir. Bu modelleri belirlemede, buluntu yerlerinin sosyo-ekonomik yapılarının yanı sıra hammadde kaynaklarının kullanımı, üretim organizasyonu ve tüketim alışkanlıkları gibi faktörlerin de incelenmesi gerekmektedir. Obsidiyen dağılımında sosyal iletişim ağlarının rolünün anlaşılması için, bu çalışma kapsamında Orta Batı Anadolu’da yer alan Neolitik Çağ buluntu yerlerinden ele geçen obsidiyen buluntular üzerine yapılan arkeolojik çalışmalardan yararlanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu döneme tarihlenen buluntu yerlerindeki obsidiyen kullanımı, yerleşimlerin hammadde kaynaklarına olan mesafeleri incelenerek elde edilen bilgiler obsidiyen dağılımında sosyal iletişim ağlarının rolünü belirlemede kullanılmıştır. Böylece, arkeolojik ve etnografik veriler kullanarak, prehistorik yerleşimler arasındaki kompleks takas ve etkileşim ağının varlığı üzerindeki sosyal ve ekonomik etkiler ortaya çıkarılmıştır.

References

 • Arias ve diğ. 2006 A. Arias- M.Oddone-G. Bigazzi- A. Muro-C. Principe- P. Norelli, “New data for the Characterisation of Milos Obsidians”, J. Radioanal. Nucl. Chem. 268, 2006, 371-386.
 • Aspinall ve diğ. 1972 A. Aspinal- S.W. Feather- C. Renfrew, “Neutron Activation Analysis of Aegean Obsidians”, Nature 237, 1972, 333-334.
 • Astruc ve diğ. 2007 L. Astruc – B. Gratuze – J. Pelegrin – P. Akkermans, “From Production to Use. A Parcel of Obsidian Bladelets at Sabi Abyad II”, içinde: L. Astruc – D. Binder – F. Briois (ed.), Systèmes Techniques et Communautés du Néolithique Précéramique/Technical Systems and Near Eastern PPN Communities (Antibes 2007) 327-341.
 • Bellot-Gurlet ve diğ. 2008 L. Bellot-Gurlet- O. Pelon- M.L. Séfériadès, “Détermination de Provenance d’une Sélection d’obsidiennes du Palais Minoen de Malia (Crète)”, Comptes Rendus Pale 7, 2008, 419-427.
 • Bergner ve diğ. 2009 M. Bergner- B. Horejs- E. Pernicka, “Zur Herkunft der Obsidianartefakte vom Çukuriçi Höyük”, Studia Troica 18, 2009, 249-272. Broodbank 1989 C. Broodbank, “The longboat and Society in the Cyclades in the Keros-Syros Culture”, AJA 93, 1989, 319-337. Broodbank 2000 C.Broodbank, An Island Archaeology of the Early Cyclades (Cambridge 2000). Broodbank 2006 C. Broodbank, “The Origins and Early Development of Mediterranean Maritime Activity”, JMA, 19.2, 2006, 199-230.
 • Broodbank 2013 C. Broodbank, The Making of the Middle Sea: A History of the Mediterranean from the Beginning to the Emergence of the Classical World. London (London 2013).
 • Cann-Renfrew 1964 J.R. Cann- C. Renfrew, “The Characterization of Obsidian and its Application to the Mediterranean Region”, PPS XXX, 1964, 111-133.
 • Cann ve diğ. 1969 J.R.Cann- J.E. Dixon- C. Renfrew, “Obsidian analysis and the Obsidian Trade”, içinde: D. Brothwell-E. Higgs (ed.), Science and Archaeology (London 1969), 578-591. Carter 2008 T. Carter, “The Consuption of Obsidian in the Early Bronze Age Cyclades”, içinde: N. Brodie-J. Doole-G. Gavalas-C. Renfrew (ed.), ORİZON. A Colloquium on the Prehistory of Cyclades. (Cambridge 2008) 225-235.
 • Carter 2009 T. Carter, “L’obsidienne Égéenne: Caractérisation, Utilisation et Culture”, içinde: M.H. Moncel- F. Frohlich (ed.), L’Homme Et Le Precieux. Matières Minérales Précieuses De La Préhistoire à Aujourd’hui (Oxford 2009) 199-212.
 • Carter-Kilikoglou 2007 T.Carter- V. Kilikoglou, “From Reactor to Royalty? Aegean and Anatolian Obsidians from Quartier Mu, Malia (Crete)”, JMA 20, 2007, 115-143.
 • Carter-Shackley 2007 T. Carter- M.S. Shackley, “Sourcing Obsidian from Neolithic Çatalhöyük (Turkey) Using Energy Dispersive X-ray Fluorescence”, Archaeometry 49, 2007, 437–454.
 • Carter-Milič 2013 T. Carter- M. Milič, “The Consumption of Obsidian at Neolithic Çatalhöyük: A Long-Term Perspective” içinde: F. Borrell- J.J. Ibáñez-M.M. Molist (ed.) Stone Tools in Transition: From Hunter-Gatherers to Farming Societies in the Near East (Barcellona 2013) 495-508.
 • Carter ve diğ. 2014 T. Carter- D.A. Contreras- S. Doyle- D.D. Mihailovic- T. Moutsiou- N. Skarpelis, “The Stélida Naxos Archaeological Project: New data on the Mesolithic and Middle Palaeolithic Cyclades”, Antiquity Project Gallery, 88, 2014, 341.
 • Carter ve diğ. 2016 T. Carter- D.D. Mihailović-Y. Papadatos- C. Sofianou, “The Cretan Mesolithic in Context: New Data from Livari Skiadi (SE Crete)”, Documenta Praehistorica, 43, 87-101. Carter ve diğ. 2018 T. Carter- T.F. Strasser- E. Panagopoulou- K. Campeau- D. Mihailović, “Obsidian Circulation in the Early Holocene Aegean: A Case Study from Mesolithic Damnoni (SW Crete)”, JAS, 17, 2018, 173-183.
 • Cessford- Carter 2005 C. Cessford-T. Carter, “Quantifying the Consumption of Obsidian at Neolithic Çatalhöyük, Turkey”, JFA, 30.3, 2005, 305-315.
 • Cherry 1981 J.F. Cherry, “Pattern and Process in the Earliest Colonization of the Mediterranean islands”, PPS, 47, 1981, 41-68. Cherry 1990 J.F. Cherry, “The first Colonization of the Mediterranean Islands: a Review of Recent Research”, JMA, 3, 1990, 145-221.
 • Clare-Weninger 2014 L. Clare- B. Weninger, “The Dispersal of Neolithic Lifeways: Absolute Chronology and Rapid Climate Change”, içinde: M. Özdoğan- N. Başgelen- P. Kuniholm (ed.) The Neolithic in Turkey. Volume 6. 10500-5200 BC: Environment, Settlement, Flora, Fauna, Dating, Symbols of Belief, with views from North, South, East, and West (İstanbul 2014) 1–65.
 • Çevik-Abay 2016 Ö. Çevik- E. Abay, Neolithisation in Aegean Turkey. Towards a More Realistic Reading”, Anatolian Metal, VII, 2016, 187-197.
 • Çilingiroğlu 2009 Ç. Çilingiroğlu, Central-West Anatolia at the End of the 7th and Beginning of the 6th Millennium BCE in the Light of Pottery from Ulucak (İzmir). Yayınlanmamış Doktora Tezi (Tübingen 2009).
 • Çilingiroğlu ve diğ. 2012 A. Çilingiroğlu- Ö. Çevik- Ç. Çilingiroğlu, Ulucak Höyük. Towards Understanding the Early Farming Communities of Middle West Anatolia: The Contribution of Ulucak”, içinde M. Özdoğan- N. Başgelen- P.Kuniholm (ed.), The Neolithic in Turkey. New Excavations and New Research. Western Anatolia (İstanbul 2012) 139-175.
 • Çilingiroğlu ve diğ. 2016 Ç. Çilingiroğlu- B. Dinçer-A. Uhri- İ. Baykara- C. Gürbıyık- C. Çakırlar, “New Paleolithic and Mesolithic Sites in the Eastern Aegean: the Karaburun Archaeological Survey Project”, Antiquity 90, Issue 353, DOI: http://dx.doi.org/10.15184/aqy.2016.168
 • Çilingiroğlu-Dinçer 2018 Ç. Çilingiroğlu- B. Dinçer, “Contextualisind Karaburun: A New Area for Neolithic Research in Anatolia”, Documenta Praehistorica XLV, 2018, 30-37.
 • Dark 1995 K.R. Dark, Theoretical Archaeology (London 1995).
 • Derin 2012 Z. Derin, “Yeşilova Höyük”, içinde: M. Özdoğan- N. Başgelen- P. Kuniholm (ed.), Neolithic in Turkey. New Excavations and New Research. Volume 4. Western Turkey (Istanbul 2012) 177-195.
 • Derin ve diğ. 2009 Z. Derin- F. Ay- T. Caymaz, “İzmir’in Prehistorik Yerleşimi, Yeşilova Höyüğü 2005–2006 Yılı Çalışmaları”, Arkeoloji Dergisi 13, 2009, 1–52.
 • Doğan 2012 B. Doğan, Tarihöncesinde Ticaret ve Değiş Tokuş. (İstanbul 2012).
 • Efstratiou ve diğ. 2014 N. Efstratiou- P. Biagi- E.Starnini, “The Epipalaeolithic Site of Ouriakos on the Island of Lemnos and its Place in the Late Pleistocene Peopling of the East Mediterranean Region”, Adalya XVII, 2014, 1–23.
 • Erbil 2015 E. Erbil, Ege Gübre Yerleşimi Yontmataş Endüstrisi, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2015).
 • Erbil 2017 E. Erbil, “Ege Gübre Yerleşimi Yontmataş Endüstrisi”, 32. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 2017, 43-61.
 • Erdoğu 2013 B. Erdoğu, “Uğurlu. A Neolithic Settlement of the Aegean Island of Gökçeada, içinde M. Özdoğan-N. Başgelen-P. Kuniholm (ed.), The Neolithic in Turkey, vol. 5: Northwestern Turkey and İstanbul (İstanbul 2013) 1-33.
 • Fındık-Derin 2018 B. Fındık-Z. Derin, “Yeşilova Höyüğü Geç Neolitik Dönemi Yontmataş Endüstrisi”, içinde: A. Baysal (ed.), Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler. Teori/Metot/Pratik (İstanbul 2018) 211-228.
 • French 1965 D. French, “Early Pottery sites from Western Anatolia”, Bulletin of the Institute of Archaeology V, 1965, 15–24.
 • French 1969 D. French, “Prehistoric Sites in Northwest Anatolia, II. Part. The Balıkesir and Akhisar/Manisa Areas”, AnatSt. 19, 1969, 41–98.
 • Galik-Horejs 2011 A. Galik- B.Horejs, “Ҫukuriçi Höyük: Various Aspects of its Earliest Settlement, in Beginnings”, içinde: R. Krauss (ed.), New Research in the Appearance of the Neolithic between Northwest Anatolia and the Carpathian Basin(Papers of the International Workshop, Istanbul, 8–9 April 2009. Menschen – Kulturen – Traditionen) (Rahden–Westf 2011) 83-94.
 • Galanidou – Perlès 2003 N. Galanidou – C. Perlès, The Greek Mesolithic. Problems and Perspectives (Athens 2003).
 • Gero 1989 J.M. Gero, “Assessing Social Information in Material Objects: How Well do Lithics Measure Up?”, içinde R. Torrence (ed.), Time, Energy, and Stone Tools, (Cambridge 1989) 92-105.
 • Guilbeau ve diğ. 2019 D. Guilbeau-N. Kayacan-Ç. Altınbilek-Algül-B. Erdoğu-Ö. Çevik, “A Comparative Study of the Initial Neolithic Chipped-Stone Assemblages of Ulucak and Uğurlu”, AS 69, 1-20.
 • Herling ve diğ. 2008 H. Herling- K. Kasper- C. Lichter- R. Meric, R. “Im Westen nichts Neues? Ergebnisse der Grabungen 2003 und 2004 in Dedicik-Heybelitepe”, IstMitt 58, 2008, 13–65.
 • Horejs 2012 B. Horejs, “Çukuriçi Höyük: A Neolithic and Bronze Age Settlement in the Region of Ephosos”, içinde M. Özdoğan-N. Başgelen- P.Kuniholm (eds), The Neolithic in Turkey. New Excavationas and New Research. Western Anatolia, (İstanbul 2012) 118-131.
 • Horejs 2016 B. Horejs, “Aspects of Connectivity on the Centre of the Anatolian Aegean Coast in the 7th Millennium BC”, içinde B. Molley (ed.), Of Odysseys and Oddities: Scales and Modes of Interaction between Prehistoric Aegean Societies and their Neighbours (Oxford 2016) 143-167.
 • Horejs 2017 B. Horejs, Çukuriçi Höyük 1. Anatolia and the Aegean from the 7th to the 3rd Millennium BC. (Vienna 2017). Horejs 2019 B. Horejs, “Long and Short Revolutions towards the Neolithic in Western Anatolia and Aegean”, Documenta Praehistorica XLVI, 2019, 68-83.
 • Horejs ve diğ. 2011 B. Horejs – A. Galik – U. Thanheiser – S. Wiesinger, “Aktivitäten und Subsistenz in den Siedlungen des Çukuriçi Höyük. Der Forschungsstand nach den Ausgrabungen 2006–2009”, PZ 86, 2011, 31–66.
 • Horejs ve diğ. 2015 B. Horejs- M. Milić- F. Ostmann- U. Thanheiser- B. Weninger- A. Galik, “The Aegean in the Early 7th Millennium BC. Maritime Networks and Colonization”, Journal of World Prehistory 28.4, 2015, 289–330.
 • Ibāňez ve diğ. 2015 J.J. Ibāňez- D. Ortega- D. Campos, L. Khalidi- V. Méndez, “Testing Complex Networks of Interaction at the Onset of the Near Eastern Neolithic Using Modelling of Obsidian Exchange”, Journal of the Royal Society Interface, 12, 2015, DOI: 10.1098/rsif.2015.0210
 • Ibāňez ve diğ. 2016 J.J. Ibāňez- D. Ortega- D. Campos- L. Khalidi- V. Méndez- L. Teira, “Developing a Complex Network Model of Obsidian Exchange in the Neolithic Near East: Linear Regressions, Etnographic Models and Archaeological Data”, Paléorient 42.2, 2016, 9-32.
 • Jacobsen 1969 T.W. Jacobsen, “Excavations at Porto Cheli and Vicinity, Preliminary Report, II: The Franchthi Cave, 1967 – 1968”, Hesperia 38, 1969, 343 – 381.
 • Kaczanowska-Kozlowski 2013 M. Kaczanowska- J.K. Kozlowski, “Mesolithic Obsidian Networks in the Aegean”, içinde: E. Starnini (ed.), Unconformist Archaeology. Papers in Honour of Paolo Biagi, (Oxford 2013), 17-26.
 • Kardulias 1992 N. Kardulias, “The Ecology of Bronze Age Flaked Stone Tool Production in Southern Greece: Evidence from Agios Stephanos and the Southern Argolid”, AJA, 96.3, 1992, 421-442.
 • Kolankaya-Bostancı ve diğ. Baskıda N. Kolankaya-Bostancı- T. Carter- E. Weir, “Çine-Tepecik Höyük Obsidiyen Tedarik ve Takas Sistemi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 37, 2019.
 • Kozlowski 2016 J.K. Kozlowski, “The Mesolithic of the Aegean Basin: Cultural Variability, Subsistence Economy, Interregional Links and Seafaring”, içinde: R. Krauss-H. Floss (ed.) Southeast Europe before Neolithisation. Proceedings of the International Workshop within the Colloborative Research Centers SFB 1070 “RessourcenKulturen”, Schloss Hohentübingen, 9th of May 2014, (Tübingen 2016) 41-64.
 • Lichter-Meriç 2012 C. Lichter- R. Meriç, “Dedecik-Heybelitepe. Excavations at a Neolithic Settlement in the Torbalı Plain”, içinde: M. Özdoğan-N. Başgelen-P.Kuniholm (ed.), The Neolithic in Turkey. New Excavationas and New Research. Western Anatolia, (İstanbul 2012) 133-138.
 • Mauss 1990 M. Mauss, The Gift: The Form and Reasons for Exchange in Archaic Societies, (New York 1990).
 • Merrick- Brown 1984 H.V.Merrick- F.H. Brown, “Obsidian Sources and Patterns of Source Utilization in Kenya and Northern Tanzania: Some Initial Findings”, The African Archaeological Review 2, 1984, 129-152.
 • Merrick ve diğ. 1994 H.V.Merrick- F.H. Brown- W.P. Nash, W. P. “Use and Movement of Obsidian in the Early and Middle Stone Ages of Kenya and Northern Tanzania”, içinde: S. T. Child (ed.) Society, Culture and Technology in Africa. MASCA II (supplement). (Philaderphia 1994) 29-44.
 • Milić 2014 M. Milić, “PXRF Characterisation of Obsidian from Central Anatolia, the Aegean and Central Europe”, JAS 41, 2014, 285–296.
 • Milić 2016a M. Milić, “A Question of Scale? Connecting Communities Through Obsidian Exchange in the Neolithic Aegean, Anatolia and Balkans”, içinde: B. Molloy (ed.), Of Odysseys and Oddities: Scales and Modes of Interaction between Prehistoric Aegean Societies and their Neighbours. (Oxford 2016) 97–123.
 • Milić 2016b M. Milić, Obsidian Exchange and Socities in the Balkans and the Aegean from the late 7th to 5th Millennia BC, (University College London, Institute of Archeology, Unpublished PhD Thesis, 2016).
 • Milić 2019a B. Milić, “Understanding (Early) Neolithic Chipped Stone Production in North-Western Aegean from an Eastern Aegean Perspective”, Eurasian Prehistory 15.1-2, 2019, 213-232.
 • Milić 2019b B. Milič, “An Addentum to the PPNB Interaction Sphere. The Lithic Package from 7th Millennium BC Çukuriçi Höyük in Western Anatoliaé, içinde: L. Astruc, C. McCartney, F. Briois ve V. Kassianidou (ed.), Near Eastern Lithic Technologies on the Move. Interactions and Contexts in Neolithic Traditions. 8th International Conference on PPN Chipped and Ground Stone Industries of the Near East, Nicosia, November 23rd-27th 2016. (Nicosia 2019) 485-503.
 • Milić- Horejs 2017 B. Milić- B. Horejs, “The Onset of Pressure Blade Making in Western Anatolia in the 7th Millennium BC: A Case Study from Neolithic Çukuriçi Höyük”, içinde: B. Horejs (ed.), Çukuriçi Höyük 1: Anatolia and the Aegean from the 7th to the 3rd Millennium BC. (Vienna 2017) 27–46.
 • Moutsiou 2012 T. Moutsiou, “Changing Scales of Obsidian Movement and Social Networking”, içinde: K.Ruebens- I. Romanowska- R. Bynoe (ed.), Unravelling the Palaeolithic: Ten years of research at the Centre for the Archaeology of Human Origins, (Southampton 2012) 85-96.
 • Nandris 1975 J. Nandris, “A Re-consideration of the South-East European Sources of Archaeological Obsidian”, Institute of Archaeology (University of London) Bulletin 12, 1975, 71-101.
 • Olausson 1988 D. Olausson, “Dots on a Map-Thoughts about the Way Archaeologists Study Prehistoric Trade and Exchange”, içinde: B. Hardh (ed.), Trade and Exchange in Prehistory. (Lund 1988) 15-24.
 • Ortega ve diğ. 2014 D. Ortega- J.J. Ibáñez- L. Khalidi- V. Méndez- D. Campos- L. Teira, “Towards a Multi-Agent-Based Modelling of Obsidian Exchange in the Neolithic Near East”, Journal of Archaeological Method and Theory, 21, 2014, 461-485.
 • Perlés 1990 C. Perlés, “L’outillage de Pierre Taillée Néolithique en Grece: Approvisionnement et Exploitation des Matiéres Premiéres”, BCH, 114, 1990, 1-42.
 • Perlés 1992 C. Perlés, C., “Systems of Exchange and Organisation of Production in Neolithic Greece”, JMA 5, 1992, 115-162.
 • Perlés 2001 C. Perlés, The Early Neolithic in Greece. The First Farming Communities in Europe, (Cambridge 2001).
 • Perlés ve diğ. 2011 C. Perlés- T. Takaoğlu- B. Gratuze, “Melian Obsidian in NW Turkey. Evidence for Early Neolithic Trade”, JFA 36, 2011, 42-49.
 • Pernicka ve diğ. 1999 E. Pernicka- U. Yalçin- T. Rehren- A.Hauptmann, The Beginnings of Metallurgy, Anschnitt. (Bochum 1999).
 • Reingruber 2008 A. Reingruber, Die Argissa-Magula II. Das frühe und das beginnende mittlere Neolithikum im Lichte transägäischer Beziehungen. Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-Kulturraumes 35. (Bonn 2008).
 • Reingruber 2011 A. Reingruber, “Early Neolithic Settlement Patterns and Exchange Networks in the Aegean”, Documenta Praehistorica XXXVIII, 291-305.
 • Renfrew 1969 C. Renfrew, “Trade and Culture Process in European Prehistory”, CurrAnthr 10.2/3, 1969, 151-169.
 • Renfrew 1972 C. Renfrew, The Emergence of Civilization. The Cyclades and the Aegean in the Third Millennium BC. (London 1972).
 • Renfrew 1984 C. Renfrew, Approaches to Social Archaeology. (Cambridge 1984).
 • Renfrew-Bahn 1991 C. Renfrew- P. Bahn, Archeology: Theories, Methods and Practice. (London 1991).
 • Renfrew ve diğ. 1965 C. Renfrew- J.E. Dixon- J.R. Cann, “Obsidian in the Aegean”, BSA 60, 1965, 225-247.
 • Renfrew ve diğ. 1966 C. Renfrew- J.E. Dixon- J.R. Cann, “Obsidian and Early Cultural Contact in the Near East”, PPS, 32, 1966, 30-72.
 • Renfrew ve diğ. 1968 C. Renfrew- J.E. Dixon- J.R. Cann, “Further Analysis of Near Eastern Obsidians”, PPS, 34, 1968, 319-331.
 • Sağlamtimur 2012 H. Sağlamtimur, “The Neolithic settlement of Ege Gübre”, içinde: M. Özdoğan- N. Başgelen- P. Kuniholm (ed.), Neolithic in Turkey. New Excavations and New Research. Volume 4. Western Turkey, (Istanbul 2012), 117-131.
 • Sampson ve diğ. 2010 A. Sampson- M. Kaczanowska- J.K. Kozlowski, The Prehistory of the Island of Kythnos and the Mesolithic Settlement at Maroulas (Krakow 2010).
 • Sampson 2016 A. Sampson, “An Extended Mesolithic Settlement in Naxos”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry 16.1, 2016, 269-271.
 • Sampson 2018 A. Sampson, “The Mesolithic Hunter-Gatherers in the Southeastern Mediterranean and their Contributions in the Neolithisation of the Aegean”, Archaeology and Culture 1.1, 2018, 11-37.
 • Sampson ve diğ. 2012 A. Sampson- M. Kaczanowska- J.K. Kozłowski, Mesolithic Occupations and Environments on the Island of Ikaria, Aegean (Krakow 2012).
 • Schwall ve diğ. baskıda C. Schwall- M. Brandl- T.M. Gluhak- B.Milić- L. Betina- L. Sørensen- D. Wolf- B. Horejs, “From Near and Far. Stone Procurement and Exchange at Çukuriçi Höyük in Western Anatolia. Journal of Lithic Studies, 3-24.
 • Sørensen ve diğ. 2017 L. Sørensen- P. Pétrequin- A.M. Pétrequin- M. Errera- B. Horejs – F. Herbaut, “Les Limites Sud-Orientales des Jades Alpins (Grèce et Turquie)/The South-Eastern Limits of Alpine Jades (Greece and Turkey)”, içinde: P. Petrequin- E. Gauthier-A.M. Petrequin (ed.), Jade. Objets-Signes et Interprétations Sociales des Jades Alpins dans l’Europe Néolithique 3. Toulouse 2017, 491–520.
 • Stiner-Munro 2011 M.C. Stiner- N.D. Munro, “On the Evolution of Diet and Landscape during the Upper Paleolithic through Mesolithic at Franchthi Cave”, JHE 60, 2011, 618-636.
 • Stock ve diğ.. 2013 F. Stock – A. Pint – B. Horejs – S. Ladstätter – H. Brückner, “In Search for the Harbours. New Evidence of Late Roman and Byzantine Harbours of Ephesus”, Quaternary International 312, 2013, 57–69.
 • Strasser ve diğ. 2010 T. Strasser- E. Panagopoulou- C. Runnels- P. Murray- N. Thompson- P. Karkanas- F. McCoy- K. Wegmann, “Stone Age Seafaring in the Mediterranean: Evidence from the Plakias Region for Lower Palaeolithic and Mesolithic Habitation of Crete”, Hesperia 79, 2013, 145-190.
 • Stratouli 1996 G. Stratouli, “Die Fischerei in der Ägäis während des Neolithikums. Zur Technik und zum potentiellen Ertrag”, Prähistorische Zeitschrift, 71.1, 1996, 1–27.
 • Şahoğlu 2005 V. Şahoğlu, “The Anatolian Trade Network and the İzmir Region during the Early Bronze Age”, OJA, 24.4, 2005, 339-361.
 • Takaoğlu ve diğ. 2014 T. Takaoğlu- T. Korkut- B. Erdoğu- G. Işın, “Archaeological Evidence for 9th and 8th millennia BC at Girmeler Cave near Tlos in SW Turkey”, Documenta Praehistorica XLI, 2014, 111-118.
 • Torrence 1986 R. Torrence, Production and Exchange of Stone Tools (Cambridge 1986).
 • Tsampiri M. 2018 M. Tsampiri, “Obsidian in the Prehistoric Aegean: Trade and Uses”, Bulletin of the Geological Society of Greece, 53.1, 2018, 28-49.
 • Weninger ve diğ. 2014 B. Weninger- L. Clare- F. Gerritsen- B. Horejs- R. Krauß- J. Linstädter- R. Özbal- E. J. Rohling E., “Neolithisation of the Aegean and Southeast Europe during the 6600–6000 cal BC period of Rapid Climate Change”, Documenta Praehistorica XLI, 2014, 1–31.
 • Williams-Nandris 1977 O. Williams- J.Nandris, “The Hungarian and Slovak Sources of Archaeological Obsidian: An Interim Report on Further Fieldwork, with a Note on Tektites”, JAS, 4, 1977, 207-219.
 • Williams-Thorpe ve diğ.1984 O. Williams-Thorpe- S.E. Warren- J.G. Nandris, “The Distribution and Provenance of Archaeological Obsidian in Central and Eastern Europe”, JAS, 11, 1984,183-212.
 • Wright 1969 G.A. Wright, Obsidian Analysis and Prehistoric Near Eastern Trade: 7.500 to 3.500 BC, (Michigan 1969).

Year 2020, Issue: 46, 215 - 245, 11.12.2020

Abstract

References

 • Arias ve diğ. 2006 A. Arias- M.Oddone-G. Bigazzi- A. Muro-C. Principe- P. Norelli, “New data for the Characterisation of Milos Obsidians”, J. Radioanal. Nucl. Chem. 268, 2006, 371-386.
 • Aspinall ve diğ. 1972 A. Aspinal- S.W. Feather- C. Renfrew, “Neutron Activation Analysis of Aegean Obsidians”, Nature 237, 1972, 333-334.
 • Astruc ve diğ. 2007 L. Astruc – B. Gratuze – J. Pelegrin – P. Akkermans, “From Production to Use. A Parcel of Obsidian Bladelets at Sabi Abyad II”, içinde: L. Astruc – D. Binder – F. Briois (ed.), Systèmes Techniques et Communautés du Néolithique Précéramique/Technical Systems and Near Eastern PPN Communities (Antibes 2007) 327-341.
 • Bellot-Gurlet ve diğ. 2008 L. Bellot-Gurlet- O. Pelon- M.L. Séfériadès, “Détermination de Provenance d’une Sélection d’obsidiennes du Palais Minoen de Malia (Crète)”, Comptes Rendus Pale 7, 2008, 419-427.
 • Bergner ve diğ. 2009 M. Bergner- B. Horejs- E. Pernicka, “Zur Herkunft der Obsidianartefakte vom Çukuriçi Höyük”, Studia Troica 18, 2009, 249-272. Broodbank 1989 C. Broodbank, “The longboat and Society in the Cyclades in the Keros-Syros Culture”, AJA 93, 1989, 319-337. Broodbank 2000 C.Broodbank, An Island Archaeology of the Early Cyclades (Cambridge 2000). Broodbank 2006 C. Broodbank, “The Origins and Early Development of Mediterranean Maritime Activity”, JMA, 19.2, 2006, 199-230.
 • Broodbank 2013 C. Broodbank, The Making of the Middle Sea: A History of the Mediterranean from the Beginning to the Emergence of the Classical World. London (London 2013).
 • Cann-Renfrew 1964 J.R. Cann- C. Renfrew, “The Characterization of Obsidian and its Application to the Mediterranean Region”, PPS XXX, 1964, 111-133.
 • Cann ve diğ. 1969 J.R.Cann- J.E. Dixon- C. Renfrew, “Obsidian analysis and the Obsidian Trade”, içinde: D. Brothwell-E. Higgs (ed.), Science and Archaeology (London 1969), 578-591. Carter 2008 T. Carter, “The Consuption of Obsidian in the Early Bronze Age Cyclades”, içinde: N. Brodie-J. Doole-G. Gavalas-C. Renfrew (ed.), ORİZON. A Colloquium on the Prehistory of Cyclades. (Cambridge 2008) 225-235.
 • Carter 2009 T. Carter, “L’obsidienne Égéenne: Caractérisation, Utilisation et Culture”, içinde: M.H. Moncel- F. Frohlich (ed.), L’Homme Et Le Precieux. Matières Minérales Précieuses De La Préhistoire à Aujourd’hui (Oxford 2009) 199-212.
 • Carter-Kilikoglou 2007 T.Carter- V. Kilikoglou, “From Reactor to Royalty? Aegean and Anatolian Obsidians from Quartier Mu, Malia (Crete)”, JMA 20, 2007, 115-143.
 • Carter-Shackley 2007 T. Carter- M.S. Shackley, “Sourcing Obsidian from Neolithic Çatalhöyük (Turkey) Using Energy Dispersive X-ray Fluorescence”, Archaeometry 49, 2007, 437–454.
 • Carter-Milič 2013 T. Carter- M. Milič, “The Consumption of Obsidian at Neolithic Çatalhöyük: A Long-Term Perspective” içinde: F. Borrell- J.J. Ibáñez-M.M. Molist (ed.) Stone Tools in Transition: From Hunter-Gatherers to Farming Societies in the Near East (Barcellona 2013) 495-508.
 • Carter ve diğ. 2014 T. Carter- D.A. Contreras- S. Doyle- D.D. Mihailovic- T. Moutsiou- N. Skarpelis, “The Stélida Naxos Archaeological Project: New data on the Mesolithic and Middle Palaeolithic Cyclades”, Antiquity Project Gallery, 88, 2014, 341.
 • Carter ve diğ. 2016 T. Carter- D.D. Mihailović-Y. Papadatos- C. Sofianou, “The Cretan Mesolithic in Context: New Data from Livari Skiadi (SE Crete)”, Documenta Praehistorica, 43, 87-101. Carter ve diğ. 2018 T. Carter- T.F. Strasser- E. Panagopoulou- K. Campeau- D. Mihailović, “Obsidian Circulation in the Early Holocene Aegean: A Case Study from Mesolithic Damnoni (SW Crete)”, JAS, 17, 2018, 173-183.
 • Cessford- Carter 2005 C. Cessford-T. Carter, “Quantifying the Consumption of Obsidian at Neolithic Çatalhöyük, Turkey”, JFA, 30.3, 2005, 305-315.
 • Cherry 1981 J.F. Cherry, “Pattern and Process in the Earliest Colonization of the Mediterranean islands”, PPS, 47, 1981, 41-68. Cherry 1990 J.F. Cherry, “The first Colonization of the Mediterranean Islands: a Review of Recent Research”, JMA, 3, 1990, 145-221.
 • Clare-Weninger 2014 L. Clare- B. Weninger, “The Dispersal of Neolithic Lifeways: Absolute Chronology and Rapid Climate Change”, içinde: M. Özdoğan- N. Başgelen- P. Kuniholm (ed.) The Neolithic in Turkey. Volume 6. 10500-5200 BC: Environment, Settlement, Flora, Fauna, Dating, Symbols of Belief, with views from North, South, East, and West (İstanbul 2014) 1–65.
 • Çevik-Abay 2016 Ö. Çevik- E. Abay, Neolithisation in Aegean Turkey. Towards a More Realistic Reading”, Anatolian Metal, VII, 2016, 187-197.
 • Çilingiroğlu 2009 Ç. Çilingiroğlu, Central-West Anatolia at the End of the 7th and Beginning of the 6th Millennium BCE in the Light of Pottery from Ulucak (İzmir). Yayınlanmamış Doktora Tezi (Tübingen 2009).
 • Çilingiroğlu ve diğ. 2012 A. Çilingiroğlu- Ö. Çevik- Ç. Çilingiroğlu, Ulucak Höyük. Towards Understanding the Early Farming Communities of Middle West Anatolia: The Contribution of Ulucak”, içinde M. Özdoğan- N. Başgelen- P.Kuniholm (ed.), The Neolithic in Turkey. New Excavations and New Research. Western Anatolia (İstanbul 2012) 139-175.
 • Çilingiroğlu ve diğ. 2016 Ç. Çilingiroğlu- B. Dinçer-A. Uhri- İ. Baykara- C. Gürbıyık- C. Çakırlar, “New Paleolithic and Mesolithic Sites in the Eastern Aegean: the Karaburun Archaeological Survey Project”, Antiquity 90, Issue 353, DOI: http://dx.doi.org/10.15184/aqy.2016.168
 • Çilingiroğlu-Dinçer 2018 Ç. Çilingiroğlu- B. Dinçer, “Contextualisind Karaburun: A New Area for Neolithic Research in Anatolia”, Documenta Praehistorica XLV, 2018, 30-37.
 • Dark 1995 K.R. Dark, Theoretical Archaeology (London 1995).
 • Derin 2012 Z. Derin, “Yeşilova Höyük”, içinde: M. Özdoğan- N. Başgelen- P. Kuniholm (ed.), Neolithic in Turkey. New Excavations and New Research. Volume 4. Western Turkey (Istanbul 2012) 177-195.
 • Derin ve diğ. 2009 Z. Derin- F. Ay- T. Caymaz, “İzmir’in Prehistorik Yerleşimi, Yeşilova Höyüğü 2005–2006 Yılı Çalışmaları”, Arkeoloji Dergisi 13, 2009, 1–52.
 • Doğan 2012 B. Doğan, Tarihöncesinde Ticaret ve Değiş Tokuş. (İstanbul 2012).
 • Efstratiou ve diğ. 2014 N. Efstratiou- P. Biagi- E.Starnini, “The Epipalaeolithic Site of Ouriakos on the Island of Lemnos and its Place in the Late Pleistocene Peopling of the East Mediterranean Region”, Adalya XVII, 2014, 1–23.
 • Erbil 2015 E. Erbil, Ege Gübre Yerleşimi Yontmataş Endüstrisi, (Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2015).
 • Erbil 2017 E. Erbil, “Ege Gübre Yerleşimi Yontmataş Endüstrisi”, 32. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 2017, 43-61.
 • Erdoğu 2013 B. Erdoğu, “Uğurlu. A Neolithic Settlement of the Aegean Island of Gökçeada, içinde M. Özdoğan-N. Başgelen-P. Kuniholm (ed.), The Neolithic in Turkey, vol. 5: Northwestern Turkey and İstanbul (İstanbul 2013) 1-33.
 • Fındık-Derin 2018 B. Fındık-Z. Derin, “Yeşilova Höyüğü Geç Neolitik Dönemi Yontmataş Endüstrisi”, içinde: A. Baysal (ed.), Anadolu Arkeolojisinde Taş Aletler. Teori/Metot/Pratik (İstanbul 2018) 211-228.
 • French 1965 D. French, “Early Pottery sites from Western Anatolia”, Bulletin of the Institute of Archaeology V, 1965, 15–24.
 • French 1969 D. French, “Prehistoric Sites in Northwest Anatolia, II. Part. The Balıkesir and Akhisar/Manisa Areas”, AnatSt. 19, 1969, 41–98.
 • Galik-Horejs 2011 A. Galik- B.Horejs, “Ҫukuriçi Höyük: Various Aspects of its Earliest Settlement, in Beginnings”, içinde: R. Krauss (ed.), New Research in the Appearance of the Neolithic between Northwest Anatolia and the Carpathian Basin(Papers of the International Workshop, Istanbul, 8–9 April 2009. Menschen – Kulturen – Traditionen) (Rahden–Westf 2011) 83-94.
 • Galanidou – Perlès 2003 N. Galanidou – C. Perlès, The Greek Mesolithic. Problems and Perspectives (Athens 2003).
 • Gero 1989 J.M. Gero, “Assessing Social Information in Material Objects: How Well do Lithics Measure Up?”, içinde R. Torrence (ed.), Time, Energy, and Stone Tools, (Cambridge 1989) 92-105.
 • Guilbeau ve diğ. 2019 D. Guilbeau-N. Kayacan-Ç. Altınbilek-Algül-B. Erdoğu-Ö. Çevik, “A Comparative Study of the Initial Neolithic Chipped-Stone Assemblages of Ulucak and Uğurlu”, AS 69, 1-20.
 • Herling ve diğ. 2008 H. Herling- K. Kasper- C. Lichter- R. Meric, R. “Im Westen nichts Neues? Ergebnisse der Grabungen 2003 und 2004 in Dedicik-Heybelitepe”, IstMitt 58, 2008, 13–65.
 • Horejs 2012 B. Horejs, “Çukuriçi Höyük: A Neolithic and Bronze Age Settlement in the Region of Ephosos”, içinde M. Özdoğan-N. Başgelen- P.Kuniholm (eds), The Neolithic in Turkey. New Excavationas and New Research. Western Anatolia, (İstanbul 2012) 118-131.
 • Horejs 2016 B. Horejs, “Aspects of Connectivity on the Centre of the Anatolian Aegean Coast in the 7th Millennium BC”, içinde B. Molley (ed.), Of Odysseys and Oddities: Scales and Modes of Interaction between Prehistoric Aegean Societies and their Neighbours (Oxford 2016) 143-167.
 • Horejs 2017 B. Horejs, Çukuriçi Höyük 1. Anatolia and the Aegean from the 7th to the 3rd Millennium BC. (Vienna 2017). Horejs 2019 B. Horejs, “Long and Short Revolutions towards the Neolithic in Western Anatolia and Aegean”, Documenta Praehistorica XLVI, 2019, 68-83.
 • Horejs ve diğ. 2011 B. Horejs – A. Galik – U. Thanheiser – S. Wiesinger, “Aktivitäten und Subsistenz in den Siedlungen des Çukuriçi Höyük. Der Forschungsstand nach den Ausgrabungen 2006–2009”, PZ 86, 2011, 31–66.
 • Horejs ve diğ. 2015 B. Horejs- M. Milić- F. Ostmann- U. Thanheiser- B. Weninger- A. Galik, “The Aegean in the Early 7th Millennium BC. Maritime Networks and Colonization”, Journal of World Prehistory 28.4, 2015, 289–330.
 • Ibāňez ve diğ. 2015 J.J. Ibāňez- D. Ortega- D. Campos, L. Khalidi- V. Méndez, “Testing Complex Networks of Interaction at the Onset of the Near Eastern Neolithic Using Modelling of Obsidian Exchange”, Journal of the Royal Society Interface, 12, 2015, DOI: 10.1098/rsif.2015.0210
 • Ibāňez ve diğ. 2016 J.J. Ibāňez- D. Ortega- D. Campos- L. Khalidi- V. Méndez- L. Teira, “Developing a Complex Network Model of Obsidian Exchange in the Neolithic Near East: Linear Regressions, Etnographic Models and Archaeological Data”, Paléorient 42.2, 2016, 9-32.
 • Jacobsen 1969 T.W. Jacobsen, “Excavations at Porto Cheli and Vicinity, Preliminary Report, II: The Franchthi Cave, 1967 – 1968”, Hesperia 38, 1969, 343 – 381.
 • Kaczanowska-Kozlowski 2013 M. Kaczanowska- J.K. Kozlowski, “Mesolithic Obsidian Networks in the Aegean”, içinde: E. Starnini (ed.), Unconformist Archaeology. Papers in Honour of Paolo Biagi, (Oxford 2013), 17-26.
 • Kardulias 1992 N. Kardulias, “The Ecology of Bronze Age Flaked Stone Tool Production in Southern Greece: Evidence from Agios Stephanos and the Southern Argolid”, AJA, 96.3, 1992, 421-442.
 • Kolankaya-Bostancı ve diğ. Baskıda N. Kolankaya-Bostancı- T. Carter- E. Weir, “Çine-Tepecik Höyük Obsidiyen Tedarik ve Takas Sistemi”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 37, 2019.
 • Kozlowski 2016 J.K. Kozlowski, “The Mesolithic of the Aegean Basin: Cultural Variability, Subsistence Economy, Interregional Links and Seafaring”, içinde: R. Krauss-H. Floss (ed.) Southeast Europe before Neolithisation. Proceedings of the International Workshop within the Colloborative Research Centers SFB 1070 “RessourcenKulturen”, Schloss Hohentübingen, 9th of May 2014, (Tübingen 2016) 41-64.
 • Lichter-Meriç 2012 C. Lichter- R. Meriç, “Dedecik-Heybelitepe. Excavations at a Neolithic Settlement in the Torbalı Plain”, içinde: M. Özdoğan-N. Başgelen-P.Kuniholm (ed.), The Neolithic in Turkey. New Excavationas and New Research. Western Anatolia, (İstanbul 2012) 133-138.
 • Mauss 1990 M. Mauss, The Gift: The Form and Reasons for Exchange in Archaic Societies, (New York 1990).
 • Merrick- Brown 1984 H.V.Merrick- F.H. Brown, “Obsidian Sources and Patterns of Source Utilization in Kenya and Northern Tanzania: Some Initial Findings”, The African Archaeological Review 2, 1984, 129-152.
 • Merrick ve diğ. 1994 H.V.Merrick- F.H. Brown- W.P. Nash, W. P. “Use and Movement of Obsidian in the Early and Middle Stone Ages of Kenya and Northern Tanzania”, içinde: S. T. Child (ed.) Society, Culture and Technology in Africa. MASCA II (supplement). (Philaderphia 1994) 29-44.
 • Milić 2014 M. Milić, “PXRF Characterisation of Obsidian from Central Anatolia, the Aegean and Central Europe”, JAS 41, 2014, 285–296.
 • Milić 2016a M. Milić, “A Question of Scale? Connecting Communities Through Obsidian Exchange in the Neolithic Aegean, Anatolia and Balkans”, içinde: B. Molloy (ed.), Of Odysseys and Oddities: Scales and Modes of Interaction between Prehistoric Aegean Societies and their Neighbours. (Oxford 2016) 97–123.
 • Milić 2016b M. Milić, Obsidian Exchange and Socities in the Balkans and the Aegean from the late 7th to 5th Millennia BC, (University College London, Institute of Archeology, Unpublished PhD Thesis, 2016).
 • Milić 2019a B. Milić, “Understanding (Early) Neolithic Chipped Stone Production in North-Western Aegean from an Eastern Aegean Perspective”, Eurasian Prehistory 15.1-2, 2019, 213-232.
 • Milić 2019b B. Milič, “An Addentum to the PPNB Interaction Sphere. The Lithic Package from 7th Millennium BC Çukuriçi Höyük in Western Anatoliaé, içinde: L. Astruc, C. McCartney, F. Briois ve V. Kassianidou (ed.), Near Eastern Lithic Technologies on the Move. Interactions and Contexts in Neolithic Traditions. 8th International Conference on PPN Chipped and Ground Stone Industries of the Near East, Nicosia, November 23rd-27th 2016. (Nicosia 2019) 485-503.
 • Milić- Horejs 2017 B. Milić- B. Horejs, “The Onset of Pressure Blade Making in Western Anatolia in the 7th Millennium BC: A Case Study from Neolithic Çukuriçi Höyük”, içinde: B. Horejs (ed.), Çukuriçi Höyük 1: Anatolia and the Aegean from the 7th to the 3rd Millennium BC. (Vienna 2017) 27–46.
 • Moutsiou 2012 T. Moutsiou, “Changing Scales of Obsidian Movement and Social Networking”, içinde: K.Ruebens- I. Romanowska- R. Bynoe (ed.), Unravelling the Palaeolithic: Ten years of research at the Centre for the Archaeology of Human Origins, (Southampton 2012) 85-96.
 • Nandris 1975 J. Nandris, “A Re-consideration of the South-East European Sources of Archaeological Obsidian”, Institute of Archaeology (University of London) Bulletin 12, 1975, 71-101.
 • Olausson 1988 D. Olausson, “Dots on a Map-Thoughts about the Way Archaeologists Study Prehistoric Trade and Exchange”, içinde: B. Hardh (ed.), Trade and Exchange in Prehistory. (Lund 1988) 15-24.
 • Ortega ve diğ. 2014 D. Ortega- J.J. Ibáñez- L. Khalidi- V. Méndez- D. Campos- L. Teira, “Towards a Multi-Agent-Based Modelling of Obsidian Exchange in the Neolithic Near East”, Journal of Archaeological Method and Theory, 21, 2014, 461-485.
 • Perlés 1990 C. Perlés, “L’outillage de Pierre Taillée Néolithique en Grece: Approvisionnement et Exploitation des Matiéres Premiéres”, BCH, 114, 1990, 1-42.
 • Perlés 1992 C. Perlés, C., “Systems of Exchange and Organisation of Production in Neolithic Greece”, JMA 5, 1992, 115-162.
 • Perlés 2001 C. Perlés, The Early Neolithic in Greece. The First Farming Communities in Europe, (Cambridge 2001).
 • Perlés ve diğ. 2011 C. Perlés- T. Takaoğlu- B. Gratuze, “Melian Obsidian in NW Turkey. Evidence for Early Neolithic Trade”, JFA 36, 2011, 42-49.
 • Pernicka ve diğ. 1999 E. Pernicka- U. Yalçin- T. Rehren- A.Hauptmann, The Beginnings of Metallurgy, Anschnitt. (Bochum 1999).
 • Reingruber 2008 A. Reingruber, Die Argissa-Magula II. Das frühe und das beginnende mittlere Neolithikum im Lichte transägäischer Beziehungen. Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-Kulturraumes 35. (Bonn 2008).
 • Reingruber 2011 A. Reingruber, “Early Neolithic Settlement Patterns and Exchange Networks in the Aegean”, Documenta Praehistorica XXXVIII, 291-305.
 • Renfrew 1969 C. Renfrew, “Trade and Culture Process in European Prehistory”, CurrAnthr 10.2/3, 1969, 151-169.
 • Renfrew 1972 C. Renfrew, The Emergence of Civilization. The Cyclades and the Aegean in the Third Millennium BC. (London 1972).
 • Renfrew 1984 C. Renfrew, Approaches to Social Archaeology. (Cambridge 1984).
 • Renfrew-Bahn 1991 C. Renfrew- P. Bahn, Archeology: Theories, Methods and Practice. (London 1991).
 • Renfrew ve diğ. 1965 C. Renfrew- J.E. Dixon- J.R. Cann, “Obsidian in the Aegean”, BSA 60, 1965, 225-247.
 • Renfrew ve diğ. 1966 C. Renfrew- J.E. Dixon- J.R. Cann, “Obsidian and Early Cultural Contact in the Near East”, PPS, 32, 1966, 30-72.
 • Renfrew ve diğ. 1968 C. Renfrew- J.E. Dixon- J.R. Cann, “Further Analysis of Near Eastern Obsidians”, PPS, 34, 1968, 319-331.
 • Sağlamtimur 2012 H. Sağlamtimur, “The Neolithic settlement of Ege Gübre”, içinde: M. Özdoğan- N. Başgelen- P. Kuniholm (ed.), Neolithic in Turkey. New Excavations and New Research. Volume 4. Western Turkey, (Istanbul 2012), 117-131.
 • Sampson ve diğ. 2010 A. Sampson- M. Kaczanowska- J.K. Kozlowski, The Prehistory of the Island of Kythnos and the Mesolithic Settlement at Maroulas (Krakow 2010).
 • Sampson 2016 A. Sampson, “An Extended Mesolithic Settlement in Naxos”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry 16.1, 2016, 269-271.
 • Sampson 2018 A. Sampson, “The Mesolithic Hunter-Gatherers in the Southeastern Mediterranean and their Contributions in the Neolithisation of the Aegean”, Archaeology and Culture 1.1, 2018, 11-37.
 • Sampson ve diğ. 2012 A. Sampson- M. Kaczanowska- J.K. Kozłowski, Mesolithic Occupations and Environments on the Island of Ikaria, Aegean (Krakow 2012).
 • Schwall ve diğ. baskıda C. Schwall- M. Brandl- T.M. Gluhak- B.Milić- L. Betina- L. Sørensen- D. Wolf- B. Horejs, “From Near and Far. Stone Procurement and Exchange at Çukuriçi Höyük in Western Anatolia. Journal of Lithic Studies, 3-24.
 • Sørensen ve diğ. 2017 L. Sørensen- P. Pétrequin- A.M. Pétrequin- M. Errera- B. Horejs – F. Herbaut, “Les Limites Sud-Orientales des Jades Alpins (Grèce et Turquie)/The South-Eastern Limits of Alpine Jades (Greece and Turkey)”, içinde: P. Petrequin- E. Gauthier-A.M. Petrequin (ed.), Jade. Objets-Signes et Interprétations Sociales des Jades Alpins dans l’Europe Néolithique 3. Toulouse 2017, 491–520.
 • Stiner-Munro 2011 M.C. Stiner- N.D. Munro, “On the Evolution of Diet and Landscape during the Upper Paleolithic through Mesolithic at Franchthi Cave”, JHE 60, 2011, 618-636.
 • Stock ve diğ.. 2013 F. Stock – A. Pint – B. Horejs – S. Ladstätter – H. Brückner, “In Search for the Harbours. New Evidence of Late Roman and Byzantine Harbours of Ephesus”, Quaternary International 312, 2013, 57–69.
 • Strasser ve diğ. 2010 T. Strasser- E. Panagopoulou- C. Runnels- P. Murray- N. Thompson- P. Karkanas- F. McCoy- K. Wegmann, “Stone Age Seafaring in the Mediterranean: Evidence from the Plakias Region for Lower Palaeolithic and Mesolithic Habitation of Crete”, Hesperia 79, 2013, 145-190.
 • Stratouli 1996 G. Stratouli, “Die Fischerei in der Ägäis während des Neolithikums. Zur Technik und zum potentiellen Ertrag”, Prähistorische Zeitschrift, 71.1, 1996, 1–27.
 • Şahoğlu 2005 V. Şahoğlu, “The Anatolian Trade Network and the İzmir Region during the Early Bronze Age”, OJA, 24.4, 2005, 339-361.
 • Takaoğlu ve diğ. 2014 T. Takaoğlu- T. Korkut- B. Erdoğu- G. Işın, “Archaeological Evidence for 9th and 8th millennia BC at Girmeler Cave near Tlos in SW Turkey”, Documenta Praehistorica XLI, 2014, 111-118.
 • Torrence 1986 R. Torrence, Production and Exchange of Stone Tools (Cambridge 1986).
 • Tsampiri M. 2018 M. Tsampiri, “Obsidian in the Prehistoric Aegean: Trade and Uses”, Bulletin of the Geological Society of Greece, 53.1, 2018, 28-49.
 • Weninger ve diğ. 2014 B. Weninger- L. Clare- F. Gerritsen- B. Horejs- R. Krauß- J. Linstädter- R. Özbal- E. J. Rohling E., “Neolithisation of the Aegean and Southeast Europe during the 6600–6000 cal BC period of Rapid Climate Change”, Documenta Praehistorica XLI, 2014, 1–31.
 • Williams-Nandris 1977 O. Williams- J.Nandris, “The Hungarian and Slovak Sources of Archaeological Obsidian: An Interim Report on Further Fieldwork, with a Note on Tektites”, JAS, 4, 1977, 207-219.
 • Williams-Thorpe ve diğ.1984 O. Williams-Thorpe- S.E. Warren- J.G. Nandris, “The Distribution and Provenance of Archaeological Obsidian in Central and Eastern Europe”, JAS, 11, 1984,183-212.
 • Wright 1969 G.A. Wright, Obsidian Analysis and Prehistoric Near Eastern Trade: 7.500 to 3.500 BC, (Michigan 1969).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Archaeology
Journal Section Research Article
Authors

Neyir KOLANKAYA BOSTANCI
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3798-9444
Türkiye

Publication Date December 11, 2020
Submission Date April 28, 2020
Acceptance Date May 22, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 46

Cite

Chicago Kolankaya Bostancı, N. "Orta Batı Anadolu Neolitik Çağ Obsidiyen Dağılımında Sosyal İletişim Ağlarının Rolü". Anadolu (2020 ): 215-245

Anatolia Dergisi Başvuru Tarihleri:

Makalelerin teslimi 01 Ocak ile 15 Eylül tarihleri arasındadır.

Dergipark sisteminde problem yaşanması halinde lütfen makalelerinizi anatolia@ankara.edu.tr mail adresine bu tarih aralığında gönderiniz; posta veya kargo kabul edilmeyecektir. Başvurular 15 Eylül'e kadar yapılmalıdır.

Anadolu Anatolia Dergisi, Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.