Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Family Films in Turkish Cinema in Terms of Structural Family System Theory: Munir Özkul and Adile Naşit Films

Year 2020, Volume 8, Issue 1, 213 - 221, 24.02.2020
https://doi.org/10.18506/anemon.520706

Abstract

In this study, it is aimed to explain basic concepts of Structural Family Systems Theory and to examine the three family films in the Yeşilçam cinema, where Münir Özkul and Adile Naşit act together. Family structure, sub-systems, borders, power and alliance, which are the basic concepts of Structural Family Systems Theory, are explained in accordance with the research purpose and than Cheerful Days, Smiling Eyes and Our Family, which were among the family films in Turkish cinema and where Münir Özkul and Adile Naşit acted together were analyzed. Document analysis method was used for evaluation. As a result of the evaluation, it was found that the Cheerful Days and Smilying Eyes films had similar characteristics in terms of family structure, sub-system, parental subsystem and power. It was seen that the three films exhibited common features only in terms of the sibling subsystem.

References

 • Bozdağ, Y. (2018). Film analizi yöntemi ile aile terapileri: Gilbert’in hayalleri. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2(3), 87-95. doi: 10.31461/ybpd.430396
 • Brody, G. H., Stoneman, Z. & McCoy, J. K. (1994). Forecasting sibling relationships in early adolescence from child temperaments and family process in middle childhood. Child Development, 65, 771-784. doi: 10.2307/1131417
 • Dermer, S. B. & Hutchings, J. B. (2000). Utilizing movies in family therapy: applications for ındividuals, couples, and families. The American Journal of Family Therapy, 28, 163-180. doi: 10.1080/019261800261734
 • Figley, C. R. & Nelson, T. S. (1990). Basic family therapy skills: structural family therapy, Journal of Marital and Family Therapy, 16, 225-239. doi: 10.1111/j.1752-0606.1990.tb00845
 • Acar, T. & Voltan Acar, N. (2013). Babam ve Oğlum Filmi’nin çok kuşaklı/kuşaklararası aile terapisinin temel kavramları açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 37-53.
 • Mert, A. & Soyer, B. (2014). “Kevin Hakkında Konuşmalıyız” filminin Bowlby’nin çocukluk dönemi bağlanma stilleri ve Minuchin’in yapısal aile sistemleri yaklaşımı temel kavramları kullanılarak değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(7), 100-115.
 • Nadir, U. (2013). Aile danışmanlığı eğitiminde popüler filmlerin kullanımı ve yapısal aile terapisi kuramı ile dalgaların prensi filminin analizi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1), 129-143.
 • Alexander, M. & Waxman, D. (2000). Cinemeducation: teaching family systems through the movies. Families. Systems & Health: The Journal of Collaborative Family Health Care, 18(4), 455-466. doi: 10.1037/h0091869
 • Şenol-Durak, E. & Fışıloğlu, H. (2007). Film analizi yöntemi ile Virginia Satir aile terapisi yaklaşımına bir bakış. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 43-62.
 • Tanner, L R., Haddock, S. A., Zimmerman, T. S. & Lund, L. K. (2003). Images of couple and families in disney feature-length animated films. The American Journal of Family Therapy, 31, 355-373. doi: 10.1080/01926180390223987
 • Whiteside, D. (1994). Using family therapy concepts to teach organizational behavior. Journal of Management Education, 18(1), 86-97. doi: 10.1177/ 105256299401800107
 • Bertalanffy, V. L. (2004). Ecological systems approach. [internet] Retrieved from http//:www.users.global -net.co.uk/~ebstudy/strategy/ecosys.htm.
 • Bitter, J. R. (2014). Theory and practice of family therapy and counseling (2nd ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning.
 • Cag, P. & Voltan Acar, N. (2015). A view of the symbolic-experiential family therapy of Carl Whitaker through movie analysis. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(3), 575-586. doi:10.12738/estp. 2015.3.2477
 • Gehart, D. R. (2016). Theory and treatment planning in family therapy: A competency-based approach. Boston, MA: Cengage Learning.
 • Gladding, S. T. (2011). Aile terapisi: Tarihi, kuram ve uygulamaları. Ankara: Atalay Matbaacılık.
 • Goldenberg, I. & Goldenberg, H. (2008). Family therapy: An overview. USA: Thomson/Brooks Cole Pub.
 • Lee, Y. (2011). Structural family therapy. marriage and family therapy. A practice-oriented approach. L. Medcalf (Ed.). New York: Springer Publishing Company.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. CA: Sage Pub.
 • Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Cambridge: Harvard University Press.
 • Minuchin, S. (1981). Constructing a therapeutic realty. Annual review of family therapy. G. Brenson ve H. White (Ed). pp. 129-147. New York: Human Sciences Press.
 • Minuchin, P., Colapinto, J. & Minuchin, S. (2007). Working with families of the poor. NewYork London: The Guilford Press.
 • Nazlı, S. (2016). Aile danışmanlığı. Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Nichols, M. P. (2013). Aile terapisi kavramlar ve yöntemler. İstanbul: Kaknüs Yayıncılık.
 • Rasheed, M., Rasheed, N. & Maley, J. A. (2011). Family therapy. Models and tecniques. USA: Sage.
 • Sharf, R. S. (2010). Theories of psychotherapy and counseling: Concepts and cases. USA: Brooks/Cole.
 • Shepard, D. S., & Brew, L. (2005). Teaching theories of couples counseling: The use of popular movies. The Family Journal, 13(4), 406-415. doi: 10.1177/ 1066480705278470
 • Wetchler, L. J. (2003). Structural family therapy. An indroduction to marriage and family theraphy. L. L. Hecker ve L. J. Wetchler (Ed.). pp. 63-94. New York: The Haworth Clinical Practice Press.
 • White, J., Klein, D. & Martin, T. (2015). Family theories. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Yağbasan, M. ve Ateş, U. (2018). 1980 Öncesi Ve 2000 Sonrası Türk Sinemasında Ailenin Temsili. Akademik Bakış Dergisi, 67(2), 26-40.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. (2017). Yapısal aile terapisinin temel kavramlarıyla gelin filminin incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 157-176. doi: 10.26466/opus.285054

Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı Açısından Türk Sinemasında Aile Filmleri: Münir Özkul ve Adile Naşit Filmleri

Year 2020, Volume 8, Issue 1, 213 - 221, 24.02.2020
https://doi.org/10.18506/anemon.520706

Abstract

Bu çalışmada, Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımının temel kavramlarının açıklanması ve Münir Özkul ile Adile Naşit’in birlikte rol aldığı Yeşilçam sinemasında yer edinmiş üç aile filminin bu kavramlar ışığında incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma amacına uygun şekilde Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımının temel kavramlarından olan aile yapısı, alt sistemler, sınırlar, güç ve ittifak açıklanmış ardından Türk sinemasında aile filmleri arasında yer alan ve Münir Özkul ile Adile Naşit’in birlikte rol aldıkları Neşeli Günler, Gülen Gözler ve Bizim Aile isimli filmler incelenmiştir. Değerlendirme yapılırken doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Neşeli Günler ve Gülen Gözler filmlerinin aile yapısı, eş alt sistemi, ebeveyn alt sistemi ve güç açısından benzer özellikler gösterdiği bulunmuştur. Üç filmin sadece kardeş alt sistemi açısından ortak özellikler sergilediği görülmüştür.

References

 • Bozdağ, Y. (2018). Film analizi yöntemi ile aile terapileri: Gilbert’in hayalleri. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2(3), 87-95. doi: 10.31461/ybpd.430396
 • Brody, G. H., Stoneman, Z. & McCoy, J. K. (1994). Forecasting sibling relationships in early adolescence from child temperaments and family process in middle childhood. Child Development, 65, 771-784. doi: 10.2307/1131417
 • Dermer, S. B. & Hutchings, J. B. (2000). Utilizing movies in family therapy: applications for ındividuals, couples, and families. The American Journal of Family Therapy, 28, 163-180. doi: 10.1080/019261800261734
 • Figley, C. R. & Nelson, T. S. (1990). Basic family therapy skills: structural family therapy, Journal of Marital and Family Therapy, 16, 225-239. doi: 10.1111/j.1752-0606.1990.tb00845
 • Acar, T. & Voltan Acar, N. (2013). Babam ve Oğlum Filmi’nin çok kuşaklı/kuşaklararası aile terapisinin temel kavramları açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 37-53.
 • Mert, A. & Soyer, B. (2014). “Kevin Hakkında Konuşmalıyız” filminin Bowlby’nin çocukluk dönemi bağlanma stilleri ve Minuchin’in yapısal aile sistemleri yaklaşımı temel kavramları kullanılarak değerlendirilmesi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 4(7), 100-115.
 • Nadir, U. (2013). Aile danışmanlığı eğitiminde popüler filmlerin kullanımı ve yapısal aile terapisi kuramı ile dalgaların prensi filminin analizi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(1), 129-143.
 • Alexander, M. & Waxman, D. (2000). Cinemeducation: teaching family systems through the movies. Families. Systems & Health: The Journal of Collaborative Family Health Care, 18(4), 455-466. doi: 10.1037/h0091869
 • Şenol-Durak, E. & Fışıloğlu, H. (2007). Film analizi yöntemi ile Virginia Satir aile terapisi yaklaşımına bir bakış. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 43-62.
 • Tanner, L R., Haddock, S. A., Zimmerman, T. S. & Lund, L. K. (2003). Images of couple and families in disney feature-length animated films. The American Journal of Family Therapy, 31, 355-373. doi: 10.1080/01926180390223987
 • Whiteside, D. (1994). Using family therapy concepts to teach organizational behavior. Journal of Management Education, 18(1), 86-97. doi: 10.1177/ 105256299401800107
 • Bertalanffy, V. L. (2004). Ecological systems approach. [internet] Retrieved from http//:www.users.global -net.co.uk/~ebstudy/strategy/ecosys.htm.
 • Bitter, J. R. (2014). Theory and practice of family therapy and counseling (2nd ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole, Cengage Learning.
 • Cag, P. & Voltan Acar, N. (2015). A view of the symbolic-experiential family therapy of Carl Whitaker through movie analysis. Educational Sciences: Theory and Practice, 15(3), 575-586. doi:10.12738/estp. 2015.3.2477
 • Gehart, D. R. (2016). Theory and treatment planning in family therapy: A competency-based approach. Boston, MA: Cengage Learning.
 • Gladding, S. T. (2011). Aile terapisi: Tarihi, kuram ve uygulamaları. Ankara: Atalay Matbaacılık.
 • Goldenberg, I. & Goldenberg, H. (2008). Family therapy: An overview. USA: Thomson/Brooks Cole Pub.
 • Lee, Y. (2011). Structural family therapy. marriage and family therapy. A practice-oriented approach. L. Medcalf (Ed.). New York: Springer Publishing Company.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. CA: Sage Pub.
 • Minuchin, S. (1974). Families and family therapy. Cambridge: Harvard University Press.
 • Minuchin, S. (1981). Constructing a therapeutic realty. Annual review of family therapy. G. Brenson ve H. White (Ed). pp. 129-147. New York: Human Sciences Press.
 • Minuchin, P., Colapinto, J. & Minuchin, S. (2007). Working with families of the poor. NewYork London: The Guilford Press.
 • Nazlı, S. (2016). Aile danışmanlığı. Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Nichols, M. P. (2013). Aile terapisi kavramlar ve yöntemler. İstanbul: Kaknüs Yayıncılık.
 • Rasheed, M., Rasheed, N. & Maley, J. A. (2011). Family therapy. Models and tecniques. USA: Sage.
 • Sharf, R. S. (2010). Theories of psychotherapy and counseling: Concepts and cases. USA: Brooks/Cole.
 • Shepard, D. S., & Brew, L. (2005). Teaching theories of couples counseling: The use of popular movies. The Family Journal, 13(4), 406-415. doi: 10.1177/ 1066480705278470
 • Wetchler, L. J. (2003). Structural family therapy. An indroduction to marriage and family theraphy. L. L. Hecker ve L. J. Wetchler (Ed.). pp. 63-94. New York: The Haworth Clinical Practice Press.
 • White, J., Klein, D. & Martin, T. (2015). Family theories. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Yağbasan, M. ve Ateş, U. (2018). 1980 Öncesi Ve 2000 Sonrası Türk Sinemasında Ailenin Temsili. Akademik Bakış Dergisi, 67(2), 26-40.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. (2017). Yapısal aile terapisinin temel kavramlarıyla gelin filminin incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 157-176. doi: 10.26466/opus.285054

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Gulsah TURA> (Primary Author)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-0611-7993
Türkiye


Berna GÜL>
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1325-9612
Türkiye

Publication Date February 24, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Tura, G. & Gül, B. (2020). Yapısal Aile Sistemleri Yaklaşımı Açısından Türk Sinemasında Aile Filmleri: Münir Özkul ve Adile Naşit Filmleri . Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 213-221 . DOI: 10.18506/anemon.520706