Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Okul Yöneticilerin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının İncelenmesi

Year 2020, Volume 3, Issue 1, 79 - 90, 01.06.2020

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının düzeyini incelemektir. Bu araştırmada tekil tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırmanın örneklemi basit tesadüfî olarak örnekleme yöntemi ile seçilmiş ve İstanbul ili Avrupa yakasında çalışan 270 öğretmenden oluşmaktadır. Veriler Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları Anketi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız t testi ve ANOVA istatistiksel teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerin orta düzeyde öğretimsel liderlik davranışları sergiledikleri gözlenmiştir. Okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışlarının ortalaması kıdemlerine göre farklılaştığı gözlenmiştir.

References

  • Aksoy, E. (2006). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aksoy, E.,& Işık, H. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 235-249. Altunay, E (2017). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğretimsel Liderlik Rollerine İlişkin Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2) 473-503. Aygün B. (2018). Öğretimsel Liderlik Davranış Boyutları. https://www.academia.edu/22407513/%C3%96%C4%9Fretimsel_Liderlik_Davran%C4%B1%C5%9F_Boyutlar%C4%B1 erişim tarihi 30.12.2018 Ayık, A., Diş, O. & Çelik, Z. (2016). Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri ile Okulların Değişime Açıklığı Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 547-564. Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Boyacı, A. &Börü, N. (2016). Okul Yöneticileri Açısından Etik Liderlik. TurkishStudies 11(14) S. 75-100. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9819. Cerit, Y., Yıldırım, B. (2017). Okul Müdürlerinin Etkili Liderlik Davranışları ile Okul Etkililiği Arasındaki İlişki. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 902-914. Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları. Kayri, M. (2009). Araştırmalarda Gruplar Arası Farkın Belirlenmesine Yönelik Çoklu Karşılaştırma (Post-Hoc) Teknikler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), s. 51-64. Kış, A. (2013). Okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarını gösterme düzeylerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerine yönelik bir meta-analiz (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya. Kış, A.,& KONAN, N. (2014). Okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarını gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşlerinin cinsiyetlerine göre meta analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(6), 1-17. Kuzu, A. (2013). Araştırmaların Planlaması. Kurt, A. A.(Ed), Bilimsel Araştırma Yöntemleri(s.19-45) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını Maya, İ. (2017). İlkokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Kültürel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(29), ss107-126. Özkaynak Topaçoğlu, D. & Şahin Fırat, N. (2016). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları. TurkishStudies, 11(3), 1849-1878 Sağır, M. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin öğretmen ve yönetici algıları (Doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Sağır, M.,& Emişoğlu, S. P. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerinde sorunla karşılaşma dereceleri ve karşılaştıkları sorunlar. http://dergipark.gov.tr/ksusbd, 10(2). Şişman, M. (2011). Öğretim Liderliği. 3.baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Yavaş Taşdelen, T., Aküzüm, C., Tan, Ç. & Uçar, M., B. (2015). Öğretmen Görüşleri Açısından Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları. Turkish Studies Volume 10(3), 1-26 http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7843

Year 2020, Volume 3, Issue 1, 79 - 90, 01.06.2020

Abstract

References

  • Aksoy, E. (2006). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aksoy, E.,& Işık, H. (2008). İlköğretim okul müdürlerinin öğretim liderliği rolleri. Sosyal Bilimler Dergisi, 19, 235-249. Altunay, E (2017). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğretimsel Liderlik Rollerine İlişkin Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2) 473-503. Aygün B. (2018). Öğretimsel Liderlik Davranış Boyutları. https://www.academia.edu/22407513/%C3%96%C4%9Fretimsel_Liderlik_Davran%C4%B1%C5%9F_Boyutlar%C4%B1 erişim tarihi 30.12.2018 Ayık, A., Diş, O. & Çelik, Z. (2016). Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri ile Okulların Değişime Açıklığı Arasındaki İlişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 547-564. Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 61-82. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Boyacı, A. &Börü, N. (2016). Okul Yöneticileri Açısından Etik Liderlik. TurkishStudies 11(14) S. 75-100. DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9819. Cerit, Y., Yıldırım, B. (2017). Okul Müdürlerinin Etkili Liderlik Davranışları ile Okul Etkililiği Arasındaki İlişki. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 902-914. Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları. Kayri, M. (2009). Araştırmalarda Gruplar Arası Farkın Belirlenmesine Yönelik Çoklu Karşılaştırma (Post-Hoc) Teknikler. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), s. 51-64. Kış, A. (2013). Okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarını gösterme düzeylerine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşlerine yönelik bir meta-analiz (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya. Kış, A.,& KONAN, N. (2014). Okul müdürlerinin öğretimsel liderlik davranışlarını gösterme düzeylerine ilişkin öğretmen görüşlerinin cinsiyetlerine göre meta analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(6), 1-17. Kuzu, A. (2013). Araştırmaların Planlaması. Kurt, A. A.(Ed), Bilimsel Araştırma Yöntemleri(s.19-45) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını Maya, İ. (2017). İlkokul Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Kültürel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(29), ss107-126. Özkaynak Topaçoğlu, D. & Şahin Fırat, N. (2016). İlköğretim Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları. TurkishStudies, 11(3), 1849-1878 Sağır, M. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerine ilişkin öğretmen ve yönetici algıları (Doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. Sağır, M.,& Emişoğlu, S. P. (2013). İlköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik rollerinde sorunla karşılaşma dereceleri ve karşılaştıkları sorunlar. http://dergipark.gov.tr/ksusbd, 10(2). Şişman, M. (2011). Öğretim Liderliği. 3.baskı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Yavaş Taşdelen, T., Aküzüm, C., Tan, Ç. & Uçar, M., B. (2015). Öğretmen Görüşleri Açısından Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları. Turkish Studies Volume 10(3), 1-26 http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7843

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Bekir YİĞİT
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-6870-910X
Türkiye


Metin KAYA (Primary Author)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-8287-4929
Türkiye

Publication Date June 1, 2020
Application Date February 27, 2020
Acceptance Date May 10, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Yiğit, B. & Kaya, M. (2020). Okul Yöneticilerin Öğretimsel Liderlik Davranışlarının İncelenmesi . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 3 (1) , 79-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/apjec/issue/54248/695498

asos-index.png