Ethical Principles and Publication Policy

İLKELER VE YAYIN ETİĞİ
Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği yönergesi ve uluslararası alanda, hakemli yayınların kalite standardı ve sürekliliğinin sağlanmasını hedefleyen Committe of Publication Ethics (COPE) ilkeleri uyarınca akademik ve etik standartları karşılamayı ve buna yönelik yayın yapmayı kabul etmiştir.
• Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen yazılar daha önce başka bir dergide yayınlanmamış olmalı ve aynı zamanda yayınlanmak üzere başka bir yayıncıya gönderilmemiş olmalıdır.

• Yazar tarafından gönderilen çalışmanın Kaynakça bölümünün eksiksiz olması ve bununla birlikte çalışmanın dergimizin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması beklenmektedir..

• Dergiye gönderilen makaleler, editör ile birlikte en az iki hakem olmak kaydıyla incelenmek suretiyle çift kör eş değerlendirme sürecine alınır.

• Kaime dergisi, gönderilen çalışmaların intihal açısından incelenebileceği hakkını saklı tutar. Bu amaçla, intihale yönelik izinsiz alıntılar gerçek olmayan çarpıtılmış veriler ve araştırmaya uygun olmayan veya ilgisiz olan kullanımlara yönelik her türlü incelemenin yapılabileceği ve yukarıda belirtilen standartlara uygun düşmeyen makalelerin dergide yayımlanmayacağı söz konusu olmaktadır.

• Bu standartlar ve belirtilen uyumsuzluğun yayın sonrası tespitinde ise makalenin yayından geri çekilmesi sağlanacaktır. Dergimiz, yayın etiği gereği, intihal ya da çifte yayın şüphesi durumlarını rapor edebilme sorumluluğuna sahiptir.

• Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi’ne gönderilen ve daha sonra hakemlik sürecine alınan makalelerin, başka bir dergiye yollanmış olması veya daha önceden başka bir yerde yayınlanmış olmasının tespiti halinde süreç iptal edilir.

• Dergimize gönderilecek çalışmalar “Dergipark Makale Başvuru Sistemi” üzerinden ön kontrol işlemine alınmaktadır. Dergipark Makale Başvuru Sistemine” başvuru yapılırken iletişim formu ve telif hakkı formu doldurulur.

• Ön kontrol aşamasındaki makaleler editör onayı olmadan gönderici yazar tarafından sistemden geri alınabilir. Ön kontrol aşamasını geçen ve değerlendirme aşamasında bulunan makalelerin gönderici yazar tarafından geri alınması mümkün değildir.

• Değerlendirme aşamasında gönderici yazar, çalışmasını geri çekme talebinde bulunduğu takdirde; geçerli sebepler sunarak ve bu sebepleri belgelendirerek çalışmasını geri çekebilme hakkına sahip olur.


• Dergi editörü, çalışmaları kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahip olmakla birlikte bunu yerindelik ve uygunluk çerçevesinde yapmaktadır.

• Editör, özgün ve alanına katkı sağlayacak çalışmaları dergi politikası ve yayım kuralları çerçevesinde değerlendirmek, düzeltme istenen makalelerin hakem raporu öncesi veya sonrasında geri alınmasına veya yazar tarafından düzeltildikten sonra yayımlanmasına karar vermektedir.

• Editör, gizli tutulan en az iki hakem tarafından değerlendirilen çalışmaların çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesine ve bu çalışmaların “Turnitin” intihal programı aracılığıyla özgün olduklarına karar vermektedir.

• Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi’ne iletilen çalışmalar öncelikle şekil ve içerik yönünden ön incelemeye tabi tutulmaktadır.

• Şekil ve içerik olarak uygun bulunan çalışmalar hakem tayin edilmek üzere yayın kuruluna gönderilmektedir. Herhangi bir aksi durum yaşanmadığı takdirde hakem tayin etme süreci en fazla bir ay içinde sonuçlanmaktadır.

• Dergi editörlüğü tarafından incelenen ve uygun bulunan çalışmalara hakemler tayin edilir. Her çalışma en az iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumlu diğerinin olumsuz gelmesi durumunda üçüncü hakeme raporlaması için gönderilir. İki hakem raporunun olumsuz gelmesi durumunda üçüncü hakemin raporuna başvurulmadan makale reddedilir.

• Hakemlerden, kendilerine gönderilen çalışmanın yayınlanması konusunda dergi editörlerine yardımcı olmaları beklenmektedir. Hakemler objektif olarak çalışmayı incelemek, ırk, cinsiyet, dini inançlar, siyasi görüşler ve ticari kaygıların değerlendirmelerine etki etmesine izin vermeden ve kendilerine gönderilen çalışmanın gizliliğinin korunmasını sağlamakla yükümlüdürler.


• Hakemlerden gelen raporlar ile çalışmanın yayınlanmasına veya rapor çerçevesinde yazardan düzeltme istenmesine veya yayınlanmamasına karar verilmekte ve bu karar yazara bildirilmektedir. Dergi, yayımlanmayan çalışmaların yazarlarına gerekçe sunmak zorunda değildir.

• İstenecek düzeltmenin yazar tarafından dergi editörünce belirtilen süre içerisinde tamamlanıp gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde çalışmanın editörlük tarafından reddedileceği kabul edilmektedir.

• Çalışması editör tarafından reddedilen yazarlar, hakem raporları çerçevesinde çalışmalarını dergiye yeniden sunabilirler. Yeniden gönderilen çalışmalardan istenen değişikliklerin yapılmadığı sonucuna varılanlar tekrar iade edilir.

• Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu, gönderilen akademik çalışmalara ilişkin tüm süreçlerden ve yayınlanan her akademik çalışmanın dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

• Yayın Kurulu, dergiye ilişkin eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, sürdürülebilir kaliteli bir yayın politikası oluşturulması ve buna yönelik her türlü faaliyetin yerine getirilmesi konusunda ayrıca sorumludur.

• Artuklu Kaime Uluslararası İktisadi ve İdari Araştırmalar Dergisi bünyesinde yukarıda bahsedilen ilkeler ve yayın etiği hususunda istenmeyen bir durumla karşılaşılması halinde gerekli bilgilendirmeleri derginin ilgili iletişim yollarını kullanarak yapabilirsiniz.