PDF EndNote BibTex Cite

EVALUATION OF MATERIALS DEVELOPED BY PROSPECTIVE TEACHERS: EFFECTIVE CLASS MANAGEMENT EXAMPLE

Year 2017, Volume 4, Issue 7, 102 - 115, 01.07.2017

Abstract

It is expected that a teacher with a classroom management will be able to create a positive classroom climate, use time well, motivate students, communicate and classroom rules with students. In this context; the aim of this study is to evaluate the materials that the prospective teachers have prepared to answer the question “What is an effective classroom management?”. The sample of the study is composed of 51 computer and instructional technology education prospective teacher who were were taking the Class Management course of in the fall semester during the 2016-2017 academic year. Prospective teachers are divided into 16 groups consisting of 3-4 persons on the basis of volunteerism. Prospective teachers are asked to answer the question “How should an effective classroom management?” by reflecting the animation and/or video in the last 3 weeks of the classroom management course. The prepared materials were analyzed with the aid of rubrics developed by the researchers. According to the items identified, the materials were evaluated in adequate, partially adequate and inadequate categories. At the end of this study it was determined that the prospective teachers had answered the question partially adequate level

References

 • AKGÜN, E., Yarar, M., & Dinçer, Ç. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinliklerde Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9.
 • ATICI, M. (2001). Yüksek ve Düşük Yetkinlik Düzeyine Sahip Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, 483-499.
 • BAŞAR, H.(2012). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • BULUT, S. (2008). Okul Öncesi Sınıflarında Zaman Yönetimi. Y. Aktaş Arnas ve F. Sadık (Ed.). Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • BURDEN, P. R. (1995). Classroom Management and Discipline: Methods To Facilitate Cooperation And Instruction, Londra:Longman.
 • BURNS, C.P., Roe B.D. ve Ross E.P. (1992). Teaching Reading in Today’s Elementary Scchools. Boston Houghton Mifflin Company.
 • CELEP, C. (2002). Sınıf yönetimi ve Disiplin. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ÇEPNİ, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (Genişletilmiş 3. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • DENİZ, S. (2017). Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitime Yönelik Özyeterlik Algılarının İncelenmesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 17(38).
 • DÖNMEZ USTA, N. & TURAN GÜNTEPE, E. (2016). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9, 42, 1214-1223.
 • EDWARDS, C. H. (1993). Classroom Discipline and Management, NY: Macmillan.
 • EKİCİ, G. (2004). Öğretim Yönetimi. E. Karip (Ed.). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • ELLIS, S. & Blake, C. (1986) Reducing Jason’s Disruptive Behaviour, British Journal of Special Education, 13, 141–142.
 • EPPINK, J. A. (2002). Student-Created Rubrics: An Idea That Works. Teaching Music. 9(4).
 • EPSTEIN, J. L. (1995). School/Family/Community Partnerships: Caring For The Children We Share. Phi Delta Kappan, 76(9).
 • ERDEN, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul. Alkım Yayınevi.
 • GLASSER, W. (1990). The Quality School: Managing Students Without Coercion. Harper And Row Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.
 • GREEN, J., Nelson, G., Martin, A. J., & Marsh, H. (2006). The Causal Ordering Of Selfconcept And Academic Motivation And Its Effect On Academic Achievement. International Education Journal, 7, 534−546.
 • HARDİN, C. (2003) Effective Classroom Management : Models and Strategies for Today's Classrooms Prentice Hall. C/O Pearson Education Order Dept, 135 S Mount Zion rd Lebanon.
 • KARATAŞ, H. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve Problem Çözme Becerilerinin Akademik Motivasyonu Yordama Gücü, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniveristesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • KARİP, E. (2017). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi
 • KAZU, H. (2007). Öğretmenlerin Sınıfta İstenmeyen Davranışlarının Önlenmesi ve Değiştirilmesine Yönelik Stratejileri Uygulama Durumları. Milli Eğitim, 175, 57–66.
 • KÜÇÜKAHMET, L. (2003). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • KYLE, P. B., & ROGİEN, L. R. (2003). Opportunities and options in classroom management: Comprehensive Classroom Management. Allyn & Bacon.
 • LAWSON, M. A. (2003). School-Family Relations İn Context: Parent And Teacher Perceptions Of Parent İnvolvement. Urban Education, 38, 77-133.
 • LINNENBRINK, E. A., & PINTRICH, P. R. (2002). Motivation As An Enabler For Academic Success. The School Psychology Review, 31, 313–327.
 • LİER, L. V. (1996). Interaction in the Language Curriculum, Awareness, Autonomy & Authenticity. New York: Longman.
 • LİVATYALI, H. (2004).“Zaman Yönetimi ve Okul” Sınıf Yönetimi, Konya: Eğitim Kitabevi.
 • MARTİN, J. (2000). Models of Classroom Management: Principles, Practices and Critical Considerations, Temeron Books, Bellingham.
 • MARZANO, R. , J. & MARZANO, J. , S. (2003). The Key to Classroom Management. Educational Leadership, 61(1), 6-13.
 • MERTLER, C. A. (2001). Designing Scoring Rubrics For Your Classroom Practical Assessment. Research & Evaluation, 7(25).
 • NELSON, M. F. (2002). A Qualitative Study Of Effective School Discipline Practices: Perceptions Of Administrators, Tenured Teachers And Parents In Twenty Schools. Unpublished Doctorate Thesis. East Tennessee State University The Faculty Of The Department Of Educational Leadership and Policy Analysis, Tennessee.
 • OKUTAN, M. (2006) .Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar. Ankara: Öğreti Yayınevi.
 • ÖZYÜREK, M. (1996). Sınıfta Davranış Yönetimi, Ankara: Karatepe Yayınları.
 • PIANTA, R.C. (1997). Adult-Child Relationship Processes And Early Schooling. Early Education and Development, 8, 11-26.
 • SADIK, F. (2017). Investigating the views of high school teachers about classroom management Lise öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(2), 1441-1468.
 • SARITAŞ, M. (2003). Sınıf Yönetimi ve Disiplini ile İlgili Kurallar Geliştirme. L. Küçükahmet (Editör). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (s. 45-83). Ankara: Nobel Yayınları.
 • ŞİŞMAN, M. & TURAN, S. (2004). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • TAŞDAN, M. & KANTOS, Z. E. (2007). Sınıf Yönetimi ve Disiplin. Z. Cafoğlu (Editör). Sınıf Yönetimi. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • TURAN GÜNTEPE, E. & DÖNMEZ USTA, N. (2017). Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri İnfografiklerin Değerlendirilmesi, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-13 Mayıs, Ordu-Türkiye. (Özet Kitapçığı s.77-78).
 • ÜLTAY, N. & DÖNMEZ USTA, N. (2016). Investigating Prospective Teachers’ Ability to Write Context-Based Problems, Journal of Theory and Practice in Education, 12, 2, 447-463.
 • WELLİNGTON, J. (2000). Educational Research,Contemporary Issues And Practical Approaches, London:Continuum.
 • WOOLFOLK, A. (1998). Educational Psychology (Vol. 26). Boston: Allyn and Bacon.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ

Year 2017, Volume 4, Issue 7, 102 - 115, 01.07.2017

Abstract

Sınıf yönetimine hakim bir öğretmenden olumlu sınıf iklimini oluşturma, zamanı iyi kullanma, öğrencileri motive etme, iletişime yer verme ve sınıf kurallarını öğrenciler ile birlikte oluşturulması beklenmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının “Etkili bir sınıf yönetimi nasıl olmalıdır? sorusuna cevap vermek için hazırladıkları materyallerin değerlendirilmesidir. Çalışmanın örneklemini 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Sınıf Yönetimi dersini alan 51 bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adayları 3-4 kişiden oluşan toplam 16 gruba gönüllülük esasına göre ayrılmıştır. Sınıf yönetimi dersinin bitimine son 3 hafta kala öğretmen adaylarından “Etkili bir sınıf yönetimi nasıl olur?” sorusunu animasyon ve/veya videoya yansıtarak cevaplamaları istenmiştir. Hazırlanan materyaller araştırmacılar tarafından geliştirilen rubrik yardımı ile analiz edilmiştir. Belirlenen öğelere göre materyaller yeterli, kısmen yeterli ve yetersiz kategorilerinde değerlendirilmiştir. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının soruyu kısmen yeterli düzeyde cevapladıkları belirlenmiştir

References

 • AKGÜN, E., Yarar, M., & Dinçer, Ç. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf İçi Etkinliklerde Kullandıkları Sınıf Yönetimi Stratejilerinin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9.
 • ATICI, M. (2001). Yüksek ve Düşük Yetkinlik Düzeyine Sahip Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, 483-499.
 • BAŞAR, H.(2012). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • BULUT, S. (2008). Okul Öncesi Sınıflarında Zaman Yönetimi. Y. Aktaş Arnas ve F. Sadık (Ed.). Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • BURDEN, P. R. (1995). Classroom Management and Discipline: Methods To Facilitate Cooperation And Instruction, Londra:Longman.
 • BURNS, C.P., Roe B.D. ve Ross E.P. (1992). Teaching Reading in Today’s Elementary Scchools. Boston Houghton Mifflin Company.
 • CELEP, C. (2002). Sınıf yönetimi ve Disiplin. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • ÇEPNİ, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (Genişletilmiş 3. Baskı). Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • DENİZ, S. (2017). Rehber Öğretmen Adaylarının Özel Eğitime Yönelik Özyeterlik Algılarının İncelenmesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, 17(38).
 • DÖNMEZ USTA, N. & TURAN GÜNTEPE, E. (2016). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9, 42, 1214-1223.
 • EDWARDS, C. H. (1993). Classroom Discipline and Management, NY: Macmillan.
 • EKİCİ, G. (2004). Öğretim Yönetimi. E. Karip (Ed.). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • ELLIS, S. & Blake, C. (1986) Reducing Jason’s Disruptive Behaviour, British Journal of Special Education, 13, 141–142.
 • EPPINK, J. A. (2002). Student-Created Rubrics: An Idea That Works. Teaching Music. 9(4).
 • EPSTEIN, J. L. (1995). School/Family/Community Partnerships: Caring For The Children We Share. Phi Delta Kappan, 76(9).
 • ERDEN, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul. Alkım Yayınevi.
 • GLASSER, W. (1990). The Quality School: Managing Students Without Coercion. Harper And Row Publishers, Inc., 10 East 53rd Street, New York, NY 10022.
 • GREEN, J., Nelson, G., Martin, A. J., & Marsh, H. (2006). The Causal Ordering Of Selfconcept And Academic Motivation And Its Effect On Academic Achievement. International Education Journal, 7, 534−546.
 • HARDİN, C. (2003) Effective Classroom Management : Models and Strategies for Today's Classrooms Prentice Hall. C/O Pearson Education Order Dept, 135 S Mount Zion rd Lebanon.
 • KARATAŞ, H. (2011). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve Problem Çözme Becerilerinin Akademik Motivasyonu Yordama Gücü, Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniveristesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.
 • KARİP, E. (2017). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi
 • KAZU, H. (2007). Öğretmenlerin Sınıfta İstenmeyen Davranışlarının Önlenmesi ve Değiştirilmesine Yönelik Stratejileri Uygulama Durumları. Milli Eğitim, 175, 57–66.
 • KÜÇÜKAHMET, L. (2003). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • KYLE, P. B., & ROGİEN, L. R. (2003). Opportunities and options in classroom management: Comprehensive Classroom Management. Allyn & Bacon.
 • LAWSON, M. A. (2003). School-Family Relations İn Context: Parent And Teacher Perceptions Of Parent İnvolvement. Urban Education, 38, 77-133.
 • LINNENBRINK, E. A., & PINTRICH, P. R. (2002). Motivation As An Enabler For Academic Success. The School Psychology Review, 31, 313–327.
 • LİER, L. V. (1996). Interaction in the Language Curriculum, Awareness, Autonomy & Authenticity. New York: Longman.
 • LİVATYALI, H. (2004).“Zaman Yönetimi ve Okul” Sınıf Yönetimi, Konya: Eğitim Kitabevi.
 • MARTİN, J. (2000). Models of Classroom Management: Principles, Practices and Critical Considerations, Temeron Books, Bellingham.
 • MARZANO, R. , J. & MARZANO, J. , S. (2003). The Key to Classroom Management. Educational Leadership, 61(1), 6-13.
 • MERTLER, C. A. (2001). Designing Scoring Rubrics For Your Classroom Practical Assessment. Research & Evaluation, 7(25).
 • NELSON, M. F. (2002). A Qualitative Study Of Effective School Discipline Practices: Perceptions Of Administrators, Tenured Teachers And Parents In Twenty Schools. Unpublished Doctorate Thesis. East Tennessee State University The Faculty Of The Department Of Educational Leadership and Policy Analysis, Tennessee.
 • OKUTAN, M. (2006) .Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar. Ankara: Öğreti Yayınevi.
 • ÖZYÜREK, M. (1996). Sınıfta Davranış Yönetimi, Ankara: Karatepe Yayınları.
 • PIANTA, R.C. (1997). Adult-Child Relationship Processes And Early Schooling. Early Education and Development, 8, 11-26.
 • SADIK, F. (2017). Investigating the views of high school teachers about classroom management Lise öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(2), 1441-1468.
 • SARITAŞ, M. (2003). Sınıf Yönetimi ve Disiplini ile İlgili Kurallar Geliştirme. L. Küçükahmet (Editör). Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar (s. 45-83). Ankara: Nobel Yayınları.
 • ŞİŞMAN, M. & TURAN, S. (2004). Sınıf yönetimi. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • TAŞDAN, M. & KANTOS, Z. E. (2007). Sınıf Yönetimi ve Disiplin. Z. Cafoğlu (Editör). Sınıf Yönetimi. Ankara: Grafiker Yayınları.
 • TURAN GÜNTEPE, E. & DÖNMEZ USTA, N. (2017). Öğretmen Adaylarının Geliştirdikleri İnfografiklerin Değerlendirilmesi, IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 11-13 Mayıs, Ordu-Türkiye. (Özet Kitapçığı s.77-78).
 • ÜLTAY, N. & DÖNMEZ USTA, N. (2016). Investigating Prospective Teachers’ Ability to Write Context-Based Problems, Journal of Theory and Practice in Education, 12, 2, 447-463.
 • WELLİNGTON, J. (2000). Educational Research,Contemporary Issues And Practical Approaches, London:Continuum.
 • WOOLFOLK, A. (1998). Educational Psychology (Vol. 26). Boston: Allyn and Bacon.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Necla Dönmez USTA This is me
Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi


Ebru Turan GÜNTEPE This is me
Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Publication Date July 1, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 4, Issue 7

Cite

Bibtex @ { asead694307, journal = {Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2148-9963}, address = {}, publisher = {İrfan TÜRKOĞLU}, year = {2017}, volume = {4}, number = {7}, pages = {102 - 115}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Usta, Necla Dönmez and Güntepe, Ebru Turan} }
APA Usta, N. D. & Güntepe, E. T. (2017). ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 102-115 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/52673/694307
MLA Usta, N. D. , Güntepe, E. T. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ" . Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 (2017 ): 102-115 <https://dergipark.org.tr/en/pub/asead/issue/52673/694307>
Chicago Usta, N. D. , Güntepe, E. T. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 (2017 ): 102-115
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ AU - Necla Dönmez Usta , Ebru Turan Güntepe Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 115 VL - 4 IS - 7 SN - -2148-9963 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ %A Necla Dönmez Usta , Ebru Turan Güntepe %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ %D 2017 %J Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi %P -2148-9963 %V 4 %N 7 %R %U
ISNAD Usta, Necla Dönmez , Güntepe, Ebru Turan . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ". Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 4 / 7 (July 2017): 102-115 .
AMA Usta N. D. , Güntepe E. T. ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 4(7): 102-115.
Vancouver Usta N. D. , Güntepe E. T. ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi. 2017; 4(7): 102-115.
IEEE N. D. Usta and E. T. Güntepe , "ÖĞRETMEN ADAYLARININ GELİŞTİRDİKLERİ MATERYALLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ETKİLİ BİR SINIF YÖNETİMİ ÖRNEĞİ", Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol. 4, no. 7, pp. 102-115, Jul. 2017