Research Article
BibTex RIS Cite

Kırsal Nüfusun, Kırsal Alanları Özelinde Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmaya Bakışı

Year 2024, Volume: 28 Issue: 1, 64 - 78, 25.03.2024
https://doi.org/10.53487/atasobed.1454550

Abstract

Coğrafi mekanın birincil kullanıcıları olan kırsal nüfus ve bu nüfusun yararlandığı alanları ifade eden kırsal alanlar, tarihin hiçbir döneminde günümüzdeki kadar baskılanmaya ve geleneksel yapılarını tehlikeye düşüren kullanım kalıplarına maruz kalmamıştır. Çevresel, toplumsal ve ekonomik boyutlarda dengesiz bir yararlanmaya sahne olan bu hassas ekosistemler, yerel paydaşlarının önemsenmesine ve kulak verilmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada, kırsal alanlardaki yerel paydaşlardan ilksel muhataplar olan kırsal nüfusun, geleneksel yapılarıyla zaten benimsemiş oldukları sürdürülebilirlik kavramına ilişkin, kalkınma olgusu temelindeki farkındalığı önem arz etmektedir. Bu minvalde çalışmada, Erzurum Ovası ve Daphan Ovası Havzaları’nda yaşayan kırsal nüfusun, sürdürülebilir kırsal kalkınma kavramına karşı yaklaşım ve tutumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmamızda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla amaca uygun örneklem evreni tespit edilmiş ve havza arazilerinde yaşayan kırsal nüfusun dengeli dağılımı dikkate alınarak çalışma uygulanmıştır.

References

 • Altuntaş, M., & Telatar, T. G. (2022, Aralık 30). Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Anatolian Journal Of Emergency Medicine, 5(4), s. 175-180.
 • Atalay Oral, M. (2019, Ağustos 15). Kırsal Alanda Yaşayanların Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(7), s. 354-372.
 • Atalay, İ. (1978). Erzurum Ovası ve Çevresinin Jeolojisi ve Jeomorfolojisi. Atatürk Üniversitesi Yayınları, s. 3-6.
 • Berry, D. L., Maliski, S. L., & Ellis, W. J. (2006). Qualitative Research Techniques. (D. P. Wei, Dü.) Clinical Research for Surgeons, s. 297-310.
 • Boşnak, B. (2022, Ağustos 9). Sivil Toplum Çalışmalarında Yarı Yapılandırılmış Mülakatlar. Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(51), s. 239-255.
 • Çelik Ateş, H. (2017, Aralık 13). Kırsal Yoksulluk ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Politikaları. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), s. 1-8.
 • Geray, C. (1999, Nisan 2). Kırsal Kalkınma Yöneltileri, İlçe Yerel Yönetimi ve "İlçe Köy Birlikleri" Önerisi. Çağdaş Yerel Yönetimler, s. 11-42.
 • Gök, C. (2015). Havza Sürdürülebilirlik İndeksinin Türkiye'de Uygulanması: Ergene Havzası Örneği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kolukırık, C. (2010). AB Kırsal Kalkınma Politikaları, Fonları ve Türkiye'nin Yararlanma Alanları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Polat, A. (2022, Aralık 31). Nitel Araştırmalarda Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Soruları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(Özel Sayı 2), s. 161-182.
 • Sözer, A. N. (1963). Erzurum Ovasının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası. Erzurum: Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları.
 • Torun, G. (2008). Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Havza Planlaması ve Yönetimi: Alibey İçme Suyu Havzası Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Turgut, N. (1996). Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Katılımın Rolü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, s. 701-715.
 • Uzun, A. (2014). Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Madra Dağı'nın Doğal ve Beşeri Kaynaklarının Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, A., Tuncer, M., & Zorlu, K. (2016, Şubat 29). Yavaş Şehir (Sürdürülebilir Yerel Kalkınma) Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Güzelyurt, Aksaray. Studies of The Ottoman Domain (Osmanlı Hakimiyet Sahası Çalışmaları), 6(10), s. 1-18.
Year 2024, Volume: 28 Issue: 1, 64 - 78, 25.03.2024
https://doi.org/10.53487/atasobed.1454550

Abstract

References

 • Altuntaş, M., & Telatar, T. G. (2022, Aralık 30). Paramediklerin İş Yeri Kültürüne Yönelik Benimsedikleri Kuralların Yarı Yapılandırılmış Görüşmelerle İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma. Anatolian Journal Of Emergency Medicine, 5(4), s. 175-180.
 • Atalay Oral, M. (2019, Ağustos 15). Kırsal Alanda Yaşayanların Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(7), s. 354-372.
 • Atalay, İ. (1978). Erzurum Ovası ve Çevresinin Jeolojisi ve Jeomorfolojisi. Atatürk Üniversitesi Yayınları, s. 3-6.
 • Berry, D. L., Maliski, S. L., & Ellis, W. J. (2006). Qualitative Research Techniques. (D. P. Wei, Dü.) Clinical Research for Surgeons, s. 297-310.
 • Boşnak, B. (2022, Ağustos 9). Sivil Toplum Çalışmalarında Yarı Yapılandırılmış Mülakatlar. Pamukkale Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(51), s. 239-255.
 • Çelik Ateş, H. (2017, Aralık 13). Kırsal Yoksulluk ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Politikaları. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), s. 1-8.
 • Geray, C. (1999, Nisan 2). Kırsal Kalkınma Yöneltileri, İlçe Yerel Yönetimi ve "İlçe Köy Birlikleri" Önerisi. Çağdaş Yerel Yönetimler, s. 11-42.
 • Gök, C. (2015). Havza Sürdürülebilirlik İndeksinin Türkiye'de Uygulanması: Ergene Havzası Örneği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kolukırık, C. (2010). AB Kırsal Kalkınma Politikaları, Fonları ve Türkiye'nin Yararlanma Alanları (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Polat, A. (2022, Aralık 31). Nitel Araştırmalarda Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Soruları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(Özel Sayı 2), s. 161-182.
 • Sözer, A. N. (1963). Erzurum Ovasının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası. Erzurum: Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları.
 • Torun, G. (2008). Sürdürülebilir Gelişme Bağlamında Havza Planlaması ve Yönetimi: Alibey İçme Suyu Havzası Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Turgut, N. (1996). Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Katılımın Rolü. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, s. 701-715.
 • Uzun, A. (2014). Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Madra Dağı'nın Doğal ve Beşeri Kaynaklarının Değerlendirilmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, A., Tuncer, M., & Zorlu, K. (2016, Şubat 29). Yavaş Şehir (Sürdürülebilir Yerel Kalkınma) Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Güzelyurt, Aksaray. Studies of The Ottoman Domain (Osmanlı Hakimiyet Sahası Çalışmaları), 6(10), s. 1-18.
There are 15 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social Work (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Şuayib Gevker This is me

Zeki Koday

Publication Date March 25, 2024
Submission Date November 1, 2023
Acceptance Date February 8, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 28 Issue: 1

Cite

APA Gevker, Ş., & Koday, Z. (2024). Kırsal Nüfusun, Kırsal Alanları Özelinde Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmaya Bakışı. Current Perspectives in Social Sciences, 28(1), 64-78. https://doi.org/10.53487/atasobed.1454550

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29909