BibTex RIS Cite

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ DERSİNE OLAN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATING THE ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT ACADEMY STUDENTS FOR HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY LESSONS

Year 2010, Volume: 12 Issue: 1, 0 - 0, 11.01.2011

Abstract

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde okuyan ve anatomi dersi almış
öğrencilerin insan anatomisi ve kinesyolojisi dersine olan tutumlarını değerlendirmektir.
Betimleyici türdeki çalışma Karamanoğlu Mehmet Bey üniversitesi 2008–2009 Eğitimöğretim
yılı bahar döneminde yapılmıştır. Verilerin toplanmasında öğrencilere sosyodemografik
özellikleri ve Eşit Aralıklı Likert Anatomi Tutum ölçeği uygulanmıştır. Öğrencilerin anatomi dersine
yönelik tutumları anlamlılık göstermektedir [t (237)=7,36, p<,01]. Beden eğitimi öğrencilerinin
anatomi dersine olan tutumlarının (X=74.82) anlamlılık göstermesi öğrencilerin derse olan ilgilerinin
fazla olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Çalışmada beden eğitimi ve spor öğretmenliği mesleğindeki öğrencilerin anatomi dersine
olan tutumlarının olumlu olması derse olan farkındalık düzeyleriyle olumlu yönde etkilenmiş olduğu
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenciler, İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji dersi, Tutum
EVALUATING THE ATTITUDES OF PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT ACADEMY STUDENTS FOR
HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY LESSONS

 

ABSTRACT
The aim of this study is to evaluate the attitudes concerning human anatomy and kinesiology lesson of
students who were taught anatomy lesson and the department of physical education and sport
teaching.
The study which is descriptive type was carried out in spring period at Karamanoglu Mehmet
Bey University 2008-2009 academic year. While collecting the datas sociodemografic features and
equal Periodic Licert Anatomy Attitude criterion were used, students' attitude to anatomy lesson were
showed significance (t (237)=7,36,p<0,1). The significance on attitudes of students studying in the
department Physical education and sport teaching to anatomy lesson can be explained as the students
have more attention to the lesson (X=74.82).
In this study attitude's being positive for anatomy lesson of students studying in Physical
education and sport academy can be said as it is affected in positive way by their awareness level.
Keywords: Students, Anatomy and Kinesiology lessons, Attitude

Year 2010, Volume: 12 Issue: 1, 0 - 0, 11.01.2011

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Sefa Lök This is me

Murat Tekin This is me

Mustafa Yıldız This is me

Publication Date January 11, 2011
Published in Issue Year 2010 Volume: 12 Issue: 1

Cite

APA Lök, S., Tekin, M., & Yıldız, M. (2011). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNSAN ANATOMİSİ VE KİNESYOLOJİ DERSİNE OLAN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ / EVALUATING THE ATTITUDES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT ACADEMY STUDENTS FOR HUMAN ANATOMY AND KINESIOLOGY LESSONS. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1).