PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2009, Volume 11, Issue 2, 0 - 0, 12.03.2010

Abstract

ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ / THE EFFECT OF TEACHING METHOD BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY ON THE SUCCESS OF PHYSICAL EDUCATION LESSON OF 6th CLASS STUDENTS

Year 2009, Volume 11, Issue 2, 0 - 0, 12.03.2010

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 6. sınıf öğrencileri üzerinde Çoklu Zeka Kuramı’na dayalı öğretim
yöntemi ile işlenen beden eğitimi dersinin voleybol ve hentbol ünitelerindeki başarısını incelemektir.
Araştırma 95 deney 97 kontrol grubu olmak üzere toplamda 192 öğrenci ile tamamlanmıştır.
Beden eğitimi dersinde voleybol ve hentbol üniteleri haftada 40’ar dakikalık dersler
şeklinde 10 hafta boyunca deney gruplarına Çoklu Zeka Kuramı’na dayalı, kontrol gruplarına ise
geleneksel öğretim yöntemi ile işlenmiştir.Verilerin toplanmasında her ünite başında ve sonunda
bilişsel alan öğrenimlerini ölçmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmış ve uzman görüşleri
alınmış çoktan seçmeli test uygulanmıştır. Psikomotor becerileri ölçmek için de gözlem formları
kullanılmıştır. Duyuşsal alandaki tutumlarını ölçmek için Beden Eğitimi ve Sporda Tutum Ölçeği
(BESTÖ) kullanılmıştır.
Araştırmada deney grubu ve kontrol gruplarının; bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alan
düzeyleri karşılaştırıldığında, her iki ünitede de (voleybol ve hentbol) bilişsel, duyuşsal ve psikomotor
alanda bütün becerilerde deney grubu lehine istatistiksel açıdan anlamlı (p<0,05) bir fark
bulunmuştur.
Sonuç olarak, deney grubunda uygulanan Çoklu Zeka Kuramı’na göre öğretim yönteminin
kontrol grubunda uygulanan geleneksel öğretim yöntemine göre voleybol ve hentbol ünitesini
öğretmede daha etkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Çoklu Zeka Kuramı, Geleneksel Öğretim Yöntemi, Beden Eğitimi

 

ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the success in volleyball and handball units physical
education lessons performed by means of teaching method based on multiple intelligence theory on 6th
class students. The study was completed with total 192 students, 95 of them experiment and 97 of
them control groups.
In physical education body training lesson, volleyball and handball units were performed for
control groups by means of traditional teaching methods and for experimental groups based on
miltiple intelligence theory in the way of fourthy-minute-lesson for ten weeks.
In the collection of the data, at onset and the end of each unit with the aim of measuring
cognitive fields learnings, multiple choice test for which the views of the experts are taken and
prepared by expert researcher, and observation forms in order to measure psycho-motor skills were
used. In order to measure the attitudes in perceptional field, Behaviour Scale in Body Training and
Sport was used (BSBTS).When psycho-motor, cognitive and perceptive field levels of control groups
and the experiment group were compered to, it was found out that there is significant distinction in
favour of experiment group in both units (volleyball-handball) in cognitive, perceptive and psychomotor
field (p<0,05).
In conclusion, according to multiple-intelligence theory applied to experiment group, it was
found out that teaching method was more effective in teching of volleyball and handball unit than
conventional methods applied in control group.

Keywords: Multiple Intelligence Theory, Traditional Teaching Method, Physical Education

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Ahmet Haktan Sivrikaya This is me


Metin Kaya

Publication Date March 12, 2010
Published in Issue Year 2009, Volume 11, Issue 2

Cite

APA Sivrikaya, A. H. & Kaya, M. (2010). ÇOKLU ZEKA KURAMINA DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ DERSİ BAŞARISINA ETKİSİ / THE EFFECT OF TEACHING METHOD BASED ON MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY ON THE SUCCESS OF PHYSICAL EDUCATION LESSON OF 6th CLASS STUDENTS . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunibesyo/issue/28849/308661