PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN SPORA KATILIMLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA-ELMADAĞ İLÇESİ ÖRNEĞİ) / THE DETERMINE OF LEVEL OF ASSERTIVENESS OF SECOND GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO WHETHER THEY EXERCISE SPORT

Year 2009, Volume 11, Issue 1, 0 - 0, 22.02.2010

Abstract

Bu araştınnanm amacı, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin atılganlık düzeylerinin spor yapıp yap~
mama durumlarına göre belirlenmesidir. Katılımcılarm atılganilk düzeyleri cinsiyetIerine, sporcu veya sedanter
olmalarına, takıın ve bireysel sporlara katılımlan bakımıanndan karşılaştırılmıştır. Veri toplama aracı olarak
(Rathus, 1973) "Rathus Atılganlık Envanteri" uygulanmıştır. Araştırmada ilköğretim II. Kadernede öğrenim
gören (379'n bayan, 396'SI erkek) 775 ilköğretim öğrencisinc anket uygulanmıştır.
Katılııncılann attlganlık düzeylerinde cinsiyetier. sporcu erkek ve bayanlar, bayan sporeu ve sedanterler,
takım sporu ile uğraşan bayan ve erkckler arasında istatistıkselolarakanlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir
(P<O.05). Bu karşılaştınnalarda bayanların erkeklere göre, sporcu bayanlann sporcu erkeklere göre, sporcu
bayanların sedanter bayarılara göre, takım sporu ile uğraşan bayanlann takun sporu ile uğraşan erkeklere göre
atılganlık düzeyi daha yüksek bulunmuştur.

Anahtar kelimeler; Atılganlık, İlköğretim, Spor, Sedanter

 

AB8TRACT
The aim of this research is to detennıne the leveI of assertiveness of second grade primary school students
according to whetlıer they exereise sports. The levels of assertıveness panieipants were eompared as regards
their sex, being sportsman or sedemary and their partieipation in team and individual sports. "&ıthus Assertiveness
lnventory" (1973) was used as data colleetion means. Questionnaire was given to 775 (379 female, 396
mak) second grade primary school stildents.
LI. sıatistical differenee was found between the partıcipants' sex, between sporting males and females, between
sporting and sedentary females and between males females involved in team sports in the level of assertiveness
(P<0.05). In thesc comparisons, the level of assertiveness of females was higher than of males, that of
sportiug females was higher than of sporting males. And the leve! of assertiveness of spoı1ing males was higher
than sedentary malcs, and thaı offema1cs involved in team sports was hıgher than that of males involved in team
sports.

Key words: Assertiveness, Primary Edueation, Sport, Sedenıary

Year 2009, Volume 11, Issue 1, 0 - 0, 22.02.2010

Abstract

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Hüseyin Kırımoğlu


Abdurrahman Kepoğlu


Çağatay Dereceli This is me


Necmettin Parlak This is me


Erdoğan Tozoğlu This is me

Publication Date February 22, 2010
Published in Issue Year 2009, Volume 11, Issue 1

Cite

APA Kırımoğlu, H. , Kepoğlu, A. , Dereceli, Ç. , Parlak, N. & Tozoğlu, E. (2010). İLKÖĞRETİM II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİNİN SPORA KATILIMLARI BAKIMINDAN İNCELENMESİ (ANKARA-ELMADAĞ İLÇESİ ÖRNEĞİ) / THE DETERMINE OF LEVEL OF ASSERTIVENESS OF SECOND GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO WHETHER THEY EXERCISE SPORT . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunibesyo/issue/28850/308665