BibTex RIS Cite

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENCİ OLAN FUTBOLCULARIN BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİYLE BOY-BEDEN İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ / TO EXAMINE THE HEIGHT-BODY RELATIONS OF FOOTBALLERS WHO ARE STUDENTS AT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS WITH SOME ANTHROPOM

Year 2004, Volume: 6 Issue: 2, 0 - 0, 21.02.2010

Abstract

Bu çalışmada, üniversitede öğrenci olan futbolculann, bazı antropometrik ölçümleriyle (çevre, uzunluk
ölçümleri) boy-beden ilişkilerinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Ondokuz Mayıs Üniversilesi Yaşar Do(Ju Beden E(Jilimi ve Spor Yüksekokulunda okuyan, amatör
futboloynayan 68 erkek ö(Jrenci (22,27 ± 2,20 yıl) üzerinde çevresel ve uzunluk ölçümleri alındı. 8oybeden
ilişkisini değerlendirmek için alman çevresel ve uzunluk ölçümlennin boy uzunlu{juna oranma
bakıldı. Bazı uzunluklarrn çevre ölçümleriyle ilişkisini değerlendirmek için korelasyon - regresyon
analizi yapıldı.
Çalışmada, boy uzun/u{junun (172,36 :l- 6, 14 cm) üst (75,02 İ 3,11 cm) ve alt taraf (87, 80 :t 4, 17 cm)
uzun/u{ju ife kuwe/Ji bir ilişki (sırasıyla 1.0,783 ve r:0,747), boy uzun/uğuy/a yatarak boy uzunlu{ju
(174,24 :t 6,07 cm) arasında ise tam ilişki (r:O, 986) oldu{ju; all taraf uzunluğunun uyluk (41,56 :l- 2,40
cm) ve bacak uzunlu{juy/a (46,24:t 2,41 cm) arasmda da kuwetli bir ilişki (sırasıy/a r:0,867 ve 1.0,868)
oldu{ju bulunmuştur. Üst taraf uzun/u{ju ile kol (29,35:l- 1,75 cm) ve önkol (25,04 :l- 1,43 cm) uzunlu{ju
arasmda (r:O, 688 kol; 1.0,568 önkol), alt laraf uzunluklarmdaki korelasyon ilişki kuwetine göre daha
azdrr. Uyluk çevresi (50,62 :l- 3, 74 cm) i/e uyluk uzunlu{ju arasmda, bacak çevresi (36,07 :l- 2,50 cm) ile
bacak uzunlu{ju arasrnda anlamlı bir ilişkiye rastlamlmamıştır. Ote yandan önkol uzunluk ile önkol
çevresi (25,63 :t 1,53 cm) arasmda pozitif fakal zayıf bir (r:O, 329) ilişki bulunmuştur.
Fulbo/culann antropometrik ozellikleri, fiziksel ve analomik yapılan, uygulanmakta olan antrenman
programlan gibi faktörlerden elki/enmektedir. Futbolculara antropomelrik yönden de test/erin
yapılmaslnrn gereklili{ji böylece ortaya çıkmaktadır

 

SUMMARY
fn this study, it is purpose to appreciate the height-body relalions of footballers who are students at
university with $ome anthropometric measurement (circumference, lenglh measuremen! ).
The circumference and lenglh measurements were laken from the 68 (age,22,27 ± 2,20 years) who is
altending at Yasar Dogu school of physica/ educatıan and sports. To evaluate the height - body
relation, it was /ooked the proportion of height with laken circumference and height measurements. To
evaluate the re/ation of some length with circumference measuremenis core/ation - regration analysis
were done.
In this study, it was found that there was a strong relation between upper part length (75,02 ± 3,11 cm)
and height of body (172,36 ± 6, 14 cm) and al$O belween lower part length (87,80 ± 4,17 cm) and body
heighl. And Ihese relations are r:O, 783 and r:O, 747 respeclively. And alsa it was found that there was a
complete relation between body length (174,24 ± 6,07 cm) and Iying position (r:O,986). There were
sfrong rela/ions (r:0.867 and r:O,868); between thigh (41.56 ± 2,40 cm) and leg lengths (46,24 ± 2,41
cm) of lower part lengths respectively. The relation force of corelation was so weak between the upper
part length, the length of arm (29,35 ± 1,75 cm) and the /ength of fore arm (25,04 ± 1,43 cm)
according to the lower part lengths (r:0,688, r: 0,568). It couldnt find a significant relation between the
circumference of thigh (50,62 ± 3,74 cm) and the length of thigh and also between the circumference
of leg (36,07 ± 2,50 cm) and the length of leg. And it was found a posi/ive relation between the length
of forearm and the circumference of forearm (25.63 ± 1,53 cm) but this re/ation was so weak (r.O, 329).
The anthropometric properties of footbal/ers are influenced by same faetors /ike physica/ and
anatomical structure and Iraining programs. So we understood thal the anthropometric tests is so
necessary for the footbal/ers.

Year 2004, Volume: 6 Issue: 2, 0 - 0, 21.02.2010

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Özgür Bostancı This is me

Ahmet Uzun This is me

Mehmet Emirzeoğlu This is me

Menderes Kabadayı This is me

Bünyamin Şahin This is me

Sait Bilgiç This is me

Publication Date February 21, 2010
Published in Issue Year 2004 Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Bostancı, Ö., Uzun, A., Emirzeoğlu, M., Kabadayı, M., et al. (2010). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENCİ OLAN FUTBOLCULARIN BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİYLE BOY-BEDEN İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ / TO EXAMINE THE HEIGHT-BODY RELATIONS OF FOOTBALLERS WHO ARE STUDENTS AT PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS WITH SOME ANTHROPOM. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2).