BibTex RIS Cite

BURSASPOR ALTYAPISINDAKI B-C GENÇ TAKIM FUTBOLCULARININ BAZI KAYGI NEDENLERİ / VARIOUS ANXIETY CAUSES OF B-C YOUNG TEAM FOOTBALLERS IN SUBSTRUCTURE OF BURSASPOR

Year 2004, Volume: 6 Issue: 2, 0 - 0, 21.02.2010

Abstract

Çalışmanın amacı, Bursaspor Futbol Kulübü'nün altyapı kadrosu içinde yer alan B ve C genç
takım oyuncularının kay91 durumları ve futboldan beklentılerini ortaya çıkarmaktır.
Araştımıamızın evrenini Bursaspor B ve C genç takımlarında oynayan, 12-14 ve 14-16 yaş
grubunun oluşturduğu 60 genç futbolcu oluşturmaktadır. Veriler, takım antrenörlerinden izin alınarak,
toplam 31 sorudan oluşan anket ve sporcular ıle yüz yüze görüşme yöntemleri ile elde edildi.
Verilerin değerlendirmesinde değişkenler arasında ilişki olup olmadığını saptamaya yarayan
x2 bağımsız testi uygulandı. Bu testin birinci aşamasında % değerler üzerinden resaplamalar yapıldı,
ikinci aşamada ise bazı veriler karşılaştırılarak ararlarındaki ilişki araştırıldı. Anlamlılık düzeyi (0.5)
olarak kabul edildi. istatistiksel analizde Statistica istatıstik programı kullanıldı.
Bursaspor altyapı takımları içerisinde yer alan B ve C genç takım oyuncu/arının
müsabakalarda duydukları korkular incelendiğinde, antrenörlerin olumsuz eleştirıleri % 50' sinin, takım
arkadaşlarının olumsuz eleştirileri % 56.5' inin, derslerdeki başarısızlık ve öğretmenleri ile olumsuz
ilişkileri % 40' ının, kendi ve aileıerinin yaşadığı ekonomik zorluklar % 53' ünün kaygılanmalarına
neden olduğu belirlendi.
Sporcuların % 30' unun, müsabaka sonunda antrenörlerinden alacağını düşündüğü olumsuz
eleştiriler nedeniyle kaygılandırarak başarısız oldukları tespit edıldi, Ayrıca, oynadıkları mevkilere göre
başarısızlık kaygıları en fazla kaleci ve savunma oyuncularında belirlendi

Anahtar Kelimeler: Bursaspor B-C Genç takımı, Kaygı, Başarı.

 

ABSTRACT
The aim of the study is to display the anxiety states and expectations from football of B and C
young team footballers involved in substructure of Bursaspor Football Club.
Our participants are 60 young footballers consist of 12-14 and 14-16 age groups playing in B
and C young teams. Data were obtained as a resurt of methods ol questionnaıre consist of 31
questıons ın total and an interview done face to face with sportsrnen by taking the required permission
from 1heır trainers.
X2 independenl lesi was utilised in order lo disp/ay Ihe relallOn between variable s in
compuling dala. in the firsl slage of Ihis lesi Ihe calculallons were done considering % values, in Ihe
second stage various data were compared lo eaeh other in order to display the relalion belween Ihem.
The significant level was aceepled as (0.5). Statıslica slalıslies software was utilised in slatıst/cal
analyses.
Considering the anxious that B and C young team lootballers involved in substruclure of
Bursaspor Football Club gol in competitıons, the followıng reasons were obtained; negative criticism of
their trainers 50%, negalıve crıticism of their team-males 56.5%, theır lack of suecess in their lessons
and negative relatıons with theır teachers 40%, the eeonomical problems that both theyand theır
famılıes meet with 53%. •
it was found out that 30% of sportsmen became unsuccessful as a resull of expeclations thal
they expect to get from theır trainers at the end of the competılion. Moreover, eonsıdering their
locations the anxıety of lack of success was mostly found out among goalkeepers and defence
players.

Key Words: Bursaspor B-C Young Team. Anxıely, Success.

Year 2004, Volume: 6 Issue: 2, 0 - 0, 21.02.2010

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

M. Doğan This is me

C. Çankaya This is me

T. Gezer This is me

Publication Date February 21, 2010
Published in Issue Year 2004 Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Doğan, M., Çankaya, C., & Gezer, T. (2010). BURSASPOR ALTYAPISINDAKI B-C GENÇ TAKIM FUTBOLCULARININ BAZI KAYGI NEDENLERİ / VARIOUS ANXIETY CAUSES OF B-C YOUNG TEAM FOOTBALLERS IN SUBSTRUCTURE OF BURSASPOR. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2).