BibTex RIS Cite

ÖĞRENCİ SPORCULARDA BRANŞ VE CİNSİYETE GÖRE ANTROPOMETRİK FARKLILIKLAR / ANTHROPOMETRIC DIFFERENCE IN THE ATHLETS WHO ARE STUDENTS IN ACCORDANCE WITH THE BRANCH AND SEXUALITY

Year 2004, Volume: 6 Issue: 2, 0 - 0, 21.02.2010

Abstract

Amaç: Üniversde Beden E(jilimi ve Spor bölümü sporcularının branş ve cinSiyele göre antropomelrik
farklılık/arınin tespil edilmesi amaçlanmış/ır.
Materyal ve Metot: Araştırma kapsemına 120 bayan ve 240 erkek Üniversite Beden E(jitimi ve Spor bölümü
öğrencisi almmıştır.BoY,o/urma yüksekliği ve vücut a(jlf1lkları ölçülmüş, Beden kitle indeksi.Oindeks. Kormik
ve Ponderal indeksler hesaplanmıştır. Erkek ve bayanlar arsı karşılaştırmada paired t- lesti, branşlar
arasmdaki farklılıklann belirlenmesinde ANOVA ve Sheffe testleri yapi/dJ.
Bulgular: Erkeklen'n yaş,boy uzunluğu ve vüclll: ağ1/11(j1 sırası ile 21.89:t, 16 ytl, 176,07:t,57 cm ve 72,39±,67
kg iken aym parametreler bayanlarda 20, 10!, 17 yrı, 170, 14±. 79cm ve 59,18±,73 kg bulunmuştur. Oturma
yükseklikleri bayanlarda 83,56±,18 cm iken erkeklerde 90,31±,19 cm, Ponderal indeksler erkeklerde
42,34±0,09, bayanlarda 43, 73±, 12 iken Kormik indeksler erkeklerde50, 63±, 10, bayanlarda 50. 83±, 17 ve O
indeksler erkeklerde 412,58:t2.82 ve bayanlarda 341,58±2,61 bulunmuştur. Erkek ve bayanlar arasmda
yaş. boy. vücut ağırllğl,oturma yüksekliği, Beden Kitle indeksi, Ponderal indeks ve O indeks de(jerleri
arasında anlamlı fark varken (p<.OOI). Kormik indeks de(jerlen' arasmda ise anlamlı bir fark yoklur(p>.05).
Branşlara göre bayanlarda ve erkekıerde olurma yüksekli(jinde farkirlık anlamı, bulunmuştur(p<.001). Ideal
ağırlıklarına göre tekvando-karaıe, erkek judocular, güreşçiler. erkek ve bayan hentbolcü/er kilolu
bulunmuşken, atletizm bayan/ar ve judo bayanlar ideal a(jırlıklarmdan düşük vücut a(jır/ığma sahiplirler.
Sonuç: ÜniverSile spor bölümü ö(jrencilerinde kendi branşmdaki elit sporcuda olması gereken bir kısım
özellikler bazı sporlarda yeterli olarak bulunmamış/Ir. Örne(jin baSketbol ve voleybolculann di(jer bazı
branşlardan uzun ve ince yapı"; daha ektomorfik özel/ikli olmasının de(jişli(jini görmekteyiz. Yine erkeklerin
yaptıklan sporlara anatomik olarak bayanlardan daha uygun oldukıan düşünülmektedir,

Anahtar Kelimeter: Anlropomelrik Ölçüm, spor,

 

ABSTRACT
Objective: The aim of this study the anthropometric differences of the athletes who are studen/s of
departmeni of physical education and sports accordance with the branch and sexualityare to be
determined.
Materiaı and Method: 120 female and 240 male students at/endmg the department of physical education and
sports accordance are included vı this research. Height. heıght of sit/mg and Ihe weighl of body were
measured. Body mass index. Omdex, Kormik and Ponderal index were calcuıated. Paired - i tesl was done
to make a comparison belween Ihe women and the men. Anova and Sheffe tests were done so as to
determine the differences between the branches.
Findmgs: The age. height and the weighl found of the men are respectively 21,89±16 years, 176.07±57cm
and 72.39:t69 kg so the same parameters in the women are respeclively 20. 10±17 years. 170, 14±79 cm and
59,18±73 kg. The height of silting maasurement is 83.56±18 cm in females and 90.31±19 cm in males
besides Ponderal indexes are 42,34±0,09 in male and 43. 73±12 in female, Kormik indexes are 50.63±10 in
male and 50,83±17 in female. O indexes are 412,58±2.82 in male. 341,58±2,61 in female calcula/ed. While
there is a signifıcant difference between male and female tn terms of the values of age, heigM. Waight,
height of Sit/ing, body mass index, Ponderal index and O index (p<. 001) there is not noteworthy difference
between the values of the Kormik index (p>.05). The difference in the height of sitting in female and male
according to branches is seen sıgmficant (p<001). In respect of lo thelf ideal weight, those who are doing
Taekwondo - Karate, male judoka, wresrting and the male and female handball players were found fat at the
same time the female who are domg athleticısm and judoka have less body weight than thelr ideal weight
Conclusian: Some characten'stıcs which Ihe students of departmeni of physical educalıan and sports are
supposed to have in their own branches werenY found madequate in same other sports. For mstance, we
understood that the basketball and vol/eyba/l players are taller and slimmer rhan those in other sports
eclomorph feaıure ıs changmg II is alSo thoughi that male are anatomically more sui/able for the sports
Ihey are doing lhan female.

Key words: Anfhropometric Measurement, sports

Year 2004, Volume: 6 Issue: 2, 0 - 0, 21.02.2010

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Vedat Çınar This is me

Özgür Bostancı This is me

Osman İmamoğlu This is me

Menderes Kabadayı This is me

Hacı Şahan This is me

Publication Date February 21, 2010
Published in Issue Year 2004 Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Çınar, V., Bostancı, Ö., İmamoğlu, O., Kabadayı, M., et al. (2010). ÖĞRENCİ SPORCULARDA BRANŞ VE CİNSİYETE GÖRE ANTROPOMETRİK FARKLILIKLAR / ANTHROPOMETRIC DIFFERENCE IN THE ATHLETS WHO ARE STUDENTS IN ACCORDANCE WITH THE BRANCH AND SEXUALITY. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2).