BibTex RIS Cite

KARBONHİDRATLAR VE SPORCULARDA KULLANIMI / CARBONHYRATES AND THEIR AND SPORTSMAN USAGE

Year 2004, Volume: 6 Issue: 2, 0 - 0, 21.02.2010

Abstract

Besinlerin sporcu performansındaki önemled bilinmektedir Vücuda enerji sağlayan besin
öğelerinden bifide karbonhidratlardır.. Karbonhidra/lar:besinlerimizde en çok bulunan besin
öğesidir. Normal diyet alan yetişkinlerde günlük enerjinin %55-60 ' i karbonhidratlardan
sağlanır.Sporcunun vücudunu geliştirmesi ,sağ!Jğlnl koruması ve yüksek bir spol1if verimlifiğe
ulaşabilmesi ,ancak dengeli,düzenli ve amaca uygun beslenme yoluyla olur(Yaman 2000).
Dünya konjüktüründeki gelişmeler al1lk günümüzde pirim verilen tek konunun başan olduğunu
ortaya koymuştur.Son yJllarda ferdin spor faaliyet düzeyi ne olursa olsun performansm
yükselmesini amaçlamıştırBu çerçevede son on yıldır gerek akademik gerek ferdi sporlarda
gerekse takım sporlannın birçoğunda yanşma öncesi ve sonrasında performansı arttırmak
amacıyla bilinçsizce çeşlr/i bileşikler kullanılmaktadır.Bu konuda dünyada yapJlan çeşitli
araştırmalar (jzellikle yanşma öncesi şeker altmı konusunda değişik görüşler ol1aya çıkarmışlır.

Anahtar K9Iimeler:Karbonhidrat,Sporcu

 

SUMMARY
lt is known that nulriments are importanl on spol1sman performance an done of the
elements that gives energy lo the bady is caroohydrates .carbohyrades are the mostelements
that exisls in our fodss.Adults in norma/ly diet takes [heir energ;es. %55-60 percent from
caroonhydrates.for the develop the bady and provide Ihe health and for a high sport succes can
be only with balenced and regular and aim appropdate filling.new develops in world conjuncture
in nowadays the most important thing in sports in succes. In any case it has been intended to
lake the person 's activity level higher in recenI years. In this case in last ten years both in
induvidal and leam sports before and after the competition different compands are using in
unconsiauslly. In this topic in the world various investigations especialıy before the competition in
purchasing sugar differenf opinions appeared.

Keywords: Caroohyrate, Sportsman

Year 2004, Volume: 6 Issue: 2, 0 - 0, 21.02.2010

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Vedat Çınar This is me

Özgür Bostancı This is me

Hasan Şahan This is me

Kürşat Aytaç This is me

Publication Date February 21, 2010
Published in Issue Year 2004 Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA Çınar, V., Bostancı, Ö., Şahan, H., Aytaç, K. (2010). KARBONHİDRATLAR VE SPORCULARDA KULLANIMI / CARBONHYRATES AND THEIR AND SPORTSMAN USAGE. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2).