BibTex RIS Cite

SPOR EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN ÜNİVERSİTE BAYAN ÖĞRENCİLERİNİN UYUM DÜZEYLERİ, SALDIRGANLIK VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2003, Volume: 5 Issue: 2, 0 - 0, 20.02.2010

Abstract

Bu araştırmada, spor eğitimi alan ve almayan üniversite bayan öğrencilerinin uyum düzeylerinin, saldırganlık
ve kişilerarası ilişki tarzlannm karşrlaştlrllması amaçlanmıştır. Araştırmanm ömeklem grubu, 2002-2003
eğitim-öğretim yılmda Atatürk Üniversitesinde değişık fakülte ve yuksekokullannda öğrenim gören toplam 80
kız öğrenciden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, "Hacettepe Kişilik Envanteri", "Kişilerarası
Ilişki Tarzı Ölçeği" ve "Saldırganlık Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırmada toplanan verilerin analizinde korelasyon
analizi, t Testi, varyans analizi, LSD (Least Significant Differance) Testi kullantlmıştır. Bulgular, spor eğitimi
alan ve almayan üniversite bayan öğrencilerin, antisosyal eğilimleri spor yapanlann lehine anlamlı çıkmış olup,
uyumun diğer boyut/an ile, kişilerarası ilişki tarzı ve saldırganlık açısmdan aralannda fark olmadığını
göstermiştir.

Anahtar Kelime/er: Spor, kişilik, kişilerarası ilişki tarzı, saldırganlık

 

SUMMARY
This study aims to investigate the personality, interpersonal relationship and the agression.of the female
university students who obtained training in sport versus who did not obtain training in sport. The subject of
the study contained 80 female student who atfended different faculties and colleges of Atatürk University in
2002-2003 academic year.Data came from "The Test of Hacettepe Personality Inventory", "The Test of
Interpersonal Relationship" and "Agression Test': The statistical analyses suct as correlation analysis, t Test,
variance analysis,LSD Least Significant Difference were used. The results of the study revealed that there
was no difference betveen subjects with regard to sport training.

Key words: Sports, personality, type of inlerpersonal relations, agression

.

Year 2003, Volume: 5 Issue: 2, 0 - 0, 20.02.2010

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet Ali Şekertekin This is me

Publication Date February 20, 2010
Published in Issue Year 2003 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Şekertekin, M. A. (2010). SPOR EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN ÜNİVERSİTE BAYAN ÖĞRENCİLERİNİN UYUM DÜZEYLERİ, SALDIRGANLIK VE KİŞİLERARASI İLİŞKİ TARZLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2).