BibTex RIS Cite

ERZURUM İLİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF WORK SATISFACTION LEVELS OF PHISICAL TRAINING TEACHERS EMPLOYED IN ERZURUM PROVINCE

Year 2003, Volume: 5 Issue: 2, 0 - 0, 20.02.2010

Abstract

Bu çalışma, 1999-2000 eğitim-öğretim yılmda Erzurum il merkezinde görev yapmakta olan Beden Eğitimi
Öğretmenlerinin Iş Doyum Düzeyleri ile cinsiyet, mesleki kıdem, Erzurum ilini seçme nedenleri ve okuldaki
araç-gereç değişkenleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır.
Bu maksatla çalışmada Erzurum il merkezinde görev yapan 22'si bayan 57'si erkek olmak üzere toplam 79
Beden Eğitimi Öğretmenine, daha önce iş doyum araştırmalarında ku/lantlıp geçerliliği kabul edilmiş olan
"Minnesota Iş DoyumU ölçeği uygulanm/ştır. Elde edilen venlerin değerlendirilmesi ise yüzde, frekans ve :>f
testi ile yapılmıştır.
Bu bağlamda günümüzde bireyin iş yaşamında yapt/ğı işten doyum sağlamas/ bir çok değişkene bağlidır.
Dolayısıyla Beden Eğitimi Öğretmenliğinde cinsiyet, mesleki kıdem, Erzurum ilini seçme nedeni ve okuldaki
araç-gereç gibi ana değişkenlerin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin iş doyumlarlnln yükselmesinde ve
düşmesinde önemli roloynadığınısöylemek mümkündür.
Sonuç olarak bu çalışmada Erzurum il merkezinde görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin iş doyum
düzeyleri ile cinsiyet, mesleki kıdem ve Erzurum ilini seçme değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki
bulunmamıştır. Ancak Beden Eğitimi Öğretmenlerinin okuldaki araç-gereç değişkeni ile iş doyumu arasında
(P< 0,05) önem düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelime/er: Iş Doyumu, Beden Eğitimi, Beden Eğitimi Öğretmeni, Cinsiyet, Mesleki Kıdem

 

SUMMMARY
This study was conducted to investigate a relationship between the satisfaction level and some variables such
as gender, work experience, equipment in school, and reasons to prefer Erzurum.
Minnesota work satisfaction scale, which was used before and its validdy was approved, was applied to a total
of 79 physical training teachers, consisting of 22 female and 57 male, employed in Erzurum province. The
data obtained was evaluated according to percentage, frequencyand >i tests.
The levels of work satisfaction that gained by individuals is due to several variables. Therefore, it can be
suggested that the main variables such as gender, work experience, the reason to prefer Erzurum province,
equipment in school play significant role on increasing or decreasing the work satisfaction levels of physical
training teachers.
it can be concluded from results of this study that no meaningful relationship between work satisfaction and
gender, work experience, reasons to prefer Erzurum was found, of physical Iraining teachers. On the other
hand a significant (p<0.05) relationship between work satisfaction and equipment variable in school was
fo und.

Key words: Work satisfaction, physical (raining, physical training teacher, gender, work experience.

Year 2003, Volume: 5 Issue: 2, 0 - 0, 20.02.2010

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Süleyman Can This is me

Ercan Koçak This is me

Publication Date February 20, 2010
Published in Issue Year 2003 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Can, S., & Koçak, E. (2010). ERZURUM İLİNDE GÖREV YAPMAKTA OLAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ / INVESTIGATION OF WORK SATISFACTION LEVELS OF PHISICAL TRAINING TEACHERS EMPLOYED IN ERZURUM PROVINCE. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2).