Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Study on Parent Attitudes towards Imam-Hatip Secondary School Students Participation of Physical Education and Sports Class in Terms of Different Variables

Year 2018, Volume 20, Issue 4, 23 - 33, 31.12.2018

Abstract

The aim of this study is to examine the parent attitudes towards the participation of Imam-Hatip Secondary School students in central districts of Erzurum in physical education and sports class in terms of different variables. 394 students' parents from 6 different Imam-Hatip secondary schools in the central districts of Erzurum in 2015-2016 academic year participated in this research.  Data of the study were collected through the personal information form developed by the researcher and consultant and the scale of parent attitude towards physical education and sports class developed by Öncü (2007). Percentage and frequency analysis were done to determine the demographic characteristics by using SPSS 22.00 software package in the analysis of data. Independent Sample T-Test and One-way ANOVA tests, with 0.05 level of significance, were used to determine the relationship between independent variables and parental attitudes towards physical education and sports class. As claimed by the findings, it was determined that there is a significant differentiation between the variables of the participants' genders, their state of doing sports, their state of following the publications on sports, watching sport competitions, their children's gender, grade level, how they evaluate school success, playing in the school team status, taking part in a sports club and the gender of the physical education teacher and parental attitudes towards physical education and sports class.  It was determined that there isn't any significant differentiation between the variables of the participants' education level, monthly income level, type of sports and sports doing hour per week and parental attitudes towards physical education and sports class.  As a conclusion, the attitudes of the parents, who are doing sports or related to sports, towards physical education and sports class are found to be more positive. 

References

 • Uysal, F. K. (2005). Okul çağında çocuk sağlığı. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Yetim, A. A. (2014). Sosyoloji ve spor. Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Kotan, Ç. (2007). İlköğretim okullarında okuyan sporcu öğrencelerin spor yapmalarında okul ve aile faktörünün etkisi (Sakarya il örneği). Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Cüceloğlu, D. (1996). İnsan ve davranışı psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, aile ve insan gelişimi, Kültürel Psikoloji, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Öncü, E. (2007). Ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları ve beklentileri. Yayımlanmış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öncü, E. (2007). Ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları ve beklentileri. Yayımlanmış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yaldız, A. S. (2013). İlköğretim okullarında beden eğitimi dersine yönelik öğrenci ve ana-baba tutumları. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Downward, P. Hallmann, K. Pawlowski, T. (2014). Assessing parental impact on the sports participation of children: a socio-economic analysis of the uk. European Journal Of Sport Science, 14(1), 84-90.
 • Yıldız, A. (2015). Ebeveynlerin çocuklarının beden eğitimi ve spor dersine katılımına yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE KATILIMINA YÖNELİK ANA BABA TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2018, Volume 20, Issue 4, 23 - 33, 31.12.2018

Abstract

Bu araştırmanın amacı Erzurum ili merkez ilçelerinde bulunan, imam hatip ortaokulu öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine katılımlarına yönelik ebeveyn tutumlarını incelemektir. Araştırmaya 2015-2016 eğitim-öğretim yılıda Erzurum ili merkez ilçelerinde bulunan 6 imam hatip ortaokulundan 394 öğrenci velisi (anne ya da baba) katılmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacı ve danışmanı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Öncü (2007) tarafından geliştirilen, beden eğitimi dersine yönelik ana-baba tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.00 paket programı kullanılarak demografik özellikleri belirlemek için yüzde ve frekans analizleri yapılmıştır. Bağımsız değişkenler ile beden eğitimi ve spor dersine yönelik ebeveyn tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemek için 0,05 anlamlılık düzeyinde, Independent Sample T Testi ve One way ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların cinsiyeti, spor yapma durumları, sporla ilgili yayınları takip etme durumları, spor yarışma ve müsabakalarını izleme durumları, çocuklarının cinsiyeti, sınıf seviyesi, okul başarılarını nasıl değerlendirdiği, okul takımında oynama durumu, bir spor kulübünde spor yapma durumu ve beden eğitimi öğretmeninin cinsiyeti değişkenleri ile beden eğitimi ve spor dersine yönelik ebeveyn tutumları arasında anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların eğitim durumu, aylık gelir seviyesi, spor yapanların yaptıkları spor türü ve spor yapanların haftalık spor saati değişkenleri ile beden eğitimi dersine yönelik ebeveyn tutumları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Sonuç olarak spor yapan ve sporla ilgili olan ebeveynlerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu görülmüştür.

References

 • Uysal, F. K. (2005). Okul çağında çocuk sağlığı. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Yetim, A. A. (2014). Sosyoloji ve spor. Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Kotan, Ç. (2007). İlköğretim okullarında okuyan sporcu öğrencelerin spor yapmalarında okul ve aile faktörünün etkisi (Sakarya il örneği). Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Cüceloğlu, D. (1996). İnsan ve davranışı psikolojinin temel kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Benlik, aile ve insan gelişimi, Kültürel Psikoloji, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Öncü, E. (2007). Ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları ve beklentileri. Yayımlanmış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Öncü, E. (2007). Ana-babaların çocuklarının beden eğitimi dersine katılımına yönelik tutumları ve beklentileri. Yayımlanmış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yaldız, A. S. (2013). İlköğretim okullarında beden eğitimi dersine yönelik öğrenci ve ana-baba tutumları. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Downward, P. Hallmann, K. Pawlowski, T. (2014). Assessing parental impact on the sports participation of children: a socio-economic analysis of the uk. European Journal Of Sport Science, 14(1), 84-90.
 • Yıldız, A. (2015). Ebeveynlerin çocuklarının beden eğitimi ve spor dersine katılımına yönelik tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Mehmet Ertuğrul ÖZTÜRK>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-4801-7632
Türkiye


Ahmet Yaşar This is me
Erzurum İMKB Anadolu Lisesi
0000-0002-4801-7632

Publication Date December 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 20, Issue 4

Cite

APA Öztürk, M. E. & Yaşar, A. (2018). İMAM HATİP ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE KATILIMINA YÖNELİK ANA BABA TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 20 (4) , 23-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunibesyo/issue/42289/485874