Research Article
BibTex RIS Cite

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİN SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (MUŞ İLİ ÖRNEĞİ)

Year 2019, Volume: 21 Issue: 1-A, 23 - 29, 26.03.2019

Abstract

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinde beden eğitimi
ve spor dersinin sportmenlik davranışlarının bazı değişkenlere göre
incelenmesidir. Çalışmanın evrenini Muş il merkezinde 2018-2019 eğitim-öğretim
yılında öğrenim gören 5868 (3725 erkek-2133 kız) öğrenci, örneklemini ise Muş
il merkezinde farklı liselerde okuyan gönüllü 262 (192 erkek-76 kız) öğrenci
oluşturmuştur. Çalışmaya katılan örneklem grubuna Koç (2013) tarafından
geliştirilen Beden Eğitimi Sportmenlik Davranış Ölçeği (BEDSDÖ) uygulanarak,
pozitif davranışları sergileme ve negatif davranışlardan kaçınma puanları
belirlenmiştir. İstatistiksel analizde grupların dağılımı homojen olduğundan
dolayı ikili karşılaştırmalar için Independent Seample T testi, çoklu karşılaştırmalar
için de One Way Anova testi ve hangi gruplar arasında farkın olduğunu tespit
etmek amacıyla da Scheffe testi uygulanarak, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak
alınmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik düzeyi yapılan analizler
sonucunda 0,83 olarak bulunmuştur. Araştırmanın sonucunda; kız öğrenciler ile
erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkmasa da kız
öğrencilerin erkek öğrencilere göre negatif davranışlardan kaçınma puanları
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin lise türüne bakıldığında
sportmenlik puanlarının birbirine çok yakın olmasına rağmen sınıfların şube
düzeyi arttıkça öğrencilerin sportmenlik davranış puanlarının yükseldiği
saptanmıştır.

References

 • 1. Dowling, F. J., & Karhus, S.(2011). An analysis of the ideological work of the discourses of “fair play and moral education in perpetuating in equitable gender practices in PETE. Physical Education and Sport Pedagogy, 16 (2), 197-211.
 • 2. Dorak, F. (2015). The relationship between personality and sports personship orientations. Anthropologist, 19 (3), 597-601.
 • 3. Drewe-Warren, F. (2002). Fair Play in Sport - A Moral Norm System (Ethics And Sport). London and New York: Routledge.
 • 4. Engh-Lodl, K. (2002). Development a game plan for good sportsmanship. New Direction for Youth Development, 108 (9).
 • 5. Esentürk, O. K., İlhan E. L., & Çelik, O. B. (2015). Examination of high school students’ sportsmanlike conducts in physical education lessons according to some variability. Science, Movement and Health, 15(2, Supplement), 627-634.
 • 6. Hacıcaferoğlu, S., Selçuk, M. H., Hacıcaferoğlu, B. & Karataş, Ö. (2015). Ortaokullarda İşlenen Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin, Sportmenlik Davranışlarına Katkısının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport ,Cilt 4, 557-566.
 • 7. Kayışoğlu, N.B., Altınkök, M., Temel, C. & Yüksel, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesi: Karabük İli Örneği. International Journal Of Social Sciences And Education Research, 1 (3), 865-874.
 • 8. Koç, Y. & Seçer, E. (2018). Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. CBÜ Bed Eğt Spor Bil Dergisi ,2018: 13(2), 247-259.
 • 9. Koç, Y. & Tamer, K. (2016). A study on the sportsmanship behaviors of female students in physical education course according to different variables. Nigde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 7(1), 16-27.
 • 10. Koç Y., & Karabudak A.A.T. (2017). The relationship between sportsmanship level of secondary school students and their success regarding the religious culture and knowledge of ethics course, Educational Research and Reviews, 12(16), 754-761.
 • 11. Miller, B. W., Roberts, G. C., Ommundsen, Y. (2004). Effect of motivational climate on sportspersonship among competitive youth male and female foot ball players. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 14; 193-202.
 • 12. Türkmen, M. & Varol, S. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Ortaokul Öğrencileri Üzerinde Sportmenlik Davranışı Oluşturma Etkisinin Belirlenmesi: (Bartın İl Örneği). International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), Aralık, 2015; 1: 42-64.
Year 2019, Volume: 21 Issue: 1-A, 23 - 29, 26.03.2019

Abstract

References

 • 1. Dowling, F. J., & Karhus, S.(2011). An analysis of the ideological work of the discourses of “fair play and moral education in perpetuating in equitable gender practices in PETE. Physical Education and Sport Pedagogy, 16 (2), 197-211.
 • 2. Dorak, F. (2015). The relationship between personality and sports personship orientations. Anthropologist, 19 (3), 597-601.
 • 3. Drewe-Warren, F. (2002). Fair Play in Sport - A Moral Norm System (Ethics And Sport). London and New York: Routledge.
 • 4. Engh-Lodl, K. (2002). Development a game plan for good sportsmanship. New Direction for Youth Development, 108 (9).
 • 5. Esentürk, O. K., İlhan E. L., & Çelik, O. B. (2015). Examination of high school students’ sportsmanlike conducts in physical education lessons according to some variability. Science, Movement and Health, 15(2, Supplement), 627-634.
 • 6. Hacıcaferoğlu, S., Selçuk, M. H., Hacıcaferoğlu, B. & Karataş, Ö. (2015). Ortaokullarda İşlenen Beden Eğitimi ve Spor Derslerinin, Sportmenlik Davranışlarına Katkısının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport ,Cilt 4, 557-566.
 • 7. Kayışoğlu, N.B., Altınkök, M., Temel, C. & Yüksel, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının incelenmesi: Karabük İli Örneği. International Journal Of Social Sciences And Education Research, 1 (3), 865-874.
 • 8. Koç, Y. & Seçer, E. (2018). Spor Bilimleri Alanında Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Sportmenlik Davranışları ile Saygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. CBÜ Bed Eğt Spor Bil Dergisi ,2018: 13(2), 247-259.
 • 9. Koç, Y. & Tamer, K. (2016). A study on the sportsmanship behaviors of female students in physical education course according to different variables. Nigde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 7(1), 16-27.
 • 10. Koç Y., & Karabudak A.A.T. (2017). The relationship between sportsmanship level of secondary school students and their success regarding the religious culture and knowledge of ethics course, Educational Research and Reviews, 12(16), 754-761.
 • 11. Miller, B. W., Roberts, G. C., Ommundsen, Y. (2004). Effect of motivational climate on sportspersonship among competitive youth male and female foot ball players. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 14; 193-202.
 • 12. Türkmen, M. & Varol, S. (2015). Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Ortaokul Öğrencileri Üzerinde Sportmenlik Davranışı Oluşturma Etkisinin Belirlenmesi: (Bartın İl Örneği). International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES), Aralık, 2015; 1: 42-64.
There are 12 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Medicine
Journal Section Makaleler
Authors

Hakan Acar 0000-0002-9233-9647

Savaş Genç This is me 0000-0002-9240-7523

Erkut Tutkun 0000-0003-4233-7798

Ayça Genç 0000-0003-2498-7092

Publication Date March 26, 2019
Acceptance Date March 25, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 21 Issue: 1-A

Cite

APA Acar, H., Genç, S., Tutkun, E., Genç, A. (2019). LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNİN SPORTMENLİK DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (MUŞ İLİ ÖRNEĞİ). Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(1-A), 23-29.