Research Article
BibTex RIS Cite

Turistik Doğu Ekspresi ile Erzincan’a Gelen Ziyaretçilerin Seyahat Deneyimlerine ve Erzincan’a İlişkin Görüşleri

Year 2024, Volume: 29 Issue: 51, 50 - 60, 30.06.2024
https://doi.org/10.17295/ataunidcd.1475501

Abstract

Son yıllarda dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alternatif turizm türlerine olan ilgi artmaktadır. Bir alternatif turizm seyahati olarak değerlendirilebilecek olan (Turistik) Doğu Ekspresi’nin rağbet görmeye başlaması, güzergâhı üzerindeki şehirlerin tanınırlığını artırmış ve gelen turist sayısında artışlar yaşanmıştır. Bu durum planlı ve sürdürülebilir turizm anlayışını zorunlu kılmaktadır. Bunun için yöreye gelen turistlerin görüş ve önerilerini dikkate almak oldukça önemlidir. Bu çalışmada da Turistik Doğu Ekspresi ile Erzincan’a gelmiş olan turistlerin gerek seyahat deneyimlerinin ve gerekse Erzincan hakkındaki izlenimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan survey (tarama) modelinin tercih edildiği çalışmada veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Kartopu örnekleme yöntemiyle ulaşılan 250 kişi örneklem olarak belirlenmiş ve anketler online uygulanmıştır. SPSS programı aracılığıyla değerlendirilen verilere göre, katılımcıların bu yeni ve alternatif seyahat deneyiminden oldukça memnun oldukları ve Erzincan’ın da güzergâh üzerindeki en beğenilen yerler arasında yer aldığı görülmüştür.

References

 • Albalate, D., Campos, J. & Jiménez, J. L. (2017). Tourism and high speed rail in Spain: Does the AVE increase local visitors? Annals of Tourism Research, 65, 71-82.
 • Alkan, A. (2018). Alternatif bir turizm rotası: Kurtalan ekspresi. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 6(4), 1016-1038.
 • Anadolu Ajansı. (2022, Aralık). Turistik doğu ekspresi yeni sezon seferlerine başladı. https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turistik-dogu-ekspresi-yeni-sezon-seferlerine-basladi/2761870#:~:text=Ankara%20Tren%20Gar%C4%B1'ndan%20bu,13%20bin%20760%20yolcu%20ta%C5%9F%C4%B1yacak.
 • Atay, L. & Yıldırım, H. M. (2009). Türkiye’de seyahat acentacılığının gelişimi. in Çavuş, Ş., Ege Z. & Çolakoğlu, O. (Eds.), Türk turizm tarihi: yapısal ve sektörel gelişim (pp. 119-136), Detay Yayıncılık.
 • Blancheton, B. & Marchi, J. J. (2013). The three systems of rail tourism: French case. Tourism Management Perspectives, 5, 31-40. https:// doi.org/10.1016/j.tmp.2012.09.008
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97–116.
 • Campa, J. L., López-Lambas, M. E. & Guirao, B. (2016). High speed rail effects on tourism: Spanish empirical evidence derived from China’s modelling experience. Journal of Transport Geography, 57, 44-54. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.09.012
 • Ceylan, V., Ceylan, F. & Yaman, M. (2018). 70 yıl sonra gelen değişim: Doğu Ekspresi yolculuğunun gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı Bildiriler Kitabı (ss.134-144). SUBU Turizm Fakültesi Yayını.
 • Conlin, M. V. & Bird, G. R. (Eds.). (2014). Railway heritage and tourism: Global perspectives. Channel View Publications.
 • Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D. & Wanhill, S. (1993). Tourism: Principle and practice. Longman.
 • Çakmak, V. & Altaş, A. (2018). Sosyal medya etkileşiminde tren yolculukları: Doğu Ekspresi ile ilgili youtube paylaşım videolarının analizi. Turizm ve Gastronomi Çalışmaları Dergisi. 6(1), 390-408.
 • Çanakçı, S. D., Çanakçı, T. & Geçgin, E. (2019). Kars ilinin destinasyon imajı ve Doğu Ekspres’i deneyimi. OPUS International Journal of Society Researches, 11(18), 1876-1896.
 • Çelik, S. (2018). Alternatif turizm. Journal of International Social Research, 11(56), 193-204.
 • Dann, G. (1977). Anomie, ego-enhancement and tourism. Annals of Tourism Research, 4(4), 184–194. doi:10.1016/0160-7383(77)90037-8
 • Demiral, A. B. & Gelibolu, L. (2022). Turistik destinasyon olarak Kars’ın tercih edilmesinde sosyal medya paylaşımlarının motivatör etkisi: Doğu Ekspresi örneği. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 5(49), 6174-6187.
 • Doğan, M., Pekiner, A. B. & Karaca, E. (2018). Sosyal medyanın turizm ve turist tercihlerine etkisi: Kars-Doğu Ekspresi örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(3), 669-683.
 • Doğaner, S. (2012). Türkiye ulaşım sistemleri turizm ve çevre ilişkileri. Coğrafya Dergisi, 6, 1-25.
 • Eryılmaz, B. & Yücetürk, C. (2018). Genç turistlerin doğu ekspresi seferleri tercihlerinde ınstagram’ın rolü. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 6(4), 210-228.
 • Eser, E. & Asmadili, V. U. (2019). Bir kültür mozaiği olan ani kentine götüren raylar: Turistik Doğu Ekspresi. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 6(4), 2132-2166.
 • Gunn, C. A. & Var, T. (2002). Tourism planning: Basics, concepts, cases. Routledge.
 • Günçe, K. & Mısırlısoy, D. (2019). Railway heritage as a cultural tourism resource: Proposals for Cyprus government railways. Vanneste D. & Grujthuijsen W.(Eds.),Value Of Heritage For Tourism Proceedings Of The 6th Unesco Unıtwın Conference (ss.119-128).
 • Güney, T., & Kızılırmak, İ. (2021). Nostaljik turizm: Doğu Ekspresi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(4), 1702-1716. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.885481
 • Gürdal, M. (2015). Turizm ulaştırması paket tur organizasyonu ve yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Halsall, D. A. (2001). Railway heritage and the tourist gaze: Stoomtram Hoorn–Medemblik. Journal of Transport Geography, 9(2), 151-160.
 • Hocaoğlu, H. & Orhan, F. (2022). Demiryolu ulaştırmasının turistik açısından önemi: Doğu ekspresi örneği. Karadeniz 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Özet Bildiri Kitabı (ss.111-111). Uluslararası Bilimler Akademisi.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık.
 • Korkusuz, T. & Özdemir, M. (2020). Turistik ürün çeşitlendirmede sosyal medyanın etkisine bir örnek: Doğu Ekspresi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 143-160.
 • Kurihara, T. & Wu, L. (2016). The impact of high speed rail on tourism development: A case study of Japan. The Open Transportation Journal, 10(1), 35-44.
 • Laws, E. (1995). Tourism destination management: Issues, analysis, and policies. Routledge.
 • Lee, C. F., & Chen, K. Y. (2017). Exploring factors determining the attractiveness of railway tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing. 34(4), 461-474. https://doi.org/10.1080/10548.408.20 16.1182460
 • Mammadov, R. (2012). The importance of transportation in tourism sector. 7th Silk Road International Conference “Challenges And Opportunities Of Sustainable Economic Development İn Eurasian Countries (ss.381-386).
 • Merciu, F. C., Păunescu, C., Dorobanţu, M. & Merciu, G. L. (2022). Assessing the value of railway heritage for sustainable development: the case study of the Oraviţa–Anina railway, Romania. Sustainability, 14(20), 13262, 1-43.https://doi.org/10. 3390/su142013262
 • Michniak, D. (2016). Role of railway transport in tourism: Selected problems and examples in Slovakia. Quaestiones Geographicae, 35(4), 108-120.
 • Murphy, K.K. & Waxman, B. (2007). Orient express. Mark. Health Serv., 27(10), 12-15.
 • Orhan, F. & Hocaoğlu, H. (2023). Orient Ekspres’ten Turistik Doğu Ekspresi’ne: Türkiye’de demiryollarının turistik önemi üzerine bir inceleme. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE). 50, 247-266.http://dx.doi.org/10.32003/igge.1307140
 • Özbay, G. & Çekin, A. (2020). Turizm, ulaşım ve sosyal medya etkileşimi: Doğu ekspresi ve Kars’taki konaklama işletmelerine yönelik bir araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(1), 327-344.
 • Özgüç, N. (2011). Turizm coğrafyası. Çantay Kitabevi.
 • Pagliara, F., Mauriello, F. & Garofalo, A. (2017). Exploring the interdependences between high speed rail systems and tourism: Some evidence from Italy. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 106, 300-308. https://doi.org/10.1016/j.tra.2017.09.022
 • Peira, G., Lo Giudice, A. & Miraglia, S. (2022). Railway and tourism: A systematic literature review. Tourism and Hospitality, 3(1), 69-79. https://doi.org/10.3390/tourhosp3010005
 • Pyo, S. S., Uysal, M. & McLellan, R. W. (1991). A linear expenditure model for tourism demand. Annals of tourism research, 18(3), 443-454.
 • Reis, A. C. & Jellum, C. (2012). Rail trail development: A conceptual model for sustainable tourism. Tourism Planning & Development, 9(2), 133-147. https://doi.org/10.1080/21568.316.2011.630748
 • Ren, X., Zeng, G., Dong, K. & Wang, K. (2023). How does high-speed rail affect tourism development? The case of the Sichuan-Chongqing Economic Circle. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 169, 103588.
 • Rolando, A. & Scandiffio, A. (2022). Multimodal access to minor places in heritage-rich landscapes: GIS mapping to define slow-tourism routes from the stations in the railway networks in-between Turin and Milan. Sustainability, 14(23), 15723, 1-16. https://doi. org/10.3390/su142315723
 • Shu, H., Zha, J., Tan, T. & Li, C. (2023). How does high-speed railway affect tourism efficiency? An empirical study in China. Current Issues in Tourism, 26(16), 2647-2663.
 • Soylu, A., Ceylan, S. & Özdipçiner, N. S. (2019). Turizmde deneyim inovasyonu: Doğu Ekspresi örneği. SETSCI-Conference Proceedings (ss. 231-235).
 • Suna, B. & Yaldız, E. (2020). Nostaljinin turizme yansıması: Doğu Akdeniz Nostalji Ekspresi örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(46), 584-604.
 • Thomas Cook. (2024, Mart). https://storyofleicester.info/city-stories/thomas-cooks-leicester/
 • Toskay, T. (1989). Turizm, turizm olayına genel yaklaşım. Der Yayınları.
 • TRT Haber. (2024, Mart). Erzincan'ın turistik Kemaliye ilçesi sakin şehirler ağına dâhil edildi. https://www.trthaber.com/haber/turkiye/erzincanin-turistik-kemaliye-ilcesi-sakin-sehirler-agina-dahil-edildi-668174.html.
 • Yin, P., Lin, Z. & Prideaux, B. (2019). The impact of high-speed railway on tourism spatial structures between two adjoining metropolitan cities in China: Beijing and Tianjin. Journal of Transport Geography, 80, 102495.
 • Yirmidörttv. (2023, Aralık). Turistik Doğu Ekspresi 2023-2024 sezonuna başladı. https://www.yirmidort.tv/yasam/turistik-dogu-ekspresi-2023-2024-sezonuna-muhtesem-bir-baslangic-yapti-140046.
 • Yüce, A., Samsa, Ç. & Meriç, K. (2019). Nostalji eğiliminin tüketici temelli marka değeri üzerine etkisi: Doğu Ekspresi üzerine bir çalışma. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, 6(1), 199-212.

Opinions of Visitors Coming to Erzincan With The Touristic Eastern Express About Their Travel Experiences and Erzincan

Year 2024, Volume: 29 Issue: 51, 50 - 60, 30.06.2024
https://doi.org/10.17295/ataunidcd.1475501

Abstract

In recent years, interest in alternative tourism types has been increasing in our country, as it has been globally. The rising popularity of the (Tourist) Eastern Express, which can be considered an alternative tourism travel, has increased the recognition of the cities along its route and led to an increase in the number of tourists. This case necessitates a planned and sustainable tourism approach. Therefore, it is crucial to take into account the opinions and recommendations of tourists visiting the region. In this study, it was aimed to determine both the travel experiences and the impressions of Erzincan of the tourists who arrived in Erzincan by the Touristic Eastern Express. In the study, where the survey model, which is among the quantitative research methods, was preferred, the data were obtained by the questionnaire method. A sample of 250 individuals was reached through snowball sampling, and online surveys were conducted. According to the data analysed using the SPSS program, it was found out that participants were very satisfied with this new and alternative travel experience and Erzincan was among the most popular destinations on the route.

References

 • Albalate, D., Campos, J. & Jiménez, J. L. (2017). Tourism and high speed rail in Spain: Does the AVE increase local visitors? Annals of Tourism Research, 65, 71-82.
 • Alkan, A. (2018). Alternatif bir turizm rotası: Kurtalan ekspresi. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 6(4), 1016-1038.
 • Anadolu Ajansı. (2022, Aralık). Turistik doğu ekspresi yeni sezon seferlerine başladı. https://www.aa.com.tr/tr/gundem/turistik-dogu-ekspresi-yeni-sezon-seferlerine-basladi/2761870#:~:text=Ankara%20Tren%20Gar%C4%B1'ndan%20bu,13%20bin%20760%20yolcu%20ta%C5%9F%C4%B1yacak.
 • Atay, L. & Yıldırım, H. M. (2009). Türkiye’de seyahat acentacılığının gelişimi. in Çavuş, Ş., Ege Z. & Çolakoğlu, O. (Eds.), Türk turizm tarihi: yapısal ve sektörel gelişim (pp. 119-136), Detay Yayıncılık.
 • Blancheton, B. & Marchi, J. J. (2013). The three systems of rail tourism: French case. Tourism Management Perspectives, 5, 31-40. https:// doi.org/10.1016/j.tmp.2012.09.008
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97–116.
 • Campa, J. L., López-Lambas, M. E. & Guirao, B. (2016). High speed rail effects on tourism: Spanish empirical evidence derived from China’s modelling experience. Journal of Transport Geography, 57, 44-54. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2016.09.012
 • Ceylan, V., Ceylan, F. & Yaman, M. (2018). 70 yıl sonra gelen değişim: Doğu Ekspresi yolculuğunun gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı Bildiriler Kitabı (ss.134-144). SUBU Turizm Fakültesi Yayını.
 • Conlin, M. V. & Bird, G. R. (Eds.). (2014). Railway heritage and tourism: Global perspectives. Channel View Publications.
 • Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D. & Wanhill, S. (1993). Tourism: Principle and practice. Longman.
 • Çakmak, V. & Altaş, A. (2018). Sosyal medya etkileşiminde tren yolculukları: Doğu Ekspresi ile ilgili youtube paylaşım videolarının analizi. Turizm ve Gastronomi Çalışmaları Dergisi. 6(1), 390-408.
 • Çanakçı, S. D., Çanakçı, T. & Geçgin, E. (2019). Kars ilinin destinasyon imajı ve Doğu Ekspres’i deneyimi. OPUS International Journal of Society Researches, 11(18), 1876-1896.
 • Çelik, S. (2018). Alternatif turizm. Journal of International Social Research, 11(56), 193-204.
 • Dann, G. (1977). Anomie, ego-enhancement and tourism. Annals of Tourism Research, 4(4), 184–194. doi:10.1016/0160-7383(77)90037-8
 • Demiral, A. B. & Gelibolu, L. (2022). Turistik destinasyon olarak Kars’ın tercih edilmesinde sosyal medya paylaşımlarının motivatör etkisi: Doğu Ekspresi örneği. Social Sciences Studies Journal (SSSJournal), 5(49), 6174-6187.
 • Doğan, M., Pekiner, A. B. & Karaca, E. (2018). Sosyal medyanın turizm ve turist tercihlerine etkisi: Kars-Doğu Ekspresi örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(3), 669-683.
 • Doğaner, S. (2012). Türkiye ulaşım sistemleri turizm ve çevre ilişkileri. Coğrafya Dergisi, 6, 1-25.
 • Eryılmaz, B. & Yücetürk, C. (2018). Genç turistlerin doğu ekspresi seferleri tercihlerinde ınstagram’ın rolü. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 6(4), 210-228.
 • Eser, E. & Asmadili, V. U. (2019). Bir kültür mozaiği olan ani kentine götüren raylar: Turistik Doğu Ekspresi. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 6(4), 2132-2166.
 • Gunn, C. A. & Var, T. (2002). Tourism planning: Basics, concepts, cases. Routledge.
 • Günçe, K. & Mısırlısoy, D. (2019). Railway heritage as a cultural tourism resource: Proposals for Cyprus government railways. Vanneste D. & Grujthuijsen W.(Eds.),Value Of Heritage For Tourism Proceedings Of The 6th Unesco Unıtwın Conference (ss.119-128).
 • Güney, T., & Kızılırmak, İ. (2021). Nostaljik turizm: Doğu Ekspresi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 11(4), 1702-1716. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.885481
 • Gürdal, M. (2015). Turizm ulaştırması paket tur organizasyonu ve yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Halsall, D. A. (2001). Railway heritage and the tourist gaze: Stoomtram Hoorn–Medemblik. Journal of Transport Geography, 9(2), 151-160.
 • Hocaoğlu, H. & Orhan, F. (2022). Demiryolu ulaştırmasının turistik açısından önemi: Doğu ekspresi örneği. Karadeniz 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Özet Bildiri Kitabı (ss.111-111). Uluslararası Bilimler Akademisi.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık.
 • Korkusuz, T. & Özdemir, M. (2020). Turistik ürün çeşitlendirmede sosyal medyanın etkisine bir örnek: Doğu Ekspresi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 143-160.
 • Kurihara, T. & Wu, L. (2016). The impact of high speed rail on tourism development: A case study of Japan. The Open Transportation Journal, 10(1), 35-44.
 • Laws, E. (1995). Tourism destination management: Issues, analysis, and policies. Routledge.
 • Lee, C. F., & Chen, K. Y. (2017). Exploring factors determining the attractiveness of railway tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing. 34(4), 461-474. https://doi.org/10.1080/10548.408.20 16.1182460
 • Mammadov, R. (2012). The importance of transportation in tourism sector. 7th Silk Road International Conference “Challenges And Opportunities Of Sustainable Economic Development İn Eurasian Countries (ss.381-386).
 • Merciu, F. C., Păunescu, C., Dorobanţu, M. & Merciu, G. L. (2022). Assessing the value of railway heritage for sustainable development: the case study of the Oraviţa–Anina railway, Romania. Sustainability, 14(20), 13262, 1-43.https://doi.org/10. 3390/su142013262
 • Michniak, D. (2016). Role of railway transport in tourism: Selected problems and examples in Slovakia. Quaestiones Geographicae, 35(4), 108-120.
 • Murphy, K.K. & Waxman, B. (2007). Orient express. Mark. Health Serv., 27(10), 12-15.
 • Orhan, F. & Hocaoğlu, H. (2023). Orient Ekspres’ten Turistik Doğu Ekspresi’ne: Türkiye’de demiryollarının turistik önemi üzerine bir inceleme. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE). 50, 247-266.http://dx.doi.org/10.32003/igge.1307140
 • Özbay, G. & Çekin, A. (2020). Turizm, ulaşım ve sosyal medya etkileşimi: Doğu ekspresi ve Kars’taki konaklama işletmelerine yönelik bir araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(1), 327-344.
 • Özgüç, N. (2011). Turizm coğrafyası. Çantay Kitabevi.
 • Pagliara, F., Mauriello, F. & Garofalo, A. (2017). Exploring the interdependences between high speed rail systems and tourism: Some evidence from Italy. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 106, 300-308. https://doi.org/10.1016/j.tra.2017.09.022
 • Peira, G., Lo Giudice, A. & Miraglia, S. (2022). Railway and tourism: A systematic literature review. Tourism and Hospitality, 3(1), 69-79. https://doi.org/10.3390/tourhosp3010005
 • Pyo, S. S., Uysal, M. & McLellan, R. W. (1991). A linear expenditure model for tourism demand. Annals of tourism research, 18(3), 443-454.
 • Reis, A. C. & Jellum, C. (2012). Rail trail development: A conceptual model for sustainable tourism. Tourism Planning & Development, 9(2), 133-147. https://doi.org/10.1080/21568.316.2011.630748
 • Ren, X., Zeng, G., Dong, K. & Wang, K. (2023). How does high-speed rail affect tourism development? The case of the Sichuan-Chongqing Economic Circle. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 169, 103588.
 • Rolando, A. & Scandiffio, A. (2022). Multimodal access to minor places in heritage-rich landscapes: GIS mapping to define slow-tourism routes from the stations in the railway networks in-between Turin and Milan. Sustainability, 14(23), 15723, 1-16. https://doi. org/10.3390/su142315723
 • Shu, H., Zha, J., Tan, T. & Li, C. (2023). How does high-speed railway affect tourism efficiency? An empirical study in China. Current Issues in Tourism, 26(16), 2647-2663.
 • Soylu, A., Ceylan, S. & Özdipçiner, N. S. (2019). Turizmde deneyim inovasyonu: Doğu Ekspresi örneği. SETSCI-Conference Proceedings (ss. 231-235).
 • Suna, B. & Yaldız, E. (2020). Nostaljinin turizme yansıması: Doğu Akdeniz Nostalji Ekspresi örneği. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(46), 584-604.
 • Thomas Cook. (2024, Mart). https://storyofleicester.info/city-stories/thomas-cooks-leicester/
 • Toskay, T. (1989). Turizm, turizm olayına genel yaklaşım. Der Yayınları.
 • TRT Haber. (2024, Mart). Erzincan'ın turistik Kemaliye ilçesi sakin şehirler ağına dâhil edildi. https://www.trthaber.com/haber/turkiye/erzincanin-turistik-kemaliye-ilcesi-sakin-sehirler-agina-dahil-edildi-668174.html.
 • Yin, P., Lin, Z. & Prideaux, B. (2019). The impact of high-speed railway on tourism spatial structures between two adjoining metropolitan cities in China: Beijing and Tianjin. Journal of Transport Geography, 80, 102495.
 • Yirmidörttv. (2023, Aralık). Turistik Doğu Ekspresi 2023-2024 sezonuna başladı. https://www.yirmidort.tv/yasam/turistik-dogu-ekspresi-2023-2024-sezonuna-muhtesem-bir-baslangic-yapti-140046.
 • Yüce, A., Samsa, Ç. & Meriç, K. (2019). Nostalji eğiliminin tüketici temelli marka değeri üzerine etkisi: Doğu Ekspresi üzerine bir çalışma. Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative Sciences Faculty, 6(1), 199-212.
There are 52 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Recreation, Leisure and Tourism Geography
Journal Section Makaleler
Authors

Fatih Orhan 0000-0001-9623-4597

Hüseyin Hocaoğlu 0000-0003-0118-6137

Publication Date June 30, 2024
Submission Date April 29, 2024
Acceptance Date June 24, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 29 Issue: 51

Cite

APA Orhan, F., & Hocaoğlu, H. (2024). Turistik Doğu Ekspresi ile Erzincan’a Gelen Ziyaretçilerin Seyahat Deneyimlerine ve Erzincan’a İlişkin Görüşleri. Doğu Coğrafya Dergisi, 29(51), 50-60. https://doi.org/10.17295/ataunidcd.1475501

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929