Year 2021, Volume 24 , Issue 1, Pages 9 - 16 2021-03-21

STANDART HASTA UYGULAMALARININ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF STANDARD PATIENT PRACTICES ON EMPATHY LEVELS AND PROBLEM-SOLVING SKILLS OF NURSING STUDENTS

Nesibe GÜNAY MOLU [1] , Burcu CEYLAN [2] , Fatma YENER ÖZCAN [3]


Amaç: Standart hasta kullanarak yapılan simülasyon eğitiminin intörn hemşirelerin empati düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine etkisini değerlendirmektir.
Yöntem: Araştırmanın örneklemini 39 intörn hemşire oluşturmuştur. Öğrenciler iki gruba ayrılmış ve her grup iki ayrı vaka ile hazırlanmış senaryo ile çalıştırılmıştır. Gruplar farklı günlerde simülasyon uygulamasına alınmıştır. Veri toplama formları tüm öğrencilere simülasyon uygulamasına başlamadan önce ve simülasyon uygulaması tamamlandıktan sonra olmak üzere ön test-son test şeklinde uygulanmıştır. Çalışmada veri toplama formları olarak öğrenci bilgi formu, Problem çözme Ölçeği, Empatik Eğilim Ölçeği-A ve Empatik Eğilim Ölçeği-B kullanılmıştır.
Bulgular: İntörn hemşirelerin empati düzeyleri ön test ve son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Problem çözme ölçeği ön test ve son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır Simülasyon eğitimlerine katılmadan önce intörn hemşirelerin Empatik Eğilim Ölçeği-A puan ortalaması 139.02±20.4 (t:-3.739 p:0.001) ve Empatik Eğilim Ölçeği-B puan ortalaması 59.02±8.31 (t:-8.263, p<0.001) olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Standart hasta kullanılarak yapılan simülasyon eğitimleri intörn hemşirelerin empati becerilerini artırmaktadır. 

Aim: The purpose of this study is to evaluate the effect of simulated training using standard patient on the empathy levels and problem-solving skills of intern nurses.
Methods: The sample of the study consisted of 39 intern nurses. The students were divided into two separate groups and each group was run with a scenario prepared with two separate cases. The groups were taken into simulation application on different days. The data collection forms were applied before the simulation application and after the simulation application. Student data form, Problem Solving Scale, Empathic Tendency Scale-A and Empathic Tendency Scale-B were used as data collection forms in the study.
Results: It was determined that there was a statistically significant difference between the mean scores of Empathic Tendency Scales pre-test and post-test scores of the intern nurses. The problem-solving scales were not found to be statistically significant between the pre-test and post-test scores. Prior to participating in the simulation training, the mean of the Empathic Tendency Scale-A score of the intern nurses was determined as 139.02 ± 20.4 (t= -3.739 p= 0.001) and the mean Empathic Tendency Scale-B score was 59.02 ± 8.31 (t= -8.263, p <0.001).
Conclusions: Simulation training using a standard patient increases the empathy skills of intern nurses. 

 • 1. Velioğlu P. Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, 1999:259-83.
 • 2. Özcan A. Hemşire- Hasta İlişkisi ve İletişim. Ankara. Sistem Ofset bas. 2012.
 • 3. Dökmen Ü. Empatinin Yeni Bir Modele Dayanılarak Ölçülmesi ve Psikodrama ile Geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 1988;21(1-2):155-90.
 • 4. Tutuk A, Al D, Doğan S. Hemşirelik Öğrencilerinin İletişim Becerisi ve Empati Düzeylerinin Belirlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2002;6(2):36-41.
 • 5. Yurttaş A, Yetkin A. Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Empatik Becerileri ile Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2003;6(1):1-13.
 • 6. Arifoğlu B, Razı GS. Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Empati ve İletişim Becerileriyle İletişim Yönetimi Dersi Akademik Başarı Puanı Arasındaki İlişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Elektronik Dergisi 2011;4(1):7-11.
 • 7. Karaca A, Açıkgöz F, Akkuş D. Eğitim ile Empatik Beceri ve Empatik Eğilim Geliştirilebilir Mi?: Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;(4)1:118-22.
 • 8. Yıldırım B, Özkahraman Koç Ş, Sarıkaya Karabudak S. Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Öğrenme Biçemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014;3(3):859-82.
 • 9. Yüksel A. Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Öz Değerlendirme Sonuçları ve Etkileyen Faktörler Araştırma. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2015;37–49.
 • 10. Abaan S, Altıntoprak A. Hemşirelerde Problem Çözme Becerileri: Öz Değerlendirme Sonuçlarının Analizi. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005;62–76.
 • 11. Olgun N, Kan Öntürk Z, Karabacak Ü, Eti Aslan F, Serbest Ş. Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri: Bir Yıllık İzlem Sonuçları. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2010;(4)1:188-94.
 • 12. Crider MC, Niesh SG. Integrating a Professional Apprenticeship Model with Psychiatric Clinical Simulation. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services 2011;49(5):42-9.
 • 13. Choi H, Hwang B, Kim S, Ko H, Kim S, Kim C. Clinical Education in Psychiatric Mental Health Nursing: Overcoming Current Challenges. Nurse Education Today 2016;39:109-15.
 • 14. Robinson-Smith G, Bradley P, Meakim C. Evaluating The Use of Standardized Patients in Undergraduate Psychiatric Nursing Experiences. Clinical Simulation in Nursing 2009;5(6):203-11.
 • 15. Bas-Sarmientoa P, Fernández-Gutiérreza M, Baena-Bañosa M, Romero-Sánchez JM. Efficacy of Empathy Training in Nursing Students: A Quasi-Experimental Study. Nurse Education Today 2017;59–65.
 • 16. Lobchuk M, Halas G, West C, Harder N, Tursunova Z, Ramraj C. Development of a Novel Empathy-Related Video-Feedback İntervention to İmprove Empathic Accuracy of Nursing Students: A Pilot Study. Nurse Education Today 2016;46:86–93.
 • 17. Neumann M, Scheffer C, Tauschel D, Lutz G, Wirtz M, Edelhäuser F. Physician Empathy: Definition, Outcome-Relevance And İts Measurement in Patient Care and Medical Education. GMS Zeitschrift für medizinische Ausbildung 2012;29(1):1-21.
 • 18. Mete S, Uysal N. Hemşirelik Mesleksel Beceri Laboratuarındaki Psikomotor Beceri Eğitiminin Öğrenci ve Eğiticiler Tarafından Değerlendirilmesi, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2010;(2):28-38.
 • 19. Akçün Çıtak E, Avcı S, Basmacı Ö, Durukan İ. Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin “Zor Hasta” Olarak Tanımladıkları Hastalarla İletişim Davranışlarının İncelenmesi, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2011;(1):35-44.
 • 20. Acar G, Buldukoğlu K. Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2016;7(1):7–12.
 • 21. Mert İS. Hemşire ve Stajyer Hemşirelerde En Fazla Stres Yaratan Olayların Nitel Araştırma Yöntemiyle İncelenmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences. 2018;17(67):1043-59.
 • 22. Heppner PP, Petersen CH. The Development and İmplications of a Personal Problem-Solving İnventory. Journal of Counseling Psychology 1982;29(1):66-75.
 • 23. Taylan S. Heppner’in Problem Çözme Envanterinin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışmaları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.1997.
 • 24. Akgün Şahin Z, Kardaş Özdemir F. Hemşirelerin İletişim ve Empati Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi. JAREN Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi 2015;1(1):1-7.
 • 25. Duman D ve Acaroğlu R. Hemşirelik Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Empati Becerileri Arasındaki İlişki. Florance Nightingale Hemşirelik Dergisi 2014;22(1): 25-32.
 • 26. Egelioğlu Çetişli N, Işık G, Özgüven Öztornacı B, Ardahan E, Özgürsoy Uran BN, Top ED ve ark. Hemşirelik Öğrencilerinin Empati Düzeylerine Göre Kültürlerarası Duyarlılıkları. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2016;1(1):27-33.
 • 27. Ferri P, Guerra E, Marcheselli L, Cunico L, Di Lorenzo R. Empathy and Burnout: An Analytic Cross-Sectional Study Among Nurses and Nursing Students. Acta Biomed for Health Professions 2015;86(2):104-115.
 • 28. Kılınç M, Uludağ A. The Relationship Between Aggressive Behavior and Empathic Tendency Levels of Health Workers. Gaziantep University Journal of Social Sciences 2017;16(3):809-25.
 • 29. Karaca A, Açıkgöz F, Akkuş D. Eğitim ile Empatik Beceri ve Empatik Eğilim Geliştirilebilir mi?: Bir Sağlık Yüksekokulu Örneği, ACU Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;(4):118-22.
 • 30. Mete S, Gerçek E. PDÖ Yöntemiyle Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Becerilerinin İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2005;9:11-7.
 • 31. Çınar N, Cevahir R. Evaluation of the Empathic Skills of Nursing Students With Respect to the Classes They are Attending. Revista Electonica de Enfermagem 2007;9:588-95.
 • 32. Bilge Y, Bilge Y. Empati Eğitim Programının Empatik Eğilim Düzeyi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Sağlık Meslek Lisesi Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2017;10(52):607-14.
 • 33. Chaffin AJ, Adams C. Creating Empathy Through Use of a Hearing Voices Simulation. Clinical Simulation in Nursing 2013;9(8):293-304.
 • 34. Orr F. I Know How İt Feels: A Voice-Hearing Simulation to Enhance Nursing Students’ Empathy and Self-Efficacy. The University of Technology Sydney. Degree of Doctor of Philosophy (PhD) 2017.
 • 35. Ward JM. The Empathy Enigma: Does İt Still Exist? Comparison of Nursing Student Self-Reported Empathy With Standardized Actor and Student Peer Evaluation of Student Empathy. Nurse Educator 2016;41(3):134-8.
 • 36. Richardson C, Percy M, Hughes J. Nursing Therapeutics: Teaching Student Nurses Care, Compassion and Empathy. Nurse Education Today 2015;35(5):1-5.
 • 37. Edward KL, Hercelinkskyj J, Warelow P, Munro I. Simulation to Practice: Developing Nursing Skills İn Mental Health: An Australian Perspective. International Electronic Journal of Health Education 2007;10:60-4
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-2452-6205
Author: Nesibe GÜNAY MOLU (Primary Author)
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0795-6174
Author: Burcu CEYLAN
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4929-4102
Author: Fatma YENER ÖZCAN
Institution: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 21, 2021

Vancouver Günay Molu N , Ceylan B , Yener Özcan F . STANDART HASTA UYGULAMALARININ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 24(1): 9-16.