Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye’de Bulunan Ticari Bankalar İle Katilim Bankalari’nin Electre Yöntemi İle Performans Analizi

Year 2020, Volume 34, Issue 3, 689 - 710, 15.07.2020
https://doi.org/10.16951/atauniiibd.432734

Abstract

Fon arz edenler ile fon talep edenlerin buluştuğu yer olarak görülen bankalar dünyanın birçok yerinde uzun süredir faaliyetlerini sürdürmektedir. Bazıları yatırım yapmak için fona ihtiyaç duyarken bazıları ise tasarruflarını artırmak için yöntem ve araçlar aramaktadır. Fon arz ve talep edenleri bir araya getiren bankalar, fonların aktarımı için çeşitli yöntemler oluşturmuştur. Bu çalışmanın amacı, birbirlerinin tamamlayıcısı niteliğindeki katılım bankaları ile ticari bankaların performanslarını karşılaştırmaktır. Çalışmanın amacına uygun olarak performans ölçümünde literatürde yer alan performans göstergeleri kullanılmıştır. Çalışmada performansların karşılaştırılmasında ELECTRE yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda katılım bankaları arasında yer alan Kuveyt Türk’ün Türkiye Finans ve Şekerbank’a karşı, Albaraka Türk’ün Şekerbank’a karşı, Türkiye Ekonomi Bankası’nın Türkiye Finans’a karşı ve ING Bank’ın Türkiye Finans’a karşı mutlak üstünlük sağladığı sonucu elde edilmiştir. 

References

 • Atıcı, K.B. Ulucan, A. (2009) ‘‘Enerji Projelerinin Değerlendirilmesi Sürecinde Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımları Ve Türkiye Uygulamaları’’, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27 (1), ss.161 186.
 • BENLİGİRAY, Y. BANAR, K. (2006) Banka ve Sigorta Hukuku, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1707.
 • Bağcı H. (2013) ‘‘Ticari Bankalar İle Katılım Bankalarının Karlılık Performanslarının Topsis Yöntemi İle Karşılaştırılması’’, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ss.1 138.
 • Bağcı, H. Kahraman, Y.E. (2017) ‘‘ELECTRE Yöntemi Kullanılarak Leasing Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi’’, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), ss.59 67.
 • Baysal, G. Tecim, V. (2006) ‘‘Katı Atık Depolama Sahası Uygunluk Analizinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Çok Kriterli Karar Yöntemleri İle Uygulaması’’, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Fatih Üniversitesi, İstanbul.
 • Bouri, A. Martel, J.M. Chabchoub, H. (2002) ‘‘A Multi-criterion Approach for Selecting Attractive Portfolio.Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, C. 11, ss.269 277.
 • Bülbül, S.E. A. Köse. (2009) “Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi. X. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu. Erzurum, ss.1-23.
 • Çağıl, G. (2011) ‘‘2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının ELECTRE Yöntemi İle Analizi’’, Finans Yazıları, ss.70 101.
 • Çalışkan E. Eren T. (2016) ‘‘Bankalarının Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi’’, Ordu Üniversitesi Bilgi Teknolojisi Dergisi, 6(2), ss.85 107.
 • David, L. Duckstein, L. (1976) ‘‘Multicriterion Ranking of Alternative LongRange Water Resources Systems’’, Water Resources Bulletin, 12(4), ss.731 754.
 • Ertuğrul, İ. Karakaşoğlu, F. (2010) ‘‘Electre ve Bulanık AHP Yöntemleri İle Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi’’, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), ss.23 41.
 • Figueira, J. S, Greco. M, Ehrgott. (2005) ‘‘Multiple Criteria Decision Analysis: State Of The Art Surveys” Springers International Series in Operations Research, s.139
 • GEYLAN, R. (1985) “Ticari Banka Yönetimi ve Türk Ticari Bankalarının Temel Yönetim Sorunları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • https://www.tbb.org.tr/tr
 • http://www.tkbb.org.tr/
 • Iqubal, M. (2001), “Islamic and Conventional Banking in The Nineties: A Comperative Study”, Iclamic Economic Studies, 8(2), ss.1 28.
 • Kalaycı, İ. (2013) “Katılım Bankacılığı: Mali Kesimde Nasıl Bir Seçenek”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), ss.51 74.
 • Kılıç, S.B. (2006) “Türk Bankacılık Sistemi İçin Çok Kriterli Karar Alma Analizine Dayalı Bir Erken Uyarı Modelinin Tahmini”, ODTU Gelişme Dergisi, 33(1), ss.117 154.
 • Mohamad S. Hassan T. Bader M.K. I. (2008) “Efficiency of Conventional Versus Islamıc Banks: International Evidence Using The Stochastic Frontier Approach”, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 4(2), ss.107 130.
 • Moin M.S. (2008) “Performance of Islamic Banking and Conventional Banking in Pakistan: A Comparative Study”, Master Degree Project İn Finance, University Of Skövde, School Of Technology And Society, 1-22.
 • Omar M. A. Majid M.S.A. Rulindo R. (2007) “Effıciency and Productivity Performance of The National Private Banks in Indonesia”, Gadjah Mada International Journal of Business, 9(1), ss.1 11.
 • Roy, B. Bouyssou, D. (1986) “Comparison of Two Decision-Aid Models Appliedto a Nuclear Power Plant Siting Example”, European Journal of Operational Research, 25(2), ss.200 216.
 • Safiullah Md. (2010) “Superiority of Conventional Banks & Islamic Banks of Bangladesh: A Comparative Study”, International Journal of Economics and Finance, 2(3), ss.199 207.
 • Shahid H. Rehman R. Niazi G.S.K. and Raoof A. (2010) “Efficiencies Comporasion of Islamic and Conventional Banks of Pakistan”, International Research Journal of Finance and Economics, 49, ss.24 42.
 • Şişman, B. Mesut D. (2016) “Türk Bankalarının Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve Bulanık Moora Yöntemleri İle Değerlendirilmesi”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23 (2), ss.353 371.
 • Triantaphyllou, E. Shu, B. Sanchez, S. N. Ray, T. (1998) “Multi-criteria Decision Making: An Operations Research Approach. Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, 15(1), ss.175 186.

Performances Analysis of Commercial Banks and Participation Banks in Turkey with Electre Method

Year 2020, Volume 34, Issue 3, 689 - 710, 15.07.2020
https://doi.org/10.16951/atauniiibd.432734

Abstract

References

 • Atıcı, K.B. Ulucan, A. (2009) ‘‘Enerji Projelerinin Değerlendirilmesi Sürecinde Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımları Ve Türkiye Uygulamaları’’, Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27 (1), ss.161 186.
 • BENLİGİRAY, Y. BANAR, K. (2006) Banka ve Sigorta Hukuku, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1707.
 • Bağcı H. (2013) ‘‘Ticari Bankalar İle Katılım Bankalarının Karlılık Performanslarının Topsis Yöntemi İle Karşılaştırılması’’, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ss.1 138.
 • Bağcı, H. Kahraman, Y.E. (2017) ‘‘ELECTRE Yöntemi Kullanılarak Leasing Şirketlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi’’, Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), ss.59 67.
 • Baysal, G. Tecim, V. (2006) ‘‘Katı Atık Depolama Sahası Uygunluk Analizinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Çok Kriterli Karar Yöntemleri İle Uygulaması’’, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Fatih Üniversitesi, İstanbul.
 • Bouri, A. Martel, J.M. Chabchoub, H. (2002) ‘‘A Multi-criterion Approach for Selecting Attractive Portfolio.Journal of Multi-Criteria Decision Analysis, C. 11, ss.269 277.
 • Bülbül, S.E. A. Köse. (2009) “Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi. X. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu. Erzurum, ss.1-23.
 • Çağıl, G. (2011) ‘‘2008 Küresel Kriz Sürecinde Türk Bankacılık Sektörünün Finansal Performansının ELECTRE Yöntemi İle Analizi’’, Finans Yazıları, ss.70 101.
 • Çalışkan E. Eren T. (2016) ‘‘Bankalarının Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi’’, Ordu Üniversitesi Bilgi Teknolojisi Dergisi, 6(2), ss.85 107.
 • David, L. Duckstein, L. (1976) ‘‘Multicriterion Ranking of Alternative LongRange Water Resources Systems’’, Water Resources Bulletin, 12(4), ss.731 754.
 • Ertuğrul, İ. Karakaşoğlu, F. (2010) ‘‘Electre ve Bulanık AHP Yöntemleri İle Bir İşletme İçin Bilgisayar Seçimi’’, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2), ss.23 41.
 • Figueira, J. S, Greco. M, Ehrgott. (2005) ‘‘Multiple Criteria Decision Analysis: State Of The Art Surveys” Springers International Series in Operations Research, s.139
 • GEYLAN, R. (1985) “Ticari Banka Yönetimi ve Türk Ticari Bankalarının Temel Yönetim Sorunları, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • https://www.tbb.org.tr/tr
 • http://www.tkbb.org.tr/
 • Iqubal, M. (2001), “Islamic and Conventional Banking in The Nineties: A Comperative Study”, Iclamic Economic Studies, 8(2), ss.1 28.
 • Kalaycı, İ. (2013) “Katılım Bankacılığı: Mali Kesimde Nasıl Bir Seçenek”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), ss.51 74.
 • Kılıç, S.B. (2006) “Türk Bankacılık Sistemi İçin Çok Kriterli Karar Alma Analizine Dayalı Bir Erken Uyarı Modelinin Tahmini”, ODTU Gelişme Dergisi, 33(1), ss.117 154.
 • Mohamad S. Hassan T. Bader M.K. I. (2008) “Efficiency of Conventional Versus Islamıc Banks: International Evidence Using The Stochastic Frontier Approach”, Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 4(2), ss.107 130.
 • Moin M.S. (2008) “Performance of Islamic Banking and Conventional Banking in Pakistan: A Comparative Study”, Master Degree Project İn Finance, University Of Skövde, School Of Technology And Society, 1-22.
 • Omar M. A. Majid M.S.A. Rulindo R. (2007) “Effıciency and Productivity Performance of The National Private Banks in Indonesia”, Gadjah Mada International Journal of Business, 9(1), ss.1 11.
 • Roy, B. Bouyssou, D. (1986) “Comparison of Two Decision-Aid Models Appliedto a Nuclear Power Plant Siting Example”, European Journal of Operational Research, 25(2), ss.200 216.
 • Safiullah Md. (2010) “Superiority of Conventional Banks & Islamic Banks of Bangladesh: A Comparative Study”, International Journal of Economics and Finance, 2(3), ss.199 207.
 • Shahid H. Rehman R. Niazi G.S.K. and Raoof A. (2010) “Efficiencies Comporasion of Islamic and Conventional Banks of Pakistan”, International Research Journal of Finance and Economics, 49, ss.24 42.
 • Şişman, B. Mesut D. (2016) “Türk Bankalarının Finansal Performanslarının Bulanık AHP ve Bulanık Moora Yöntemleri İle Değerlendirilmesi”, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 23 (2), ss.353 371.
 • Triantaphyllou, E. Shu, B. Sanchez, S. N. Ray, T. (1998) “Multi-criteria Decision Making: An Operations Research Approach. Encyclopedia of Electrical and Electronics Engineering, 15(1), ss.175 186.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Turan ÖNDEŞ> (Primary Author)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
0000-0001-6580-7372
Türkiye


Mehmet Serkan ÇALI>
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-8053-7542
Türkiye


Salih AYDIN>
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, BORÇKA ACARLAR MESLEK YÜKSEKOKULU
Türkiye


Ali MUTİ>

0000-0003-0254-8419
Türkiye

Publication Date July 15, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 34, Issue 3

Cite

APA Öndeş, T. , Çalı, M. S. , Aydın, S. & Muti, A. (2020). Türkiye’de Bulunan Ticari Bankalar İle Katilim Bankalari’nin Electre Yöntemi İle Performans Analizi . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 34 (3) , 689-710 . DOI: 10.16951/atauniiibd.432734

4aoDA4.pngithenticate-badge-rec-positive.png800px-Open-Access-PLoS.svg.png