Year 2017, Volume 21 , Issue 3, Pages 1043 - 1060 2017-09-20

Söylencelerde ve Masallarda Elma Sembolü

Cemile AKYILDIZ ERCAN [1]


Elma miti söylencelerde, kutsal kitaplarda, masallarda, deyimlerde, halk türkülerinde sürekli kullanılan bir imge olarak geçmişten günümüze hâlâ varlığını sürdüren bir özelliğe sahiptir. Bu çalışmada elma motifini kutsal metinlerde, mitolojik söylencelerde, masallarda ve edebiyatta en çok söz konusu edilen metinlere değindik. Elmanın kelime anlamına ve çeşitli kültürlerde algılanış şekillerine de örnekler vermeye çalıştık ve çoklukla farklı kültürlerde bile olsa hemen hemen birbirine benzer şekilde algılandığına tanık olduk. Elma insanlığa ilk günahı getiren yasa koyucuya itaat etmeme, cinsellik, doğurganlık, cennetten kovulma gibi sembolleri içinde barındırmaktadır.
Elma, Havva ve Adem, İlk Günah, Kızıl Elma, Paris’in Yargısı, Cennet, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Wilhelm Tell
 • Aydın, A. Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali, Aydın Yayınevi, İstanbul.
 • Bars, M. E. (2010). Kerem ile Aslı Hikayesinde Olağanüstülük Motifleri, TheJournal of AcademicSocialScienceStudies, International Journal of SocialScience 3 (1).
 • Brodersen K. /Zimmermann, B. (2005).AntikeMythologie, Metzler Kompakt Verlag, Stuttgart.
 • Daşdemir, Ö. (2015). Alevi- Bektaşi Geleneğinde Elma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37).
 • Eliade, M. (1993). Mitlerin Özellikleri, Çev: Sema Rıfat, Simavi Yayınları, İstanbul.
 • Ergener, R. (1968). Anatanrıçılar Diyarı Anadolu, Yalçın Yayınları, İstanbul.
 • Erhat, A. (1989). Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul.
 • Fiske, J. (2009). Mitler ve Mitleri Yapanlar, (Çev: Şebnem Duran), İlya Yayınları, İzmir.
 • Gaarder, J. (1995). Sofi’nin Dünyası, (Çev: Gülay Kutal), Gri Yayın Dizisi- Pan Yayıncılık, Ekim, İstanbul.
 • Gezgin, D. (2007). Bitki Mitosu, Sel Yayıncılık. İstanbul
 • Golther, W. (2011). GermanischeMythologie, MarixVerlag,München.
 • Gökalp, Z. / Seyfettin, Ö. (2014). Kızılelma, Altınpost Yayınları, Ankara.
 • Grant M./Hazel, J. (2008). Lexikon der AntikenMythenundGestalten, DeutscherTaschebuchVerlag, München.
 • Karakurt, D. (2011). Türk Söylence Sözlüğü, e- Kitap.
 • Korkmaz, M. (2009). Mitolojik Dinlerin Gizemi, Alter Yayınları, Ankara.
 • Köhlmeier, M. (1998). Tanrıların Masalları, Çev: Atilla Dirim, Yurt Kitap-Yayın, Ankara.
 • Lexikon der Symbole: Apfel. (1989). KnaursLexikon der Symbole, VerlagDroemerKnaur
 • Mogk, E. (2010). GermanischeReligionsgeschichteundMythologie, BohmeierVerlag, Leipzig
 • Öğel, B. (2010). Türk Mitolojisi II. Cilt, Türk Tarih Kurumu 4. Baskı, Ankara.
 • Ölmez, F. (2012). “Meyve ve Türk Sanatları Bağlamında Elma”, ART-E Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, Kasım-Aralık, 10.
 • Rosenberg, D. (2006). Dünya Mitolojisi, İmge Kitabevi Yayınları, 4. Baskı, Ankara.
 • Yıldırım, N. (2008). Fars Mitoloji Sözlüğü, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • http://www.botanikus.de/Heilpflanzen/Apfel/apfel.html; erişim tarihi: 25 Mayıs 2015
 • http://www.digbib.org/Johann_Wolfgang_von_Goethe_1749/Die_Leiden_des _jungen_Werther;erstelltam 02.07.2004, s.40
 • http://www.heise.de/tp/artikel/36/36312/1.html; erişim tarihi: 15.01.2016
 • http://www.planetwissen.de/geschichte/persoenlichkeiten/friedrich_schiller/ pwiewissensfrage502.html; erişim tarihi: 05.02.2015
 • http://www.quickiwiki.com/de/Keltische_Mythologie; erişim tarihi: 31.05.2015
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-4520-4421
Author: Cemile AKYILDIZ ERCAN

Dates

Publication Date : September 20, 2017

APA Akyıldız Ercan, C . (2017). Söylencelerde ve Masallarda Elma Sembolü . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (3) , 1043-1060 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunisosbil/issue/34498/421211