Research Article
BibTex RIS Cite

Feed Usage and Feeding Practices in Cattle Farms in İspir County of Erzurum Province

Year 2022, Volume: 53 Issue: 2, 105 - 113, 01.05.2022

Abstract

The aim of this study was to determine the current situation on feed usage and cattle feeding practices and reveal the concerning problems in cattle enterprises in İspir county of Erzurum Province to suggest solutions for these problems. For this purpose, a face-to-face survey was conducted with the owners of 394 randomly selected cattle breeders. Data obtained were statistically analyzed using the chi-square independence and frequency analysis test. Results: According to the findings, it was determined that 97.7% of the enterprises made plant production. Silage, which is an important source of roughage, was utilized at a very low level (2.8%) in the county. It was also determined that the breeders generally fed their animals based on their own knowledge and experience. They started offering roughage and concentrate feed to the calves in the fourth week (97.5%) and watering in the third week (98.7%) after birth. It was found that 99.7% of the enterprises initiated pasture grazing in April (95.4%) and animals were grazed in the pasture for more than 5 months. It was concluded that there is a lack of information about animal feeding among breeders in the county. For this reason, training activities by the relevant institutions, increasing the knowledge and skills of the breeders, and encouraging silage production will benefit the development of the region’s livestock production.

References

 • Akbay, C., Boz, I. 2005. Turkey’s livestock sector: Production, consumption, and policies. World, 79(27.64): 28-44.
 • Akkuş, Z., 2009. Konya İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Yükseklisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı.
 • Akman, F.B., 2013. Sarıkamış bölgesinde büyükbaş hayvan yetiştirici bilgilerine dayanarak beslenme durumunun değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
 • Anonim, 2021. https://www.erzurum.bel.tr/AltIcerikDetay/1044/I/1010.html. Erişim Tarihi 09.11.2021
 • Arıkan, R., 2007. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yayın Dağıtım Ltd., Ankara
 • Aydın, M.K., Keskin M, 2019. Muğla ilinde süt sığırı yetiştiriciliğinin mevcut durumu, bazı verim ve yapısal özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 59(2): 57-63.
 • Ayman, H., 2014. Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Sütçü İmam Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Bakan, Ö., Aydın, R., 2016. Ağrı ili süt sığırcılığı işletmelerinin sosyo-ekonomik özellikleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47 (2): 113-122, 2016.
 • Bakır, G., Kibar, M., 2018. Muş ilinde büyükbaş süt sığırcılığı işletmelerinde kullanılan yem çeşitleri ve besleme özellikleri. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(1): 61-68.
 • Bayındır, A., 2008. Van İlinde Büyükbaş Hayvan İşletmelerinde Bakım ve Beslenme yöntemlerinin Belirlenmesi Ve Çiftçilerin Hayvan Besleme hakkında Bilgi Düzeylerinin Tespit Edilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Ana Bilim Dalı.
 • Bogdanović, V., Đedović, R., Perišić, P., Stanojević, D., Petrović, M.D., Trivunović, S., Kučević, D., Petrović, M.M., 2012. An assessment of dairy farm structure and characteristics of dairy production systems in Serbia. Biotechnol. Anim. Husb., 28(4): 689-696.
 • Boz, İ. Akbay, C., Orhan, E. 2002. Mısır üretiminin Kahramanmaraş’ta Benimsenmesi ve yayılmasını etkileyen faktörler. Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20.
 • Boz, İ., 2013. Doğu Akdeniz Bölgesinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Araştırma Makalesi. KSU. Doğa Bil. Der., 16(1): 2013.
 • Çapadağ, M., 2016. Erzurum İli Yakutiye İlçesi Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Zootekni Anabilim Dalı, 99 sayfa, Erzurum.
 • Daş, A., İnci, H., Karakaya, E., Şengül, A.Y., 2014. Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine bağlı sığırcılık işletmelerinin mevcut durumu. Türk Tarım ve Doğa Bil. Derg., 1(3): 421-429.
 • Demir, P., Aksu Elmalı, D., Işık, S., Tazegül, R., Ayvazoğlu, C., 2013. Kars İli Süt sığırcılık işletmelerinde yem kullanımı ve hayvan besleme alışkanlıklarının ekonomik önemi. Atatürk Üniv. Vet. Bil. Derg., 8(3): 229-236.
 • Diler, A., Koçyiğit, R., Yanar, M., Aydın, R., Güler, O., 2018. Erzurum İli Narman İlçesi Sığır Yetiştiricilerinin Sığır Besleme Tercihleri. Journal of the Institute of Science and Technology. 8(1): 341-349.
 • Diler, A., Koçyiğit, R., Yanar, M., Aydin, R., Güler, O., Avcı, M., 2016. Erzurum ili Hınıs ilçesi sığırcılık işletmelerinde sığır besleme uygulamaları üzerine bir araştırma. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 31(1): 149-156.
 • Dou, Z., Galligan, D.T., Ramberg, J.C.F., Meadows, C., Ferguson, J.D., 2001. A Survey of dairy farming in Pennsylvania: Nutrient Management Practices and Implications. J. Dairy Sci. 84(4): 966-973.
 • Heinrichs, A.J., Kiernan, N.E., Graves, R.E., Hutchinson L.J., 1987. Survey of calf and heifer management practices in Pennsylvania Dairy Herds. J. Dairy Sci., 70(4): 896-904.
 • Hozman, S.B., 2014. Sivas ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye süt sığırcılığı işletmelerinde hayvan besleme uygulamaları (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Kaygısız, A., Tümer, R., 2009. Kahramanmaraş İli süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri: 3. Hayvan besleme alışkanlıkları. KSÜ Doğa Bil. Dergisi, 12(1): 48-52.
 • Kılıç, O., Eryılmaz, G.A., 2020. Samsun ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri. Türk Tarım Doğa Bilim. Derg., 7(3): 637-645.
 • Koçyiğit, R., Aydın, R., & Diler, A., 2015. Erzurum ili büyükbaş hayvancılığının durumu ve gelişmesine yönelik öneriler. Alinteri Journal of Agriculture Science, 29(2): 34-46.
 • Kurt, Ö., Şahin, O., Çoban, Ö.B., 2020. Muş İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde İneklerin ve Buzağıların Beslenmesi Açısından Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri. Akademik Ziraat Dergisi, 9(2), 337-344.
 • Oğuz, K.F., Oğuz, N.M., Sipahi, C., (2013) Burdur İli süt sığırcılık işletmelerinde hayvan besleme ve beslenme hastalıklarına ilişkin yapısal durum. Vet. Hekim Der. Derg., 84(2): 7-19.
 • Ödevci, U., 2016. Ankara Çankırı Çorum Kırıkkale ve Kırşehir illerindeki besiişletmelerinin mevcut durumu vehayvan besleme alışkanlıkları. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
 • Önal, A.R., Özder M, 2008. Edirne ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye işletmelerin yapısal özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fak. Derg., 4(2): 197-203.
 • Öztürk, O., Şen C, Aydın B, 2019. Hayvancılık İşletmelerinin Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Mera Kullanım Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Analizi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 28(1): 29-38.
 • Savaş, S., 2016. Rize ilinde yapılan süt sığırcılığının mevcut durumunun araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.B.D.
 • Sezer, Y., Baytok, E. & Akçay, A. (2020). Nevşehir İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısı ve Hayvan Besleme Uygulamaları Yönünden Değerlendirilmesi. Erciyes Üniv. Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (3): 235-241.
 • Soyak, A., Soysal Mİ, Gürkan EK, 2007. Tekirdağ İli Süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerin siyah alaca süt sığırı popülasyonunun çeşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Tekirdağ Ziraat Fak. Derg., 4(3): 297-305.
 • SPSS, 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, version 20.0. New York: IBM Corp 440.
 • Sürmen, M., Yavuz, T., Çankaya, N., & Töngel, M. Ö. (2008). Karadeniz Bölgesinde hayvan besleme alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 1:49-53.
 • Tanay, E., 2014. Erzurum ili büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının mevcut durumu ve yapısal özellikleri. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • Tugay, A., Bakır G, 2008. Giresun yöresindeki sığırcılık işletmelerinde kullanılan yem çeşitleri ve hayvan besleme alışkanlıkları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 39(2): 231-239.
 • TÜİK, 2021. Hayvansal üretim istatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr. Erişim tarihi 09.11.2021
 • Vasseur, E., Borderas F, Cue RI, Lefebvre D, Pellerin D, Rushen J, Wade KM, Passillé AM, 2010. A survey of dairy calf management practices in Canada that affect animal welfare. J. of Dairy Science. 93(3): 1307-1315.
 • Vural, Y., 2018. Kırıkkale yöresindeki bazı büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin vermiş olduğu bilgilere ve işletmelerin uygulamış oldukları yöntemlere dayanarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve beslenme durumunun değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 97 sayfa. Kırıkkale.
 • Yıldız, N., Bircan, H. (2006). Uygulamalı İstatistik. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, TÜRKİYE. 402 s.

Erzurum İli İspir İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde Yem Kullanımı ve Sığır Besleme Uygulamaları

Year 2022, Volume: 53 Issue: 2, 105 - 113, 01.05.2022

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Erzurum ili İspir ilçesindeki sığırcılık işletmelerinde yem kullanımı ve hayvan besleme uygulamalarına ilişkin mevcut durumu belirlemek ve ilgili sorunları ortaya koyarak bu sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Metot: Bu amaçla şansa bağlı olarak seçilmiş 394 sığır yetiştiricisiyle yüz yüze anket yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak Ki-kare Bağımsızlık testi ve frekans analiz metodu kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre yetiştiricilerin %97,7’sinin bitkisel üretim yaptığı saptanmıştır. Önemli bir kaba yem kaynağı olan silaj ise ilçede çok düşük düzeyde (%2,8) kullanılmaktadır. Yetiştiricilerin yemleme uygulamasını genellikle kendi bilgi ve tecrübelerine göre yaptıkları belirlenmiştir. Yetiştiricilerin buzağılara kaba ve kesif yem vermeye doğumdan sonra dördüncü haftada (%97,5), su vermeye ise üçüncü haftada (%98,7) başladıkları tespit edilmiştir. İşletmelerin %99,7’sinin mera kullandığı, genellikle Nisan ayında (%95.4) meraya çıkıldığı ve 5 aydan daha fazla merada kalındığı belirlenmiştir. Sonuç: İlçede hayvan yemleme ve besleme konularında bilgi eksikliği bulunduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle ilgili kurumlar tarafından eğitim çalışması yapılması, yetiştiricilerin bilgi ve becerilerinin arttırılması ve silaj üretiminin teşvik edilmesi bölge hayvancılığının kalkınmasına fayda sağlayacaktır.

References

 • Akbay, C., Boz, I. 2005. Turkey’s livestock sector: Production, consumption, and policies. World, 79(27.64): 28-44.
 • Akkuş, Z., 2009. Konya İlindeki Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Yükseklisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı.
 • Akman, F.B., 2013. Sarıkamış bölgesinde büyükbaş hayvan yetiştirici bilgilerine dayanarak beslenme durumunun değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
 • Anonim, 2021. https://www.erzurum.bel.tr/AltIcerikDetay/1044/I/1010.html. Erişim Tarihi 09.11.2021
 • Arıkan, R., 2007. Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Asil Yayın Dağıtım Ltd., Ankara
 • Aydın, M.K., Keskin M, 2019. Muğla ilinde süt sığırı yetiştiriciliğinin mevcut durumu, bazı verim ve yapısal özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 59(2): 57-63.
 • Ayman, H., 2014. Kahramanmaraş İli Merkez İlçede Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Sütçü İmam Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.
 • Bakan, Ö., Aydın, R., 2016. Ağrı ili süt sığırcılığı işletmelerinin sosyo-ekonomik özellikleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 47 (2): 113-122, 2016.
 • Bakır, G., Kibar, M., 2018. Muş ilinde büyükbaş süt sığırcılığı işletmelerinde kullanılan yem çeşitleri ve besleme özellikleri. International Journal of Agricultural and Natural Sciences, 1(1): 61-68.
 • Bayındır, A., 2008. Van İlinde Büyükbaş Hayvan İşletmelerinde Bakım ve Beslenme yöntemlerinin Belirlenmesi Ve Çiftçilerin Hayvan Besleme hakkında Bilgi Düzeylerinin Tespit Edilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Ana Bilim Dalı.
 • Bogdanović, V., Đedović, R., Perišić, P., Stanojević, D., Petrović, M.D., Trivunović, S., Kučević, D., Petrović, M.M., 2012. An assessment of dairy farm structure and characteristics of dairy production systems in Serbia. Biotechnol. Anim. Husb., 28(4): 689-696.
 • Boz, İ. Akbay, C., Orhan, E. 2002. Mısır üretiminin Kahramanmaraş’ta Benimsenmesi ve yayılmasını etkileyen faktörler. Türkiye V. Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20.
 • Boz, İ., 2013. Doğu Akdeniz Bölgesinde Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Araştırma Makalesi. KSU. Doğa Bil. Der., 16(1): 2013.
 • Çapadağ, M., 2016. Erzurum İli Yakutiye İlçesi Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yapısal Özellikleri. Atatürk üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Zootekni Anabilim Dalı, 99 sayfa, Erzurum.
 • Daş, A., İnci, H., Karakaya, E., Şengül, A.Y., 2014. Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine bağlı sığırcılık işletmelerinin mevcut durumu. Türk Tarım ve Doğa Bil. Derg., 1(3): 421-429.
 • Demir, P., Aksu Elmalı, D., Işık, S., Tazegül, R., Ayvazoğlu, C., 2013. Kars İli Süt sığırcılık işletmelerinde yem kullanımı ve hayvan besleme alışkanlıklarının ekonomik önemi. Atatürk Üniv. Vet. Bil. Derg., 8(3): 229-236.
 • Diler, A., Koçyiğit, R., Yanar, M., Aydın, R., Güler, O., 2018. Erzurum İli Narman İlçesi Sığır Yetiştiricilerinin Sığır Besleme Tercihleri. Journal of the Institute of Science and Technology. 8(1): 341-349.
 • Diler, A., Koçyiğit, R., Yanar, M., Aydin, R., Güler, O., Avcı, M., 2016. Erzurum ili Hınıs ilçesi sığırcılık işletmelerinde sığır besleme uygulamaları üzerine bir araştırma. Anadolu Tarım Bilim. Derg., 31(1): 149-156.
 • Dou, Z., Galligan, D.T., Ramberg, J.C.F., Meadows, C., Ferguson, J.D., 2001. A Survey of dairy farming in Pennsylvania: Nutrient Management Practices and Implications. J. Dairy Sci. 84(4): 966-973.
 • Heinrichs, A.J., Kiernan, N.E., Graves, R.E., Hutchinson L.J., 1987. Survey of calf and heifer management practices in Pennsylvania Dairy Herds. J. Dairy Sci., 70(4): 896-904.
 • Hozman, S.B., 2014. Sivas ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye süt sığırcılığı işletmelerinde hayvan besleme uygulamaları (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Kaygısız, A., Tümer, R., 2009. Kahramanmaraş İli süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri: 3. Hayvan besleme alışkanlıkları. KSÜ Doğa Bil. Dergisi, 12(1): 48-52.
 • Kılıç, O., Eryılmaz, G.A., 2020. Samsun ilinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin yapısal özellikleri. Türk Tarım Doğa Bilim. Derg., 7(3): 637-645.
 • Koçyiğit, R., Aydın, R., & Diler, A., 2015. Erzurum ili büyükbaş hayvancılığının durumu ve gelişmesine yönelik öneriler. Alinteri Journal of Agriculture Science, 29(2): 34-46.
 • Kurt, Ö., Şahin, O., Çoban, Ö.B., 2020. Muş İli Merkez İlçesi Sığırcılık İşletmelerinde İneklerin ve Buzağıların Beslenmesi Açısından Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri. Akademik Ziraat Dergisi, 9(2), 337-344.
 • Oğuz, K.F., Oğuz, N.M., Sipahi, C., (2013) Burdur İli süt sığırcılık işletmelerinde hayvan besleme ve beslenme hastalıklarına ilişkin yapısal durum. Vet. Hekim Der. Derg., 84(2): 7-19.
 • Ödevci, U., 2016. Ankara Çankırı Çorum Kırıkkale ve Kırşehir illerindeki besiişletmelerinin mevcut durumu vehayvan besleme alışkanlıkları. Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme Ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
 • Önal, A.R., Özder M, 2008. Edirne ili damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye işletmelerin yapısal özellikleri. Tekirdağ Ziraat Fak. Derg., 4(2): 197-203.
 • Öztürk, O., Şen C, Aydın B, 2019. Hayvancılık İşletmelerinin Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Mera Kullanım Alışkanlıklarının Karşılaştırmalı Analizi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 28(1): 29-38.
 • Savaş, S., 2016. Rize ilinde yapılan süt sığırcılığının mevcut durumunun araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları A.B.D.
 • Sezer, Y., Baytok, E. & Akçay, A. (2020). Nevşehir İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısı ve Hayvan Besleme Uygulamaları Yönünden Değerlendirilmesi. Erciyes Üniv. Veteriner Fakültesi Dergisi, 17 (3): 235-241.
 • Soyak, A., Soysal Mİ, Gürkan EK, 2007. Tekirdağ İli Süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri ve bu işletmelerin siyah alaca süt sığırı popülasyonunun çeşitli morfolojik özellikleri üzerine bir araştırma. Tekirdağ Ziraat Fak. Derg., 4(3): 297-305.
 • SPSS, 2011. IBM SPSS Statistics for Windows, version 20.0. New York: IBM Corp 440.
 • Sürmen, M., Yavuz, T., Çankaya, N., & Töngel, M. Ö. (2008). Karadeniz Bölgesinde hayvan besleme alışkanlıkları üzerine bir araştırma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 1:49-53.
 • Tanay, E., 2014. Erzurum ili büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının mevcut durumu ve yapısal özellikleri. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • Tugay, A., Bakır G, 2008. Giresun yöresindeki sığırcılık işletmelerinde kullanılan yem çeşitleri ve hayvan besleme alışkanlıkları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 39(2): 231-239.
 • TÜİK, 2021. Hayvansal üretim istatistikleri. https://biruni.tuik.gov.tr. Erişim tarihi 09.11.2021
 • Vasseur, E., Borderas F, Cue RI, Lefebvre D, Pellerin D, Rushen J, Wade KM, Passillé AM, 2010. A survey of dairy calf management practices in Canada that affect animal welfare. J. of Dairy Science. 93(3): 1307-1315.
 • Vural, Y., 2018. Kırıkkale yöresindeki bazı büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin vermiş olduğu bilgilere ve işletmelerin uygulamış oldukları yöntemlere dayanarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ve beslenme durumunun değerlendirilmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 97 sayfa. Kırıkkale.
 • Yıldız, N., Bircan, H. (2006). Uygulamalı İstatistik. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, TÜRKİYE. 402 s.
There are 40 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section ARAŞTIRMALAR
Authors

Recep Aydın 0000-0001-9319-9319

Mete Yanar 0000-0002-5311-5675

Abdulkerim Diler 0000-0001-7958-6179

Rıdvan Koçyiğit 0000-0001-9979-0804

Veysel Fatih Özdemir 0000-0003-3035-7695

Mesut Tosun This is me 0000-0001-6251-2771

Publication Date May 1, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 53 Issue: 2

Cite

APA Aydın, R., Yanar, M., Diler, A., Koçyiğit, R., et al. (2022). Feed Usage and Feeding Practices in Cattle Farms in İspir County of Erzurum Province. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 53(2), 105-113.
AMA Aydın R, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Özdemir VF, Tosun M. Feed Usage and Feeding Practices in Cattle Farms in İspir County of Erzurum Province. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. May 2022;53(2):105-113.
Chicago Aydın, Recep, Mete Yanar, Abdulkerim Diler, Rıdvan Koçyiğit, Veysel Fatih Özdemir, and Mesut Tosun. “Feed Usage and Feeding Practices in Cattle Farms in İspir County of Erzurum Province”. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 53, no. 2 (May 2022): 105-13.
EndNote Aydın R, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Özdemir VF, Tosun M (May 1, 2022) Feed Usage and Feeding Practices in Cattle Farms in İspir County of Erzurum Province. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 53 2 105–113.
IEEE R. Aydın, M. Yanar, A. Diler, R. Koçyiğit, V. F. Özdemir, and M. Tosun, “Feed Usage and Feeding Practices in Cattle Farms in İspir County of Erzurum Province”, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 53, no. 2, pp. 105–113, 2022.
ISNAD Aydın, Recep et al. “Feed Usage and Feeding Practices in Cattle Farms in İspir County of Erzurum Province”. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 53/2 (May 2022), 105-113.
JAMA Aydın R, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Özdemir VF, Tosun M. Feed Usage and Feeding Practices in Cattle Farms in İspir County of Erzurum Province. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2022;53:105–113.
MLA Aydın, Recep et al. “Feed Usage and Feeding Practices in Cattle Farms in İspir County of Erzurum Province”. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 53, no. 2, 2022, pp. 105-13.
Vancouver Aydın R, Yanar M, Diler A, Koçyiğit R, Özdemir VF, Tosun M. Feed Usage and Feeding Practices in Cattle Farms in İspir County of Erzurum Province. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2022;53(2):105-13.

Articles published in this journal are published under the Creative Commons International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). This allows the work to be copied and distributed in any medium or format provided that the original article is appropriately cited. However, the articles work cannot be used for commercial purposes.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/