Research Article
BibTex RIS Cite

Optional English Preperatory Programs after HEC 2016 Regulation: Opinions of Administrators on the Current Situation and Problems

Year 2017, Volume: 1 Issue: 2, 1 - 14, 30.10.2017

Abstract

This study examines the current situation and the problems of optional foreign language preperatory programs after the regulation of Higher Education Council (HEC) on foreign language teaching in higher education institutions published in 2016. The participants were determined based on purposive sampling and they included 5 academic staff who had administrative positions at the Schools of Foreign Languages of five different state universities in Turkey. The data were collected through face-to-face semi-structured interviews and analysed based on a qualitative content analysis scheme. The findings revealed that the problems experienced in optional foreign language preperatory programs are categorized under three headings; low level of learner motivation, administration of the programs and the problems of the instructors. It was found that the students in these programs lost their motivation very early and did not meet the responsibilities required by the programs. In addition to this, the current regulations of these programs created certain administrative problems especially regarding the planning at the beginning of the year. It was also revealed that the instructors in these programs were exhausted because of the student profile and most of them suffered from serious burnout levels. Parallel with these problems, several suggestions were made in the conclusion for the betterment of optional foreign language prep programs.

References

 • Aydın, B. (2017). Türkiye'de hazırlık okullarında yaşanan sorunlara bir çözüm önerisi: Anadolu üniversitesi örneği. Ankara: Pegem Akademi.
 • British Council. (2015). Türkiyede yüksek öğretim kurumlarındaki ingilizce eğitimi. TEPAV. Ankara
 • Crystal, D. (2003). English as a global language. London: Longman.
 • Chang J. (2006). Globalization and English in Chinese higher education. World Englishes, 25, 513-525.
 • Coşaner, A. (2013). A need-based evaluatıon of a preparatory school program: Experıence and reflectıons of freshman students (Unpublished MA Thesis). Ufuk University, Turkey.
 • Coşkun, A. (2013). An investigation of the effectiveness of the modular general English language teaching preparatory program at a Turkish university. South African Journal of Education, 33 (3), 1.18.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson Education.
 • Demirtaş, İ., & Sert, N. (2010). English education at university level: Who is at the centre of the learning process. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 4(2), 159-172.
 • Doğançay-Aktuna, S., & Kızıltepe, Z. (2005). English in Turkey. World Englishes, 24, 253- 265.doi: 10.1111/j.1467-971X.2005.00408.x
 • Doğançay-Aktuna, S. (1998). The spread of English in Turkey and its current sociolinguistic profile. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 19 (1), 24-39. 172.
 • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. New York: Oxford University Press.
 • Ersoy, N. Ş., & Yapıcıoğlu, D. K. (2015). İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programının öğrenci ve okutman görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(3). 7-43.
 • Kachru, B. B. (1986). The power and politics of English. World Englishes, 5, 121-140.
 • Karatas, H., & Fer, S. (2009). Evaluation of English curriculum at Yildiz Technical University using CIPP model. Egitim ve Bilim, 34, 47-60.
 • Kırkgöz, Y. (2009a). Globalization and English language policy in Turkey. Educational Policy, 23(5), 663- 684.
 • Kırkgöz, Y. (2009b). Students’ and lecturers’ perceptions of the effectiveness of foreign language instruction in an English-medium university in Turkey. Teaching in Higher Education, 14(1), 81-93.
 • Kızıltepe, Z. (2000). Attitudes and motivation of Turkish EFL students towards second language learning. ITL: Review of Applied Linguistics, 129, 141-168.
 • Örs, M. (2006). An analysis of the preparatory students’ attitudes toward the appropriateness of the preparatory school program at the University of Gaziantep (Unpublished Masters’ thesis). University of Gaziantep, Turkey.
 • Özkanal, Ü.,& Hakan, A. G. (2010). Effectiveness of university English preparatory programs: Eskisehir Osmangazi University foreign languages department English preparatory program. Journal of Language Teaching and Research, 1(3), 295-305.
 • Öztürk, M. (2014). Yükseköğretimde modüler yabancı dil eğitim programı: Hacettepe Üniversitesi örneği. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(8). 113-128.
 • Resmi Gazete, (23.03.2016), Sayı: 29662. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Ankara.
 • Yüce, S. (2014). A study on the assessment of servıce quality in foreign language education service. Business & Management Studies: An International Journal, 1(3), 325-364.

YÖK 2016 Yönetmeliği Sonrası İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programları: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri

Year 2017, Volume: 1 Issue: 2, 1 - 14, 30.10.2017

Abstract

Bu çalışma, Yükseköğretim Kurumu (YÖK)’nun 2016 yılında yayınladığı “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” sonrasında isteğe bağlı İngilizce hazırlık programlarının mevcut durumunu ve yaşanan sorunları irdelemektedir. Çalışmaya amaca dayalı örneklemle belirlenmiş ve farklı devlet üniversitelerinin yabancı diller yüksekokullarında görev yapan 5 akademik personel katılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmelerle toplanmış, veriler yazıya aktarıldıktan sonra nitel içerik analizi şemasına bağlı kalınarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, isteğe bağlı hazırlık programlarında yaşanan sorunların öğrenci motivasyonunun düşüklüğü, yönetimsel sorunlar ve öğretim elemanlarının sorunları olarak üç ana başlıkta toplandığını ortaya koymuştur. Programlardaki öğrencilerin motivasyon seviyelerinin çok düşük olduğu ve programların gereksinimlerini yerine getiremedikleri, yönetmelikteki bazı maddelerin programlarda planlama yönünden ciddi sıkıntılara yol açtığı ve bu programlarda çalışan öğretim elemanlarının mevcut öğrenci profili yüzünden mesleki tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde, bu sorunlara paralel olarak isteğe bağlı hazırlık programlarının daha verimli yürütülebilmesi için bazı çözüm önerileri getirilmiştir.

References

 • Aydın, B. (2017). Türkiye'de hazırlık okullarında yaşanan sorunlara bir çözüm önerisi: Anadolu üniversitesi örneği. Ankara: Pegem Akademi.
 • British Council. (2015). Türkiyede yüksek öğretim kurumlarındaki ingilizce eğitimi. TEPAV. Ankara
 • Crystal, D. (2003). English as a global language. London: Longman.
 • Chang J. (2006). Globalization and English in Chinese higher education. World Englishes, 25, 513-525.
 • Coşaner, A. (2013). A need-based evaluatıon of a preparatory school program: Experıence and reflectıons of freshman students (Unpublished MA Thesis). Ufuk University, Turkey.
 • Coşkun, A. (2013). An investigation of the effectiveness of the modular general English language teaching preparatory program at a Turkish university. South African Journal of Education, 33 (3), 1.18.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson Education.
 • Demirtaş, İ., & Sert, N. (2010). English education at university level: Who is at the centre of the learning process. Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 4(2), 159-172.
 • Doğançay-Aktuna, S., & Kızıltepe, Z. (2005). English in Turkey. World Englishes, 24, 253- 265.doi: 10.1111/j.1467-971X.2005.00408.x
 • Doğançay-Aktuna, S. (1998). The spread of English in Turkey and its current sociolinguistic profile. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 19 (1), 24-39. 172.
 • Dörnyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. New York: Oxford University Press.
 • Ersoy, N. Ş., & Yapıcıoğlu, D. K. (2015). İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programının öğrenci ve okutman görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 3(3). 7-43.
 • Kachru, B. B. (1986). The power and politics of English. World Englishes, 5, 121-140.
 • Karatas, H., & Fer, S. (2009). Evaluation of English curriculum at Yildiz Technical University using CIPP model. Egitim ve Bilim, 34, 47-60.
 • Kırkgöz, Y. (2009a). Globalization and English language policy in Turkey. Educational Policy, 23(5), 663- 684.
 • Kırkgöz, Y. (2009b). Students’ and lecturers’ perceptions of the effectiveness of foreign language instruction in an English-medium university in Turkey. Teaching in Higher Education, 14(1), 81-93.
 • Kızıltepe, Z. (2000). Attitudes and motivation of Turkish EFL students towards second language learning. ITL: Review of Applied Linguistics, 129, 141-168.
 • Örs, M. (2006). An analysis of the preparatory students’ attitudes toward the appropriateness of the preparatory school program at the University of Gaziantep (Unpublished Masters’ thesis). University of Gaziantep, Turkey.
 • Özkanal, Ü.,& Hakan, A. G. (2010). Effectiveness of university English preparatory programs: Eskisehir Osmangazi University foreign languages department English preparatory program. Journal of Language Teaching and Research, 1(3), 295-305.
 • Öztürk, M. (2014). Yükseköğretimde modüler yabancı dil eğitim programı: Hacettepe Üniversitesi örneği. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(8). 113-128.
 • Resmi Gazete, (23.03.2016), Sayı: 29662. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, Ankara.
 • Yüce, S. (2014). A study on the assessment of servıce quality in foreign language education service. Business & Management Studies: An International Journal, 1(3), 325-364.
There are 22 citations in total.

Details

Subjects Studies on Education
Journal Section Research Article
Authors

Belgin Aydın This is me

Nalan Kızıltan

Gökhan Öztürk This is me

Ömer Faruk İpek

Ceyhun Yükselir

Sedat Beceren

Publication Date October 30, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA Aydın, B., Kızıltan, N., Öztürk, G., İpek, Ö. F., et al. (2017). YÖK 2016 Yönetmeliği Sonrası İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programları: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 1-14.
AMA Aydın B, Kızıltan N, Öztürk G, İpek ÖF, Yükselir C, Beceren S. YÖK 2016 Yönetmeliği Sonrası İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programları: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. October 2017;1(2):1-14.
Chicago Aydın, Belgin, Nalan Kızıltan, Gökhan Öztürk, Ömer Faruk İpek, Ceyhun Yükselir, and Sedat Beceren. “YÖK 2016 Yönetmeliği Sonrası İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programları: Mevcut Durum Ve Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1, no. 2 (October 2017): 1-14.
EndNote Aydın B, Kızıltan N, Öztürk G, İpek ÖF, Yükselir C, Beceren S (October 1, 2017) YÖK 2016 Yönetmeliği Sonrası İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programları: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 2 1–14.
IEEE B. Aydın, N. Kızıltan, G. Öztürk, Ö. F. İpek, C. Yükselir, and S. Beceren, “YÖK 2016 Yönetmeliği Sonrası İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programları: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri”, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 1, no. 2, pp. 1–14, 2017.
ISNAD Aydın, Belgin et al. “YÖK 2016 Yönetmeliği Sonrası İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programları: Mevcut Durum Ve Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1/2 (October 2017), 1-14.
JAMA Aydın B, Kızıltan N, Öztürk G, İpek ÖF, Yükselir C, Beceren S. YÖK 2016 Yönetmeliği Sonrası İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programları: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017;1:1–14.
MLA Aydın, Belgin et al. “YÖK 2016 Yönetmeliği Sonrası İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programları: Mevcut Durum Ve Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 1, no. 2, 2017, pp. 1-14.
Vancouver Aydın B, Kızıltan N, Öztürk G, İpek ÖF, Yükselir C, Beceren S. YÖK 2016 Yönetmeliği Sonrası İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programları: Mevcut Durum ve Sorunlar Üzerine Yönetici Görüşleri. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017;1(2):1-14.

Education Faculty Journal - Anadolu University Journal of Education Faculty

Phone: +90 222 335 05 79          Fax: +90 222 335 05 73          E-mail: aujef@anadolu.edu.tr

Website: dergipark.org.tr/en/pub/aujef

ZZPdzvlpK9r_Df9C3M7j1rNRi7hhHRvPhlklJ3lfi5jk86Jd1s0Y5wcQ1QgbVaAP5Q=w300-rw  32GbAQWrubLZX4mVPClpLN0fRbAd3ru5BefccDAj7nKD8vz-_NzJ1ph_4WMYNefp3A=w300-rw  aYbdIM1abwyVSUZLDKoE0CDZGRhlkpsaPOg9tNnBktUQYsXflwknnOn2Ge1Yr7rImGk=w300-rw


by-nc-sa.png

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.