Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Yükseköğretim Öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları

Year 2021, Volume 5, Issue 3, 285 - 308, 01.08.2021
https://doi.org/10.34056/aujef.900375

Abstract

Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle beraber yaşanan kriz ortamında eğitimin devamlılığını sağlamak ve eğitimi sürdürülebilir kılmak adına [acil] uzaktan eğitim uygulamaya konulmuştur. Bu bağlamda araştırmanın amacı, yükseköğretim öğrencilerinin Covid-19 pandemisi sürecindeki uzaktan eğitim algılarını nitel olgubilim (fenomenoloji) yöntemi çerçevesinde metafor analizi ile incelemektir. Araştırmanın katılımcıları; yüksek lisans, lisans ve ön lisans seviyelerinde 82 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama sürecinde, araştırmacılar tarafından çevrimiçi bir form hazırlanarak katılımcılardan “Uzaktan eğitim ... gibidir. Çünkü ...” ifadesini tamamlamaları istenmiştir. İçerik analizi ile elde edilen bulgulara göre katılımcılar, 68 olumlu ve 81 olumsuz metafor üretmişlerdir. Olumlu metaforlardan “esneklik”, “kullanışlılık”, “öğrenci katılımı” ve “uygunluk” temaları; olumsuz metaforlardan ise “öğretim süreci”, “kullanışlılık”, “öğrenci durumu”, “ölçme değerlendirme” ve “acil uzaktan öğretim” temaları elde edilmiştir. Öğrenciler, uzaktan eğitim yoluyla öğrenme fırsatlarına erişmenin esneklik ve zaman-mekân bağlamında bağımsızlık sağladığını düşünmektedirler. Öte yandan öğrenciler uzaktan eğitimi, etkililiği düşük ve etkileşimi yetersiz olarak değerlendirmektedir. Öğrenciler pandemi bağlamında, uzaktan eğitimi okul öncesi dönemden doktora derecesine kadar eğitimin her kademesini etkileyen acil dönüşüm sürecinin bir parçası olarak algılamaktadırlar.

References

 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ala-Mutka, K. (2011). Mapping digital competence: Towards a conceptual understanding. European Union. http://www.dctest.org/uploads/6/8/7/0/68701431/jrc67075_tn.pdf
 • Al-Lily, A. E., Ismail, A. F., Abunasser, F. M., & Alqahtani, R. H. A. (2020). Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in Society, 63, 101317. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101317
 • Altinpulluk, H. (2021). Determination of Preschool Teacher Candidates' Views on the Learning Management System Used in the COVID-19 Pandemic Process. In Bozkurt, A. (Eds.), Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy (pp. 209-229). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7275-7.ch011
 • Alvarez, A. J. (2020). The phenomenon of learning at a distance through emergency remote teaching amidst the pandemic crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 144-153. http://www.asianjde.org/ojs/index.php/AsianJDE/article/view/453
 • Anderson, J. (2020). Brave New World The coronavirus pandemic is reshaping education. https://qz.com/1826369/how-coronavirus-is-changing-education/, web adresinden 24 Şubat 2021’de edinilmiştir.
 • Anderson, T. (2003). Getting the mix right again: An updated and theoretical rationale for interaction. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 4(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v4i2.149
 • Aristovnik, A., Keržič, D., Ravšelj, D., Tomaževič, N., & Umek, L. (2020). Impacts of the COVID-19 pandemic on life of higher education students: A global perspective. Sustainability, 12(20), 8438. https://doi.org/10.3390/su12208438
 • Arkorful, V., & Abaidoo, N. (2015). The role of e-learning, advantages and disadvantages of its adoption in higher education. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12(1), 29-42. https://www.ijern.com/journal/2014/December-2014/34.pdf
 • Ateş, A., & Altun, E. (2008). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 125-145. https://doi.org/10.17152/GEFD.42014
 • Bağrıaçık Yılmaz, A. (2019). Distance and face-to-face students' perceptions towards distance education: A comparative metaphorical study. Turkish Online Journal of Distance Education, 20(1), 191-207. https://doi.org/10.17718/tojde.522705
 • Balta, Y., & Türel, Y. K. (2013). Çevrimiçi uzaktan eğitimde kullanılan farklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bir inceleme. Turkish Studies, 8(3), 37-45. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4271
 • Barış, M. F. (2015). Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime yönelik tutumlarının incelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi örneği. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 36-46. https://doi.org/10.19126/suje.38758
 • Başar, M., Arslan, S., Günsel, E., & Akpınar, M. (2019). Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Algısı. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 3(2), 14-22. https://dergipark.org.tr/en/pub/jmse/issue/45032/555407
 • Birişçi, S. (2013). Video konferans tabanlı uzaktan eğitime ilişkin öğrenci tutumları ve görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(1). 24-40. https://dergipark.org.tr/en/pub/jitte/issue/25080/264691
 • Bond, M. (2020). Schools and emergency remote education during the COVID-19 pandemic: A living rapid systematic review. Asian Journal of Distance Education, 15(2), 191- 247. http://www.asianjde.org/ojs/index.php/AsianJDE/article/view/517
 • Boz, A. (2019). Öğretmen adaylarının teknoloji kabullenme ve kullanımı bağlamında uzaktan eğitim algılarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. https://doi.org/10.29065/usakead.777652
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020a). Education in normal, new normal, and next normal: Observations from the past, insights from the present and projections for the future. Asian Journal of Distance Education, 15(2), i-x. https://doi.org/10.5281/zenodo.4362664
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020b). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., … & Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PEGEM Yayınları.
 • Chandra, A., & Calderon, T. G. (2003). Toward a biometric security layer in accounting systems. Journal of Information Systems, 17(2), 51-70. https://doi.org/10.2308/jis.2003.17.2.51
 • Cortazzi, M., & Jin, L. (1999). Bridges to learning metaphors of teaching, learning and language. In L. Cameron and G. Low (Eds.), Researching and applying metaphor (pp. 149-160). United Kingdom: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9781139524704.011
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Çivril, H., Aruğaslan, E., & Özkara, B. Ö. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıları: bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 39-59. https://doi.org/10.17943/etku.310168
 • Durak, G., Çankaya, S., İzmirli, S. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(1), 787-809. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.743080
 • Ertuğ, C. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/55662/761354
 • Fidan, M. (2016). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları ve epistemolojik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3),536-550. https://doi.org/10.16986/huje.2016016666
 • Fidan, M. (2017). Metaphors of blended learning'students regarding the concept of distance education. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1). https://doi.org/10.15345/iojes.2017.01.017
 • Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1–14. https://doi.org/10.1016/s0378-2166(01)00007-8
 • Galusha, J. M. (1998). Barriers to learning in distance education. http://jscarcella.academic.csusb.edu/E-Text_Shea/She504/Assignments/WR3_DL_barriers.htm, web adresinden 24 Şubat 2021’de edinilmiştir.
 • Garrison, D. R., & Cleveland-Innes, M. (2005). Facilitating cognitive presence in online learning: Interaction is not enough. The American journal of distance education, 19(3), 133-148. https://doi.org/10.1207/s15389286ajde1903_2
 • Gök, B. (2011). Uzaktan eğitimde görev alan öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algısı (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.
 • Greenberg, G. (1998). Distance education technologies: Best practices for K-12 settings. IEEE Technology and Society Magazine, 17(4). https://doi.org/10.1109/44.735862
 • Gündüz, A. Y. (2013). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Güneş̧, A., & Fırat, M. (2016). Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 115-129. https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/34059/377003
 • Gürer, M. D., Tekinarslan, E., & Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1). https://doi.org/10.17569/tojqi.74876
 • Hamutoglu, N. B. (2021). A Road Map for the COVID-19 Pandemic Process to Ensure Quality of Assurance Active Learning Strategies in Online Learning Environments: How to Plan, Implement, Evaluate, and Improve Learning Activities. In Bozkurt, A. (Eds.), Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy (pp. 101-126). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7275-7.ch006
 • Hannay, M., & Newvine, T. (2006). Perceptions of distance learning: A comparison of online and traditional learning. Journal of Online Learning and Teaching, 2(1), 1-11. https://jolt.merlot.org/documents/MS05011.pdf
 • Hardy, D. W., & Boaz, M. H. (1997). Learner development: Beyond the technology. New Directions for Teaching and Learning, 71, 41-48.
 • Hirumi, A. (2002). The design and sequencing of e-learning interactions: A grounded approach. International Journal on E-Learning, 1(1), 19–27 https://www.learntechlib.org/primary/p/8390/
 • Hobson, T. D., & Puruhito, K. K. (2018). Going the Distance: Online Course Performance and Motivation of Distance Learning Students. Online Learning, 22(4), 129-140. http://dx.doi.org/10.24059/olj.v22i4.1516
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020, March 27). The difference between emergency remote teaching and online learning. EDUCAUSE Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
 • Horzum, B. (2003). Öğretim elemanlarının internet destekli eğitime yönelik düşünceleri (Sakarya üniversitesi örneği) (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Horzum, M. B., Albayrak, E., & Ayvaz, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimde uzaktan eğitime yönelik inançları. Ege Eğitim Dergisi, 13(1), 55-72. https://dergipark.org.tr/en/pub/egeefd/issue/4904/67214
 • Howell, J. (2012). Teaching with ICT: Digital pedagogies for collaboration and creativity. Melbourne: Oxford University Press.
 • Howland, J. L., & Moore, J. L. (2002). Student perceptions as distance learners in Internet-based courses. Distance education, 23(2), 183-195. https://doi.org/10.1080/0158791022000009196
 • Jung, I., & Rha, I. (2000). Effectiveness and cost-effectiveness of online education: A review of the literature. Educational Technology, 40(4), 57-60. https://doi.org/10.4324/9780203803738.ch33
 • Karadağ, N. (2014). Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme: Mega üniversitelerdeki uygulamalar (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karadağ, N. (2021). Açıköğretim Sistemi’nde çevrimiçi sınav uygulamasının sınav hazırlama sürecine etkisi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 45-60. https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/60075/857187
 • Kayaduman, H., & Battal, A. (2021). The University Instructors' Opinions About Emergency Remote Education in Turkey. In Bozkurt, A. (Ed.), Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy (pp. 66-81). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7275-7.ch004
 • Keegan, D. (1988). Problems in defining the field of distance education. The American Journal of Distance Education, 2(2), 4-11. https://doi.org/10.1080/08923648809526619
 • Kılınç, H. (2021). Opinions of Field Experts on Practices That Will Increase the Motivation Levels of Learners During the COVID-19 Pandemic Process. In Bozkurt, A. (Eds.), Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy (pp. 191-208). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7275-7.ch010
 • Kırali, F. N., & Alcı, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim algısına ilişkin görüşleri. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 8(30), 55-83. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaud/issue/30078/324645
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. University of Chicago Press
 • Lawler, P. A. (2003). Teachers as adult learners: A new perspective. New Directions for Adult and Continuing Education, 2003(98), 15-22. https://doi.org/10.1002/ace.95
 • McMahon, M., & Oliver, R. (2001). Promoting self-regulated learning in an online environment. In proceedings of Ed-Media 2001 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (pp. 1299–1305). Charlottesville, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • McMillan, D. W., & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: A definition and theory. Journal of Community Psychology, 14(1), 6–23. https://doi.org/10.1002/1520-6629(198601)14:1%3C6::aid-jcop2290140103%3E3.0.co;2-i
 • Midkiff, S. F., & DaSilva, L. A. (2000). Leveraging the web for synchronous versus asynchronous distance learning. International Conference on Engineering Education, 2000, 14-18.
 • Moore, G. M. (2012). Handbook of distance education. New York: Routledge.
 • Moore, M. G. (1989). Three types of interaction. American Journal of Distance Education, 3(2), 1–7. https://doi.org/10.1080/08923648909526659
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
 • Naidu, S. (2016). Mainstreaming open, flexible, and distance learning. In Kwok-Wing Lai, Sarah Stein, Penny Field, and Keryn Pratt (Eds.), Our World in Your Place: 30 years of distance learning and teaching at the University of Otago(pp. 92-108). University of Otago. http://www.thtagj.com/courses/distance_study/otago629551.pdf#page=102
 • Ng, C. (2019). Shifting the focus from motivated learners to motivating distributed environments: a review of 40 years of published motivation research in Distance Education. Distance Education, 40(4), 469-496. https://doi.org/10.1080/01587919.2019.1681892
 • Ossiannilsson, E. S. (2021). Resilient Sustainable Education for the Future of Education: Emerging Challenges. In Bozkurt, A. (Eds.), Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy (pp. 16-43). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7275-7.ch002
 • Öz Ceviz, N., Tektaş, N., Basmacı G., & Tektaş M. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışı: Türkiye örneği. Ulakbilge, 52, 1322–1335.
 • Peters, M. A., Rizvi, F., McCulloch, G., Gibbs, P., Gorur, R., Hong, M., Hwang, Y., Zipin, L., Brennan, M., Robertson, S., Quay, J., Malbon, J., Taglietti, D., Barnett, R., Chengbing, W., McLaren, P., Apple, R., Papastephanou, M., Burbules, N., … Misiaszek, L. (2020). Reimagining the new pedagogical possibilities for universities post-Covid-19. Educational Philosophy and Theory, 1-44. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1777655
 • Rovai, A. P. (2002). Sense of community, perceived cognitive learning, and persistence in asynchronous learning networks. The Internet and Higher Education 5 (4), 319–332. https://doi.org/10.1016/s1096-7516(02)00130-6
 • Russell, T. (2001). The no significant difference phenomenon as reported in 355 research reports, summaries, and papers: A comparative research annotated bibliography on technology for distance education. Raleigh, NC: Office of Instructional Telecommunications, North Carolina State University
 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. Kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455. https://dergipark.org.tr/en/pub/ilkonline/issue/8601/107119
 • Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008). Motivation in education (3rd ed.). Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Sezgin, S. (2021). Acil uzaktan eğitim sürecinin analizi: Öne çıkan kavramlar, sorunlar ve çıkarılan dersler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 273-296. https://doi.org/10.18037/ausbd.902616
 • Sipahi, K. B. (2019). Mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıladıkları engeller ile tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Sklar, J. (2020, April 24). ‘Zoom fatigue’ is taxing the brain. Here's why that happens. National Geographic.https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/coronavirus-zoom-fatigue-is-taxing-the-brain-here-is-why-that-happens/
 • Şahin İzmirli, Ö., & Mısırlı, Z. A. (2018). Öğretim elemanlarinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algilari. Uluslararasi Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018). Balıkesir, Türkiye.
 • Taş, H., Yavuzalp, N., & Gürer, M. (2016). BÖTE Bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Elazig, Turkey.
 • Tuncay, N., & Özçinar, Z. (2009). Distance education students’ “metaphors”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2883-2888. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.513
 • Ucar, H., & Kumtepe, A. T. (2016, March). ARCS-V Motivational Design Approach, Interaction, and e3-learning: Rethinking Motivation for Distance Education. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 413-418). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Ucar, H., & Kumtepe, A. T. (2019). Be Motivated and Motivate: An Interview with John M. Keller. eLearn Magazine. https://doi.org/10.1145/3329488.3331178
 • Ucar, H., & Kumtepe, A. T. (2020). Effects of the ARCS‐V‐based motivational strategies on online learners' academic performance, motivation, volition, and course interest. Journal of Computer Assisted Learning, 36(3), 335-349. https://doi.org/10.1111/jcal.12404
 • Uçar, H., Bozkurt, A., Öztürk, A., & Kumtepe, A. T. (2020). Uzaktan öğrenenlerin eylem yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), 10(1), 303-323. https://doi.org/10.18039/ajesi.682037
 • Valentine, D. (2002). Distance learning: Promises, problems, and possibilities. Online journal of distance learning administration, 5(3).
 • Wang, C. H., Shannon, D. M., & Ross, M. E. (2013). Students’ characteristics, self-regulated learning, technology self-efficacy, and course outcomes in online learning. Distance Education, 34(3), 302-323. https://doi.org/10.1080/01587919.2013.835779
 • Xiao, J. (2021). From Equality to Equity to Justice: Should Online Education Be the New Normal in Education?. In Bozkurt, A. (Eds.), Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy (pp. 1-15). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7275-7.ch001
 • Yenilmez, K., Turğut, M., & Balbağ, M. Z. (2017). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 91-107. https://doi.org/10.17556/erziefd.305902
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, S., Yıldırım, G., Çelik, E., & Karaman, S. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri: bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 365-370.
 • Yıldız, E. (2020). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında uzaktan eğitim öğrencilerinin topluluk hissine etki eden faktörlerin incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 180-205. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.9m
 • Yıldız, M. (2015). Uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik bilgi, inanç ve uygulamaları arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, G. K., & Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322. https://doi.org/10.16949/turcomat.75936
 • Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2011). Self-regulated learning and performance: An introduction and an overview. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), Handbook of self-regulation of learning and performance (pp. 1–12). New York, NY: Routledge.

Higher Education Students' Perceptions of Distance Education during the Coronavirus (Covid-19) Pandemic

Year 2021, Volume 5, Issue 3, 285 - 308, 01.08.2021
https://doi.org/10.34056/aujef.900375

Abstract

In order to ensure the continuity of education and to make it sustainable in the crisis environment experienced with the coronavirus (Covid-19) pandemic, [emergency] remote/distance education has been put into practice. The purpose of this study is to examine the higher education students’ perceptions of distance education during the Coronavirus (Covid-19) pandemic by employing metaphor analysis through qualitative phenomenology method. The participants of the research consist of 82 students at graduate, undergraduate and associate degree levels. During the data collection process, participants were asked to complete "Distance education is like ... because ..." statement through an online questionnaire form. According to the findings of the study, the participants provided 68 positive and 81 negative metaphors. The themes of "flexibility", "usefulness", "students’ participation" and "suitability" were identified by analyzing positive metaphors and “teaching process”, “usefulness”, “student situation”, “assessment and evaluation” and “emergency distance education” themes were identified by analyzing negative metaphors. Students also think that accessing learning opportunities through distance education provides flexibility and independence in the context of time and space. On the other hand, distance education is considered to have low efficiency and provided inadequate interaction. Within the context of the pandemic, students perceive distance education as a part of an urgent transformation process that affects all levels of education from preschool to doctoral degrees.

References

 • Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ala-Mutka, K. (2011). Mapping digital competence: Towards a conceptual understanding. European Union. http://www.dctest.org/uploads/6/8/7/0/68701431/jrc67075_tn.pdf
 • Al-Lily, A. E., Ismail, A. F., Abunasser, F. M., & Alqahtani, R. H. A. (2020). Distance education as a response to pandemics: Coronavirus and Arab culture. Technology in Society, 63, 101317. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101317
 • Altinpulluk, H. (2021). Determination of Preschool Teacher Candidates' Views on the Learning Management System Used in the COVID-19 Pandemic Process. In Bozkurt, A. (Eds.), Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy (pp. 209-229). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7275-7.ch011
 • Alvarez, A. J. (2020). The phenomenon of learning at a distance through emergency remote teaching amidst the pandemic crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 144-153. http://www.asianjde.org/ojs/index.php/AsianJDE/article/view/453
 • Anderson, J. (2020). Brave New World The coronavirus pandemic is reshaping education. https://qz.com/1826369/how-coronavirus-is-changing-education/, web adresinden 24 Şubat 2021’de edinilmiştir.
 • Anderson, T. (2003). Getting the mix right again: An updated and theoretical rationale for interaction. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 4(2). https://doi.org/10.19173/irrodl.v4i2.149
 • Aristovnik, A., Keržič, D., Ravšelj, D., Tomaževič, N., & Umek, L. (2020). Impacts of the COVID-19 pandemic on life of higher education students: A global perspective. Sustainability, 12(20), 8438. https://doi.org/10.3390/su12208438
 • Arkorful, V., & Abaidoo, N. (2015). The role of e-learning, advantages and disadvantages of its adoption in higher education. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 12(1), 29-42. https://www.ijern.com/journal/2014/December-2014/34.pdf
 • Ateş, A., & Altun, E. (2008). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 125-145. https://doi.org/10.17152/GEFD.42014
 • Bağrıaçık Yılmaz, A. (2019). Distance and face-to-face students' perceptions towards distance education: A comparative metaphorical study. Turkish Online Journal of Distance Education, 20(1), 191-207. https://doi.org/10.17718/tojde.522705
 • Balta, Y., & Türel, Y. K. (2013). Çevrimiçi uzaktan eğitimde kullanılan farklı ölçme değerlendirme yaklaşımlarına ilişkin bir inceleme. Turkish Studies, 8(3), 37-45. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4271
 • Barış, M. F. (2015). Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime yönelik tutumlarının incelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi örneği. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 36-46. https://doi.org/10.19126/suje.38758
 • Başar, M., Arslan, S., Günsel, E., & Akpınar, M. (2019). Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitim Algısı. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 3(2), 14-22. https://dergipark.org.tr/en/pub/jmse/issue/45032/555407
 • Birişçi, S. (2013). Video konferans tabanlı uzaktan eğitime ilişkin öğrenci tutumları ve görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(1). 24-40. https://dergipark.org.tr/en/pub/jitte/issue/25080/264691
 • Bond, M. (2020). Schools and emergency remote education during the COVID-19 pandemic: A living rapid systematic review. Asian Journal of Distance Education, 15(2), 191- 247. http://www.asianjde.org/ojs/index.php/AsianJDE/article/view/517
 • Boz, A. (2019). Öğretmen adaylarının teknoloji kabullenme ve kullanımı bağlamında uzaktan eğitim algılarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. https://doi.org/10.29065/usakead.777652
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020a). Education in normal, new normal, and next normal: Observations from the past, insights from the present and projections for the future. Asian Journal of Distance Education, 15(2), i-x. https://doi.org/10.5281/zenodo.4362664
 • Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2020b). Emergency remote teaching in a time of global crisis due to CoronaVirus pandemic. Asian Journal of Distance Education, 15(1), i-vi. https://doi.org/10.5281/zenodo.3778083
 • Bozkurt, A., Jung, I., Xiao, J., Vladimirschi, V., Schuwer, R., Egorov, G., … & Paskevicius, M. (2020). A global outlook to the interruption of education due to COVID-19 pandemic: Navigating in a time of uncertainty and crisis. Asian Journal of Distance Education, 15(1), 1-126. https://doi.org/10.5281/zenodo.3878572
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: PEGEM Yayınları.
 • Chandra, A., & Calderon, T. G. (2003). Toward a biometric security layer in accounting systems. Journal of Information Systems, 17(2), 51-70. https://doi.org/10.2308/jis.2003.17.2.51
 • Cortazzi, M., & Jin, L. (1999). Bridges to learning metaphors of teaching, learning and language. In L. Cameron and G. Low (Eds.), Researching and applying metaphor (pp. 149-160). United Kingdom: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/cbo9781139524704.011
 • Creswell, J. W. (2013). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage Publications, Thousand Oaks.
 • Çivril, H., Aruğaslan, E., & Özkara, B. Ö. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıları: bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 39-59. https://doi.org/10.17943/etku.310168
 • Durak, G., Çankaya, S., İzmirli, S. (2020). COVID-19 Pandemi Döneminde Türkiye’deki Üniversitelerin Uzaktan Eğitim Sistemlerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 14(1), 787-809. https://doi.org/10.17522/balikesirnef.743080
 • Ertuğ, C. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53. https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/55662/761354
 • Fidan, M. (2016). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları ve epistemolojik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(3),536-550. https://doi.org/10.16986/huje.2016016666
 • Fidan, M. (2017). Metaphors of blended learning'students regarding the concept of distance education. International Online Journal of Educational Sciences, 9(1). https://doi.org/10.15345/iojes.2017.01.017
 • Forceville, C. (2002). The identification of target and source in pictorial metaphors. Journal of Pragmatics, 34, 1–14. https://doi.org/10.1016/s0378-2166(01)00007-8
 • Galusha, J. M. (1998). Barriers to learning in distance education. http://jscarcella.academic.csusb.edu/E-Text_Shea/She504/Assignments/WR3_DL_barriers.htm, web adresinden 24 Şubat 2021’de edinilmiştir.
 • Garrison, D. R., & Cleveland-Innes, M. (2005). Facilitating cognitive presence in online learning: Interaction is not enough. The American journal of distance education, 19(3), 133-148. https://doi.org/10.1207/s15389286ajde1903_2
 • Gök, B. (2011). Uzaktan eğitimde görev alan öğretim elemanlarının uzaktan eğitim algısı (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara.
 • Greenberg, G. (1998). Distance education technologies: Best practices for K-12 settings. IEEE Technology and Society Magazine, 17(4). https://doi.org/10.1109/44.735862
 • Gündüz, A. Y. (2013). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitim algısı (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Güneş̧, A., & Fırat, M. (2016). Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 115-129. https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/34059/377003
 • Gürer, M. D., Tekinarslan, E., & Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1). https://doi.org/10.17569/tojqi.74876
 • Hamutoglu, N. B. (2021). A Road Map for the COVID-19 Pandemic Process to Ensure Quality of Assurance Active Learning Strategies in Online Learning Environments: How to Plan, Implement, Evaluate, and Improve Learning Activities. In Bozkurt, A. (Eds.), Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy (pp. 101-126). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7275-7.ch006
 • Hannay, M., & Newvine, T. (2006). Perceptions of distance learning: A comparison of online and traditional learning. Journal of Online Learning and Teaching, 2(1), 1-11. https://jolt.merlot.org/documents/MS05011.pdf
 • Hardy, D. W., & Boaz, M. H. (1997). Learner development: Beyond the technology. New Directions for Teaching and Learning, 71, 41-48.
 • Hirumi, A. (2002). The design and sequencing of e-learning interactions: A grounded approach. International Journal on E-Learning, 1(1), 19–27 https://www.learntechlib.org/primary/p/8390/
 • Hobson, T. D., & Puruhito, K. K. (2018). Going the Distance: Online Course Performance and Motivation of Distance Learning Students. Online Learning, 22(4), 129-140. http://dx.doi.org/10.24059/olj.v22i4.1516
 • Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020, March 27). The difference between emergency remote teaching and online learning. EDUCAUSE Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
 • Horzum, B. (2003). Öğretim elemanlarının internet destekli eğitime yönelik düşünceleri (Sakarya üniversitesi örneği) (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Horzum, M. B., Albayrak, E., & Ayvaz, A. (2012). Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitimde uzaktan eğitime yönelik inançları. Ege Eğitim Dergisi, 13(1), 55-72. https://dergipark.org.tr/en/pub/egeefd/issue/4904/67214
 • Howell, J. (2012). Teaching with ICT: Digital pedagogies for collaboration and creativity. Melbourne: Oxford University Press.
 • Howland, J. L., & Moore, J. L. (2002). Student perceptions as distance learners in Internet-based courses. Distance education, 23(2), 183-195. https://doi.org/10.1080/0158791022000009196
 • Jung, I., & Rha, I. (2000). Effectiveness and cost-effectiveness of online education: A review of the literature. Educational Technology, 40(4), 57-60. https://doi.org/10.4324/9780203803738.ch33
 • Karadağ, N. (2014). Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme: Mega üniversitelerdeki uygulamalar (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Karadağ, N. (2021). Açıköğretim Sistemi’nde çevrimiçi sınav uygulamasının sınav hazırlama sürecine etkisi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(1), 45-60. https://dergipark.org.tr/en/pub/auad/issue/60075/857187
 • Kayaduman, H., & Battal, A. (2021). The University Instructors' Opinions About Emergency Remote Education in Turkey. In Bozkurt, A. (Ed.), Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy (pp. 66-81). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7275-7.ch004
 • Keegan, D. (1988). Problems in defining the field of distance education. The American Journal of Distance Education, 2(2), 4-11. https://doi.org/10.1080/08923648809526619
 • Kılınç, H. (2021). Opinions of Field Experts on Practices That Will Increase the Motivation Levels of Learners During the COVID-19 Pandemic Process. In Bozkurt, A. (Eds.), Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy (pp. 191-208). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7275-7.ch010
 • Kırali, F. N., & Alcı, B. (2016). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim algısına ilişkin görüşleri. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 8(30), 55-83. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaud/issue/30078/324645
 • Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. University of Chicago Press
 • Lawler, P. A. (2003). Teachers as adult learners: A new perspective. New Directions for Adult and Continuing Education, 2003(98), 15-22. https://doi.org/10.1002/ace.95
 • McMahon, M., & Oliver, R. (2001). Promoting self-regulated learning in an online environment. In proceedings of Ed-Media 2001 World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (pp. 1299–1305). Charlottesville, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • McMillan, D. W., & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: A definition and theory. Journal of Community Psychology, 14(1), 6–23. https://doi.org/10.1002/1520-6629(198601)14:1%3C6::aid-jcop2290140103%3E3.0.co;2-i
 • Midkiff, S. F., & DaSilva, L. A. (2000). Leveraging the web for synchronous versus asynchronous distance learning. International Conference on Engineering Education, 2000, 14-18.
 • Moore, G. M. (2012). Handbook of distance education. New York: Routledge.
 • Moore, M. G. (1989). Three types of interaction. American Journal of Distance Education, 3(2), 1–7. https://doi.org/10.1080/08923648909526659
 • Moore, M. G., & Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
 • Naidu, S. (2016). Mainstreaming open, flexible, and distance learning. In Kwok-Wing Lai, Sarah Stein, Penny Field, and Keryn Pratt (Eds.), Our World in Your Place: 30 years of distance learning and teaching at the University of Otago(pp. 92-108). University of Otago. http://www.thtagj.com/courses/distance_study/otago629551.pdf#page=102
 • Ng, C. (2019). Shifting the focus from motivated learners to motivating distributed environments: a review of 40 years of published motivation research in Distance Education. Distance Education, 40(4), 469-496. https://doi.org/10.1080/01587919.2019.1681892
 • Ossiannilsson, E. S. (2021). Resilient Sustainable Education for the Future of Education: Emerging Challenges. In Bozkurt, A. (Eds.), Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy (pp. 16-43). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7275-7.ch002
 • Öz Ceviz, N., Tektaş, N., Basmacı G., & Tektaş M. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışı: Türkiye örneği. Ulakbilge, 52, 1322–1335.
 • Peters, M. A., Rizvi, F., McCulloch, G., Gibbs, P., Gorur, R., Hong, M., Hwang, Y., Zipin, L., Brennan, M., Robertson, S., Quay, J., Malbon, J., Taglietti, D., Barnett, R., Chengbing, W., McLaren, P., Apple, R., Papastephanou, M., Burbules, N., … Misiaszek, L. (2020). Reimagining the new pedagogical possibilities for universities post-Covid-19. Educational Philosophy and Theory, 1-44. https://doi.org/10.1080/00131857.2020.1777655
 • Rovai, A. P. (2002). Sense of community, perceived cognitive learning, and persistence in asynchronous learning networks. The Internet and Higher Education 5 (4), 319–332. https://doi.org/10.1016/s1096-7516(02)00130-6
 • Russell, T. (2001). The no significant difference phenomenon as reported in 355 research reports, summaries, and papers: A comparative research annotated bibliography on technology for distance education. Raleigh, NC: Office of Instructional Telecommunications, North Carolina State University
 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. Kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. İlköğretim Online, 7(2), 421-455. https://dergipark.org.tr/en/pub/ilkonline/issue/8601/107119
 • Schunk, D. H., Pintrich, P. R., & Meece, J. L. (2008). Motivation in education (3rd ed.). Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Sezgin, S. (2021). Acil uzaktan eğitim sürecinin analizi: Öne çıkan kavramlar, sorunlar ve çıkarılan dersler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 273-296. https://doi.org/10.18037/ausbd.902616
 • Sipahi, K. B. (2019). Mesleki açık öğretim lisesi öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıladıkları engeller ile tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Sklar, J. (2020, April 24). ‘Zoom fatigue’ is taxing the brain. Here's why that happens. National Geographic.https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/coronavirus-zoom-fatigue-is-taxing-the-brain-here-is-why-that-happens/
 • Şahin İzmirli, Ö., & Mısırlı, Z. A. (2018). Öğretim elemanlarinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algilari. Uluslararasi Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018). Balıkesir, Türkiye.
 • Taş, H., Yavuzalp, N., & Gürer, M. (2016). BÖTE Bölümü öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. 4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium. Elazig, Turkey.
 • Tuncay, N., & Özçinar, Z. (2009). Distance education students’ “metaphors”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2883-2888. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2009.01.513
 • Ucar, H., & Kumtepe, A. T. (2016, March). ARCS-V Motivational Design Approach, Interaction, and e3-learning: Rethinking Motivation for Distance Education. In Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (pp. 413-418). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • Ucar, H., & Kumtepe, A. T. (2019). Be Motivated and Motivate: An Interview with John M. Keller. eLearn Magazine. https://doi.org/10.1145/3329488.3331178
 • Ucar, H., & Kumtepe, A. T. (2020). Effects of the ARCS‐V‐based motivational strategies on online learners' academic performance, motivation, volition, and course interest. Journal of Computer Assisted Learning, 36(3), 335-349. https://doi.org/10.1111/jcal.12404
 • Uçar, H., Bozkurt, A., Öztürk, A., & Kumtepe, A. T. (2020). Uzaktan öğrenenlerin eylem yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), 10(1), 303-323. https://doi.org/10.18039/ajesi.682037
 • Valentine, D. (2002). Distance learning: Promises, problems, and possibilities. Online journal of distance learning administration, 5(3).
 • Wang, C. H., Shannon, D. M., & Ross, M. E. (2013). Students’ characteristics, self-regulated learning, technology self-efficacy, and course outcomes in online learning. Distance Education, 34(3), 302-323. https://doi.org/10.1080/01587919.2013.835779
 • Xiao, J. (2021). From Equality to Equity to Justice: Should Online Education Be the New Normal in Education?. In Bozkurt, A. (Eds.), Handbook of Research on Emerging Pedagogies for the Future of Education: Trauma-Informed, Care, and Pandemic Pedagogy (pp. 1-15). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-7998-7275-7.ch001
 • Yenilmez, K., Turğut, M., & Balbağ, M. Z. (2017). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 91-107. https://doi.org/10.17556/erziefd.305902
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, S., Yıldırım, G., Çelik, E., & Karaman, S. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri: bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3), 365-370.
 • Yıldız, E. (2020). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında uzaktan eğitim öğrencilerinin topluluk hissine etki eden faktörlerin incelenmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(1), 180-205. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.9m
 • Yıldız, M. (2015). Uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik bilgi, inanç ve uygulamaları arasındaki ilişkiler (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Yılmaz, G. K., & Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322. https://doi.org/10.16949/turcomat.75936
 • Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2011). Self-regulated learning and performance: An introduction and an overview. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), Handbook of self-regulation of learning and performance (pp. 1–12). New York, NY: Routledge.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Dilara Arzugül AKSOY> (Primary Author)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0666-8362
Türkiye


Aras BOZKURT>
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4520-642X
Türkiye


Engin KURŞUN>
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5649-8595
Türkiye

Publication Date August 1, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 5, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { aujef900375, journal = {Anadolu University Journal of Education Faculty}, issn = {2602-2249}, eissn = {2602-2249}, address = {Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Yunusemre Kampüsü 26470 Eskişehir}, publisher = {Anadolu University}, year = {2021}, volume = {5}, number = {3}, pages = {285 - 308}, doi = {10.34056/aujef.900375}, title = {Yükseköğretim Öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları}, key = {cite}, author = {Aksoy, Dilara Arzugül and Bozkurt, Aras and Kurşun, Engin} }
APA Aksoy, D. A. , Bozkurt, A. & Kurşun, E. (2021). Yükseköğretim Öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları . Anadolu University Journal of Education Faculty , 5 (3) , 285-308 . DOI: 10.34056/aujef.900375
MLA Aksoy, D. A. , Bozkurt, A. , Kurşun, E. "Yükseköğretim Öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları" . Anadolu University Journal of Education Faculty 5 (2021 ): 285-308 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aujef/issue/64382/900375>
Chicago Aksoy, D. A. , Bozkurt, A. , Kurşun, E. "Yükseköğretim Öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları". Anadolu University Journal of Education Faculty 5 (2021 ): 285-308
RIS TY - JOUR T1 - Yükseköğretim Öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları AU - Dilara Arzugül Aksoy , Aras Bozkurt , Engin Kurşun Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.34056/aujef.900375 DO - 10.34056/aujef.900375 T2 - Anadolu University Journal of Education Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 308 VL - 5 IS - 3 SN - 2602-2249-2602-2249 M3 - doi: 10.34056/aujef.900375 UR - https://doi.org/10.34056/aujef.900375 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Anadolu University Journal of Education Faculty Yükseköğretim Öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları %A Dilara Arzugül Aksoy , Aras Bozkurt , Engin Kurşun %T Yükseköğretim Öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları %D 2021 %J Anadolu University Journal of Education Faculty %P 2602-2249-2602-2249 %V 5 %N 3 %R doi: 10.34056/aujef.900375 %U 10.34056/aujef.900375
ISNAD Aksoy, Dilara Arzugül , Bozkurt, Aras , Kurşun, Engin . "Yükseköğretim Öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları". Anadolu University Journal of Education Faculty 5 / 3 (August 2021): 285-308 . https://doi.org/10.34056/aujef.900375
AMA Aksoy D. A. , Bozkurt A. , Kurşun E. Yükseköğretim Öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları. Anadolu University Journal of Education Faculty. 2021; 5(3): 285-308.
Vancouver Aksoy D. A. , Bozkurt A. , Kurşun E. Yükseköğretim Öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları. Anadolu University Journal of Education Faculty. 2021; 5(3): 285-308.
IEEE D. A. Aksoy , A. Bozkurt and E. Kurşun , "Yükseköğretim Öğrencilerinin Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Algıları", Anadolu University Journal of Education Faculty, vol. 5, no. 3, pp. 285-308, Aug. 2021, doi:10.34056/aujef.900375

Education Faculty Journal - Anadolu University Journal of Education Faculty

Phone: +90 222 335 05 79          Fax: +90 222 335 05 73          E-mail: aujef@anadolu.edu.tr

Website: dergipark.org.tr/en/pub/aujef

ZZPdzvlpK9r_Df9C3M7j1rNRi7hhHRvPhlklJ3lfi5jk86Jd1s0Y5wcQ1QgbVaAP5Q=w300-rw  32GbAQWrubLZX4mVPClpLN0fRbAd3ru5BefccDAj7nKD8vz-_NzJ1ph_4WMYNefp3A=w300-rw  aYbdIM1abwyVSUZLDKoE0CDZGRhlkpsaPOg9tNnBktUQYsXflwknnOn2Ge1Yr7rImGk=w300-rw


by-nc-sa.png

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.