Year 2018, Volume 18 , Issue 2, Pages 27 - 40 2018-06-20

Panel Veri ile Türkiye’nin Dış Ticaretinin Marshall-Lerner Şartı Çerçevesinde Analizi

Emine KILAVUZ [1] , Melike ATAY POLAT [2]


Marshall-Lerner hipotezi, ihracat ve ithalatın fiyat esnekliklerinin mutlak değer olarak toplamı birden büyükse, ulusal paranın değer kaybının ticaret dengesi üzerinde olumlu etkiye sahip olacağını belirtir. Bu çalışmada, Türkiye’nin önemli ticaret ortakları (Çin, Almanya, İtalya, Fransa, ABD, İspanya, İngiltere ve Rusya) arasındaki ticaret dengesinin uzun dönemde, Türk lirasının değer kaybı ile olumlu etkilenip etkilenmeyeceği ampirik olarak araştırılmıştır. Birleşmiş Milletlerden alınan 1993-2014 dönemine ait yıllık verilerle yapılan Westerlund hata düzeltmeye dayalı panel eşbütüleşme testi ve FGLS yöntemi sonuçları, Marshall- Lerner şartının geçerli olmadığını ifade etmektedir. Bununla birlikte, ulusal gelir artışı, pozitif gelir esnekliği nedeniyle ithalatı artırırken ticaret dengesi üzerinde olumsuz etkiye sahip olmaktadır. 

Dış Ticaret, Yatay Kesit Bağımlılığı, Eş-bütünleşme
 • Acaravcı, A. ve Öztürk, İ. (2006). Döviz Kurundaki Değişkenliğin Türkiye İhracatı Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma. Review of Social, Economic and Business Studies, 2, 197-206.
 • Akbostancı, E. (2002). Dynamics of the Trade Balance: The Turkish J-Curve. ERC Working Papers in Economic, 1-20.
 • Aktaş, C. (2010). Türkiye’de Reel Döviz Kuru ile İhracat ve İthalat Arasındaki İlişkinin VAR Tekniğiyle Analizi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 123-140.
 • Alper, A. E. ve Oransay, G. (2015). Cari Açık ve Finansal Gelişmişlik İlişkisinin Panel Nedensellik Analizi Eksaninde Değerlendirilmesi, Uluslar arası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 1(2), 73-85.
 • Aytun, C. ve Akın, C. S. (2014). OECD Ülkelerinde Telekomünikasyn Altyapısı ve Ekonomik Büyüme: Yatay Kesit Bağımlı Heterojen Panel Nedensellik Analizi. İktisat, İşletme ve Finans, 29(340), 69-94.
 • Bahmani-Oskooee, M. ve Goswami, G. G. (2003). A Disaggregated Approach to Test the J-Curve Phenomenon: Japan vs. Her Major Trading Partners. Journal of Economics and Finance, 27, 102–13.
 • Baldemir, E. ve Gökalp, F. (1999). Türkiye’de Döviz Kuru ve Dış Ticaret Hadleri İlişkisinin Ekonometrik Analizi. IV. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Bildirileri, 14-16 Mayıs, Antalya, 17-40.
 • Berberoğlu, N. ve Oktay, N. (1987). A Statistical Analysis of The Relationship Between The Foreign Exchange Rates and The Direction of Exports: The Turkish Example. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 5(2), 135-142.
 • Breusch, T. S., ve Pagan, A. R. (1980). The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics. The Review of Economic Studies, 47(1), 239–253, http://dx.doi.org/10.2307/2297111
 • Çavdar, Ş, Ç., (2011). Dış Ticaret Hadleri ve Reel Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye Örneği. e- Journal of New World Sciences Academy. 6(4), Article Number: 3C0085, ISSN:1306-3111, 455-463.
 • Genc, E. G. ve Artar, O. K. (2014).The Effect of Exchange Rates on Exports and Imports of Emerging Countries. European Scientific Journal, 10(13), 128-141.
 • Gül, E. ve Kamacı, A. (2012). Dış Ticaretin Büyüme Üzerine Etkileri: Bir Panel Veri Analizi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3), 81-91.
 • Hooy, C-W. ve Chan, T-H. (2008). Examining Exchange Rates Exposure: J-Curve and the Marshall-Lerner Condition For High Frequency Trade Series Between China and Malaysia. MPRA Paper, 10916, University Library of Munich, Germany, 1-10.
 • Kızıldere, C., Kabadayı, B. ve Emsen, Ö. S. (2014). Dış Ticaretin Döviz Kuru Değişimlerine Duyarlılığı: Türkiye Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 6(12), ISSN: 1307-9832, 39-54.
 • Kimbugwe, H. (2006). The Bilateral J-Curve Hypothesis Between Turkey and Her 9 Trading Partners. MPRA Paper No. 4254, http://mpra.ub.unimuenchen.de/4254/.
 • Köse, N., Ay, A., ve Topallı, N., (2008). Döviz Kuru Oynaklığının İhracata Etkisi: Türkiye Örneği (1995-2008). Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(2), 25-45.
 • Lal, A.K. ve Lowinger, T. C. (2002). Nominal Effective Exchange Rate and Trade Balance Adjustment in South Asia Countries. Journal of Asian Economics, 13, 371-383.
 • Matesanz, D. ve Fugarolas, G. (2009). Exchange Rate Policy and Trade Balance: a Cointegration Analysis of the Argentine Experience Since 1962. Applied Economics, 41, 2571–2582.
 • Narayan, P.K. ve Narayan, S. (2004). The J-Curve: Evidence from Fiji. International Review of Applied Economics, 18(3), 369-380.
 • Onafowora, O. (2003). Exchange Rate and Trade Balance in East Asia: Is There a J-Curve?. Economics Bulletin, 5(18), 1-13.
 • Ono, M. ve Baak, S. J. (2014). Revisiting the J-Curve for Japan. Modern Economy, 5, 32-47.
 • Peker, O. (2007). Reel Döviz Kurunun Dış Ticaret Dengesi Üzerindeki Kısa ve Uzun Dönem Etkilerinin Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği. 8. Türkiye Ekonometri ve İstatistik Kongresi, Malatya.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels (Institute for the Study of Labor (IZA) No. 1240). Retrieved 2013, November 14, from http://econpapers.repec.org/paper/izaizadps/dp1240.htm http://dx.doi.org/10.1002/jae.951
 • Pırımbaev, J. ve Oskonbaeva, Z. (2015). Kırgızistan Dış Ticaret Dengesinin Belirleyicileri. Sosyoekonomi, 23(25), 79-91.
 • Rose, A. K. ve Yellen, J. L. (1989). Is There a J-Curve?. Journal of Monetary Economics, 24, 53-68.
 • Sek, S. K. ve Har, W. M. (2014). Testing for Marshall- Lerner Condition: Bilateral Trades between Malaysia and Trading Partners. Journal of Advanced Management Science, 2(1), 23-28.
 • Shah, A.ve Majeed, M. T. (2014). Real Exchange Rate and Trade Balance in Pakistan: An ARDL Co-integration Approach. MPRA Paper No. 57674, 1-15.
 • Shirvani, H. ve Wilbratte, B. (1997). The Relation Between the Real Exchange Rate and the Trade Balance: An Empirical Reassessment. International Economic Journal, 11(1), 39–49.
 • Singh, T. (2002). India’s Trade Balance: The Role of Income and Exchange Rates. Journal of Policy Modeling, 24, 437-452.
 • Sivri, U. ve Usta, C. (2001), Reel Döviz Kuru, İhracat ve İthalat Arasındaki İlişki. Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4), 1-9.
 • Tarı, R. ve Yıldırım, D., Ç., (2009). Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama. Yönetim ve Ekonomi, 16(2), 95-105.
 • United Nations Statistics, 2015 http://unstats.un.org/unsd/snaama/introduction.asp.
 • United Nations Statistics, http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp.
 • United Nations Statistics, http://comtrade.un.org/db/dqQuickQuery.aspx
 • Vergil, H. (2002). Exchange Rate Volatility in Turkey and Its Effect on Trade Flows. Journal of Economic and Social Research, 4(1), 83-99.
 • Wilson, P. (2001). Exchange Rates and The Trade Balance for Dynamic Asian Economies: Does The J-Curve Exist for Singapore, Malaysia and Korea?. Open Economies Review, 12, 389–413.
 • Wilson, P. ve Tat, K.C. (2001). Exchange Rates and the Trade Balance: The Case of Singapore 1970 to 1996. Journal of Asian Economics, 12(1), 47-63.
 • Zengin, A. (2000). Reel Döviz Kuru Hareketleri ve Dış Ticaret Fiyatları : Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bulgular. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), 27-41.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Emine KILAVUZ

Author: Melike ATAY POLAT

Dates

Publication Date : June 20, 2018

APA Kılavuz, E , Atay Polat, M . (2018). Panel Veri ile Türkiye’nin Dış Ticaretinin Marshall-Lerner Şartı Çerçevesinde Analizi . Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 27-40 . DOI: 10.18037/ausbd.552381