Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN EVDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR

Year 2020, Volume 8, Issue 23, 175 - 201, 15.09.2020
https://doi.org/10.33692/avrasyad.680534

Abstract

Bu araştırma, okul öncesi dönem 5-6 yaş çocukların teknolojik araçlara yönelik bakış açılarını ve kullanım alışkanlıklarını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç kapsamında, okul öncesi kuruma devam eden 5-6 yaş çocukların, evlerinde kullanılan teknolojik araçları sevip sevmedikleri, seviyorlarsa eğer sevme nedenleri, bu araçları hangi amaç için ve kiminle kullandıkları, çocukların bu araçları kullanımlarında anne babalarının izin verip vermediği ve evde bu araçları kimlerin (anne, baba, kardeş vb.) kullandığı belirlenmiştir. Çalışmada, çocukların teknoloji kullanımları, televizyon, taşınabilir bilgisayar, tablet ve akıllı cep telefonlarının kullanımı ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu, Denizli’de dördü bağımsız ana okul ve üçü ilkokula bağlı ana sınıfı olmak üzere yedi okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaşındaki 71’i (%43.8) kız; 91’i (%56.2) erkek 162 çocuk oluşturmaktadır. Çocukların tamamı normal gelişim özelliği göstermekte ve anne-babalarıyla birlikte yaşamaktadırlar. Araştırmada, çocukların kişisel bilgileri, kişisel bilgi formları ile ailelerden elde edilirken, çocukların teknoloji kullanımları ile ilgili bilgiler, araştırmacılar tarafından çocuklarla bireysel olarak görüşmeler ile sağlanmıştır. Bu görüşmeler, “Çocukların Teknoloji Kullanımlarını Belirleme Çocuk Formu” na kaydedilmiştir. Araştırmanın verileri, frekans ve yüzde dağılımları doğrultusunda hesaplanmıştır. Araştırma sonuçlarında, çocukların çoğunluğunun evinde taşınabilir bilgisayar, tablet bilgisayar, akıllı telefon; tamamının evinde ise televizyon bulunduğu belirlenmiştir. Katılımcıların taşınabilir bilgisayar, tablet bilgisayar ve akıllı cep telefonunu kullanımlarında anne babaların büyük çoğunluğunun izin verdiği ve çocukların bu araçları yalnız başlarına kullandıkları görülmektedir.

References

 • Aktaş-Arnas, Y. (2004). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Adana: Nobel Yayıncılık.
 • Aktaş-Arnas, Y., Bilaloğlu G. R. ve Aslan D. (2007). Okul öncesi dönemde fen eğiti-mi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • American Academy of Pediatrics. (2013). Letter to Federal Communications Commis-sion on, 20 Aralık 2015 tarihinde http://apps.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7520941318 adresinden erişilmiştir.
 • Bayhan, P. ve Bencik, S. (2008). Erken çocukluk dönemi programlarından Waldorf yaklaşımına genel bir bakış. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 26: s. 15-25.
 • Bencik-Kangal, S. ve Özkızıklı, S (2014). Teknoloji ve Eğitim, Pınar Bayhan (Ed.), Her yönüyle okul öncesi eğitim (s.131-153), Ankara: Hedef Yayıncılık.
 • Buckleitner, W. (2009). Pocket Rocket: The Past, and Future of Children’s Portable Computing, Allison Druin (Ed.), Mobile Technology for Children Designing for Interaction and Learning. USA: Morgan Kaufmann.
 • Center on Media and Human Development, School of Communıcatıon, Northwestern Unıversıty (2013). Parenting in the Digital Age. 11 Aralık 2015 tarihinde http://web5.soc.northwestern.edu/cmhd/wp.content/uploads/2013/05/Parenting-Report_FINAL.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Chaudron, S. (2015). Young Children and Digital Technology. A qualitatice exploratory study across seven countries. European Commission Joint Research Centre Insti-tute for the Protection and Security of the Citizen. 15 Haziran 2016 tarihinde http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC93239/lbna27052enn.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Chiong, C. ve Shuler, C. (2010). Learning: Is there an app for that? New York. 14 Hazi-ran 2016 tarihinde http://wwwtc.pbskids.org/read/files/cooney_learning_apps.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Cihangir, S. ve Demir, Y. (2003). 3-6 yaş çocuklarının ve ebeveynlerinin televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi (ss.163). OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı. Kültürlerin Buluşması: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimine Yansımaları 5-11 Ekim 2003 Kuşadası Bildiri Özet Kitapçığı.
 • Common Sense Media, (2013). Zero to Eight Children’s Media Use in America 2013. 22 Aralık 2015 tarihinde http://cdn2d7.ec.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/about_us/zero-to-eight-20131.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Çakıroğlu-Wilbrandt, E. (2013). Maria Montessori yöntemiyle çocuk eğitimi sanatı. Eğitimciler ve ebeveynler için el kitabı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Çalışandemir, F. (2016). Oyunun önemi. H. Gülay Ogelman (Ed.). Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış. 2. Baskı. (ss. 17-33). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989). UNICEF, Türkiye.
 • Ecirli, H. (2016). Anne-baba-çocuk ve oyun. H. Gülay Ogelman (Ed.). Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış. 2. Baskı. ( ss.295-315). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Fox, J. E. ve Schirrmacher, R. (2014). Çocuklarda sanat ve yaratıcılığın gelişimi (N. Aral, G. Duman Çev.Ed.). Ankara: Nobel.
 • Gill, T. G. (2007). Using the tablet PC for instruction, Decision Sciences Journal of Innovative Education, 5, 1.
 • Gutnick, A. L., Robb, M., Takeuchi, L., Kotler, J., Bernstein, L. ve Levine, M. H. (2011). Always connected. 14 Haziran 2016 tarihinde http://www.joanganzcooneycenter.org/wpcontent/uploads/2011/03/jgcc_alwaysconnected.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Gündüz Kalan, Ö. (2010). Medya okuryazarlığı ve okul öncesi çocuk: Ebeveynlerin medya okur yazarlığı bilinci üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S. 39: s. 59-73.
 • Holloway, D., Green, L. ve Livingstone, S. (2013). Zero to eight. Young children and their internet use. 14 Haziran 2016 tarihine http://eprints.lse.ac.uk/52630/1/Zero_to_eight.pdf adresinden erişilmiştir.
 • İnam, A. (1999). Teknoloji benim neyim oluyor?, Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A. Ş. Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Matsumoto, M., Aliagas, C., Morgade, M., Correro, C., Galera, N., Roncero, C. ve Po-veda, D. (2016) Young Children (0-8) And Digital Technology, A Qualitative Explo-ratory Study - National Report, ISPAIN. 22 Haziran 2016 tarihinde https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2016/145656/Aliagas_Poveda_08SpanishReport_Finalv3_Feb2016.pdf adresinden erişilmiştir.
 • OFCOM, (2013). Children and Parents: Media Use and Attitudes Report. 15 Haziran 2016 tarihinde http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/october 2013/research07Oct2013.pdf adresinden erişilmiştir. Orde, H. ve Durner, A. (2016). Basic Data Children and Media 2016 Current surveys and research on media use among children in Germany. International Central Ins-titute for Youth and Educational Television (IZI). 22 Haziran 2016 tarihinde http://www.br-online.de/jugend/izi/english/Basic_Data_Children_and_Media.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Önür, N. (2003). Postmodern çocukluğun inşasında çocuk televizyonları: Fox Kids Tv örneği, (ss: 138-139). OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı. Kültürlerin Buluşması: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimine Yansımaları. 5-11 Ekim 2003 Kuşadası Bildiri Özet Kitapçığı
 • Piaget, J. (2013). Çocuğun gözüyle dünya. Çev. İsmail Yerguz. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Seven, S. (2016). Oyunun tarihçesi. H. Gülay Ogelman (Ed.). Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış. 2. Baskı. (ss. 33-49). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Sönmez, S. ve Uysal, A. (2005). Ana sınıfına devam eden çocukların televizyon, bilgi-sayar video oyunlarını kullanma durumları. 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı’nda Sunulmuş Bildiri. İstanbul Üniversitesi.
 • TBMM’nin Komisyon Raporu (2012). TBMM Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler İle İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Ya-pısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Meclis Komisyonu Raporu, S sayısı 381.
 • TUİK (2013). 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya (2013). 14 Haziran 2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866 adresinden erişilmiştir.
 • TUİK (2015). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2015). 14 Haziran 2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660 adresinden erişilmiştir.

Year 2020, Volume 8, Issue 23, 175 - 201, 15.09.2020
https://doi.org/10.33692/avrasyad.680534

Abstract

References

 • Aktaş-Arnas, Y. (2004). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. Adana: Nobel Yayıncılık.
 • Aktaş-Arnas, Y., Bilaloğlu G. R. ve Aslan D. (2007). Okul öncesi dönemde fen eğiti-mi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • American Academy of Pediatrics. (2013). Letter to Federal Communications Commis-sion on, 20 Aralık 2015 tarihinde http://apps.fcc.gov/ecfs/document/view?id=7520941318 adresinden erişilmiştir.
 • Bayhan, P. ve Bencik, S. (2008). Erken çocukluk dönemi programlarından Waldorf yaklaşımına genel bir bakış. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 26: s. 15-25.
 • Bencik-Kangal, S. ve Özkızıklı, S (2014). Teknoloji ve Eğitim, Pınar Bayhan (Ed.), Her yönüyle okul öncesi eğitim (s.131-153), Ankara: Hedef Yayıncılık.
 • Buckleitner, W. (2009). Pocket Rocket: The Past, and Future of Children’s Portable Computing, Allison Druin (Ed.), Mobile Technology for Children Designing for Interaction and Learning. USA: Morgan Kaufmann.
 • Center on Media and Human Development, School of Communıcatıon, Northwestern Unıversıty (2013). Parenting in the Digital Age. 11 Aralık 2015 tarihinde http://web5.soc.northwestern.edu/cmhd/wp.content/uploads/2013/05/Parenting-Report_FINAL.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Chaudron, S. (2015). Young Children and Digital Technology. A qualitatice exploratory study across seven countries. European Commission Joint Research Centre Insti-tute for the Protection and Security of the Citizen. 15 Haziran 2016 tarihinde http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC93239/lbna27052enn.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Chiong, C. ve Shuler, C. (2010). Learning: Is there an app for that? New York. 14 Hazi-ran 2016 tarihinde http://wwwtc.pbskids.org/read/files/cooney_learning_apps.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Cihangir, S. ve Demir, Y. (2003). 3-6 yaş çocuklarının ve ebeveynlerinin televizyon izleme alışkanlıklarının incelenmesi (ss.163). OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı. Kültürlerin Buluşması: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimine Yansımaları 5-11 Ekim 2003 Kuşadası Bildiri Özet Kitapçığı.
 • Common Sense Media, (2013). Zero to Eight Children’s Media Use in America 2013. 22 Aralık 2015 tarihinde http://cdn2d7.ec.commonsensemedia.org/sites/default/files/uploads/about_us/zero-to-eight-20131.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Çakıroğlu-Wilbrandt, E. (2013). Maria Montessori yöntemiyle çocuk eğitimi sanatı. Eğitimciler ve ebeveynler için el kitabı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Çalışandemir, F. (2016). Oyunun önemi. H. Gülay Ogelman (Ed.). Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış. 2. Baskı. (ss. 17-33). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989). UNICEF, Türkiye.
 • Ecirli, H. (2016). Anne-baba-çocuk ve oyun. H. Gülay Ogelman (Ed.). Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış. 2. Baskı. ( ss.295-315). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Fox, J. E. ve Schirrmacher, R. (2014). Çocuklarda sanat ve yaratıcılığın gelişimi (N. Aral, G. Duman Çev.Ed.). Ankara: Nobel.
 • Gill, T. G. (2007). Using the tablet PC for instruction, Decision Sciences Journal of Innovative Education, 5, 1.
 • Gutnick, A. L., Robb, M., Takeuchi, L., Kotler, J., Bernstein, L. ve Levine, M. H. (2011). Always connected. 14 Haziran 2016 tarihinde http://www.joanganzcooneycenter.org/wpcontent/uploads/2011/03/jgcc_alwaysconnected.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Gündüz Kalan, Ö. (2010). Medya okuryazarlığı ve okul öncesi çocuk: Ebeveynlerin medya okur yazarlığı bilinci üzerine bir araştırma. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, S. 39: s. 59-73.
 • Holloway, D., Green, L. ve Livingstone, S. (2013). Zero to eight. Young children and their internet use. 14 Haziran 2016 tarihine http://eprints.lse.ac.uk/52630/1/Zero_to_eight.pdf adresinden erişilmiştir.
 • İnam, A. (1999). Teknoloji benim neyim oluyor?, Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A. Ş. Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Matsumoto, M., Aliagas, C., Morgade, M., Correro, C., Galera, N., Roncero, C. ve Po-veda, D. (2016) Young Children (0-8) And Digital Technology, A Qualitative Explo-ratory Study - National Report, ISPAIN. 22 Haziran 2016 tarihinde https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2016/145656/Aliagas_Poveda_08SpanishReport_Finalv3_Feb2016.pdf adresinden erişilmiştir.
 • OFCOM, (2013). Children and Parents: Media Use and Attitudes Report. 15 Haziran 2016 tarihinde http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/research/media-literacy/october 2013/research07Oct2013.pdf adresinden erişilmiştir. Orde, H. ve Durner, A. (2016). Basic Data Children and Media 2016 Current surveys and research on media use among children in Germany. International Central Ins-titute for Youth and Educational Television (IZI). 22 Haziran 2016 tarihinde http://www.br-online.de/jugend/izi/english/Basic_Data_Children_and_Media.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Önür, N. (2003). Postmodern çocukluğun inşasında çocuk televizyonları: Fox Kids Tv örneği, (ss: 138-139). OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı. Kültürlerin Buluşması: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimine Yansımaları. 5-11 Ekim 2003 Kuşadası Bildiri Özet Kitapçığı
 • Piaget, J. (2013). Çocuğun gözüyle dünya. Çev. İsmail Yerguz. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Seven, S. (2016). Oyunun tarihçesi. H. Gülay Ogelman (Ed.). Yaşamın ilk yıllarında oyun: Oyuna çok yönlü bakış. 2. Baskı. (ss. 33-49). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Sönmez, S. ve Uysal, A. (2005). Ana sınıfına devam eden çocukların televizyon, bilgi-sayar video oyunlarını kullanma durumları. 2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı’nda Sunulmuş Bildiri. İstanbul Üniversitesi.
 • TBMM’nin Komisyon Raporu (2012). TBMM Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler İle İnternet Kullanımının Başta Çocuklar, Gençler ve Aile Ya-pısı Üzerinde Olmak Üzere Sosyal Etkilerinin Araştırılması Meclis Komisyonu Raporu, S sayısı 381.
 • TUİK (2013). 06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Medya (2013). 14 Haziran 2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866 adresinden erişilmiştir.
 • TUİK (2015). Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması (2015). 14 Haziran 2016 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18660 adresinden erişilmiştir.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Hülya GÜLAY OGELMAN>
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0002-4245-0208
Türkiye


Hande GÜNGÖR> (Primary Author)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-3016-1775
Türkiye


Hatice ERTEN SARIKAYA>
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0003-0367-6607
Türkiye


Özlem KÖRÜKÇÜ>
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, DENİZLİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-4340-1915
Türkiye

Supporting Institution Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Project Number 2014HZL019
Publication Date September 15, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 8, Issue 23

Cite

Bibtex @research article { avrasyad680534, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2020}, volume = {8}, number = {23}, pages = {175 - 201}, doi = {10.33692/avrasyad.680534}, title = {ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN EVDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR}, key = {cite}, author = {Gülay Ogelman, Hülya and Güngör, Hande and Erten Sarıkaya, Hatice and Körükçü, Özlem} }
APA Gülay Ogelman, H. , Güngör, H. , Erten Sarıkaya, H. & Körükçü, Ö. (2020). ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN EVDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 8 (23) , 175-201 . DOI: 10.33692/avrasyad.680534
MLA Gülay Ogelman, H. , Güngör, H. , Erten Sarıkaya, H. , Körükçü, Ö. "ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN EVDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR" . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 175-201 <https://dergipark.org.tr/en/pub/avrasyad/issue/56783/680534>
Chicago Gülay Ogelman, H. , Güngör, H. , Erten Sarıkaya, H. , Körükçü, Ö. "ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN EVDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 175-201
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN EVDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR AU - Hülya Gülay Ogelman , Hande Güngör , Hatice Erten Sarıkaya , Özlem Körükçü Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.680534 DO - 10.33692/avrasyad.680534 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 201 VL - 8 IS - 23 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.680534 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.680534 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN EVDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR %A Hülya Gülay Ogelman , Hande Güngör , Hatice Erten Sarıkaya , Özlem Körükçü %T ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN EVDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR %D 2020 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 8 %N 23 %R doi: 10.33692/avrasyad.680534 %U 10.33692/avrasyad.680534
ISNAD Gülay Ogelman, Hülya , Güngör, Hande , Erten Sarıkaya, Hatice , Körükçü, Özlem . "ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN EVDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 / 23 (September 2020): 175-201 . https://doi.org/10.33692/avrasyad.680534
AMA Gülay Ogelman H. , Güngör H. , Erten Sarıkaya H. , Körükçü Ö. ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN EVDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR. AVRASYAD. 2020; 8(23): 175-201.
Vancouver Gülay Ogelman H. , Güngör H. , Erten Sarıkaya H. , Körükçü Ö. ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN EVDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(23): 175-201.
IEEE H. Gülay Ogelman , H. Güngör , H. Erten Sarıkaya and Ö. Körükçü , "ÇOCUKLARIN GÖZÜNDEN EVDEKİ TEKNOLOJİK ARAÇLAR", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol. 8, no. 23, pp. 175-201, Sep. 2020, doi:10.33692/avrasyad.680534