PDF EndNote BibTex Cite

Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi

Year 2010, Volume 4, Issue 1, 108 - 122, 01.06.2010

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yenilenen Fen ve Teknoloji dersi öğretim programının önerdiği alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden olan performans görevlerinin öğrenci velileri açısından nasıl karşılandıkları ve karşılaştıkları problemleri tespit etmektir. Bu yeni alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemi eğitimde ezberciliği ortadan kaldıracaktır. Performans görevleri eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koyması için gereken çalışmaları öğretmen rehberliğinde yapmasını amaçlamaktadır. Çalışma, Hatay il merkezindeki iki farklı ilköğretim okulunda Fen ve Teknoloji derslerinde verilen performans görevlerine yönelik velilerin tutumlarını belirlemek amacıyla uygulanmıştır. Verileri incelemek için Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) yapılmıştır. Araştırma sonuçları, velilerin performans görevlerine karşı büyük oranda olumlu bir tutum içerisinde olduklarını göstermektedir.

References

 • Albayrak, M., Yıldız, A., Berber, K. & Büyükkasap, E. (2004). İlköğretimde ders dışı etkinlikler ve bunlarla ilgili öğrenci davranışları hakkında velilerin görüşleri. Kastamonu Education Journal, 12, 13-18.
 • Aykaç, N. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim-öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 22, 46-23.
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Bandura, A. & Schunk, D. (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic interest through proximal self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 41,586-598.
 • Binbaşıoğlu, C. (1994). Okullarda öğretim sorunları. Ankara: Eğit-Der Yayınları. Brender, J. R. (1996). Effects of homework completion on test scores in introductory Spanish courses. ERIC Document Reproduction Service No. ED 395452.
 • Brownell, K., Colletti, G., Ersner-Hershfield, R., Hershfield, S. M. & Wilson, T. (1977). Selfcontrol in school children: Stringency and leniency in self-determined and externally imposed performance standards. Behavior Therapy, 8, 442-455.
 • Bybee, R. W. & Marathe, E. (1993). Science and technology related global problems and education: an international survey. Journal of Research in Science Teaching, 24(2), 137- 142. Cool, V. A. & Keith, T. Z. (1991). Testing a model of school learning: Direct and indirect effects on academic achievement. Contemporary Educatianal Psychology, 16, 28-44.
 • Cooper, H. (1989). Homework. New York: Longman.
 • Cooper, H. (2006). The battle over homework: Comman ground for administrators, teacher, and parents. Third Edition. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Demirel, Ö. (2002). Sorumluluk bilinci ödevle gelişir mi? http://www.milliyet.com.tr /2002/10/06/guncel/gun08.html (Web Adresinden Şubat 2009 Tarihinde Alınmıştır.)
 • Duygulu, S. (2008). Okula giden çocukların korkusu: Ev ödevi. http://zevkiniz.com/showthread.php?p=70691 (Web Adresinden Mart 2009 Tarihinde Alınmıştır.)
 • Elliott, A. R. ( 2003). The influence of conative and related factors on the academic performance of students at two foreign-based United States Department of Defense Education Activity Schools. Unpublished Doctoral Dissettation, Walden University.
 • Epstein, J., Simon, B. S. & Salinas, K. C. (1997). Involving parents in homework in the middle grades. Research Bulletin No. 18, Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Center for Evaluation, Development and Research.
 • Eskişehir Sonuç Bildirisi (2005). Eğitim programları ve öğretim alanı profesörler kurulu ilköğretim 1-5. sınıflar öğretim programlarını değerlendirme toplantısı. http://ilkögretim-online.org.tr. (Web Adresinden Kasım 2008 Tarihinde Alınmıştır.)
 • Foyle, H. C. & Bailey, G. D. (1985). Homework in the classroom: Can it make a difference in student achievement? http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content storage01/0000019b/80/30/3f/aa.pdf (Web Adresinden Ekim 2008 Tarihinde Alınmıştır.)
 • Gürlevik, G. (2006). Ortaöğretim matematik derslerinde ev ödevlerine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri (Ankara İli Çankaya İlçesi Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Harris, V. W. & Sherman, J. A. (1974). Homework assignments, consequences, and classroom performance in social studies and mathematics. Journal of Applied Behavior Analysis, 7, 505-519.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. 10.baskı. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kaplan, B. (2006). İlköğretim 6. sınıf ‘‘yaşamımızı yönlendiren elektrik’’ ünitesinde ev ödevi verilmesinin öğrenci başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kathleen, V.(2001). Parental involvement in homework. Educational Psychologist, 36(3), 195-210.
 • Keith, T. Z. (1982). Time spent on homework and high school grades: A large sample path analysis. Journal of Educational Psychology, 74, 248-253.
 • Keith, T. Z. & Page, E. B. (1985). Homework works at school: National evidence for policy changes. School Psychology Review, 14, 351-359. Kerlinger, F. N. (1973). Foundation of behavioral research. Second edition. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Kyle, W. K. (1994). What become of the curriculum development projects of the 1960’s? In D. Holdzkom and P. Lutz (Eds.), Research within reach: Science education. Charleston, WV: Appalachia Educational Laboratory, Inc.
 • Maertens, N. W. & Johnston, J. (1972). Effects of arithmetic homework upon the attitudes and achievement of fourth, fifth, and sixth grade pupils. School Science and Mathematics, 72, 117-126.
 • McEwan, E. (1998). Ödevimi köpekler kaptı, çocuğunuzun sorunlarıyla başa çıkmanızın yolları, ana babalara pratik öneriler. Ankara: HYB Yayıncılık, Çeviren: Şerife Küçükal.
 • Mcmullen, S. (2007). The impact of homework time on academic achievement. The University of North Carolina at Chapel Hill http://www.learndoearn.org/ForEducators (Web Adresinden Kasım 2008 Tarihinde Alınmıştır.)
 • Miller, D. L. & Kelley, M. L. (1992). Interventions for improving homework performance: A critical review. School Psychology Quarterly, 6, 174-185.
 • Milli Eğitim Bakanlığı TTKB. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. Ankara. Morgan, M. (1985). Self-monitoring of attained subgoals in private study. Journal of Educational Psychology, 77, 623-630.
 • O’rourke, F. C. (1998). Did you complete all your homework to night, dear?. New York: Elementary and Early Childhood Education Clearinghouse.
 • Özben, B. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına ev ödevi çalışmalarının etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Satır, S. (1996). Özel Tevfik Fikret lisesi öğrencilerinin akademik başarılarıyla ilgili annebaba davranışları ve akademik başarıyı artırmaya yönelik anne-baba eğitim gereksinmelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Schuum, J. S. (2005). How to help your child with homework: The complete guide to encouring good study habits and ending the homework wars. Minneapolis: Free Spirit Publishing.
 • Necatibey Eğitim Fakültesi
 • Schunk, D. (1983). Goal difficulty and attainment information: Effects on children’s achievement behaviors. Human Learning, 2, 107-117.
 • Schunk, D. (1984). Enhancing self-efficacy and achievement through rewards and goals: Motivational and informational effects. Journal of Educational Research, 78, 29-34.
 • Schunk, D. (1985). Participation in goal-setting: Effects on self-efficacy and skills of learning disabled children. Journal of Special Education, 19, 307-317.
 • Şeker, M. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (1989). Using multivariate statistics. New York: Harper Collins Publischers.
 • Yapıcı, N. (1995). İlkokullarda öğretmen-öğrenci ve velilerinin ev ödevi konusundaki görüşlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yangın, S. & Dindar, H. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji programındaki değişimin öğretmenlere yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 240-252.
 • Zisow, M. (2002). Do I have to do my homework? Learning & Leading with Technology, 28, 6-9.

Year 2010, Volume 4, Issue 1, 108 - 122, 01.06.2010

Abstract

References

 • Albayrak, M., Yıldız, A., Berber, K. & Büyükkasap, E. (2004). İlköğretimde ders dışı etkinlikler ve bunlarla ilgili öğrenci davranışları hakkında velilerin görüşleri. Kastamonu Education Journal, 12, 13-18.
 • Aykaç, N. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim-öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 22, 46-23.
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Bandura, A. & Schunk, D. (1981). Cultivating competence, self-efficacy, and intrinsic interest through proximal self-motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 41,586-598.
 • Binbaşıoğlu, C. (1994). Okullarda öğretim sorunları. Ankara: Eğit-Der Yayınları. Brender, J. R. (1996). Effects of homework completion on test scores in introductory Spanish courses. ERIC Document Reproduction Service No. ED 395452.
 • Brownell, K., Colletti, G., Ersner-Hershfield, R., Hershfield, S. M. & Wilson, T. (1977). Selfcontrol in school children: Stringency and leniency in self-determined and externally imposed performance standards. Behavior Therapy, 8, 442-455.
 • Bybee, R. W. & Marathe, E. (1993). Science and technology related global problems and education: an international survey. Journal of Research in Science Teaching, 24(2), 137- 142. Cool, V. A. & Keith, T. Z. (1991). Testing a model of school learning: Direct and indirect effects on academic achievement. Contemporary Educatianal Psychology, 16, 28-44.
 • Cooper, H. (1989). Homework. New York: Longman.
 • Cooper, H. (2006). The battle over homework: Comman ground for administrators, teacher, and parents. Third Edition. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Demirel, Ö. (2002). Sorumluluk bilinci ödevle gelişir mi? http://www.milliyet.com.tr /2002/10/06/guncel/gun08.html (Web Adresinden Şubat 2009 Tarihinde Alınmıştır.)
 • Duygulu, S. (2008). Okula giden çocukların korkusu: Ev ödevi. http://zevkiniz.com/showthread.php?p=70691 (Web Adresinden Mart 2009 Tarihinde Alınmıştır.)
 • Elliott, A. R. ( 2003). The influence of conative and related factors on the academic performance of students at two foreign-based United States Department of Defense Education Activity Schools. Unpublished Doctoral Dissettation, Walden University.
 • Epstein, J., Simon, B. S. & Salinas, K. C. (1997). Involving parents in homework in the middle grades. Research Bulletin No. 18, Baltimore, MD: Johns Hopkins University, Center for Evaluation, Development and Research.
 • Eskişehir Sonuç Bildirisi (2005). Eğitim programları ve öğretim alanı profesörler kurulu ilköğretim 1-5. sınıflar öğretim programlarını değerlendirme toplantısı. http://ilkögretim-online.org.tr. (Web Adresinden Kasım 2008 Tarihinde Alınmıştır.)
 • Foyle, H. C. & Bailey, G. D. (1985). Homework in the classroom: Can it make a difference in student achievement? http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content storage01/0000019b/80/30/3f/aa.pdf (Web Adresinden Ekim 2008 Tarihinde Alınmıştır.)
 • Gürlevik, G. (2006). Ortaöğretim matematik derslerinde ev ödevlerine yönelik öğretmen ve öğrenci görüşleri (Ankara İli Çankaya İlçesi Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Harris, V. W. & Sherman, J. A. (1974). Homework assignments, consequences, and classroom performance in social studies and mathematics. Journal of Applied Behavior Analysis, 7, 505-519.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi. 10.baskı. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kaplan, B. (2006). İlköğretim 6. sınıf ‘‘yaşamımızı yönlendiren elektrik’’ ünitesinde ev ödevi verilmesinin öğrenci başarısına ve kavram öğrenmeye etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Kathleen, V.(2001). Parental involvement in homework. Educational Psychologist, 36(3), 195-210.
 • Keith, T. Z. (1982). Time spent on homework and high school grades: A large sample path analysis. Journal of Educational Psychology, 74, 248-253.
 • Keith, T. Z. & Page, E. B. (1985). Homework works at school: National evidence for policy changes. School Psychology Review, 14, 351-359. Kerlinger, F. N. (1973). Foundation of behavioral research. Second edition. New York: Holt, Rinehart and Winston.
 • Kyle, W. K. (1994). What become of the curriculum development projects of the 1960’s? In D. Holdzkom and P. Lutz (Eds.), Research within reach: Science education. Charleston, WV: Appalachia Educational Laboratory, Inc.
 • Maertens, N. W. & Johnston, J. (1972). Effects of arithmetic homework upon the attitudes and achievement of fourth, fifth, and sixth grade pupils. School Science and Mathematics, 72, 117-126.
 • McEwan, E. (1998). Ödevimi köpekler kaptı, çocuğunuzun sorunlarıyla başa çıkmanızın yolları, ana babalara pratik öneriler. Ankara: HYB Yayıncılık, Çeviren: Şerife Küçükal.
 • Mcmullen, S. (2007). The impact of homework time on academic achievement. The University of North Carolina at Chapel Hill http://www.learndoearn.org/ForEducators (Web Adresinden Kasım 2008 Tarihinde Alınmıştır.)
 • Miller, D. L. & Kelley, M. L. (1992). Interventions for improving homework performance: A critical review. School Psychology Quarterly, 6, 174-185.
 • Milli Eğitim Bakanlığı TTKB. (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretim programı. Ankara. Morgan, M. (1985). Self-monitoring of attained subgoals in private study. Journal of Educational Psychology, 77, 623-630.
 • O’rourke, F. C. (1998). Did you complete all your homework to night, dear?. New York: Elementary and Early Childhood Education Clearinghouse.
 • Özben, B. (2006). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarına ev ödevi çalışmalarının etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Satır, S. (1996). Özel Tevfik Fikret lisesi öğrencilerinin akademik başarılarıyla ilgili annebaba davranışları ve akademik başarıyı artırmaya yönelik anne-baba eğitim gereksinmelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
 • Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Schuum, J. S. (2005). How to help your child with homework: The complete guide to encouring good study habits and ending the homework wars. Minneapolis: Free Spirit Publishing.
 • Necatibey Eğitim Fakültesi
 • Schunk, D. (1983). Goal difficulty and attainment information: Effects on children’s achievement behaviors. Human Learning, 2, 107-117.
 • Schunk, D. (1984). Enhancing self-efficacy and achievement through rewards and goals: Motivational and informational effects. Journal of Educational Research, 78, 29-34.
 • Schunk, D. (1985). Participation in goal-setting: Effects on self-efficacy and skills of learning disabled children. Journal of Special Education, 19, 307-317.
 • Şeker, M. (2009). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerinin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (1989). Using multivariate statistics. New York: Harper Collins Publischers.
 • Yapıcı, N. (1995). İlkokullarda öğretmen-öğrenci ve velilerinin ev ödevi konusundaki görüşlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yangın, S. & Dindar, H. (2007). İlköğretim fen ve teknoloji programındaki değişimin öğretmenlere yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 240-252.
 • Zisow, M. (2002). Do I have to do my homework? Learning & Leading with Technology, 28, 6-9.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Cengiz TUYSUZ This is me


Cengiz TÜYSÜZ This is me


Yunus KARAKUYU This is me


Yunus KARAKUYU This is me


Erdal TATAR This is me

Publication Date June 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @ { balikesirnef46521, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2010}, volume = {4}, number = {1}, pages = {108 - 122}, title = {Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Tüysüz, Cengiz and Karakuyu, Yunus and Tatar, Erdal} }
APA Tuysuz, C. , Tüysüz, C. , Karakuyu, Y. , Karakuyu, Y. & Tatar, E. (2010). Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 4 (1) , 108-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3370/46521
MLA Tuysuz, C. , Tüysüz, C. , Karakuyu, Y. , Karakuyu, Y. , Tatar, E. "Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 (2010 ): 108-122 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3370/46521>
Chicago Tuysuz, C. , Tüysüz, C. , Karakuyu, Y. , Karakuyu, Y. , Tatar, E. "Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 (2010 ): 108-122
RIS TY - JOUR T1 - Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi AU - Cengiz Tuysuz , Cengiz Tüysüz , Yunus Karakuyu , Yunus Karakuyu , Erdal Tatar Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 122 VL - 4 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi %A Cengiz Tuysuz , Cengiz Tüysüz , Yunus Karakuyu , Yunus Karakuyu , Erdal Tatar %T Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi %D 2010 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Tuysuz, Cengiz , Tüysüz, Cengiz , Karakuyu, Yunus , Karakuyu, Yunus , Tatar, Erdal . "Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 / 1 (June 2010): 108-122 .
AMA Tuysuz C. , Tüysüz C. , Karakuyu Y. , Karakuyu Y. , Tatar E. Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2010; 4(1): 108-122.
Vancouver Tuysuz C. , Tüysüz C. , Karakuyu Y. , Karakuyu Y. , Tatar E. Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2010; 4(1): 108-122.
IEEE C. Tuysuz , C. Tüysüz , Y. Karakuyu , Y. Karakuyu and E. Tatar , "Fen ve Teknoloji Dersindeki Performans Görevlerine Yönelik Veli Tutumlarının Belirlenmesi", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 108-122, Jun. 2010