Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması

Year 2018, Volume 12, Issue 2, 673 - 697, 31.12.2018
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506514

Abstract

Bu çalışmanın amacı 9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji (FKB) öğretmenlerinin fen eğitiminde karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada sürecin derinlemesine incelemesi ve neden-sonuç ilişkilerinin betimlenmesi için durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma  grubu amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Erzurum şehir merkezindeki ortaöğretim kurumlarında görev yapan yirmi dört 9. sınıf FKB öğretmeni çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formundan elde edilen veriler içerik analiziyle çözümlenmiştir. FKB öğretmenlerinin görüşme formundaki sorulara verdikleri cevaplar kodlanmış ve benzer kodlardan kategoriler elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları FKB derslerinde zorlanılan konular ve sebepleri, ders kitaplarının yeterliği hakkındaki öğretmen görüşleri, FKB derslerinin öğretilmesinde ve öğrenilmesinde yaşanılan temel sorunlar ve bu sorunların kaynakları betimlenerek sunulmuştur. Çalışmanın sonuçları, FKB derslerinin daha iyi bir şekilde öğretilmesini ve öğrenilmesini sağlayacak önerilerle birlikte sunulmuştur.

References

 • Aydede, M. N., Çağlayan, Ç., Matyar, F. ve Gülnaz, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 24-33.
 • Arslan, A. S., Avcı, N. ve İyibil, Ü. (2008). Fizik öğretmen aday¬larının alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini algılama düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 115-128.
 • Aydoğdu, C (1999). Kimya laboratuvar uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerin saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 30-35.
 • Ayvacı, H.Ş. ve Devecioğlu, Y.(2013). 10. sınıf fizik ders kitabı ve kitaptaki etkinliklerin uygulanabilirliği hakkında öğretmen değerlendirmeleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 418-450.
 • Ayvacı, H.Ş., ve Bebek, G. (2018). Fizik öğretimi sürecinde yaşanan sorunların değerlendirilmesine yönelik bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 125-134. doi:10.24106/kefdergi.375680
 • Balbağ, Z. ve Karaer, G. (2016). Fen bilgisi öğretmenlerinin fen öğretiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1-11.
 • Baran, E., Canbazoğlu-Bilici, S., & Mesutoğlu, C. (2015). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Spotu Geliştirme Etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(2), 60-69.
 • Bell, R. L., Matkins, J. J., and Gansneder, B. M. (2011). Impacts of contextual and explicit instruction on preservice elementary teachers’ understandings of the nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 48(4), 414–436.
 • Bozdoğan, A. M., & Yalçın, N. (2004). Determining the fre¬quency of elementary science course experiments and enco¬untered problems. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 59-70.
 • Büyükkaragöz, S. S. (1997). Program geliştirme. Konya: Kuzu¬cular ofset.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak., E., Akgün, Ö, E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cengiz E., Uzoğlu M. ve Daşdemir, İ. (2012). Öğretmenlere göre fen ve teknoloji dersindeki başarısızlık nedenleri ve çözüm önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 393-418.
 • Creswell, J.W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative research (4. Baskı). Boston: Pearson Education Inc.
 • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı, 765-773, 2 - 4 Şubat, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Demirci, B. (1993). Fen bilimleri eğitimi ve eğitimcileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 155-160.
 • Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirer, C. (2009). Gazlar ünitesinde bilgisayar destekli ve laboratuar temelli öğretimin öğrencilerin başarısına, kavram öğrenimine ve kimya tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • DeBoer, E.G. (2011).The globalization of science education. Journal of Research in Science Teaching, 48(6), 567-591.
 • Esme, İ. (2004). Fen öğretiminde sorunlar (problems in science education). Özel Okullar Birliği Bülteni, Maltepe University, İstanbul.
 • Fensham, P: J. (2011). Globalization of science education: Comment and a commentary. Journal of Research in Science teaching, 48(6), 698-709.
 • Furtak, E. M. (2017). Confronting dilemmas posed by three‐dimensional classroom assessment: Introduction to a virtual issue of science education. Science Education, 101(5), 677-680.
 • Gallagher, J. J. (2000). Teaching for understanding and appli¬cation of science knowledge. School Science and Mathematics, 100(9), 310-319.
 • Geçer, A., ve Özel, R. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde yaşadıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12(3), 1-26.
 • Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Ginns, I. S., & Watters, J. J. (1999). Beginning elementary school teachers and the effective teaching of science. Journal of Science Teacher Education, 10(4), 287–313.
 • Gordon, L. M. (2001). High teacher efficacy as a marker of teacher effectiveness in the domain of classroom management. Paper presented at the Annual Meeting of the California Council on Teacher Education, San Diego, CA.
 • Gömleksiz, M.N. ve Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.
 • Güneş, T., Dilek, N.Ş., Hoplan, M. ve Güneş, O. (2012). Fen ve teknoloji dersinin öğretmenler tarafından uygulanmasına ilişkin bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 15-23.
 • Güneş, G. ve Güven, T. (2011). Biyoloji öğretiminde yabancı terim sorunu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 775-798.
 • Güneş, H. ve Karaşah. Ş (2016). Geçmişten günümüze fen eğitiminin önemi ve fen eğitiminde son yıllarda yapılan çalışmalar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 122-136.
 • Hançer, A. H., Şensoy, Ö., ve Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 80-88.
 • Kanlı, U ve Yağbasan, R. (2004). Proje-2061’in ışığında fizik ders kitaplarının eğitimsel tasarımına eleştirel bir bakış. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 123-155.
 • Kaptan, K. ve Timurlenk, O. (2012). Challenges for science education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51, 763 – 771.
 • Lederman N.G., Lederman J.S., and Antink, A.(2013). Nature of science and scientific ınquiry as contexts for the learning of science and achievement of scientific literacy. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(3), 138-147.
 • Lord, M. (2001). Know much about science books? many are rife with errors, says new study U.S. News and World Report, 130(3), 50-50.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel. [Orijinal baskı 2009].
 • Millar, R. (2007). Science education for the 21st century. Science in Parliament, 64(3), 25-30.
 • McMillan, J. H., and Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (6th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • NRC [National Research Council] (1996). National science education standarts, Washington, DC: National Academy Press.
 • Osborne, J. ve Hennessy, S. (2007). Literature Review in Science Education and the Role of ICT: Promise, Problems and Future Directions. A NESTA Futurelab Research report - report 6. https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190441/document adresinden alınmıştır.
 • Osborne, J., Collins, S., Ratcliffe, M., Millar, R.,&Duschl, R. (2003). What ‘‘ideas-about-science’’ should be taught in school? A Delphi study of the expert community. Journal of Research in Science Teaching, 40, 692–720.
 • Ozan L,, Ş., Odabaşı, H. F., & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 369-385.
 • Özdemir, H. (2006). İlköğretim okulları 4.ve 5. sınıf fen bilgisi öğretim programlarında karşılaşılan sorunlarve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşleri (Konya ili örneklemi). Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Özden, M. (2007). Problems with science and technology education in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(2), 157-161.
 • Sadi-Yılmaz, S. ve Demirci, T. (2017). Chemistry teachers 'challenges ın chemistry education problems and suggestıons (kimya öğretmenlerinin kimya eğitiminde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlar hakkındaki görüş ve önerileri. International Symposium of Education and Values (ISOEVA) Sempozyumu, 81-82, 05-08 Ekim, Bodrum-Muğla.
 • Stewart, J., ve Rudolph, J.N. (2001). Considering the nature of scientific problems when designing science curricula. Science Education 85(3), 207–222.
 • Tüysüz, C., Tatar, E. ve Kuşdemir, M. (2010). Probleme dayalı öğrenmenin kimya dersinde öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 48-55.
 • Unayağyol, S. (2009). Öğretmenlerin fen ve teknoloji programının uygulanması sürecinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Yüksek lisans tezi. Dokuz eylül üniversitesi, İzmir.
 • Yıldırım A., Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, A. (2015). A discussion on an expression written about dimensional analysis in a physics textbook. European J of Physics Education, 6(3), 1-7.
 • Zeidler D. L., Sadler, T.D., Simmons, M. L. and Howes, E. V. (2005). Beyond sts:A research-based framework for socioscientific ıssues education. Science Education, 89(3), 357–377.

A Case Study Of The Problems Faced By 9th-grade The Physics-Chemistry-Biology Teachers In The Course Of Science Education

Year 2018, Volume 12, Issue 2, 673 - 697, 31.12.2018
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506514

Abstract

The purpose of this study is to determine the problems faced by the 9th-grade Physics-Chemistry-Biology (PCB) teachers in science education and suggest solutions for these problems. For this purpose, a case study was used to describe the in-depth study of the process in the study and the cause-and-effect relationships. The study group was selected with purposeful sampling method. The study group consists of twenty-four 9th-grade PCB teachers working in secondary education institutions in the city center of Erzurum in the academic year of 2017-2018. In the study, a semi-structured interview form was used as a data collection tool. The data obtained from the interview form was analyzed by content analysis. The responses of PBC teachers to the questions on the interview form were coded and categorized from similar codes. The findings of the study, the subjects and the reasons for the difficulty in the PCB courses, teacher opinions about the adequacy of textbooks, the basic problems experienced in teaching and learning the PBC courses and the sources of these problems were presented. The results of the study were presented with recommendations that will enable the PCB courses to be taught and learned in a better way. 

References

 • Aydede, M. N., Çağlayan, Ç., Matyar, F. ve Gülnaz, O. (2006). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 24-33.
 • Arslan, A. S., Avcı, N. ve İyibil, Ü. (2008). Fizik öğretmen aday¬larının alternatif ölçme değerlendirme yöntemlerini algılama düzeyleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 115-128.
 • Aydoğdu, C (1999). Kimya laboratuvar uygulamalarında karşılaşılan güçlüklerin saptanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 30-35.
 • Ayvacı, H.Ş. ve Devecioğlu, Y.(2013). 10. sınıf fizik ders kitabı ve kitaptaki etkinliklerin uygulanabilirliği hakkında öğretmen değerlendirmeleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 418-450.
 • Ayvacı, H.Ş., ve Bebek, G. (2018). Fizik öğretimi sürecinde yaşanan sorunların değerlendirilmesine yönelik bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 125-134. doi:10.24106/kefdergi.375680
 • Balbağ, Z. ve Karaer, G. (2016). Fen bilgisi öğretmenlerinin fen öğretiminde karşılaştıkları sorunlara yönelik öğretmen görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 1-11.
 • Baran, E., Canbazoğlu-Bilici, S., & Mesutoğlu, C. (2015). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeTeMM) Spotu Geliştirme Etkinliği. Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi, 5(2), 60-69.
 • Bell, R. L., Matkins, J. J., and Gansneder, B. M. (2011). Impacts of contextual and explicit instruction on preservice elementary teachers’ understandings of the nature of science. Journal of Research in Science Teaching, 48(4), 414–436.
 • Bozdoğan, A. M., & Yalçın, N. (2004). Determining the fre¬quency of elementary science course experiments and enco¬untered problems. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 59-70.
 • Büyükkaragöz, S. S. (1997). Program geliştirme. Konya: Kuzu¬cular ofset.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak., E., Akgün, Ö, E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cengiz E., Uzoğlu M. ve Daşdemir, İ. (2012). Öğretmenlere göre fen ve teknoloji dersindeki başarısızlık nedenleri ve çözüm önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 393-418.
 • Creswell, J.W. (2012). Educational research: planning, conducting, and evaluating quantitative research (4. Baskı). Boston: Pearson Education Inc.
 • Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı, 765-773, 2 - 4 Şubat, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Demirci, B. (1993). Fen bilimleri eğitimi ve eğitimcileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 155-160.
 • Demirel, Ö. (2005). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Demirer, C. (2009). Gazlar ünitesinde bilgisayar destekli ve laboratuar temelli öğretimin öğrencilerin başarısına, kavram öğrenimine ve kimya tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • DeBoer, E.G. (2011).The globalization of science education. Journal of Research in Science Teaching, 48(6), 567-591.
 • Esme, İ. (2004). Fen öğretiminde sorunlar (problems in science education). Özel Okullar Birliği Bülteni, Maltepe University, İstanbul.
 • Fensham, P: J. (2011). Globalization of science education: Comment and a commentary. Journal of Research in Science teaching, 48(6), 698-709.
 • Furtak, E. M. (2017). Confronting dilemmas posed by three‐dimensional classroom assessment: Introduction to a virtual issue of science education. Science Education, 101(5), 677-680.
 • Gallagher, J. J. (2000). Teaching for understanding and appli¬cation of science knowledge. School Science and Mathematics, 100(9), 310-319.
 • Geçer, A., ve Özel, R. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde yaşadıkları sorunlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12(3), 1-26.
 • Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları Sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Ginns, I. S., & Watters, J. J. (1999). Beginning elementary school teachers and the effective teaching of science. Journal of Science Teacher Education, 10(4), 287–313.
 • Gordon, L. M. (2001). High teacher efficacy as a marker of teacher effectiveness in the domain of classroom management. Paper presented at the Annual Meeting of the California Council on Teacher Education, San Diego, CA.
 • Gömleksiz, M.N. ve Bulut, İ. (2007). Yeni fen ve teknoloji dersi öğretim programının uygulamadaki etkililiğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 76-88.
 • Güneş, T., Dilek, N.Ş., Hoplan, M. ve Güneş, O. (2012). Fen ve teknoloji dersinin öğretmenler tarafından uygulanmasına ilişkin bir araştırma. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 15-23.
 • Güneş, G. ve Güven, T. (2011). Biyoloji öğretiminde yabancı terim sorunu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 775-798.
 • Güneş, H. ve Karaşah. Ş (2016). Geçmişten günümüze fen eğitiminin önemi ve fen eğitiminde son yıllarda yapılan çalışmalar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 122-136.
 • Hançer, A. H., Şensoy, Ö., ve Yıldırım, H. İ. (2003). İlköğretimde çağdaş fen bilgisi öğretiminin önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine bir değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 80-88.
 • Kanlı, U ve Yağbasan, R. (2004). Proje-2061’in ışığında fizik ders kitaplarının eğitimsel tasarımına eleştirel bir bakış. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 123-155.
 • Kaptan, K. ve Timurlenk, O. (2012). Challenges for science education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51, 763 – 771.
 • Lederman N.G., Lederman J.S., and Antink, A.(2013). Nature of science and scientific ınquiry as contexts for the learning of science and achievement of scientific literacy. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(3), 138-147.
 • Lord, M. (2001). Know much about science books? many are rife with errors, says new study U.S. News and World Report, 130(3), 50-50.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Çev. Ed.). Ankara: Nobel. [Orijinal baskı 2009].
 • Millar, R. (2007). Science education for the 21st century. Science in Parliament, 64(3), 25-30.
 • McMillan, J. H., and Schumacher, S. (2006). Research in education: Evidence-based inquiry (6th ed.). Boston, MA: Allyn and Bacon.
 • NRC [National Research Council] (1996). National science education standarts, Washington, DC: National Academy Press.
 • Osborne, J. ve Hennessy, S. (2007). Literature Review in Science Education and the Role of ICT: Promise, Problems and Future Directions. A NESTA Futurelab Research report - report 6. https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190441/document adresinden alınmıştır.
 • Osborne, J., Collins, S., Ratcliffe, M., Millar, R.,&Duschl, R. (2003). What ‘‘ideas-about-science’’ should be taught in school? A Delphi study of the expert community. Journal of Research in Science Teaching, 40, 692–720.
 • Ozan L,, Ş., Odabaşı, H. F., & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 369-385.
 • Özdemir, H. (2006). İlköğretim okulları 4.ve 5. sınıf fen bilgisi öğretim programlarında karşılaşılan sorunlarve çözüm önerilerine ilişkin öğretmen görüşleri (Konya ili örneklemi). Yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Özden, M. (2007). Problems with science and technology education in Turkey. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(2), 157-161.
 • Sadi-Yılmaz, S. ve Demirci, T. (2017). Chemistry teachers 'challenges ın chemistry education problems and suggestıons (kimya öğretmenlerinin kimya eğitiminde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlar hakkındaki görüş ve önerileri. International Symposium of Education and Values (ISOEVA) Sempozyumu, 81-82, 05-08 Ekim, Bodrum-Muğla.
 • Stewart, J., ve Rudolph, J.N. (2001). Considering the nature of scientific problems when designing science curricula. Science Education 85(3), 207–222.
 • Tüysüz, C., Tatar, E. ve Kuşdemir, M. (2010). Probleme dayalı öğrenmenin kimya dersinde öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), 48-55.
 • Unayağyol, S. (2009). Öğretmenlerin fen ve teknoloji programının uygulanması sürecinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. Yüksek lisans tezi. Dokuz eylül üniversitesi, İzmir.
 • Yıldırım A., Şimşek H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara. Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, A. (2015). A discussion on an expression written about dimensional analysis in a physics textbook. European J of Physics Education, 6(3), 1-7.
 • Zeidler D. L., Sadler, T.D., Simmons, M. L. and Howes, E. V. (2005). Beyond sts:A research-based framework for socioscientific ıssues education. Science Education, 89(3), 357–377.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Pelin METE (Primary Author)

Publication Date December 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 12, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { balikesirnef506514, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2018}, volume = {12}, pages = {673 - 697}, doi = {10.17522/balikesirnef.506514}, title = {9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması}, key = {cite}, author = {Mete, Pelin} }
APA Mete, P. (2018). 9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 12 (2) , 673-697 . DOI: 10.17522/balikesirnef.506514
MLA Mete, P. "9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018 ): 673-697 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/42015/506514>
Chicago Mete, P. "9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 (2018 ): 673-697
RIS TY - JOUR T1 - 9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması AU - Pelin Mete Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.506514 DO - 10.17522/balikesirnef.506514 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 673 EP - 697 VL - 12 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.506514 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506514 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması %A Pelin Mete %T 9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması %D 2018 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 12 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.506514 %U 10.17522/balikesirnef.506514
ISNAD Mete, Pelin . "9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 12 / 2 (December 2018): 673-697 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.506514
AMA Mete P. 9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2018; 12(2): 673-697.
Vancouver Mete P. 9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2018; 12(2): 673-697.
IEEE P. Mete , "9. Sınıf Fizik-Kimya-Biyoloji Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Ders Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Bir Durum Çalışması", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 673-697, Dec. 2018, doi:10.17522/balikesirnef.506514