Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

HEMŞİRELERİN İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 135 - 140, 31.12.2014

Abstract


AMAÇ: Yeni intörnlük programı kapsamında, uygulamanın yapıldığı kliniklerde ebe ve hemşire öğrencilerle birlikte görev yapan hemşirelerin katkı ve görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. YÖNTEMLER: OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan klinik hemşirelere anket yapılarak toplanmıştır. Hastanede öğrencilerin uygulamada bulunduğu kliniklerde görev yapan 220 hemşire evreni oluşturmuş olup, araştırmaya katılmayı kabul eden 137 hemşire örneklemi oluşturmuştur. Veriler, intörn uygulama sonunda araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu ile elde edilmiştir. Anket soruları, hemşirelerin intörn uygulamaya ilişkin görüşleri ve bu uygulamanın öğrencilere ve kendilerine neler kattığını belirleyen otuz sorudan oluşmuştur. Toplanan veriler SPSS 17 bilgisayar programı ile değerlendirilmiş ve istatistiksel analizler yapılmıştır.


BULGULAR: Çalışmamıza katılan hemşirelerin % 38.7’si 26-30 yaş aralığında olup, %75.2’si lisans mezunu ve % 89.8’i klinik hemşiresi olarak görev yapmaktadır. İntörn uygulamasının öğrencilere katkılarının neler olduğunu sorulduğunda, hemşirelerin %59.9’u bu uygulamanın öğrencilerin klinik bilgi ve becerilerini arttırdığı, % 62.8’inin öğrencinin kendine güvenini arttırdığı ve %56.2’si onların iletişimi becerilerini arttırdığını belirtmişlerdir. İntörnük uygulamasının hemşirelerin bakım kalitesini arttırdığı (% 50.4 ), hastaya ayırdığı zamanı kısaltmadığı (% 82.5), iş yükünü arttırmadığı (% 74.5) ve hemşirelerinin iş doyumunu arttırdığı (%59.1) görülmüştür. Hemşireler %64.2’sinin intörnlüğün devam etmesi gerektiğini, %43.1’i öğrencilerin de nöbet tutması gerektiği, % 70.1’i öğrencilere uygun fiziksel koşulların sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca hemşireler, öğrencilerin klinikte öğrenilen bilgilerin klinik hemşireleri izleyerek öğrenilemeyeceğini (%49.6) ve klinik hemşirelerin öğrencilere uygulamada rehber olması gerektiğini (%94.9) belirtmişlerdir. Lisans mezunu hemşirelerin intörn eğitiminin bilgi ve becerilerini arttırdığı, öğrencilerin kendine güvenini sağladığı ve iletişim becerilerini geliştirdiği ve bu durumun istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05).


SONUÇ: İntörnlük uygulamasının hemşireler tarafından mesleki gelişim açısından yararlı bir uygulama olduğu saptanmıştır.


References

 • 1. Gümral N, Çoşar F. Ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin okul-hastane işbirliği ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;13(3):21-24.
 • 2. Karaöz S. Hemşirelik eğitiminde klinik değerlendirmeye genel bakış: güçlükler ve öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2013;6 (3),149-158.
 • 3. Owens, D.L., M.A. Turjanica, M.W. Scanion, A.E. Sandhusen, M. Williamson, C. Hebert and L. Facteau. "New Graduate RN Internship Program: A Collaborative Approach for System Wide Integration." Journal for Nurses in Staff Development 2001; 17(3): 144-150.
 • 4. Erenel Şentürk A, Dal Ü, Kutlutürkan S, Vural G. Hemşirelik dördüncü sınıf öğrencilerinin ve hemşirelerin intörnlük uygulamasına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi.2008; 16–25.
 • 5. Akyüz A, Tosun N, Yıldız D, Kılıç A. Klinik öğretimde hemşirelerin, kendi sorumluluklarına ve hemşirelik öğrencilerinin çalışma sistemine ilişkin görüşleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni.2007; 6 (6): 459- 461
 • 6. Doğan Konak Ş. Dericioğulları A. Kılınç G. Burdur Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin, öğrenci hemşirelerinin klinik uygulamalarına ve öğretim elemanlarıyla işbirliği yapmaya ilişkin görüşleri Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008;15(1):1-5.
 • 7. Karaöz S. Hemşirelikte klinik öğretime genel bakış ve etkin klinik öğretim için öneriler. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2003;1:15-21.
 • 8. Sohbet R, Düzdaran S, Ekin Ö, Demir F. Hemşirelerin öğrenci hemşirelere bakışı. 10. Ulusal Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongre Bildiri Kitabı. Gaziantep. 2011;475- 476.
 • 9. Cansız Ş, Erol P,Kula G, Akkaya E, Özkan S. Klinik uygulamalar sırasında hemşirelerin öğrencilerden, öğrencilerin hemşirelerden beklenti ve şikayetleri 10. Ulusal Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongre Bildiri Kitabı. Gaziantep. 2011;409.
 • 10. Bayık A, Altıntop N. Hemşirelerin öğrencilerin klinik eğitimlerine yardım etme ve katılma istekleri ve bunu etkileyen etmenlerin incelenmesi. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 1999; Erzurum s.74.
 • 11. Özdağ N. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hemşirelik eğitimi ve uygulamalarına ilişkin izlenimler. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2002;6(1): 22-29.

OPINIONS AND SUGGESTIONS OF NURSES ABOUT INTERNSHIP

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 135 - 140, 31.12.2014

Abstract


OBJECTIVE: The study was carried out to determine the contributions and opinions of nurses and midwives working with intern students in the clinics about new internship program. METHODS: The study data were collected with questionnaires made with clinic nurses in the Medical Faculty Hospital of Ondokuz Mayıs University. Study population consisted of 220 nurses working in the clinics where intern students make their practices and a total of 137 nurses who agreed to participate in the study were included in the study group. The study data were collected at the end of internship through a questionnaire form developed by the researcher. The questionnaire form contains thirty questions about the opinions of nurses about internship practice and its contributions to students and themselves. The collected data were evaluated in the SPSS 17 computer software and statistical analyses were performed.


RESULTS: Of the nurses participating in the study, 38.7% were aged 26-30 years, 75.2% had a bachelor’s degree and 89.8% were clinic nurses. To the question what contributions internship make for students, 59.9% of nurses stated that it boosts clinic knowledge and skills of students, 62.8% stated that it increases the self-confidence of students and 56.2% said that it develops communication skills of students. It has been observed that internship increases the quality of nursing care (50.4%), does not restrict nurses’ time allocated to patient (82.5%), does not increase work load (74.5%) and increase the job satisfaction of nurses (59.1%). Of the nurses, 64.2% stated that internship should be continued, 43.1% said that intern students should also work on shift basis, and 70.1% said that intern students should be provided with convenient physical conditions. Furthermore, nurses expressed that intern students could not acquire the knowledge only by watching the nurses in clinic environment (49.6%) and clinic nurses should provide guidance to students in applications (94.9%). Nurses with bachelor’s degree were determined to believe that internship increases knowledge and skills and promotes the self-confidence and communication skills of students and this was found statistically significant (p<0.05)

 CONCLUSION: It is determined that nurses find internship useful for professional development.


References

 • 1. Gümral N, Çoşar F. Ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin okul-hastane işbirliği ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2006;13(3):21-24.
 • 2. Karaöz S. Hemşirelik eğitiminde klinik değerlendirmeye genel bakış: güçlükler ve öneriler. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi. 2013;6 (3),149-158.
 • 3. Owens, D.L., M.A. Turjanica, M.W. Scanion, A.E. Sandhusen, M. Williamson, C. Hebert and L. Facteau. "New Graduate RN Internship Program: A Collaborative Approach for System Wide Integration." Journal for Nurses in Staff Development 2001; 17(3): 144-150.
 • 4. Erenel Şentürk A, Dal Ü, Kutlutürkan S, Vural G. Hemşirelik dördüncü sınıf öğrencilerinin ve hemşirelerin intörnlük uygulamasına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi.2008; 16–25.
 • 5. Akyüz A, Tosun N, Yıldız D, Kılıç A. Klinik öğretimde hemşirelerin, kendi sorumluluklarına ve hemşirelik öğrencilerinin çalışma sistemine ilişkin görüşleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni.2007; 6 (6): 459- 461
 • 6. Doğan Konak Ş. Dericioğulları A. Kılınç G. Burdur Devlet Hastanesinde çalışan hemşirelerin, öğrenci hemşirelerinin klinik uygulamalarına ve öğretim elemanlarıyla işbirliği yapmaya ilişkin görüşleri Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2008;15(1):1-5.
 • 7. Karaöz S. Hemşirelikte klinik öğretime genel bakış ve etkin klinik öğretim için öneriler. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2003;1:15-21.
 • 8. Sohbet R, Düzdaran S, Ekin Ö, Demir F. Hemşirelerin öğrenci hemşirelere bakışı. 10. Ulusal Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongre Bildiri Kitabı. Gaziantep. 2011;475- 476.
 • 9. Cansız Ş, Erol P,Kula G, Akkaya E, Özkan S. Klinik uygulamalar sırasında hemşirelerin öğrencilerden, öğrencilerin hemşirelerden beklenti ve şikayetleri 10. Ulusal Uluslararası Hemşirelik Öğrencileri Kongre Bildiri Kitabı. Gaziantep. 2011;409.
 • 10. Bayık A, Altıntop N. Hemşirelerin öğrencilerin klinik eğitimlerine yardım etme ve katılma istekleri ve bunu etkileyen etmenlerin incelenmesi. VII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 1999; Erzurum s.74.
 • 11. Özdağ N. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nde hemşirelik eğitimi ve uygulamalarına ilişkin izlenimler. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2002;6(1): 22-29.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Esra TURAL BÜYÜK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu
0000-0001-8855-8460


Selda RIZALAR This is me
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu


Atife ÇETİN This is me
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu


Serap SEZGİN This is me
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu

Publication Date December 31, 2014
Application Date March 14, 2014
Acceptance Date June 3, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Tural Büyük, E. , Rızalar, S. , Çetin, A. & Sezgin, S. (2014). HEMŞİRELERİN İNTÖRN EĞİTİM UYGULAMASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 135-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/38433/452217

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-