Year 2018, Volume 9 , Issue 18, Pages 187 - 204 2018-11-25

Türk Atasözlerinde Yönetim Anlayışı

Management Approach in Turkish Proverbs

Süleyman AĞRAŞ [1]


Bir sanat ve bilim olarak kabul edilen yönetim, toplumların tarihsel birikimi, maddi ve manevi unsurları ile kültürü tarafından şekillenmektedir. Yönetim tarzı ve anlayışlarındaki farklılıkların önemli bir kısmı, toplumların kültürel farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, Türk toplumsal kültürünün manevi unsurlarından sayılan atasözleri temel alınarak Türk yönetim anlayışına yönelik kavramsal bir inceleme yapılması amaçlanmıştır. Bu inceleme, yönetimin temel fonksiyonları olan planlama, örgütleme, yürütme (yöneltme) koordinasyon ve kontrol unsurları üzerinden yapılmıştır. Çalışma kapsamında yönetim fonksiyonları ile ilişkili olduğu varsayılan 120 atasözü sınıflandırılarak, bu atasözlerinin içeriği, ilgili fonksiyon temelinde tartışılmıştır. Çalışma sonucunda Türk atasözlerinin öğütlediği Türk yönetici tipinin temel özellikleri ve davranışları belirtilmiştir. Çalışmanın Türk manevi kültürüne ve bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sağlaması beklenmektedir.

Yönetim Anlayışı, Türk Atasözleri., Yönetim Fonksiyonları
 • Akın, A. (2008), Doğudan Batıdan: Bir Kültür Öğesi Olan “Türk Atasözleri’nin “Yönetim Paradigmaları” Açısından İncelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:5 Sayı:2, ss.1-29.
 • Bakan, İ., Büyükbeşe, T. ve Bedestenci, H.Ç. (2004), Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü: Teorik ve Ampirik Yaklaşım, İstanbul; Aktüel Yayınları.Bhaskaran, S. ve Sukumaran, N. (2007), National culture, business culture and management practices: consequential relationships?, Cross Cultural Management: An International Journal, Vol. 14 Issue: 1, pp.54-67.
 • Black, B. (1999), "National culture and high commitment management", Employee Relations, Vol. 21 Issue: 4, pp.389-404.Catană, G.A. ve Catană, D. (2010), Organisational Culture Dimensions in Romanian Finance Industry, Journal of East European Management Studies, Vol. 15, No. 2pp. 128-148
 • Chong, J.K.S., Park, J. (2003), National culture and classical principles of planning, Cross Cultural Management:An International Journal, Vol. 10 Issue: 1, pp.29-39.Çilingir, Z. (2015), Türk Atasözlerinde Tüccarlık Zanaatı, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (34) ss: 173-184.
 • Erdoğan, İ. (1997), İşletmelerde Davranış, 2. Bası, İstanbul; İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını, No:272
 • Gannon, M. and Pillai, R. (2010), Understanding Global Cultures: Metaphorical Journeys through 29 Nations, Clusters of Nations, Continents and Diversity, 4th ed., Sage, Los Angeles, CA.
 • Geertz, C., (1973), The in Terpretation of Cultures. Basic Books.
 • Herskowıtz, M. J. (1948), Man and his Works, Knopf.
 • Humphries, S.A. Whelan, C. (2017), "National culture and corporate governance codes", Corporate Governance: The International Journal of Business in Society, Vol. 17 Issue: 1, pp.152-163
 • Jane E. Salk and Mary Yoko Brannen (Apr., 2000), National Culture, Networks, and Individual Influence in a Multinational Management Team, The Academy of Management Journal, Vol. 43, No. 2, pp. 191-202.
 • Kathleen L. Gregory (1983), Native-View Paradigms: Multiple Cultures and Culture Conflicts in Organizations, Administrative Science Quarterly, Vol. 28, No. 3, pp. 359-376.
 • Kim, B. (2010), "Cultural forces and historical events to shape organizing principles in Korea: An exploratory perspective", Management Decision, Vol. 48 Issue: 5, pp.826-841.
 • Meydan, C. H. ve Polat, M. (2010), Liderin Güç Kaynakları Üzerine Kültürel Bağlamda Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 65 Sayı: 4 Sayfa: 123-140.
 • Özkalp, E. ve Kırel, Ç. (2013), Örgütsel Davranış, 6. Baskı, Bursa; Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • Plijter, E. B., Voordt T.J.M. ve Rocco, R. (2014), Managing the workplace in a globalized world: The role of national culture in workplace management, Facilities, Vol. 32 Issue: 13/14, pp.744-760.
 • Rao, P. (2013), The role of national culture on “best” practices in India: a multiple case study approach, Journal of Indian Business Research, Vol. 5 Issue: 2, pp.122-143.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2005), Örgütsel Psikoloji, Bursa; Aktüel Basım.
 • Sim, M. (2009), "National culture effects on groups evaluating internal control", Managerial Auditing Journal, Vol. 25 Issue: 1, pp.53-78.
 • Steen, E. V. (2010), On The Origin Of Shared Beliefs (And Corporate Culture) The RAND Journal of Economics, Vol. 41, No. 4, pp. 617-648.
 • Sweeney, E.P. ve Hardaker,G. (1994), The Importance of Organizational and National Culture, European Business Review, Vol. 94 Issue: 5, pp.3-14.
 • Swierczek, F.W. ve Onishi, J. (2003), "Culture and conflict: Japanese managers and Thai subordinates", Personnel Review, Vol. 32 Issue: 2, pp.187-210.
 • Tabak, A., Polat, M. Turunç, Ö. ve Ahmet Erkuş (2008), “Kültürden Yönetim Anlayışına Bir Gezinti: Türk ve Kırgız Atasözlerinde Yönetim Olgusu,” Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 7(1).
 • Tata, J. Prasad, S. (2015), "National cultural values, sustainability beliefs, and organizational initiatives", Cross Cultural Management, Vol. 22 Issue: 2, pp.278-296.
 • Miroshnik, V. (2002), Culture and international management: a review, Journal of Management Development, Vol. 21 Issue: 7, pp.521-544.
 • Türk Edebiyatı (2017), “Atasözleri” https://www.turkedebiyati.org/Atasozu/atasozleri_A.html (Erişim: 10.05.2017).
 • Atasözleri (2017), “Alfabetik Sıraya Göre Atasözleri” http://www.atasozleri.gen.tr (Erişim: 10.06.2017).
 • Ülgen, H. ve Mirze, K. (2013), İşletmelerde Stratejik Yönetim, İstanbul; Beta Yayınları.
 • Böke, K. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, (4. Baskı), İstanbul; Alfa Basım.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, (5. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Özdemir, M. (2010), Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, No:1, s.323-343.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date 2018-Kasım
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Süleyman AĞRAŞ (Primary Author)
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, AKÇAKOCA TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 6, 2018
Acceptance Date : November 18, 2018
Publication Date : November 25, 2018

APA Ağraş, S . (2018). Türk Atasözlerinde Yönetim Anlayışı . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (18) , 187-204 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bartiniibf/issue/40570/421457