Year 2018, Volume 9 , Issue 18, Pages 265 - 280 2018-11-25

Türkiye’deki Üniversitelerde Kadın Akademisyenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Bartın Üniversitesi’nde Çalışan Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma

Problems Encountered Women Academics in Universities in Turkey and A Research on Female Academicians at Bartın University

İlknur ÇAKIR [1] , Ramazan ARSLAN [2]


Günümüzde kadınların çalışma hayatına ilişkin çalışmalar giderek artmaktadır. Bu artış aynı zamanda ülke ekonomisi için kadınların iş gücüne katılma oranı hakkında bize bilgi vermektedir. Çalışma hayatındaki kadınlar, özellikle kadın akademisyenler ilgili çalışma alanlarında pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışma, Türkiye’deki kadın akademisyenlerin çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları Bartın Üniversitesi örneği üzerinden incelemektedir. Bu amaçla Bartın Üniversitesi’ nde çalışan kadın akademisyenlere yönelik anket uygulaması yapılmış ve kadın akademisyenlerin görüşleri alınmıştır. Çalışma amacına uygun oluşturulan hipotezler doğrultusunda; kadın akademisyenlerin çoğunun meslek değiştirmeyi düşünmediği, cinsiyete dayalı bir fırsat eşitsizliği yaşamadığı, çift kariyerli eşlerin daha hızlı yükseldiği ve çalışma hayatında tüm kadınların yaşadığı rol çatışmalarını yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kadın Akademisyen, Üniversite, Toplumsal Cinsiyet
  • ARSLAN, Gülen, Elmas, (2014, Mayıs), Türkiye’de Çalışan Kadın Olmak ve Kadın Akademisyenler,Gazi Üniversiteli Öğretim Üyeleri Derneği Bülteni, 12 (1), s. 36-40.BARTIN ÜNİVERSİTESİ, (tarih yok), Eylül 29, 2018 tarihinde Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi: https://okonmer.bartin.edu.tr/ adresinden alındıBARTIN ÜNİVERSİTESİ, (tarih yok),Personel İstatistikleri, Eylül 29, 2018 tarihinde https://ubys.bartin.edu.tr/BIP/BusinessIntelligence/Officer/Academicians adresinden alındıBAŞARIR, Fatma ve Mediha Sarı, (2015), Kadın Akademisyenlerin “Kadın Akademisyen Olma” ya İlişkin Algılarının Metaforlar Yoluyla İncelenmesi,Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5 (1), 41-51.BELKIS, Özlem, (2016), Anneliğin Akademik Kariyer Gelişimine Etkileri Üzerine Nitel Bir Araştırma,Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (4), 250-263.BİLDİRİCİ, Melike, E., N. Anafarta, E. Aykaç, (2003, Mayıs), Türkiye Üniversitelerinde Kadın Emek Gücü,İktisat İşletme ve Finans, 92-108.DİKMEN, Nedim ve Derya Maden, (2012), Kadın Akademisyenlerin Görünmeyen Emeği Üzerine Bir Araştırma: Ordu Üniversitesi Örneği,İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (21), 257-288.ERGÖL, Ş., G Koç, K Eroğlu ve L Taşkın, (2012), Türkiye’de Kadın Araştırma Görevlilerinin Ev ve İş Yaşamlarında Karşılaştıkları Güçlükler,Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2 (1), 43-49.KARAKUŞ, Hatice, (2016), Delik Boru: Türkiye'deki Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Analiz,The Journal of Academic Social Science Studies (53), 533-556.KÜÇÜKŞEN, Kübra ve Şerife Didem Kaya, (2016), Yönetici Pozisyondaki Akademisyen Kadınlarda Aile-İş-Özel Yaşam Dengesi,Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (37), 662-674.ÖZTAN, Ece ve Seranay Nil Doğan, (2015), Akademinin Cinsiyeti: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneği Üzerinden Üniversite ve Toplumsal Cinsiyet, Çalışma ve Toplum, 191-222.SUĞUR, Serap ve İncilay Cangöz, (2016, Eylül), Üniversite Yönetiminde Kadınların Eksik Temsili Üzerinde Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin Rolü,Amme İdaresi Dergisi, 49 (3), s. 89-115.ŞENTÜRK, Burcu, (2015), Çokuz Ama Yokuz: Türkiye'de Akademisyen Kadınlar Üzerine Bir Analiz, ViraVerita E-Dergi (2), 1-22.ŞEVİK, Seyfi, (2016, Ekim 12-15), MYO’ların Teknik Bilimler Alanlarında Kadın Akademisyen İstihdamının Problematik Bir Yaklaşım İle Değerlendirilmesi,Çorum: Hitit Üniversitesi, 173-184. YEŞİL, Yeliz ve Fatma Fidan, (2015), Kadın Akademisyenlerin Çalışma Yaşam Kalitesinin İncelenmesi: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma,Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (24), 238-248.YILMAZ, Emine ve Gülen Özdemir, (2012), Türkiye’de Kadın Akademisyen ve Araştırmacıların Karşılaştıkları Sorunlar ve Tarıma Bakış Açıları,Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9 (2), 50-56.YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU, (2018, Nisan 24),Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi, Nisan 24, 2018 tarihinde https://istatistik.yok.gov.tr adresinden alındı.
Primary Language tr
Subjects Economics
Published Date 2018-Kasım
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9805-0126
Author: İlknur ÇAKIR
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4103-7067
Author: Ramazan ARSLAN
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dates

Application Date : November 5, 2018
Acceptance Date : November 24, 2018
Publication Date : November 25, 2018

APA Çakır, İ , Arslan, R . (2018). Türkiye’deki Üniversitelerde Kadın Akademisyenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Bartın Üniversitesi’nde Çalışan Kadın Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma . Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (18) , 265-280 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bartiniibf/issue/40570/478433