Year 2020, Volume 20 , Issue 4, Pages 807 - 831 2020-12-31

BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ EDAS VE ARAS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Abdulhamit EŞ [1] , Tuğçe Betül KAMACI [2]


Çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların sosyal, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik performanslarının analiz edilmesi ve karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda bankaların yıllık olarak yayınladıkları sürdürülebilirlik ve faaliyet raporlarından yararlanılmış ve veriler bu raporlar yardımıyla elde edilmiştir. Çalışmada dört sosyal sürdürülebilirlik, beş ekonomik sürdürülebilirlik ve iki çevresel sürdürülebilirlik kriteri olmak üzere toplam onbir kriter kullanılmıştır. Kriterlerin önem dereceleri Entropi yöntemiyle hesaplanmıştır ve EDAS ve ARAS yöntemleriyle de bankaların sürdürülebilirlik performansları sıralanmıştır. Entropi sonuçlarına göre tüm yıllarda vergi öncesi kar kriteri en önemli kriter olarak hesaplanmıştır. Farklı yıllara göre farklı sonuçların elde edildiği sıralamalarda tüm yıllarda ve her iki yöntemde de İş Bankası birinci sırada yer almıştır.
Çok Kriterli Karar Verme, Sürdürülebilirlik Performansı, EDAS Yöntemi, ARAS Yöntemi, Entropi Yöntemi
 • Akbulut, O. (2019). Critic ve Edas Yöntemleri İle İş Bankası'nın 2009-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi. Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 249-263.
 • Akçakanat, Ö., Aksoy, E., Teker, T. (2018), CRITIC ve MDL Temelli EDAS yöntemi ile TR-61 Bölgesi Bankalarının Performans Değerlendirmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(32), s.1-24.
 • Akgül Y. (2018), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Türk Bankacılık Sisteminin 2010-2018 Yılları Arasındaki Performansının Analizi. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 4, Sayı 4, s. 567-582
 • Albayrak, Ö., & Erkayman, B. (2018), Bulanık Dematel Ve EDAS Yöntemleri Kullanılarak Sporcular İçin Akıllı Bileklik Seçimi. Ergonomi, 1(2), s.92-102.
 • Aras G., Tezcan N., Furtuna Ö. (2018), Çok Boyutlu Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımı İle Türk Bankacılıksektörünün Değerlemesi: Kamu - Özel Banka Farklılaşması, Ege Akademik Bakış, Cilt 18, Sayı 1, s.47- 62.
 • Aras, G. , Tezcan, N., Furtuna, Ö. (2016), Geleneksel Bankacılık Ve Katılım Bankacılığında Kurumsal Sürdürülebilirlik Performansının Topsis Yöntemiyle Karşılaştırılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Volume 27, Issue 81, s.58-81
 • Bakır, M. ve Atalık, Ö. (2018). Entropi ve Aras Yöntemleriyle Havayolu İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 10/1 (2018), s.617-638
 • Çınar, Y. (2004), Çok Nitelikli Karar Verme ve Bankaların Mali Performanslarının Değerlendirilmesi Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dadelo, S., Turskıs, Z., Zavadskas, E., Dadeliene, R. (2012), Multiple Criteria Assessment of Elite Security Personal on the Basis of Aras and Expert Methods. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 46 (4), s.65-88.
 • Ecer, F. (2019), Özel Sermayeli Bankaların Kurumsal Sürdürülebilirlik Performanslarının Değerlendirilmesine Yönelik Çok Kriterli Bir Yaklaşım: Entropi-Aras Bütünleşik Modeli, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İibf Dergisi, Cilt:14, s.365-390.
 • Ercan, E., & Kundakçı, N. (2017), Bir Tekstil İşletmesi İçin Desen Programı Seçiminde Aras ve Ocra Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1), s.83-105.
 • Eş, A. (2013), Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Türkiye Ekonomisinde Yer Alan Sektörlerin Finansal Performanslarının Karşılaştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Bolu.
 • Gerekan, B., & Bulut, B. (2018), Sürdürülebilir Sosyal Sorumlulukta Üç Boyutlu Raporlama: Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporu Yayınlayan Bankalar Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Metinleri, 2018, s.80-88
 • Güner, U. (2020), Çevresel Sürdürülebilirlik. Utku Güner, Google Elektronik Kitaplar. [Erişim Tarihi: 15.06.2020]
 • Isık, O . (2019). Türk Mevduat Bankacılığı Sektörünün Finansal Performanslarının Entropi Tabanlı Aras Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. Finans Ekonomi Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (Fesa), 4 (1) , 90-99 . Doı: 10.29106/Fesa.533997
 • Http://Ekolojist.Net/Surdurulebilirlik-Nedir/ [Erişim Tarihi: 11.07.2020].
 • İşbankası 2017 Sürdürülebilirlik Raporu Https://Www.İsbank.Com.Tr/Contentmanagement/Isbanksurdurulebilirlik/Pdf/Surdurulebilirlikraporu2017.Pdf [Erişim Tarihi: 11.07.2020].
 • Kandemir, A. ve Özarı, Ç. (2019). “Türkiye Avrupa Birliği Ekonomik Performans Karşılaştırması (2007-2017): Topsis-Edas Uygulamasi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 38, Haziran 2019, s. 456-479
 • Kaya, E. Ö. (2010), Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Bankaların Rolü ve Türkiye’de Sürdürülebilir Bankacılık Uygulamaları. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(3), s.75-94.
 • Kenger, M. D., & Organ, A. (2017), Banka Personel Seçiminin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Entropi Temelli Aras Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(4), s.152-170.
 • Keshavarz Ghorabaee, M., Zavadskas, Ek, Olfat, L. Ve Turskis, Z. (2015), Ortalama Çözüme Olan Uzaklığa (Edas) Dayalı Yeni Bir Değerlendirme Yöntemi Kullanarak Çok Kriterli Envanter Sınıflandırması. Informatica , 26 (3), s.435-451.
 • Kiracı, K., & Bakır, M. (2019), Crıtıc Temelli Edas Yöntemi ile Havayolu İşletmelerinde Performans Ölçümü Uygulaması. Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute/Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), s.157-174.
 • Kuşat, N. (2012), Sürdürülebilir İşletmeler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İçsel Unsurları. Journal of Economics & Administrative Sciences/Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), s.227-242
 • Lin, A. J., & Chang, H. Y. (2019), Business Sustainability Performance Evaluation For Taiwanese Banks—A Hybrid Multiple-Criteria Decision-Making Approach. Sustainability, 11(8), s.2236.
 • Ömürbek, V., Aksoy, E., Akçakanat, Ö. (2017), Bankaların Sürdürülebilirlik Performanslarının Aras, Moosra ve Copras Yöntemleri İle Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 19, s.14-32.
 • Özbek, A., & Engür, M. (2017), Lojistik Firma Web Sitelerinin Aras Yöntemi ile Değerlendirilmesi. The International New Issues in Social Sciences, 5(5), s.105-118
 • Özbek, A., & Engür, M. (2018), Edas Yöntemi ile Lojistik Firma Web Sitelerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21(2), s.417-429.
 • Özçelik F., & Öztürk B. (2014), Evaluation of Banks’ Sustainability Performance in Turkey With Grey Relational Analysis, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı:63, s.189-210.
 • Raut, R., Naoufel, C., Kharat, M.(2017), Sustainability in The Banking Industry: A Strategic Multi-Criteria Analysis. Business Strategy and Environment, Vol 26, No 4, s.550–568.
 • Rebai, S. , Azaiez, M. , Saidane, D. (2012), Sustainable Performance Evaluation of Banks Using A Multi-Attribute Utility Model: An Application to French Banks. Procedia Economics and Finance, 2 (2012), s.363-372.
 • Scholtens, B., & Van’t Klooster, S. (2019), Sustainability and Bank Risk. Palgrave Communications, 5(1), s.1-8.
 • Selimler,H., Karadağ,M.Mete., (2020). Türkiye Ve Seçilmiş Ülkelerde Mevduat Kabul Eden Kuruluşların Finansal Sağlamlık Göstergelerinin Entropi ve EDAS Yöntemi İle Değerlendirilmesi, Florya Chronicles of Political Economy - Yıl 6, Sayı 1 – Nisan 2020 (79-111)
 • Senal, S., & Ateş, B. (2012), Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Muhasebe ve Raporlama. Muhasebe Ve Denetime Bakış Dergisi, 84, s.83-98
 • Stauropoulou, A., & Sardianou, E. (2019), Understanding and Measuring Sustainability Performance in the Banking Sector. Iop Conf. Series: Earth and Environmental, Science 362.
 • Şendurur, U., & Temelli, F. (2018), Türkiye’de Faaliyet Gösteren Geleneksel Bankalar ve Katılım Bankalarının Sürdürülebilirlik Açısından Karşılaştırılması. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi,20(2), s.330-346.
 • Tekeş, M. (2002), Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Kullanılan Tabancaların Bulanık Uygunluk İndeksli Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Karşılaştırılması (Doctoral Dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Trinkūnienė, E., Podvezko, V., Zavadskas, E. K., Jokšienė, I., Vinogradova, I., & Trinkūnas, V. (2017), Evaluation Of Quality Assurance in Contractor Contracts by Multi-Attribute Decision-Making Methods. Economic Research-Ekonomska İstraživanja, 30(1), s.1152-1180.
 • Turgut, A., & Ertay, H. İ. (2016), Bankacılık Sektörünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Nedensellik Analizi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(4), s.114-128.
 • Ulutaş, A. (2019), Entropi Tabanlı Edas Yöntemi ile Lojistik Firmalarının Performans Analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 23, s.53-66.
 • Weber, O. (2017), Corporate Sustainability and Financial Performance of Chinese Banks. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 8(3), s.358-385
 • Yalçın, N., & Karakaş, E. (2019), Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Analizinde Crıtıc-Edas Yaklaşımı. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 34(4), s.147-161.
 • Zhang, H., Gu, C.L., Gu, L.W., Zhang, Y. (2011), The Evaluation of Tourism Destination Competitiveness by Topsıs & Information Entropy - A Case in The Yangtze River Delta of China. Tourism Management, 32, s.443-451.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Reasearch Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4120-0768
Author: Abdulhamit EŞ (Primary Author)
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0098-2601
Author: Tuğçe Betül KAMACI
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 12, 2020
Acceptance Date : December 12, 2020
Publication Date : December 31, 2020

Bibtex @research article { basbed809533, journal = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1303-0035}, eissn = {2147-3064}, address = {}, publisher = {Bolu Abant Izzet Baysal University}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {807 - 831}, doi = {10.11616/basbed.v20i58861.809533}, title = {BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ EDAS VE ARAS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Eş, Abdulhamit and Kamacı, Tuğçe Betül} }
APA Eş, A , Kamacı, T . (2020). BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ EDAS VE ARAS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 20 (4) , 807-831 . DOI: 10.11616/basbed.v20i58861.809533
MLA Eş, A , Kamacı, T . "BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ EDAS VE ARAS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ" . Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (2020 ): 807-831 <https://dergipark.org.tr/en/pub/basbed/issue/58861/809533>
Chicago Eş, A , Kamacı, T . "BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ EDAS VE ARAS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 (2020 ): 807-831
RIS TY - JOUR T1 - BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ EDAS VE ARAS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Abdulhamit Eş , Tuğçe Betül Kamacı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.11616/basbed.v20i58861.809533 DO - 10.11616/basbed.v20i58861.809533 T2 - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 807 EP - 831 VL - 20 IS - 4 SN - 1303-0035-2147-3064 M3 - doi: 10.11616/basbed.v20i58861.809533 UR - https://doi.org/10.11616/basbed.v20i58861.809533 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ EDAS VE ARAS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ %A Abdulhamit Eş , Tuğçe Betül Kamacı %T BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ EDAS VE ARAS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2020 %J Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1303-0035-2147-3064 %V 20 %N 4 %R doi: 10.11616/basbed.v20i58861.809533 %U 10.11616/basbed.v20i58861.809533
ISNAD Eş, Abdulhamit , Kamacı, Tuğçe Betül . "BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ EDAS VE ARAS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 20 / 4 (December 2020): 807-831 . https://doi.org/10.11616/basbed.v20i58861.809533
AMA Eş A , Kamacı T . BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ EDAS VE ARAS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 20(4): 807-831.
Vancouver Eş A , Kamacı T . BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ EDAS VE ARAS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 20(4): 807-831.
IEEE A. Eş and T. Kamacı , "BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ EDAS VE ARAS YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ", Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 20, no. 4, pp. 807-831, Dec. 2021, doi:10.11616/basbed.v20i58861.809533