Year 2018, Volume 21 , Issue 40, Pages 338 - 350 2018-12-15

PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
The Relationship of Psychological Contract Breach and Emotional Labor: A Research on the Health Sector

Edip ÖRÜCÜ [1] , Erdoğan KORKMAZ [2]


Bu araştırmanın amacı, psikolojik sözleşme ihlali ile duygusal emek davranışı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu kapsamda araştırma, Balıkesir'in Bandırma, Erdek ve Marmara ilçelerindeki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında çalışan 118 kişi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışanların psikolojik sözleşme ihlali algıları ve duygusal emek davranışları anket yöntemi ile ölçülmüştür. Veriler, frekans analizi, güvenilirlik analizi, normallik testi, korelasyon ve regresyon yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, psikolojik sözleşme ihlali algısı duygusal emek ve duygusal emeğin yüzeysel davranış, derin davranış ve gerçek duygular alt boyutlarını anlamlı düzeyde etkilememektedir. Çalışmanın sonunda, sonuçlar yorumlanıp, tartışılmıştır.

The purpose of this study is to determine the relationship between psychological contract breach and emotional labor behavior. In this context, the research was carried out on 118 people working in the Emergency Health Services Sitations in  Bandirma, Erdek and Marmara districts of  Balıkesir. The  psychological contract breach perceptions and emotional labor behaviors of employees is  measured through the questionnaire method. The datas were analyzed by frequency analysis, reliability analysis, normality test, correlation and regression analysis methods. The results indicate that psychological contract breach perception does not significantly affect emotional labor and surface acting, deep acting  and genuine emotions sub-dimensions of emotional labor. At the end of the research, the results were interpreted and discussed.

  • Allen, J. A., Diefendorff, J. M. ve Ma,Y. (2014). Differences in Emotional Labor Across Cultures: A Comparison of Chinese and U.S. Service Workers. J Bus Psychol, 29, 21–35. Ashforth, B. E. ve Humphrey, R. H. (1993). Emotional Labor in Service Roles: The Influence of Identity. Academy of Management Review, 18(1), 88-115. Bal, M. ve Smit, P. (2011). Age-Related Differences in Emotion Regulation After Psychological Contract Breach. Career Development International, 17(1), 6-24. Basım, H. N. ve Beğenirbaş, M. (2012). Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Yönetim ve Ekonomi, 19(1), 77-90. Chambel, M. J. ve Olivia Cruz, F. (2010). Breach of Psychological Contract and the Development of Burnout and Engagement: A Longitudinal Study Among Soldiers on a Peacekeeping Mission. Miliıtary Psychology, 22, 110–127. Choi, Y. G., Kim, K.S. ve Kim, J. S. (2014). A Study on the Concept, Dimensions and Consequences of Emotional Labor. The SIJ Transactions on Industrial, Financial & Business Management, 2(3), 77-81. Tabachnick, B. G. ve L.S. Fidell, L.S. (2014). Using Multivariate Statistics (sixth ed.). Boston:Pearson Grandey, A. A. (2000). Emotion Regulation in The Workplace: A New Way to Conceptualize Emotional Labor. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1), 95–110. Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Fındıklı, M. A. ve Yozgat, U. (2015). The Relationships among Emotional Labor, Perceived Psychological Contract Breach and Perceived In-Role Performance: A Research in Retail and Service Sector Employees in Istanbul. Canadian International Journal of Social Science and Education, 193- 203. Köse, S., Oral, L. ve Türesin, H. (2011). Duygusal Emek Davranışlarının İşgörenlerin Tükenmişlik Düzeyleri ile İlişkisi Üzerine Sağlık Sektoründe Bir Araştırma. İşletme Fakültesi Dergisi, 12 (2), 165-185. Lazanyi, K. (2011). Organizational Consequences of Emotional Labour In Management. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 125-131. Morris, J. A. ve Feldman, D.C. (1996). The Dimensions, Antecedents and Consequences of Emotional Labor. Academy of Management Review, 21(4), 986-1010. Morrison, E. W. ve Robinson, S. L. (1997). When Employees Feel Betrayed: A Model of How Psychological Contract Violation Develops. Academy of Management Review, 22, 226–256. Robinson, S. L., ve Morrison, E. W. (2000). The Development of Psychological Contract Breach and Violation: A Longitudinal Study. Journal of Organizational Behavior, 21, 525–546. Robinson, S. L. ve Rousseau, D. M. (1994). Violating The Psychological Contract: Not The Exception But The Norm. Journal of Organizational Behavior, 15, 245–259. Rousseau, D.M. (1989). Psychological and İmplied Contracts in organizations. Employee Responsibilities and Rights Journal, 2, 121–139. Rousseau, D. M. (1990). New Hire Perceptions of Their Own and Their Employer's Obligations: A Study of Psychological Contracts. Journal of Organizational Behavior, 11(5), 389-400. Salha, H., Cinnioğlu, H. ve Yazıt, H. (Ekim 2016). Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. 17. Ulusal Turizm Kongresi, Muğla’da sunulan bildiri. Smithson, J. ve Lewis, S. (2004). The Psychological Contract and Work-Family. Organization Management Journal, 1(1), 70-80. Tziner, A., Felea, M. ve Vasiliu, C. (2017). Psychological Contract Breach, Leader-Member Exchange, Perceived Ethical Climate and Organisational Justice: Are They İnterrelated and How?. Journal of East European Management Studies, 22(1), 63-82. Xu, S., L R. Martinez, L.R. ve Lv, Q. (2017). Explaining the Link Between Emotional Labor and Turnover Intentions: The Role of In-Depth Communication. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 18(3), 288-306. Xuan, J. ve Park, D. S. (2012). Effects of Psychological Contract on Organizational Citizenship Behavior: The Mediating Role of Professors’ Emotional Labor Strategy. African Journal of Business Management, 6(24), 7184-7197. Ye, M. ve Chen, M. (2015). A Literature Review on Teachers’ Emotional Labor. Creative Education, 6, 2232-2240. Zhao, H., Wayne, S. J., Glibkowski, B. C. ve Bravo, J. (2007). The İmpact of Psychological Contract Breach on Work-Related Outcomes: A Meta-Analysis. Personnel Psychology, 60, 647–680.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Economic and Administrative Sciences
Authors

Orcid: 0000-0002-3301-7496
Author: Edip ÖRÜCÜ
Institution: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-5292-9266
Author: Erdoğan KORKMAZ
Institution: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Application Date : July 31, 2018
Acceptance Date : November 22, 2018
Publication Date : December 15, 2018

APA ÖRÜCÜ, E , KORKMAZ, E . (2018). PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ VE DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (40) , 338-350 . DOI: 10.31795/baunsobed.492903