Research Article
BibTex RIS Cite

Effects of Different Seed Beds on The Yield and Quality Characteristics of The Sorghum Sudan Grass Varieties

Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 32 - 38, 18.12.2018

Abstract

This research was conducted in Çumra Town of Konya City under irrigated conditions for one year

(2014) to determine effects of different soil tillage methods (stubble, plow and rotatilary) on yield, some yield

and quality characteristics of sorghum sudanense cultivars (Aneto, Greengo, Nutrihoney and Sugargraze ll).

Results of the study showed the following values for the mean of tillage methods and sorghum sudanense

varieties; 228.60 - 262.73 cm for plant height, 9.13 - 11.13 for number of leaves per plant, 14.06 - 17.56 mm

for stem diameter, 116.22 - 160.11 g for plant weight, 17.78 - 27.22 g for leaf weight, 11.67% - 20.33% for

leave ratio, 7038.33 - 9400.67 kg da-1 for green forage yield, 23.33% - 33.00% for dry matter ratio, 1794.67 -

2581.00 kg da-1 for dry hay yield, 7.13% - 8.09% for protein ratio and 130.67 - 194.00 kg da-1 for protein yield.

According to the results, due to the investigated characteristics of leaf weight (27.22 g), green forage yield

(8811.78 kg da-1), dry hay yield (2346.78 kg da-1) and protein yield (178.44 kg da-1) the Greengo variety was

obtained as promising genotype. Soil tillage methods were statitistically unsignificant.

References

 • Acar, R., Akbudak, M., Sade, B. (2001). Sorgum-Sudanotu Melezi (Silaj Amaçlı), Konya Ticaret Borsası Dergisi. Yıl, 4 (9), 18-23.
 • Anonim, (1998). Sorgum ve sudan otu tarımı. Sütaş A.Ş. Ulubat Köyü. Karacabey Bursa.
 • Başaran, R. (2011). Bartın'da sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) çeşitlerinin ikinci ürün silajlık olarak yetiştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 10-41.
 • Baytekin, H., Şılbır, Y. (1996). Harran Ovası sulu koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen sudanotu ve sorgum-sudanotu melez çeşitlerinde tohumluk miktarının ot verimine etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi: 17-19.
 • Güneş, A., Acar, R. (2005). Karaman ekolojik koşullarında silajlık sorgum-sudan otu melezinin II. ürün olarak yetiştirme imkanlarının belirlenmesi., Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 19 (35), 8-15.
 • İptaş, S., Yılmaz, M. (1995). Silajlık sorgum ve sorgum x sudanotu melezlerinde farklı sıra aralıklarının bazı morfolojik ve tarımsal özelliklere etkisi üzerine bir araştırma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (1), 203- 211.
 • Karadaş, S. (2008).farklı ekim sıklıklarında ikinci ürün olarak ekilen sorgum x sudan otu melezinin verim ve bazı verim unsurlarının belirlenmesi. Selçuk 29 Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Konya, 18-42.
 • Manga, İ., Acar, Z., Erden, İ. (1994). Buğdaygil Yem Bitkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Notu, 6. Samsun.
 • Mülayim, M., Özköse, A., Işık, Ş. (2009). Konya koşullarında sorgum x sudanotu melezi çeşitlerinde verim ve bazı tarımsal özelliklerin belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, 2, 627-630.
 • Oral, E. (2001). Van Koşullarında ana ve ikinci ürün olarak yetiştirilen bazı silajlık sorghum (Sorghumbicolor L.) moench ve sorgum x sudanotu melezi (Sorghum sudanense Stapf.) çeşitlerinin hasıl ve bazı verim unsurlarının belirlenmesi.(Yüksek Lisans Tezi). YY Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Özköse, A., Mülayim, M., Acar, R. (2015). Konya Koşullarında silajlık sorgum çeşitlerinde farklı ekim sıklıklarının bazı verim ve verim özelliklerine etkisi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 2 (1), 10-18.
 • Sağlamtimur, T., Tansı, V., Baytekin, H. (1998). Yem Bitkileri Yetiştirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana.
 • Salman, A., Budak, B. (2015). Farklı sorgum x sudanotu melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf.) çeşitlerinin verim ve verim özellikleri üzerine bir araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (2), 93- 100.
 • Soya, H. (1999). İkinci Ürün Olarak Yem Bitkileri Tarımı, Çayır Mera Amenajmanı ve Islahı, 93 s. Ankara.
 • Tuğay, M. (2009). Toprak işlemeli ve işlemesiz uygulamaların ikinci ürün sorgumun (Sorghum spp.) verim ve kalitesine etkisi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 20-53. Konya.
 • Yeşildağ, K. (2005). Van sulu koşullarında ekim zamanının bazı silajlık sorgum-sudanotu (Sorghum bicolor L.) Moench-Sorghum sudanense Stapf.) melez çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkileri. YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 38 s. Van.
 • Yılmaz, İ., Hosaflıoğlu, İ. (2000). Sorgum (Sorghum bicolor L.) Moench) ve sorgum x sudanotu melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf.) çeşitlerinin silaj amacıyla ikinci ürün olarak yetiştirme olanakları. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 15 (1), 49-56.

Farklı Tohum Yataklarına Ekilen Sorgum Sudan Otu Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 32 - 38, 18.12.2018

Abstract

Bu araştırma, Konya ili Çumra ilçesinde 2014
yılında sulu şartlarda arpa hasadından sonra farklı şekillerde işlenen toprağa
(anız, pulluk ve rotatil) ekilen sorgum sudan otu çeşitlerinin (Aneto, Greengo,
Nutrihoney ve Sugargraze II) verim, bazı verim bileşenleri ve kalite
özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırma sonucunda toprak
işleme şekilleri ve kullanılan sorgum sudan otu çeşitlerinin ortalaması olarak,
bitki boyu 228.60 - 262.73 cm, yaprak sayısı 9.13 - 11.13 adet/bitki, sap çapı
14.06 - 17.56 mm, bitki ağırlığı 116.22 - 160.11 g, yaprak ağırlığı 17.78 -
27.22 g, yaprak oranı %11.67 - %20.33, yeşil ot verimi 7038.33 - 9400.67 kg/da,
kuru madde oranı %23.33 - %33.00, kuru ot verimi 1794.67 - 2581.00 kg/da,
protein oranı %7.13 - %8.09 ve protein verimi ise 130.67 - 194.00 kg/da
değerleri aralığında değişim göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre incelenen
özellikler yönünden yaprak ağırlığı (27.22 g), yeşil ot verimi (8811.78 kg/da),
kuru ot verimi (2346.78 kg/da) ve protein verimi (178.44 kg/da) bakımından
yüksek değere ulaşan Greengo çeşidi ön plana çıkmıştır. Toprak işleme şekilleri
istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur.

References

 • Acar, R., Akbudak, M., Sade, B. (2001). Sorgum-Sudanotu Melezi (Silaj Amaçlı), Konya Ticaret Borsası Dergisi. Yıl, 4 (9), 18-23.
 • Anonim, (1998). Sorgum ve sudan otu tarımı. Sütaş A.Ş. Ulubat Köyü. Karacabey Bursa.
 • Başaran, R. (2011). Bartın'da sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) çeşitlerinin ikinci ürün silajlık olarak yetiştirilmesi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 10-41.
 • Baytekin, H., Şılbır, Y. (1996). Harran Ovası sulu koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen sudanotu ve sorgum-sudanotu melez çeşitlerinde tohumluk miktarının ot verimine etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi: 17-19.
 • Güneş, A., Acar, R. (2005). Karaman ekolojik koşullarında silajlık sorgum-sudan otu melezinin II. ürün olarak yetiştirme imkanlarının belirlenmesi., Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 19 (35), 8-15.
 • İptaş, S., Yılmaz, M. (1995). Silajlık sorgum ve sorgum x sudanotu melezlerinde farklı sıra aralıklarının bazı morfolojik ve tarımsal özelliklere etkisi üzerine bir araştırma, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (1), 203- 211.
 • Karadaş, S. (2008).farklı ekim sıklıklarında ikinci ürün olarak ekilen sorgum x sudan otu melezinin verim ve bazı verim unsurlarının belirlenmesi. Selçuk 29 Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Konya, 18-42.
 • Manga, İ., Acar, Z., Erden, İ. (1994). Buğdaygil Yem Bitkileri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ders Notu, 6. Samsun.
 • Mülayim, M., Özköse, A., Işık, Ş. (2009). Konya koşullarında sorgum x sudanotu melezi çeşitlerinde verim ve bazı tarımsal özelliklerin belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildirileri, 2, 627-630.
 • Oral, E. (2001). Van Koşullarında ana ve ikinci ürün olarak yetiştirilen bazı silajlık sorghum (Sorghumbicolor L.) moench ve sorgum x sudanotu melezi (Sorghum sudanense Stapf.) çeşitlerinin hasıl ve bazı verim unsurlarının belirlenmesi.(Yüksek Lisans Tezi). YY Ü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Özköse, A., Mülayim, M., Acar, R. (2015). Konya Koşullarında silajlık sorgum çeşitlerinde farklı ekim sıklıklarının bazı verim ve verim özelliklerine etkisi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 2 (1), 10-18.
 • Sağlamtimur, T., Tansı, V., Baytekin, H. (1998). Yem Bitkileri Yetiştirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana.
 • Salman, A., Budak, B. (2015). Farklı sorgum x sudanotu melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf.) çeşitlerinin verim ve verim özellikleri üzerine bir araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (2), 93- 100.
 • Soya, H. (1999). İkinci Ürün Olarak Yem Bitkileri Tarımı, Çayır Mera Amenajmanı ve Islahı, 93 s. Ankara.
 • Tuğay, M. (2009). Toprak işlemeli ve işlemesiz uygulamaların ikinci ürün sorgumun (Sorghum spp.) verim ve kalitesine etkisi. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 20-53. Konya.
 • Yeşildağ, K. (2005). Van sulu koşullarında ekim zamanının bazı silajlık sorgum-sudanotu (Sorghum bicolor L.) Moench-Sorghum sudanense Stapf.) melez çeşitlerinde verim ve verim unsurlarına etkileri. YYÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 38 s. Van.
 • Yılmaz, İ., Hosaflıoğlu, İ. (2000). Sorgum (Sorghum bicolor L.) Moench) ve sorgum x sudanotu melezi (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense Stapf.) çeşitlerinin silaj amacıyla ikinci ürün olarak yetiştirme olanakları. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Dergisi, 15 (1), 49-56.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agricultural Engineering
Journal Section Research
Authors

Ümmügül Çoban This is me

Ramazan Acar

Publication Date December 18, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Çoban, Ü., & Acar, R. (2018). Farklı Tohum Yataklarına Ekilen Sorgum Sudan Otu Çeşitlerinin Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 7(2), 32-38.