PDF EndNote BibTex RIS Cite

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL BİLGİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2014, Volume 9, Issue 2, 53 - 71, 01.12.2014

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerinin çeşitli sosyo-demografik değişkenlere göre (cinsiyet, sınıf düzeyi, aylık okunan kitap sayısı, günlük kullanılan internet kullanım süresi, anne ve baba eğitim düzeyi ve akademik başarı) değişimlerini incelemektir. Çalışmada 148 (%54,3) kız ve 125 (%45,7) erkek olmak üzere toplam 273 kişi yer almaktadır. Araştırma grubu, belirtilen bölgeden basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Ortaokul öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerini belirlemek için Ünal Çoban ve Ergin (2008) tarafından geliştirilen Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüş Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde bilgisayarlı istatistik programı kullanılmış ve değişkenler arasındaki farklarda 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda verilerin analizi için bağımsız grup t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve post-hoc Scheffe testi kullanılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin bilimsel bilgiye yönelik görüşleri ile sınıf düzeyi, akademik başarı, aylık okunan kitap sayısı, anne ve baba öğrenim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir

References

 • Acat, B. , Tüken, G. ve Karadağ, E. (2010). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği Ve Faktör Yapısının İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 67-89.
 • Aksan, N. ve Sözer, M. A. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 31-50.
 • Başbay, M. (2013). Epistemolojik inancın eleştirel düşünme ve üstbiliş ile ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim 38(169), 249-262.
 • Başçiftçi, F. Vd. (2011). Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri İle Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. 12.01.2013 tarihinde www. iconte.org/FileUpload/ks59689/File/117..pdf adresinden indirilmiştir.
 • Başaran, M. ve Ateş, S., (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, (1), ss:73-92.
 • Büyüköztürk, Ş. , Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal Bilimler için İstatistik. 9. Baskı. Pegam/A Yayıncılık. Ankara.
 • Conley, A.M., Pintrich, R.P., Vekiri, I. and Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in ele- mentary science students. Contemporary Educational Psychology 29, 186–204.
 • Cano, F. & Cardelle-Elawar, M. (2004). An integrated analysis of secondary school students’conceptions and beliefs about learning. European Journal of Psychology of Education, 19(2), 167-187.
 • Çoban, G. Ü. ve Ergin, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği. İlköğretim Online Dergisi. 7(3), 706-716.
 • Demir, Ö., Acar, M. (1992) Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Vadi Yayınları
 • Deryakulu, D. (2004). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 230–249.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması, Eğitim Araştırmaları, 18, 57–70.
 • Gürol, A. , Altunbaş, S. ve Karaaslan, N. (2010). Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançları Ve Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Çalışma. Journal Of New World Sciences Acedemy, 5(3), 1395-1404.
 • Hofer, B. (2001). Personal epistemology research: Implications for teaching and learning. Journal of Educational Psychology Review, 13 (4), 353–383.
 • Kaleci, F. ve Yazıcı, E. (2012). Epistemolojik inançlar üzerine bir derleme http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/246330_05_2012-21_30_43.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Karabulut, O. E. ve Ulucan, H. (2012). Beden Eğitimi Öğretmenliği Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3(2), 39-44.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Bilim Kitap.
 • Lising, L. ve Elby, A. (2005). The İmpact Of Epistemology On Learning: A Case Study From İntroductory Physics. American Journal of Physics, 73(4), 372-383.
 • MEB, 2005. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi, (4. ve 5. Snıflar) Öğretim Programı, Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: Eğitim fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(13), 155-62.
 • Özkal, K., Tekkaya, C., Sungur, S., Cakiroglu, J. and Cakiroglu, E. (2010). Elementary students’ scientific epistemological beliefs in relation to socio-economic status and gender. Journal of Science Teacher Education, Online First.10.1007/s10972-009-9169-0.
 • Özmusul, M. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşleri: Bilgi Okuryazarlığı Açısından Bir Çözümleme. İlköğretim Online, 11(3), 629-645.
 • Rodriguez, L. ve Cano, F. (2006). The Epistemological Beliefs, Learning Approaches And Study Orchestrations Of University Students. Studies in Higher Education, 31(5), 617-636.
 • Schraw, G. (2001). Current themes and future directions in epistemological research: A commentary. Educational Psychology Review, 13(4), 451-464.
 • Smith, L.C., Maclin, D., Houghton, Carolyn. and Hennessey, G. M.(2000). Sixth-grade students’ epistemologies of science: the impact of school science experiences on epistemological development. Cognition and Instruction, 18: 3, 349 - 422.
 • Sünger, M. (2007). An Analysıs Of Effıcacy Belıefs, Epıstemologıcal Belıefs And Attıtudes Towards Scıence In Preservıce Elementary Scıence Teachers And Secondary Scıence Teachers. Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Şahin, M. (2009). Exploring University Students’ Expectations and Beliefs about Physics and Physics Learning in a Problem-Based Learning Context. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(4), 321-333.
 • Şeref, İ., Yılmaz, İ., ve Varışoğlu, B. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir İnceleme, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), s.399-418.
 • Terzi, A.R. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), s.298-311.
 • Tezci, E. ve Uysal, A. (2004). Eğitim Teknolojisinin Gelişimine Epistemolojik Yaklaşımların Etkisi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 22, 158-164.
 • Topçu, M.S. ve Yılmaz-Tüzün, Ö. (2009). Elementary students’ metacognition and epistemological beliefs considering science achievement, gender and socioeconomic status. Elementary Education Online, 8(3), 676-693, 2009.
 • Tsai, C. C. (1999). Laboratory Exercises Help me Memorize the Scientific Truths: A Study of Eight Graders’ Scientific Epistemological Views and Learning in Laboratory Activities. Science Education, 83:654-674.
 • Tsai, C. C. (2000). Relationships Between Student Scientific Epistemological Beliefs and Perceptions of Constructivist Learning Environments, Educational Research, 42 (2), 193-205.
 • Tümkaya, S. (2012). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet, sınıf, eğitim alanı, akademik başarı ve öğrenme stillerie göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 75-95.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL BİLGİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2014, Volume 9, Issue 2, 53 - 71, 01.12.2014

Abstract

References

 • Acat, B. , Tüken, G. ve Karadağ, E. (2010). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği Ve Faktör Yapısının İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 67-89.
 • Aksan, N. ve Sözer, M. A. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 31-50.
 • Başbay, M. (2013). Epistemolojik inancın eleştirel düşünme ve üstbiliş ile ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim 38(169), 249-262.
 • Başçiftçi, F. Vd. (2011). Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri İle Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. 12.01.2013 tarihinde www. iconte.org/FileUpload/ks59689/File/117..pdf adresinden indirilmiştir.
 • Başaran, M. ve Ateş, S., (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, (1), ss:73-92.
 • Büyüköztürk, Ş. , Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal Bilimler için İstatistik. 9. Baskı. Pegam/A Yayıncılık. Ankara.
 • Conley, A.M., Pintrich, R.P., Vekiri, I. and Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in ele- mentary science students. Contemporary Educational Psychology 29, 186–204.
 • Cano, F. & Cardelle-Elawar, M. (2004). An integrated analysis of secondary school students’conceptions and beliefs about learning. European Journal of Psychology of Education, 19(2), 167-187.
 • Çoban, G. Ü. ve Ergin, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği. İlköğretim Online Dergisi. 7(3), 706-716.
 • Demir, Ö., Acar, M. (1992) Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Vadi Yayınları
 • Deryakulu, D. (2004). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 230–249.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması, Eğitim Araştırmaları, 18, 57–70.
 • Gürol, A. , Altunbaş, S. ve Karaaslan, N. (2010). Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançları Ve Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Çalışma. Journal Of New World Sciences Acedemy, 5(3), 1395-1404.
 • Hofer, B. (2001). Personal epistemology research: Implications for teaching and learning. Journal of Educational Psychology Review, 13 (4), 353–383.
 • Kaleci, F. ve Yazıcı, E. (2012). Epistemolojik inançlar üzerine bir derleme http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/246330_05_2012-21_30_43.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Karabulut, O. E. ve Ulucan, H. (2012). Beden Eğitimi Öğretmenliği Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3(2), 39-44.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Bilim Kitap.
 • Lising, L. ve Elby, A. (2005). The İmpact Of Epistemology On Learning: A Case Study From İntroductory Physics. American Journal of Physics, 73(4), 372-383.
 • MEB, 2005. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi, (4. ve 5. Snıflar) Öğretim Programı, Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: Eğitim fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(13), 155-62.
 • Özkal, K., Tekkaya, C., Sungur, S., Cakiroglu, J. and Cakiroglu, E. (2010). Elementary students’ scientific epistemological beliefs in relation to socio-economic status and gender. Journal of Science Teacher Education, Online First.10.1007/s10972-009-9169-0.
 • Özmusul, M. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşleri: Bilgi Okuryazarlığı Açısından Bir Çözümleme. İlköğretim Online, 11(3), 629-645.
 • Rodriguez, L. ve Cano, F. (2006). The Epistemological Beliefs, Learning Approaches And Study Orchestrations Of University Students. Studies in Higher Education, 31(5), 617-636.
 • Schraw, G. (2001). Current themes and future directions in epistemological research: A commentary. Educational Psychology Review, 13(4), 451-464.
 • Smith, L.C., Maclin, D., Houghton, Carolyn. and Hennessey, G. M.(2000). Sixth-grade students’ epistemologies of science: the impact of school science experiences on epistemological development. Cognition and Instruction, 18: 3, 349 - 422.
 • Sünger, M. (2007). An Analysıs Of Effıcacy Belıefs, Epıstemologıcal Belıefs And Attıtudes Towards Scıence In Preservıce Elementary Scıence Teachers And Secondary Scıence Teachers. Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Şahin, M. (2009). Exploring University Students’ Expectations and Beliefs about Physics and Physics Learning in a Problem-Based Learning Context. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(4), 321-333.
 • Şeref, İ., Yılmaz, İ., ve Varışoğlu, B. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir İnceleme, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), s.399-418.
 • Terzi, A.R. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), s.298-311.
 • Tezci, E. ve Uysal, A. (2004). Eğitim Teknolojisinin Gelişimine Epistemolojik Yaklaşımların Etkisi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 22, 158-164.
 • Topçu, M.S. ve Yılmaz-Tüzün, Ö. (2009). Elementary students’ metacognition and epistemological beliefs considering science achievement, gender and socioeconomic status. Elementary Education Online, 8(3), 676-693, 2009.
 • Tsai, C. C. (1999). Laboratory Exercises Help me Memorize the Scientific Truths: A Study of Eight Graders’ Scientific Epistemological Views and Learning in Laboratory Activities. Science Education, 83:654-674.
 • Tsai, C. C. (2000). Relationships Between Student Scientific Epistemological Beliefs and Perceptions of Constructivist Learning Environments, Educational Research, 42 (2), 193-205.
 • Tümkaya, S. (2012). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet, sınıf, eğitim alanı, akademik başarı ve öğrenme stillerie göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 75-95.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Kadir YANKAYIŞ This is me


Ahmet GÜVEN This is me


Suat TÜRKOĞUZ This is me

Publication Date December 1, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Yankayış, K. , Güven, A. & Türkoğuz, S. (2014). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL BİLGİYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 53-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/15929/167517