PDF EndNote BibTex RIS Cite

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME PERFORMANS GÖREVLERİNİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2014, Volume 9, Issue 2, 114 - 131, 01.12.2014

Abstract

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME PERFORMANS GÖREVLERİNİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2014, Volume 9, Issue 2, 114 - 131, 01.12.2014

Abstract

Bu araştırmada ilköğretim birinci kademede verilen performans görevlerine ilişkin öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2011-2012 öğretim yılında Samsun il merkezinde bulunan 15 ilköğretim okulunda görev yapan 180 sınıf öğretmeni ve 160 öğrenci velisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri anket ve yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve t testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda performans görevlerinin öğrencileri araştırmaya sevk ettiği, onlara başarmış olma duygusu yaşattığı, el becerilerini geliştirdiği ve çocuk-ebeveyn ilişkisine katkı sağladığına ancak velilerin kaynaklara ulaşmada sıkıntı yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda ilköğretim birinci kademede performans görevlerine ilişkin görüşlerde katılımcıların öğretmen veya veli olma durumuna göre anlamlı bir faklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin performans görevlerine ilişkin görüşlerine bakıldığında cinsiyetlerine göre anlamlı bir faklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın erkek öğretmenler lehine olduğu saptanmıştır

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Funda SARI This is me


Kasım KIROĞLU This is me

Publication Date December 1, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Sarı, F. & Kıroğlu, K. (2014). İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME PERFORMANS GÖREVLERİNİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 114-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/15929/167520