PDF EndNote BibTex RIS Cite

AMAÇ, BEKLENTİ ve ÖNERİLER BAĞLAMINDA ZEKA OYUNLARI DERSİNİN DEĞERL ENDİRİLMESİ

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 41 - 61, 01.03.2014

Abstract

Bu çalışma, ortaokullarda yeni yürütülmeye başlayan Zeka Oyunları Dersi (ZOD) hakkında öğrenci, öğretmen ve idarecilerin görüşlerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Tarama yönteminin kullanıldığı çalışmanın verileri, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde Bayburt il merkezindeki ortaokullardan elde edilmiştir. ZOD hakkında öğretmen, öğrenci ve idareci görüşlerini belirlemeye yönelik beş açık uçlu sorudan oluşan anket 133 öğrenci, 15 öğretmen ve üç okul yöneticisine uygulanmıştır. Betimsel olarak analiz edilen anket verilerinde katılımcıların ZOD hakkındaki beklentileri, dersin amaçları, derste karşılaşılan problemler ve dersin daha etkili olmasına yönelik öneriler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, ZOD amaçları tanımlanmış ve bu alanda kazanımların artırılmasına ve problemlerin giderilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Ülkemizin beyin gücünün artmasında çok önemli katkıları olacağına inanılan ZOD ile tanımlanacak hedef ve davranışların öğrencilere kazandırılmasının, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yeterliklerinin gelişiminde ve gelişmiş insan gücünün oluşturulmasında çok önemli olduğuna, bu nedenle de ZOD dersine gereken önemin verilmesi gerektiğine inanılmaktadır.

References

 • Aksan, N. ve Sözer, M.A. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 8, Sayı 1, 31-50. Can Yaşar, M. (2009). Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının YaratıcıDüşünme Becerilerine Drama Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çakmak, A. 2005. Anasınıfına Devam Eden Altı Yaşındaki Köy Ve Kent Çocuklarının Yaratıcılıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırıkkale Örneği). Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Çalapkulu, F., Yürekli, S., Çağlayan, D. (2010). Yeni Başlayanlar için Akıl Oyunları 1.
 • Dziedziewicz, D., Gajda, A. ve Karwowski, M. (2014). Developing children’sintercultural competence and creativity. Thinking Skills and Creativity13, 32–42
 • Ekinci Vural, D. (2010). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekaları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), No: 1C0179
 • Facione, P. A. (1990). Critical Thinking: A Statement of Expert Consensusfor Purposes of Educational Assessment and Instruction. CA: TheCalifornia Academic Press.
 • Genç, M. (2012). Öğretmenlerin Çoklu Zekâ Alanları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 1(1), 77-88
 • Getzels, J.W., & Jackson, P.W. (1962). Creativity and intelligence. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Guilford, J. P. (1959). Traits of Creativity. In H. H. Anderson (ed.), Creativityand its Cultivation, 142-161. NY: Harper and Brothers Publishers.Kandemir, M.A. (2006). OFMA Matematik Eğitimi Öğretmen AdaylarınınYaratıcılık Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Ve Yaratıcı Problem ÇzmeBecerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kesicioğlu, O.S. ve Deniz, Ü. (2014). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Eleştirel Düşünme Ve Yaratıcılık Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish StudiesInternationalPeriodical For The Languages, Literature and History ofTurkish or Turkic. Volume 9/8, p. 651-659.
 • King, P. M. & Kitchener, K. S. (1994). Developing Reflective Judgement Understanding and Promoting Intellectual Growth and Critical Thinking in Adolescents and Adults. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Leikin, R. (2009). Exploring Mathematical Creativity Using Multiple Solution Tasks. In R. Leikin, A. Berman, & B. Koichu (eds.), Creativity in Mathematics and the Education of Gifted Students, 129-145. Sense Publishers.
 • Milgram, R. M. ve Hong, E. (2009). Talent Loss in Mathematics: Causes andSolutions. In R. Leikin, A. Berman, & B. Koichu (eds.), Creativity in Mathematics and the Education of Gifted Students, 149-163. Sense Publishers.
 • Özkök, A. (2005). Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı Yaratıcı Problem ÇözmeÖğretim Programlarının Yaratıcı Problem Çözme Becerisine Etkisi.Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (5), 159-67 . Sonmaz, S. (2002). Problem Çözme Becerisi ile Yaratıcılık ve Zeka Arasındakiİlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, MarmaraÜniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,İstanbul:
 • Sriraman, B. (2004). The Characteristic of Mathematical Creativity. The Mathematics Educator, 14(1), 19-34.
 • Tekin, M. ve Taşğın, Ö. (2008). Orta Öğretimde Öğrenim Gören Spor Yapan Ve Yapmayan Öğrencilerin Yaratıcılık Ve Çoklu Zekâ Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 3.
 • Tetik, S. Ve Açıkgöz, A. (2013). Duygusal Zeka Düzeyinin Problem ÇözmeBecerisi Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri ÜzerineBir Uygulama. Electronic Journal Of Vocational Colleges- Aralık 2013,Umyos Özel Sayı, 87-97.
 • Torrance, E. P. (1988). The Nature of Creativity as Manifest in its Testing. In R. J. Sternberg (ed.), The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives, 43-75. NY: Cambridge University Press. TTKB, (2013). Ortaokul Ve İmam Hatip Ortaokulu Zekâ Oyunları Dersi Öğretim Programı, MEB 2013, sayı 118.
 • Wallach, M.A. & Kogan, N. (1965). Modes of thinking in young children. New York: Holt Rinehart and Winston, Inc.
 • Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin.

EVALUATION OF MIND PUZZLE COURSE AT THE CONTEXT OF GOALS, EXPECTATIONS and RECOMMENDATIONS

Year 2014, Volume 9, Issue 1, 41 - 61, 01.03.2014

Abstract

This research has been conducted to investigate the ways how students, teachers and principals perceive Mind Games Courses, which had been recently put into the curriculum. Data was collected from middle schools in 2013-2014 school year in Bayburt. In order to investigate the participants’ perspective, five open-ended questions were given to 133 students, 15 teachers, and 3 principles. In this descriptive research, it has been aimed to define the problems confronted, the goals of the course perceived, and the suggestions to improve the course content. It has been re-defined the goals of the Mind Puzzles Course, improved the course content, and provided suggestions to overcome the problems. It is our belief that the course has significant importance in improving the cognitively skilled workforce, the number of well-educated people, and therefore the level of development of our country

References

 • Aksan, N. ve Sözer, M.A. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki ilişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), Cilt 8, Sayı 1, 31-50. Can Yaşar, M. (2009). Anasınıfına Devam Eden Altı Yaş Çocuklarının YaratıcıDüşünme Becerilerine Drama Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çakmak, A. 2005. Anasınıfına Devam Eden Altı Yaşındaki Köy Ve Kent Çocuklarının Yaratıcılıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırıkkale Örneği). Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Çalapkulu, F., Yürekli, S., Çağlayan, D. (2010). Yeni Başlayanlar için Akıl Oyunları 1.
 • Dziedziewicz, D., Gajda, A. ve Karwowski, M. (2014). Developing children’sintercultural competence and creativity. Thinking Skills and Creativity13, 32–42
 • Ekinci Vural, D. (2010). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Duygusal Zekaları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), No: 1C0179
 • Facione, P. A. (1990). Critical Thinking: A Statement of Expert Consensusfor Purposes of Educational Assessment and Instruction. CA: TheCalifornia Academic Press.
 • Genç, M. (2012). Öğretmenlerin Çoklu Zekâ Alanları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 1(1), 77-88
 • Getzels, J.W., & Jackson, P.W. (1962). Creativity and intelligence. New York: John Wiley & Sons, Inc.
 • Guilford, J. P. (1959). Traits of Creativity. In H. H. Anderson (ed.), Creativityand its Cultivation, 142-161. NY: Harper and Brothers Publishers.Kandemir, M.A. (2006). OFMA Matematik Eğitimi Öğretmen AdaylarınınYaratıcılık Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Ve Yaratıcı Problem ÇzmeBecerilerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kesicioğlu, O.S. ve Deniz, Ü. (2014). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Eleştirel Düşünme Ve Yaratıcılık Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Turkish StudiesInternationalPeriodical For The Languages, Literature and History ofTurkish or Turkic. Volume 9/8, p. 651-659.
 • King, P. M. & Kitchener, K. S. (1994). Developing Reflective Judgement Understanding and Promoting Intellectual Growth and Critical Thinking in Adolescents and Adults. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 • Leikin, R. (2009). Exploring Mathematical Creativity Using Multiple Solution Tasks. In R. Leikin, A. Berman, & B. Koichu (eds.), Creativity in Mathematics and the Education of Gifted Students, 129-145. Sense Publishers.
 • Milgram, R. M. ve Hong, E. (2009). Talent Loss in Mathematics: Causes andSolutions. In R. Leikin, A. Berman, & B. Koichu (eds.), Creativity in Mathematics and the Education of Gifted Students, 149-163. Sense Publishers.
 • Özkök, A. (2005). Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı Yaratıcı Problem ÇözmeÖğretim Programlarının Yaratıcı Problem Çözme Becerisine Etkisi.Hacettepe Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (5), 159-67 . Sonmaz, S. (2002). Problem Çözme Becerisi ile Yaratıcılık ve Zeka Arasındakiİlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, MarmaraÜniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı,İstanbul:
 • Sriraman, B. (2004). The Characteristic of Mathematical Creativity. The Mathematics Educator, 14(1), 19-34.
 • Tekin, M. ve Taşğın, Ö. (2008). Orta Öğretimde Öğrenim Gören Spor Yapan Ve Yapmayan Öğrencilerin Yaratıcılık Ve Çoklu Zekâ Alanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 3.
 • Tetik, S. Ve Açıkgöz, A. (2013). Duygusal Zeka Düzeyinin Problem ÇözmeBecerisi Üzerindeki Etkisi: Meslek Yüksekokulu Öğrencileri ÜzerineBir Uygulama. Electronic Journal Of Vocational Colleges- Aralık 2013,Umyos Özel Sayı, 87-97.
 • Torrance, E. P. (1988). The Nature of Creativity as Manifest in its Testing. In R. J. Sternberg (ed.), The Nature of Creativity: Contemporary Psychological Perspectives, 43-75. NY: Cambridge University Press. TTKB, (2013). Ortaokul Ve İmam Hatip Ortaokulu Zekâ Oyunları Dersi Öğretim Programı, MEB 2013, sayı 118.
 • Wallach, M.A. & Kogan, N. (1965). Modes of thinking in young children. New York: Holt Rinehart and Winston, Inc.
 • Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (6. baskı). Ankara: Seçkin.

Details

Other ID JA54ZA52CS
Journal Section Research Article
Authors

Yasemin DEVECİOĞLU This is me
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ


Zekeriya KARADAĞ This is me
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ

Publication Date March 1, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Devecioğlu, Y. & Karadağ, Z. (2014). AMAÇ, BEKLENTİ ve ÖNERİLER BAĞLAMINDA ZEKA OYUNLARI DERSİNİN DEĞERL ENDİRİLMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 41-61 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23139/247172