PDF EndNote BibTex RIS Cite

5E Modeline Uygun Olarak Tasarlanan Laboratuvar Materyaliyle Gerçekleştirilen Öğretim Sürecinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Işığın Kırılması

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 1 - 20, 01.03.2013

Abstract

Bu çalışmada; “Işığın Kırılması” konusunun öğretilmesine yönelik olarak 5E modelini temel alan basılı bir laboratuar materyali tasarlanmıştır. Tasarlanan laboratuar materyali ile gerçekleştirilen öğretim sürecinin fen ve teknoloji öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve fizik laboratuarına olan tutumlarına etkileri araştırılmıştır. Araştırma 2011-2012 öğretim güz yarıyılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programında Genel Fizik Laboratuar III dersini alan 98 öğretmen adayı ile yürütülmüştür. Çalışmada yarı deneysel yöntem kullanılmıştır. Deney grubunda, 5E modelini temel alan laboratuar materyali ile öğretim süreci yürütülmüştür. Kontrol grubunda geleneksel laboratuar uygulamaları esaslı alınarak öğretim gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak; Başarı Testi, Fizik Laboratuar Tutum Ölçeği ve Yansıtıcı Yazılar kullanılmıştır. 5E modeline uygun olarak tasarlanan laboratuar materyaliyle gerçekleştirilen öğretim sürecinin öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve fizik laboratuarına olan tutumlarına geleneksel yaklaşıma dayalı olarak gerçekleştirilen öğretim sürecinden daha fazla katkıda bulunduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda Fizik Laboratuar derslerinde yapılandırmacı öğrenme kuramını temel alan basılı materyallerin yaygınlaştırılması önerilmiştir.

References

 • Abraham., M.R., Gryzyboeski, E. B., Renner, J. W. ve Marek, A.E. (1992). Understanding And Misunderstanding Eighth Graders Of Five Chemistry Concepts Found In Textbooks, Journal Of Research In Science Teaching, 29, 105-120.
 • Airasian, P.W. ve Walsh, M.E., (1997). Constructivist Cautions. Phi Delta Kappan,78, 444-449.
 • Açışlı, S. ve Turgut, Ü., (2011). The Examination Of The Influence Of The Materials Generated In Compliance With 5e Learning Model On Physics Laboratory Applications. International Online Journal Of Educational Sciences, 3(2), 532-593.
 • Akdeniz, A.R., Yıldız, İ. ve Yiğit, N. (2001). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Işık Ünitesindeki Kavram Yanılgıları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(20),72-78.
 • Andersson, B. Ve Bach, F., (2005). On Designing And Evaluating Teaching Sequences Taking Geometrical Optics As An Example. Science Education, 89(2), 196-218.
 • Ayvacı, H. Ş., (2007). Bilimin Doğasının Sınıf Öğretmeni Adaylarına Kütle Çekim Konusu İçerisinde Farklı Yaklaşımlarla Öğretilmesine Yönelik Bir Çalışma, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ayvacı, H.Ş. ve Bakırcı, H. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Fen Öğretim Süreçleriyle İlgili Görüşlerinin 5E Modeli Açısından İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 132-151.
 • Ayvacı, H. Ş., Ve Devecioğlu, Y., (2002). Kavram Haritasının Fen Bilgisi Ba- şarısına Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Bacanlı, H. (2001). Gelişim Ve Öğrenme. (4. Baskı), Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Blizak, D., Chafiqi, F. ve Kendil, D., (2009). Students Misconceptions About Light İn Algeria. Education And Training İn Optics And Photonics. Optical Society Of America, Retrieved From, Www.Opticsinfobase.Org/ Abstract.Cfm?URI=ETOP-2009-EMA5
 • Brooks, J. G. ve Brooks, M. G. (1993). In Search For Understanding The Case For Constructivist Classrooms. Alexandria, Virginia: ASCD.
 • Buty, C. ve Mortimer E.F. (2008). Dialogic/Authoritative Discourse And Modeling In A High School Teaching Sequence On Optics. International Journal Of Science Education, 30(12), 1635-1660.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Geliştirilmiş 5. Baskı, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çepni, S. ve Ayvacı, H.Ş. (2006). Laboratuar Destekli Fen Ve Teknoloji Öğ- retimi. Kuramdan Uygulamaya Fen Ve Teknoloji Öğretimi. 5. Baskı, Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • Eshach, H. (2010). An Analysis Of Conceptual Flow Patterns And Structures İn The Physics Classroom. International Journal Of Science Education, 2(4), 451-477.
 • Hubber, P. (2005). Explorations Of Year 10 Students’ Conceptual Change During Instruction. Asia-Pacific Forum On Science Learning And Teaching, 6(1), 1-27
 • Kara, M., Kanlı, U. ve Yağbasan, R. (2003). Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Işık Ve Optik İle İlgili Anlamakta Zorluk Çektikleri Kavramların Tespiti Ve Sebepleri. Www.Dhgm.Meb.Gov.Tr/Yayimlar/Dergiler/Milli_ Egitim?Dergisi/158/Kara.Htm, Erişim Tarihi: 14. Ocak. 2012.
 • Kaya Şengören, S., (2006). Optik Dersi Işıkta Girişim Ve Kırınım Konularının Etkinlik Temelli Öğretimi: İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkilerinin Araştırılması. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Köseoğlu, F. ve Kavak, N., (2001). Fen Öğretiminde Yapılandırıcı Yaklaşım. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 139-148.
 • Nuhoğlu, H. ve Yalçın, N., (2004). Fizik Laboratuarına Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuarı- na Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 317–327.
 • Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri Ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. The Turkish Online Journal Of Educational Technology. 3(1),100-111
 • Özsevgeç, T. (2006). Kuvvet Ve Hareket Ünitesine Yönelik 5E Modeline Göre Geliştirilen Öğrenci Rehber Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36-48.
 • Palacios, F. J. P., Cazorla, F. N. ve Cervantes, A. (1989). Misconceptions On Geometric Optics And Their Association With Relevant Educational Variables. International Journal Of Science Education, 11 (3), 273-286.
 • Pektaş, H.M., Çelik, H., Katrancı, M. ve Köse, S. (2009). 5. Sınıflarda Ses Ve Işık Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2). 649-658.
 • Saxena, A. B., (1991). The Understanding Of The Properties Of Light By Students In India. International Journal Of Science Education, 13 (3), 283-289.
 • Singh, A. ve Butler, H. B., 1990. Refraction: Conceptions And Knowledge Structure, International Journal Of Science Education, 12 (4), 429-442.
 • Tharenou, P., Donohue, R. ve Cooper, B., (2007). Management research methods, New York: Cambridge University Press.
 • Tekos, G. ve Solomonidou, C. (2009). Constructivist Learning And Teaching Of Optics Concepts Using ICT Tools İn Greek Primary School: A Pilot Study. Journal Of Science Education And Technology,18(5), 415-428.
 • Yeşilyurt, M. (2003). Yükseköğretim Temel Fizik Laboratuar Uygulamalarında Bütünleştirici Yaklaşım, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Yıldırım Benli, A. (2010). Geometrik Optik Konularında Soruşturma Temelli Öğrenim Yaklaşımına Uygun Hazırlanmış Etkinliklerin İşbirlikçi Öğ- renme Ortamına Uygulanmasının Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

The Evaluation Of The Effectiveness Of The Teaching Process Conducted Through A Laboratory Material Designed In Accordance With 5E Model: The Refraction Of Light

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 1 - 20, 01.03.2013

Abstract

In this study, a printed laboratory material based on 5E model was designed for teaching the subject of “The Refraction of Light”. In addition, the effects of the teaching process conducted through the designed laboratory material on the academic achievements and attitudes towards physics laboratory of prospective science and technology teachers were examined. The study was conducted with 98 prospective teachers taking the course titled General Physics Laboratory III at Karadeniz Technical University Science Teaching Undergraduate Program in the fall semester of the 2011-2012 academic year. Semi-experimental method was employed in the study. While the prospective teachers in the experimental group were taught by means of the laboratory material based on 5E model, control group students were subjected to a teaching process involving traditional laboratory practices. Achievement Test, Physics Laboratory Attitude Scale, and Reflection Papers were used for data collection. It was found out that the teaching process conducted through the laboratory material designed in accordance with 5E model had a bigger contribution to the academic achievements and attitudes towards physics laboratory of prospective teachers in comparison to the teaching process conducted based on traditional approach. Based on the research results, it was recommended that printed materials prepared based on the constructivist learning theory be generalized in the Physics Laboratory courses.

References

 • Abraham., M.R., Gryzyboeski, E. B., Renner, J. W. ve Marek, A.E. (1992). Understanding And Misunderstanding Eighth Graders Of Five Chemistry Concepts Found In Textbooks, Journal Of Research In Science Teaching, 29, 105-120.
 • Airasian, P.W. ve Walsh, M.E., (1997). Constructivist Cautions. Phi Delta Kappan,78, 444-449.
 • Açışlı, S. ve Turgut, Ü., (2011). The Examination Of The Influence Of The Materials Generated In Compliance With 5e Learning Model On Physics Laboratory Applications. International Online Journal Of Educational Sciences, 3(2), 532-593.
 • Akdeniz, A.R., Yıldız, İ. ve Yiğit, N. (2001). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Işık Ünitesindeki Kavram Yanılgıları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(20),72-78.
 • Andersson, B. Ve Bach, F., (2005). On Designing And Evaluating Teaching Sequences Taking Geometrical Optics As An Example. Science Education, 89(2), 196-218.
 • Ayvacı, H. Ş., (2007). Bilimin Doğasının Sınıf Öğretmeni Adaylarına Kütle Çekim Konusu İçerisinde Farklı Yaklaşımlarla Öğretilmesine Yönelik Bir Çalışma, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Ayvacı, H.Ş. ve Bakırcı, H. (2012). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Fen Öğretim Süreçleriyle İlgili Görüşlerinin 5E Modeli Açısından İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(2), 132-151.
 • Ayvacı, H. Ş., Ve Devecioğlu, Y., (2002). Kavram Haritasının Fen Bilgisi Ba- şarısına Etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Bacanlı, H. (2001). Gelişim Ve Öğrenme. (4. Baskı), Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
 • Blizak, D., Chafiqi, F. ve Kendil, D., (2009). Students Misconceptions About Light İn Algeria. Education And Training İn Optics And Photonics. Optical Society Of America, Retrieved From, Www.Opticsinfobase.Org/ Abstract.Cfm?URI=ETOP-2009-EMA5
 • Brooks, J. G. ve Brooks, M. G. (1993). In Search For Understanding The Case For Constructivist Classrooms. Alexandria, Virginia: ASCD.
 • Buty, C. ve Mortimer E.F. (2008). Dialogic/Authoritative Discourse And Modeling In A High School Teaching Sequence On Optics. International Journal Of Science Education, 30(12), 1635-1660.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş, Geliştirilmiş 5. Baskı, Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çepni, S. ve Ayvacı, H.Ş. (2006). Laboratuar Destekli Fen Ve Teknoloji Öğ- retimi. Kuramdan Uygulamaya Fen Ve Teknoloji Öğretimi. 5. Baskı, Pegema Yayıncılık, Ankara.
 • Eshach, H. (2010). An Analysis Of Conceptual Flow Patterns And Structures İn The Physics Classroom. International Journal Of Science Education, 2(4), 451-477.
 • Hubber, P. (2005). Explorations Of Year 10 Students’ Conceptual Change During Instruction. Asia-Pacific Forum On Science Learning And Teaching, 6(1), 1-27
 • Kara, M., Kanlı, U. ve Yağbasan, R. (2003). Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Işık Ve Optik İle İlgili Anlamakta Zorluk Çektikleri Kavramların Tespiti Ve Sebepleri. Www.Dhgm.Meb.Gov.Tr/Yayimlar/Dergiler/Milli_ Egitim?Dergisi/158/Kara.Htm, Erişim Tarihi: 14. Ocak. 2012.
 • Kaya Şengören, S., (2006). Optik Dersi Işıkta Girişim Ve Kırınım Konularının Etkinlik Temelli Öğretimi: İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Etkilerinin Araştırılması. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Köseoğlu, F. ve Kavak, N., (2001). Fen Öğretiminde Yapılandırıcı Yaklaşım. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 139-148.
 • Nuhoğlu, H. ve Yalçın, N., (2004). Fizik Laboratuarına Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Ve Öğretmen Adaylarının Fizik Laboratuarı- na Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 317–327.
 • Özmen, H. (2004). Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri Ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme. The Turkish Online Journal Of Educational Technology. 3(1),100-111
 • Özsevgeç, T. (2006). Kuvvet Ve Hareket Ünitesine Yönelik 5E Modeline Göre Geliştirilen Öğrenci Rehber Materyalinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(2), 36-48.
 • Palacios, F. J. P., Cazorla, F. N. ve Cervantes, A. (1989). Misconceptions On Geometric Optics And Their Association With Relevant Educational Variables. International Journal Of Science Education, 11 (3), 273-286.
 • Pektaş, H.M., Çelik, H., Katrancı, M. ve Köse, S. (2009). 5. Sınıflarda Ses Ve Işık Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2). 649-658.
 • Saxena, A. B., (1991). The Understanding Of The Properties Of Light By Students In India. International Journal Of Science Education, 13 (3), 283-289.
 • Singh, A. ve Butler, H. B., 1990. Refraction: Conceptions And Knowledge Structure, International Journal Of Science Education, 12 (4), 429-442.
 • Tharenou, P., Donohue, R. ve Cooper, B., (2007). Management research methods, New York: Cambridge University Press.
 • Tekos, G. ve Solomonidou, C. (2009). Constructivist Learning And Teaching Of Optics Concepts Using ICT Tools İn Greek Primary School: A Pilot Study. Journal Of Science Education And Technology,18(5), 415-428.
 • Yeşilyurt, M. (2003). Yükseköğretim Temel Fizik Laboratuar Uygulamalarında Bütünleştirici Yaklaşım, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Yıldırım Benli, A. (2010). Geometrik Optik Konularında Soruşturma Temelli Öğrenim Yaklaşımına Uygun Hazırlanmış Etkinliklerin İşbirlikçi Öğ- renme Ortamına Uygulanmasının Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Details

Other ID JA54ZU88SK
Journal Section Research Article
Authors

Hakan Şevki AYVACI This is me
It is not affiliated with an institution


Mehmet YILDIZ This is me
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Ayvacı, H. Ş. & Yıldız, M. (2013). 5E Modeline Uygun Olarak Tasarlanan Laboratuvar Materyaliyle Gerçekleştirilen Öğretim Sürecinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Işığın Kırılması . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23144/247219