BibTex RIS Cite

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Year 2012, Volume: 7 Issue: 2, 54 - 69, 01.06.2012

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmen adaylarının eğitim psikolojisi dersine yönelik görüşlerini cinsiyet, mezun olunan lise türü, öğrenim görü- len bölüm ve öğretim durumu ve eğitim kitaplarını okuma durumları gibi değişkenler açısından görüş değerlendirme ölçeğinde belirlenen faktörlere göre incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışma betimsel niteliktedir. Araştırmada veri topla- ma aracı olarak kişisel bilgi formu ve öğrencilerin eğitim psikolojisi dersine ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik görüş değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Araştır- manın örneklemini, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü 1.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler istatistiksel teknikler kullanılarak çözümlenmiştir. Öğrencilerin derse yönelik görüşlerinin "ilgi-sevgi" ve "gereklilik-önem" faktör boyutlarında olumlu olduğu, "endişe-korku" faktör boyutunda ise düşük olduğu ortaya çıkmıştır.

References

 • Bacanlı, H.(2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Başaran, İ.E.(1992). Eğitim Psikolojisi: Modern Eğitimin Psikolojik Temelle- ri. Gül Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Brandsford, J. D., v.d. (Ed.) (2000). How people learn: Brain, Mind, Experien- ce, and School. Washington,D.C.: National Academy Press. (Expanded edition).
 • Cevizci, A.(2010). Eğitim Sözlüğü. Ankara: Say Yayıncılık.
 • Dönmezler, İ.(1997). Eğitim Psikolojisi. İzmir.E.Ü. Basımevi.
 • Dönmezler, İ.(2000). Eğitim Psikolojisine Giriş. İzmir: E.Ü. Basımevi.
 • Erden, M., Akman, Y. (2011).Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.
 • Ersanlı, K.(2007).Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma Yöntem ve Tek- nikleri. E. Uzman(Ed.) Ankara. Lisans Yayıncılık.
 • Kaya, A. & vd. (2007). Eğitim Psikolojisi. Malatya: PegemA Yayıncılık.
 • Gage, N.L. Berliner,D.C.(1988). Educational Psychology (4th.Ed) Houston TX Houghton Mifflin.
 • Gibson, J.T. and Chandler, L.A.(1998). Education Psychology. Boston Allyn Bacon İnc.
 • Gür, B. S. (2010). Eğitimde psikolojinin tahakkümü. H.R. Açar (Ed.), Ulus- lararası Eğitim Felsefesi Kongresi: Küreselleşme Sürecinde Eğitim So- runlarının Felsefi Boyutu (6-8 Mart 2009) içinde (ss. 515-520). Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasar, N.(2005).Bilimsel Araştırma Yöntemi. , İstanbul: Nobel Yayıncılık, 12.Baskı.
 • Rosenfield, S. (2008). Psychology and education, together again. Psychology in the Schools, 45(3), 257-259.
 • Selçuk, Z.(1997). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Şafak Yayıncılık.
 • Selçuk, Z.(2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 15.Baskı.
 • Sümer, N. (2000).Yapısal Eşitlik Modelleri Temel Kavramlar ve Örnek Uygu- lamalar. Türk Psikolojisi Yazıları, 3(6) 49-74.
 • Tanrıöğen, A. & diğerleri.(2007). Eğitim Bilimine Giriş. (Ekiz, D. & Durukan,H.(Ed.) İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Taşpınar, M.(2007). Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri. Elâzığ. Data Yayıncılık.
 • Ülgen,G.(1994). Lisans Öğretim Düzeyinde EBB 321 Eğitim Psikolojisi Der
 • (1994). Lisans Öğretim Düzeyinde EBB 321 Eğitim Psikolojisi Der
 • sinde Başarı Beklentisi ve Erişiye Düzeyleri. Ankara. Hacettepe Eğitim
 • Fakültesi Dergisi 10. 55-63
 • Yavuz, K.(1986). Eğitim Psikolojisi Üzerine. Erzurum: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi S.6
 • Erişim:http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/ilahiyat/article/view/4566/4386
 • Yeşilyaprak, B.(2009). Eğitim Psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2008).Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

EXAMINATION IN TERMS OF FACTORIAL OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL AND SCIENCE EDUCATION TEACHER CANDIDATES TOWARDS EDUCATIONAL PSYCHOLOGY LESSON

Year 2012, Volume: 7 Issue: 2, 54 - 69, 01.06.2012

Abstract

The purpose of this research is to examine primary school and science education teacher candidates’ opinions towards educational psychology course in terms of gender, type of graduated high school, education department and reading of educative books by using variables according factors determined in the scale. This study is descriptive character because the screening model is used. The personal information form and a scale of opinion evaluation towards this course are used as a data collection tool. The sample of research was consisted of 1st year students of department of Elementary School Education and Elementary Science Education at Education Faculty at the Bayburt University. In the research, the data is obtained by using statistical techniques. It’s been revealed that student’s opinions were positive in love-interest and importance-requirement of factor dimensions, in fear-anxiety of factor dimension were low.

References

 • Bacanlı, H.(2007). Eğitim Psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Başaran, İ.E.(1992). Eğitim Psikolojisi: Modern Eğitimin Psikolojik Temelle- ri. Gül Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Brandsford, J. D., v.d. (Ed.) (2000). How people learn: Brain, Mind, Experien- ce, and School. Washington,D.C.: National Academy Press. (Expanded edition).
 • Cevizci, A.(2010). Eğitim Sözlüğü. Ankara: Say Yayıncılık.
 • Dönmezler, İ.(1997). Eğitim Psikolojisi. İzmir.E.Ü. Basımevi.
 • Dönmezler, İ.(2000). Eğitim Psikolojisine Giriş. İzmir: E.Ü. Basımevi.
 • Erden, M., Akman, Y. (2011).Eğitim Psikolojisi. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.
 • Ersanlı, K.(2007).Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma Yöntem ve Tek- nikleri. E. Uzman(Ed.) Ankara. Lisans Yayıncılık.
 • Kaya, A. & vd. (2007). Eğitim Psikolojisi. Malatya: PegemA Yayıncılık.
 • Gage, N.L. Berliner,D.C.(1988). Educational Psychology (4th.Ed) Houston TX Houghton Mifflin.
 • Gibson, J.T. and Chandler, L.A.(1998). Education Psychology. Boston Allyn Bacon İnc.
 • Gür, B. S. (2010). Eğitimde psikolojinin tahakkümü. H.R. Açar (Ed.), Ulus- lararası Eğitim Felsefesi Kongresi: Küreselleşme Sürecinde Eğitim So- runlarının Felsefi Boyutu (6-8 Mart 2009) içinde (ss. 515-520). Ankara: Eğitimciler Birliği Sendikası.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri. Ankara: Tekışık Web Ofset Tesisleri.
 • Karasar, N.(2005).Bilimsel Araştırma Yöntemi. , İstanbul: Nobel Yayıncılık, 12.Baskı.
 • Rosenfield, S. (2008). Psychology and education, together again. Psychology in the Schools, 45(3), 257-259.
 • Selçuk, Z.(1997). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Şafak Yayıncılık.
 • Selçuk, Z.(2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Nobel Yayıncılık, 15.Baskı.
 • Sümer, N. (2000).Yapısal Eşitlik Modelleri Temel Kavramlar ve Örnek Uygu- lamalar. Türk Psikolojisi Yazıları, 3(6) 49-74.
 • Tanrıöğen, A. & diğerleri.(2007). Eğitim Bilimine Giriş. (Ekiz, D. & Durukan,H.(Ed.) İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Taşpınar, M.(2007). Kuramdan Uygulamaya Öğretim İlke ve Yöntemleri. Elâzığ. Data Yayıncılık.
 • Ülgen,G.(1994). Lisans Öğretim Düzeyinde EBB 321 Eğitim Psikolojisi Der
 • (1994). Lisans Öğretim Düzeyinde EBB 321 Eğitim Psikolojisi Der
 • sinde Başarı Beklentisi ve Erişiye Düzeyleri. Ankara. Hacettepe Eğitim
 • Fakültesi Dergisi 10. 55-63
 • Yavuz, K.(1986). Eğitim Psikolojisi Üzerine. Erzurum: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi S.6
 • Erişim:http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/ilahiyat/article/view/4566/4386
 • Yeşilyaprak, B.(2009). Eğitim Psikolojisi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2008).Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 29 citations in total.

Details

Other ID JA55AY82DG
Journal Section Research Article
Authors

İlhan İlter

Publication Date June 1, 2012
Submission Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA İlter, İ. (2012). SINIF ÖĞRETMENLİĞİ VE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM PSİKOLOJİSİ DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 54-69.