BibTex RIS Cite

MESLEK LİSESİ BT ÖĞRETMENLERİNİN BT EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ, BEKLENTİ VE DENEYİMLERİ

Year 2012, Volume: 7 Issue: 2, 97 - 124, 01.06.2012

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı Meslekî Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi (MEGEP) kapsamında geliştirilen Bilişim Teknolojileri (BT) Alanındaki yeni eğitim programının öğretim sürecindeki mevcut durumu ve karşılaşılan güçlükleri öğretmen görüşleriyle ortaya koymak ve bunlara yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Araştırma, bilişim teknolojileri öğretmenleri görüşlerinin incelenmesine yönelik anket modeline uygun, betimsel bir araştırmadır. Türkiye genelinde Meslek Liselerinde çalışan bilişim teknolojileri öğretmenleri araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Sonuca ulaşmak için kullanılan veri toplama aracı Öğretim üyeleri yardımı ile Likert Ölçeğine göre hazırlanan ve Derecelendirmeli Soru tiplerinden oluşan ankettir. Elde edilen veriler SPSS 13.0 programında bağımsız değişkenlere göre frekans (f), yüzde (%) ve ki-kare (χ2) test yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Programın yeni olması ve öğretmenlerin bu konularda yeterli hizmet içi eğitim almamaları en dikkat çekici problemdir. Ayrıca laboratuvar imkânlarının yetersizliği, donanım sıkıntısı, kaynak modüllerin eksik oluşu ve sınıfların kalabalık olması programın uygulamada karşılaştığı diğer sınırlılıklardır. Yeni eğitim programını uygularken çıkabilecek olan sorunların giderilmesinde öğretmenler süratle bilgilendirilmeli ve en kısa zamanda laboratuvar imkânlarının yenilenerek kaynak modüllerin tamamlanması çalışmaları hızlandırılmalıdır.

References

 • Adıgüzel, O. C. ve Berk, Ş. (2009). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeni Arayışlar: Yeterliliğe Dayalı Modüler Sistemin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 220-236.
 • Akbaş, O., & Özdemir, S. M. (2002). Avrupa Birliğinde Yaşam Boyu Öğrenme. Milli Eğitim Dergisi, 155(156), 112-126.
 • Altın, R. (2007). Mesleki Eğitim Sisteminde Yeni Eğilimler ve Modüler Sistem. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Binici, H. ve Arı, N. (2004). Mesleki ve teknik eğitimde arayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 383-396.
 • Doğan, H. (1983). Mesleki ve Teknik Eğitim. Cumhuriyet Döneminde Eğitim, İstanbul.
 • Emirgil, B. F. (2010). Yeni Meslekçi Eğitim Yaklaşımı ve Yeni Meslekçi Paradigmaların Türkiye’deki Yansıması Olarak “MEGEP”. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 56, 575-600.
 • Fer, S. (2000). Modüler program yaklaşımı ve bir öneri. Milli Eğitim Dergisi,147(3), 21-37.
 • Karahoca, D., Küpçüoğlu, E., Karahoca, A., Uçar, T. & Yücel, A. (2010). Teaching information technologies via interactive ways on secondary education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5793-5797.
 • Kaya, A. (2003). Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Bir Laboratuvar Programı Geliştirme ve Model Önerme. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • MEB. (2012). Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı. http://mtegm.meb.gov.tr/ tr/dokumanlar/calistay/, 10.05.2013.
 • Seçilmiş, C. ve Ünlüönen, K. (2011). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 247-265.
 • Ünsür, A. (1998). İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.

HIGH SCHOOL IT TEACHERS’ VISION, EXPECTATIONS AND EXPERIENCES ABOUT IT TRAINING PROGRAMME

Year 2012, Volume: 7 Issue: 2, 97 - 124, 01.06.2012

Abstract

The main purpose of this research is to reveal the current state and confronted problems of the new education programme which has been developed under the name of Strengthening the Vocational Education and Training System in Turkey (SVET) for the Informatics Technologies Field of Vocational High Schools from the teachers’ point of view and propose solutions. This is a descriptive research in harmony with the questionaire model aimed at examining the views of computer teachers. The core of this study is the computer teachers working at vocational high schools. The means of data collecting to reach conclusions is the questionnare involving gradable question types developed with the help pf lecturers in accordance with Likert Scale. The collected data were analyzed according to the variables in the SPSS 13.0 software with the help of techniques such as frequency (f), percentage (%), and chisquare (χ2 ). The most conspicuous problems are that the programme is new and the teachers haven’t attended in service training on this subject. Besides, the deficiency of laborotary facilites, inadequate hardware, insufficient source of modules and crowded classrooms are the other restrictions of the programme in practice. The teachers should be informed quickly to eliminate the problems when the new programme is applied and work of completing source modules should be accelerated by renewing the laboratory facilities as soon as possible.

References

 • Adıgüzel, O. C. ve Berk, Ş. (2009). Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yeni Arayışlar: Yeterliliğe Dayalı Modüler Sistemin Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 220-236.
 • Akbaş, O., & Özdemir, S. M. (2002). Avrupa Birliğinde Yaşam Boyu Öğrenme. Milli Eğitim Dergisi, 155(156), 112-126.
 • Altın, R. (2007). Mesleki Eğitim Sisteminde Yeni Eğilimler ve Modüler Sistem. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Binici, H. ve Arı, N. (2004). Mesleki ve teknik eğitimde arayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 383-396.
 • Doğan, H. (1983). Mesleki ve Teknik Eğitim. Cumhuriyet Döneminde Eğitim, İstanbul.
 • Emirgil, B. F. (2010). Yeni Meslekçi Eğitim Yaklaşımı ve Yeni Meslekçi Paradigmaların Türkiye’deki Yansıması Olarak “MEGEP”. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 56, 575-600.
 • Fer, S. (2000). Modüler program yaklaşımı ve bir öneri. Milli Eğitim Dergisi,147(3), 21-37.
 • Karahoca, D., Küpçüoğlu, E., Karahoca, A., Uçar, T. & Yücel, A. (2010). Teaching information technologies via interactive ways on secondary education. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5793-5797.
 • Kaya, A. (2003). Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarına Yönelik Bir Laboratuvar Programı Geliştirme ve Model Önerme. Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • MEB. (2012). Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı. http://mtegm.meb.gov.tr/ tr/dokumanlar/calistay/, 10.05.2013.
 • Seçilmiş, C. ve Ünlüönen, K. (2011). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde Uygulanan Modüler Öğretime İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 247-265.
 • Ünsür, A. (1998). İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
There are 13 citations in total.

Details

Other ID JA55BA67NJ
Journal Section Research Article
Authors

Aslan Gülcü This is me

Saadettin Aydın This is me

Publication Date June 1, 2012
Submission Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Gülcü, A., & Aydın, S. (2012). MESLEK LİSESİ BT ÖĞRETMENLERİNİN BT EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞ, BEKLENTİ VE DENEYİMLERİ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 97-124.