BibTex RIS Cite

The Effects of cooperative Predict-Observe-Explain (POE) tasks on 9 grade students' democratic attitudes

Year 2010, Volume: 5 Issue: 1, 13 - 23, 01.03.2010

Abstract

In this study was investigated the effects of a cooperative Predict-Observe-Explain (POE) th activities on 9 grade students' democratic attitude. In the study was used one-group pre-test postth test experimental model. The sample for study was composed of 30 (13 girls; 17 boys) 9 grade students from the Erzurum Anatolian High School. The data were collected with, “Democratic Attitude Scale”. The data were analyzed by t-test and presented together with descriptive statistics. Results of the study showed a statistically significant difference (t =2.08; p<.05) (29) between students' democratic attitude pre- and post-test mean scores (pre-test=112.56; post- =116.80). Namely,the POE tasks which were implemented in small cooperative groups make a test positive contribution to the development of students' democratic attitudes.

References

 • Aycan, N. ve Çalık, D. (2003). İlköğretm okullarında demokrasi eğitimi: Manisa örneği. Celal Bayar Üniversitesi S.B.E Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 19–29.
 • Başar, H. (2004). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Bülbül, Y., 2007. Ortaöğretim çevre ve insan dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin çevreye yönelik tutumlara ve erişiye etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çankaya, D., Seçkin, O., “Demokratik değerlerin benimsenmesi açısından öğretmen ve öğretmen adaylarının görüş ve tutumları.” Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, 20–21 Mayıs, Bildiriler. Onsekiz Mart Üniversitesi Yayını, 461– 466, Çanakkale, Türkiye 2004.
 • Davis, O. L. (2003). Editorial does democracy in education stilI live. Journal of Cumculum an Supervision 19 (1), 1 – 4.
 • Demoulin, D.F., & Kolstad, R. (2000). Assessing the gains of behavioral dynamics essential for Küçükahmet, L. (1989). Demokrasi Eğitiminde Boyutlar ve Sorunları Demokrasi İçin Eğitim. TED Yayınları, Ankara.
 • Levin, B. (1998). The educational requirement for democracy. Curriculum Inquiry 28(1), 57-79.
 • Okutan, M. (2010). Türk Eğitim Sistemi'nde demokrasi eğitimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 938–946.
 • Osborne, M.D. (1998). Responsive science pedagogy in a democracy: Dangerous teaching. Theory into Practice, 37(4), 289-295.
 • Özpolat, A. (2004). Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. 5 (50). http://yayim.meb.gov.tr/dergiler /sayi50/ozpolat.htm> (2010, Ağustos, 24).
 • Rowland, S. (2003). Teaching for democracy in higher education Teaching in Higher Education, 8(1), 89-101.
 • Rui, X. (2009). Asurvey on the democratic qualities of high school students and the schooling for democracy. Front. Educ. China, 4(1), 94-110.
 • Sağlam, H.İ. (2000). Sosyal Bilgiler Dersinin Demokratik Tutum Geliştirmedeki Rolü. Milli Eğitim Dergisi, 146, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/146 /saglam.htm> (2010, Ağustos, 24).
 • Singleton, L. Teaching democracy in the primary school. http://www.abc.net.au/ civics/democracy/pdf/td_primary.pdf> (2010, Aralık, 24).
 • Şimşek, U., Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Özdemir, Y. (2006). Lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin demokratik tutumlarına işbirlikli öğrenme yönteminin etkisinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 165–172
 • Şimşek, U. Doymuş, K. ve Karaçöp, A. (2009). Yükseköğretimde eğitim gören öğrencilerin demokratik tutumlarına jigsaw ve birlikte Öğrenme tekniklerinin etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 167–176.
 • Taşpınar, M. (2006). The effect of the interactive small group study method on democratic attitudes and self-expression ability. Social behavior and personality, 34(9), 1115–1126.
 • Yeşil, R.(2002). Okul ve ailede insan hakları ve demokrasi eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yurtseven, R. (2003). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin demokratik tutumları.
 • Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

İşbirlikli Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) Aktivitelerinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Tutumları Üzerine Etkisi

Year 2010, Volume: 5 Issue: 1, 13 - 23, 01.03.2010

Abstract

Bu çalışmada işbirlikli tahmin-gözlem-açıklama (TGA) etkinliklerinin 9. sınıf öğrencilerinin demokratik tutumları üzerine olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada tek gruplu ön-test son-test deneysel modeli kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu Erzurum Anadolu Lisesinden 30 (13 kız; 17 erkek), dokuzuncu sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Demokratik Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen veriler t-testi ile analiz edilmiş ve tanımsal istatistiksel verilerle birlikte sunulmuştur. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, öğrencilerin demokratik tutum ön- ve son-test puanları arasında (ön-testolarak anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir (t =2.08; p

References

 • Aycan, N. ve Çalık, D. (2003). İlköğretm okullarında demokrasi eğitimi: Manisa örneği. Celal Bayar Üniversitesi S.B.E Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 19–29.
 • Başar, H. (2004). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Bülbül, Y., 2007. Ortaöğretim çevre ve insan dersinde işbirlikli öğrenme yönteminin çevreye yönelik tutumlara ve erişiye etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çankaya, D., Seçkin, O., “Demokratik değerlerin benimsenmesi açısından öğretmen ve öğretmen adaylarının görüş ve tutumları.” Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, 20–21 Mayıs, Bildiriler. Onsekiz Mart Üniversitesi Yayını, 461– 466, Çanakkale, Türkiye 2004.
 • Davis, O. L. (2003). Editorial does democracy in education stilI live. Journal of Cumculum an Supervision 19 (1), 1 – 4.
 • Demoulin, D.F., & Kolstad, R. (2000). Assessing the gains of behavioral dynamics essential for Küçükahmet, L. (1989). Demokrasi Eğitiminde Boyutlar ve Sorunları Demokrasi İçin Eğitim. TED Yayınları, Ankara.
 • Levin, B. (1998). The educational requirement for democracy. Curriculum Inquiry 28(1), 57-79.
 • Okutan, M. (2010). Türk Eğitim Sistemi'nde demokrasi eğitimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 938–946.
 • Osborne, M.D. (1998). Responsive science pedagogy in a democracy: Dangerous teaching. Theory into Practice, 37(4), 289-295.
 • Özpolat, A. (2004). Demokrasi eğitimi ve okul meclisleri projesi. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. 5 (50). http://yayim.meb.gov.tr/dergiler /sayi50/ozpolat.htm> (2010, Ağustos, 24).
 • Rowland, S. (2003). Teaching for democracy in higher education Teaching in Higher Education, 8(1), 89-101.
 • Rui, X. (2009). Asurvey on the democratic qualities of high school students and the schooling for democracy. Front. Educ. China, 4(1), 94-110.
 • Sağlam, H.İ. (2000). Sosyal Bilgiler Dersinin Demokratik Tutum Geliştirmedeki Rolü. Milli Eğitim Dergisi, 146, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/146 /saglam.htm> (2010, Ağustos, 24).
 • Singleton, L. Teaching democracy in the primary school. http://www.abc.net.au/ civics/democracy/pdf/td_primary.pdf> (2010, Aralık, 24).
 • Şimşek, U., Doymuş, K., Şimşek, Ü. ve Özdemir, Y. (2006). Lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin demokratik tutumlarına işbirlikli öğrenme yönteminin etkisinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 165–172
 • Şimşek, U. Doymuş, K. ve Karaçöp, A. (2009). Yükseköğretimde eğitim gören öğrencilerin demokratik tutumlarına jigsaw ve birlikte Öğrenme tekniklerinin etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(1), 167–176.
 • Taşpınar, M. (2006). The effect of the interactive small group study method on democratic attitudes and self-expression ability. Social behavior and personality, 34(9), 1115–1126.
 • Yeşil, R.(2002). Okul ve ailede insan hakları ve demokrasi eğitimi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Yurtseven, R. (2003). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin demokratik tutumları.
 • Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
There are 20 citations in total.

Details

Other ID JA55CS73FV
Journal Section Research Article
Authors

Ayhan Çinici This is me

Yavuz Demir This is me

Publication Date March 1, 2010
Submission Date March 1, 2010
Published in Issue Year 2010 Volume: 5 Issue: 1

Cite

APA Çinici, A., & Demir, Y. (2010). İşbirlikli Tahmin-Gözlem-Açıklama (TGA) Aktivitelerinin 9. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Tutumları Üzerine Etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 13-23.