BibTex RIS Cite

Elektrik Konusunda 5e Öğrenme Modeline Dayalı Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel İşlem Becerilerine ve Fizik Laboratuvarına Karşı Tutumlarına Etkisi

Year 2009, Volume: 4 Issue: 1, 80 - 92, 01.03.2009

Abstract

Çalışmada; elektrik konusunda 5e öğrenme modeline dayalı öğretimin üniversite öğrencilerin bilimsel işlem becerilerine ve fizik laboratuvarına karşı tutumlarına etkisi araştırılmıştır. Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada örneklem olarak 2007–2008 eğitim-öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören ve Genel Fizik Laboratuvarı II dersini alan toplam 42 1.sınıf üniversite öğrencisi kullanılmıştır. Deney grubundaki öğrencilere 5E öğrenme modeline dayalı öğretim yapılırken, kontrol grubuna ise doğrulama türü laboratuvar metodu kullanılmıştır. Çalışmanın verileri bilimsel işlem beceri testi ve fizik laboratuvarı tutum testleri kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarında öğrencilerin bilimsel işlem becerilerinin gelişimi ve fizik laboratuvarına karşı tutumları açısından deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencileri arasında deney grubu lehine anlamlı farklar olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Akar, E. (2005). Effectiveness of 5e learning cycle model on students’ understanding of acid-base concepts. master thesis, Middle East Technical Unıversıty, Ankara.
 • Akdeniz, A.R. 2008. Problem çözme, bilimsel süreç ve proje yönteminin fen öğretiminde kullanımı. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Edt: Çepni S. Pegem Yayınları, 7. Baskı, Syf: 364, 127-155, Trabzon.
 • Bağcı Kılıç, G. 2003. Üçüncü uluslar arası matematik ve fen araştırması (tımss) fen öğretimi, bilimsel araştırma ve bilimin doğası. İlköğretim-Online 2(1), 4251.http://www.ilköğretim-online.org.tr
 • Balcı, S. Çakiroğlu, J. ve Tekkaya, C. (2006). Engagement, exploration, explanation, extension, and evaluation (5E) learning cycle and conceptual change text as learning tools. Biochemistry and Molecular Biology Education, 34, 3, 199-203.
 • Boddy, N. Watson, K. ve Aubusson, P. (2003). A trial of the five es: a referent model for constructivist teaching and learning. Research in Science Education 33: 27–42.
 • Bozdoğan, A.E. ve Altunçekiç, A., (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5e öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:15 No:2,579-590.
 • Çepni, S. ve Ayvacı, H.Ş. (2008). Laboratuvar destekli fen öğretimi metotları. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Edt: Çepni S. Pegem Yayınları, 7. Baskı, Syf: 364, 209-249, Trabzon.
 • Demircioğlu, G. Özmen, H. ve Demircioğlu, H. (2004). Bütünleştirici öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilen etkinliklerin uygulanmasının etkililiğinin araştırılması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 1, Sayı 1.
 • Demirel, Ö. (2004). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Pagem-A Yayıncılık,350s, 7. Baskı, Ankara.
 • Durmuş, Soner. (2007). Oluşturmacılık: teori, perspektifler ve uygulama. Edt. Fosnot C.T. Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, 338s.
 • Ergin, İ. (2006). Fizik eğitiminde 5e modelinin öğrencilerin akademik başarısına, tutumuna ve hatırlama düzeyine etkisine bir örnek: “iki boyutta atış hareketi”. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergin, İ. Ünsal, Y. ve Tan, M. (2006). 5e modeli‘nin öğrencilerin akademik başarısına ve tutum düzeylerine etkisi: “yatay atış hareketi örneği”. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (2), 1-15.
 • Ergin, İ. Kanlı, U. ve Tan, M. (2007). Fizik eğitiminde 5e modeli’nin öğrencileri akademik başarısına etkisinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (2), 191-20
 • Evans, C. (2004). Learning with inquiring minds. The Science Teacher, January, 27-30.
 • Geban, Ö. Aşkar, P. ve Özkan, İ. (1992). Effects of computer similation and problem solving approaches on high school. Journal of Educational Research. 86 (1), 5-10.
 • Hançer, A. H., 2006. Constructivist Approach. International Journal of Environmental and Science Education, Vol 1 No: 2, pp 181– 188.
 • Hiçcan, B. (2008). 5e öğrenme döngüsü modeline dayalı öğretim etkinliklerinin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin matematik dersi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konusundaki akademik başarılarına etkisi. Y. Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Keser, Ömer Faruk. ve Ali Rıza, Akdeniz. (2002). Bütünleştirici öğrenme ortamlarının çoklu araştırma metoduyla değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. (16-18 Eylül) ODTÜ. Ankara.
 • Lind, K. (1998). Science process skills: preparing for the future, http://www.monroe2boces.org/shared/instruct/sciencek6/process.htm.
 • Nuhoğlu, H. ve Yalçın, N. (2004). Fizik laboratuvarına yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 317-327.
 • Orgill, M., and Thomas M., 2007. Analogies and The 5E Model. The Science Teacher 74, January 1, 40-46.
 • Özdemir, Y. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı ögrenme kuramı ile ilgili bilgi düzeyleri. Y. lisans tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. Pagem-A Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara. Özmen, H. (2008). Öğrenme kuramları ve fen bilimleri öğretimindeki uygulamaları, kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Edt: Çepni S. Pegem Yayınları, 7. Baskı, syf: 364, 34-100, Trabzon.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET January 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3, ıssue 1, article 14.
 • Özsevgeç, T. (2007). İlköğretim 5. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e modeline göre geliştirilen rehber materyallerin etkililiklerinin belirlenmesi. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya öğretiminde 5e modelinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sağlam, M. (2005). Ses ve ışık ünitesi konusunda 5e modeline uygun rehber materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Sevinç, E. (2008). 5e öğretim modelinin organik kimya laboratuvarı dersinde uygulanmasının öğrencilerin kavramsal anlamalarına, bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve organik kimya laboratuvarı dersine karsı tutumlarına etkisi. Y. lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şaşmaz Ören, F. ve Tezcan R., 2008. İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Halkası Yaklaşımının Öğrencilerin Başarı Ve Mantıksal Düşünme Yetenekleri Üzerine Etkisi.eğitim fakültesi dergisi XXI(2),427-446.
 • Şengül, N. (2006). Yapılandırmacılık kuramına dayalı olarak hazırlanan aktif öğretim yöntemlerinin akan elektrik konusunda öğrencilerin fen basarı ve tutumlarına etkisi. Y.lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Teltik Başer, E. (2008). 5e modeline uygun öğretim etkinliklerinin 7. sınıf örgencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına etkisi. Y. lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Temizyürek, K. (2003). “Fen Öğretimi ve Uygulamaları(Ekonomik Baskı)”, Ankara: Nobel Basımevi.
 • Yeşilyurt, M. (2003). Yükseköğretim temel fizik laboratuvar uygulamalarında bütünleştirici metod. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Yılmaz, H. ve Huyugüzel Çavaş, P. (2006). 4-e öğrenme döngüsü yönteminin öğrencilerin elektrik konusunu anlamalarına olan etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi Yıl 3, Sayı 1.

The Influence of Teaching Based on 5e Learning Model on Undergraduates’ Skills of Scientific Process and Their Attitudes Towards Physics Laboratory in the Electric Topics

Year 2009, Volume: 4 Issue: 1, 80 - 92, 01.03.2009

Abstract

In this study,it was aimed to explore the influence of teaching based on 5E learning model on the students’ scientific process skills and their attitudes towards physics laboratory. In the research, a semi- experimental research method with pre-test and post-test control group is used. The sample of the research consists of fourty-two students the department of Elementary Science Teaching in Kazım Karabekir Faculty of Education in Ataturk University within the academic year 2007-2008. The students in the experimental group were exposed to 5E learning model-based-instruction while the students in the control group received a laboratory validation method based-instruction. The data was collected using scientific process skills test and a physics laboratory attitude test. The data is statiscally analyzed using SPSS program. Form results of the analyses it is determined that in terms of students’ skills of scientific process and their attitudes towards physics laboratory; especially in favour of the experimental group, there is statistically significant difference between the experimental and the control group.

References

 • Akar, E. (2005). Effectiveness of 5e learning cycle model on students’ understanding of acid-base concepts. master thesis, Middle East Technical Unıversıty, Ankara.
 • Akdeniz, A.R. 2008. Problem çözme, bilimsel süreç ve proje yönteminin fen öğretiminde kullanımı. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Edt: Çepni S. Pegem Yayınları, 7. Baskı, Syf: 364, 127-155, Trabzon.
 • Bağcı Kılıç, G. 2003. Üçüncü uluslar arası matematik ve fen araştırması (tımss) fen öğretimi, bilimsel araştırma ve bilimin doğası. İlköğretim-Online 2(1), 4251.http://www.ilköğretim-online.org.tr
 • Balcı, S. Çakiroğlu, J. ve Tekkaya, C. (2006). Engagement, exploration, explanation, extension, and evaluation (5E) learning cycle and conceptual change text as learning tools. Biochemistry and Molecular Biology Education, 34, 3, 199-203.
 • Boddy, N. Watson, K. ve Aubusson, P. (2003). A trial of the five es: a referent model for constructivist teaching and learning. Research in Science Education 33: 27–42.
 • Bozdoğan, A.E. ve Altunçekiç, A., (2007). Fen bilgisi öğretmen adaylarının 5e öğretim modelinin kullanılabilirliği hakkındaki görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:15 No:2,579-590.
 • Çepni, S. ve Ayvacı, H.Ş. (2008). Laboratuvar destekli fen öğretimi metotları. Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Edt: Çepni S. Pegem Yayınları, 7. Baskı, Syf: 364, 209-249, Trabzon.
 • Demircioğlu, G. Özmen, H. ve Demircioğlu, H. (2004). Bütünleştirici öğrenme kuramına dayalı olarak geliştirilen etkinliklerin uygulanmasının etkililiğinin araştırılması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 1, Sayı 1.
 • Demirel, Ö. (2004). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Pagem-A Yayıncılık,350s, 7. Baskı, Ankara.
 • Durmuş, Soner. (2007). Oluşturmacılık: teori, perspektifler ve uygulama. Edt. Fosnot C.T. Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, 338s.
 • Ergin, İ. (2006). Fizik eğitiminde 5e modelinin öğrencilerin akademik başarısına, tutumuna ve hatırlama düzeyine etkisine bir örnek: “iki boyutta atış hareketi”. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ergin, İ. Ünsal, Y. ve Tan, M. (2006). 5e modeli‘nin öğrencilerin akademik başarısına ve tutum düzeylerine etkisi: “yatay atış hareketi örneği”. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 7 (2), 1-15.
 • Ergin, İ. Kanlı, U. ve Tan, M. (2007). Fizik eğitiminde 5e modeli’nin öğrencileri akademik başarısına etkisinin incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (2), 191-20
 • Evans, C. (2004). Learning with inquiring minds. The Science Teacher, January, 27-30.
 • Geban, Ö. Aşkar, P. ve Özkan, İ. (1992). Effects of computer similation and problem solving approaches on high school. Journal of Educational Research. 86 (1), 5-10.
 • Hançer, A. H., 2006. Constructivist Approach. International Journal of Environmental and Science Education, Vol 1 No: 2, pp 181– 188.
 • Hiçcan, B. (2008). 5e öğrenme döngüsü modeline dayalı öğretim etkinliklerinin ilköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin matematik dersi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler konusundaki akademik başarılarına etkisi. Y. Lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Keser, Ömer Faruk. ve Ali Rıza, Akdeniz. (2002). Bütünleştirici öğrenme ortamlarının çoklu araştırma metoduyla değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. (16-18 Eylül) ODTÜ. Ankara.
 • Lind, K. (1998). Science process skills: preparing for the future, http://www.monroe2boces.org/shared/instruct/sciencek6/process.htm.
 • Nuhoğlu, H. ve Yalçın, N. (2004). Fizik laboratuvarına yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (2), 317-327.
 • Orgill, M., and Thomas M., 2007. Analogies and The 5E Model. The Science Teacher 74, January 1, 40-46.
 • Özdemir, Y. (2007). Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı ögrenme kuramı ile ilgili bilgi düzeyleri. Y. lisans tezi, Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. Pagem-A Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara. Özmen, H. (2008). Öğrenme kuramları ve fen bilimleri öğretimindeki uygulamaları, kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Edt: Çepni S. Pegem Yayınları, 7. Baskı, syf: 364, 34-100, Trabzon.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET January 2004 ISSN: 1303-6521 volume 3, ıssue 1, article 14.
 • Özsevgeç, T. (2007). İlköğretim 5. sınıf kuvvet ve hareket ünitesine yönelik 5e modeline göre geliştirilen rehber materyallerin etkililiklerinin belirlenmesi. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon
 • Öztürk, Ç. (2008). Coğrafya öğretiminde 5e modelinin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sağlam, M. (2005). Ses ve ışık ünitesi konusunda 5e modeline uygun rehber materyal geliştirilmesi ve etkililiğinin araştırılması. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Sevinç, E. (2008). 5e öğretim modelinin organik kimya laboratuvarı dersinde uygulanmasının öğrencilerin kavramsal anlamalarına, bilimsel süreç becerilerinin gelişimine ve organik kimya laboratuvarı dersine karsı tutumlarına etkisi. Y. lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Şaşmaz Ören, F. ve Tezcan R., 2008. İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Halkası Yaklaşımının Öğrencilerin Başarı Ve Mantıksal Düşünme Yetenekleri Üzerine Etkisi.eğitim fakültesi dergisi XXI(2),427-446.
 • Şengül, N. (2006). Yapılandırmacılık kuramına dayalı olarak hazırlanan aktif öğretim yöntemlerinin akan elektrik konusunda öğrencilerin fen basarı ve tutumlarına etkisi. Y.lisans tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.
 • Teltik Başer, E. (2008). 5e modeline uygun öğretim etkinliklerinin 7. sınıf örgencilerinin matematik dersindeki akademik başarılarına etkisi. Y. lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Temizyürek, K. (2003). “Fen Öğretimi ve Uygulamaları(Ekonomik Baskı)”, Ankara: Nobel Basımevi.
 • Yeşilyurt, M. (2003). Yükseköğretim temel fizik laboratuvar uygulamalarında bütünleştirici metod. Doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Yılmaz, H. ve Huyugüzel Çavaş, P. (2006). 4-e öğrenme döngüsü yönteminin öğrencilerin elektrik konusunu anlamalarına olan etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi Yıl 3, Sayı 1.
There are 34 citations in total.

Details

Other ID JA55DM44CD
Journal Section Research Article
Authors

Sibel Açışlı

Ümit Turgut This is me

Publication Date March 1, 2009
Submission Date March 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Açışlı, S., & Turgut, Ü. (2009). Elektrik Konusunda 5e Öğrenme Modeline Dayalı Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel İşlem Becerilerine ve Fizik Laboratuvarına Karşı Tutumlarına Etkisi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 80-92.