PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kimya Öğretmen Adaylarının Bazı Kimya Konuları İle İlgili Anlama Düzeylerinin Sınıflara Göre Değişimi

Year 2008, Volume 3, Issue 1, 100 - 111, 01.03.2008

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 1-4. sınıflarda öğrenim gören kimya öğretmenliği öğrencilerinin “madde, atomun yapısı ve periyodik cetvel” konularını anlama düzeyleri arasında farklılık olup olmadığını ortaya koymaktır. 2006-2007 öğretim yılında gerçekleştirilen çalışmada, örneklem olarak (her sınıftan 20 kişi) rasgele seçimle belirlenen 80 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği öğrencisi alınmıştır. Öğrencilere geçerliliği ve güvenirliği sağlanmış “madde, atom ve periyodik cetvel” konularıyla ilgili kısa cevaplı, doğru yanlış ve çoktan seçmeli sorular içeren başarı testi uygulanmıştır. Ayrıca her sınıftan iki öğrenci ile dikkate alınan konularla ilgili öğrencilerin görüş ve tutumlarını ortaya koymayı amaçlayan yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Testten elde edilen verilerin analizinden öğrencilerin konular hakkındaki anlama düzeylerinin birinci sınıftan sonra düştüğü, üçüncü ve dördüncü sınıflarda herhangi bir değişiklik göstermediği tespit edilmiştir. Mülakatların analizinden elde edilen sonuçlar testle elde edilen bulguları desteklemektedir. Çalışmanın bulguları öğrencilerde anlamlı öğrenmenin gerçekleşmediği düşüncesini destekler nitelikte olup elde edilen sonuçlar anlamlı öğrenme bağlamında tartışılmıştır.

References

 • Çalık M. ve Ayas A. (2005). A comparison of Level of Understanding of Eighth- grade Students and Science Student Teachers Related to Selected Chemistry Concepts, Journal of Research in Science Teaching, 42 (6), 638-667.
 • Demircioğlu H., ve Demircioğlu G.,(2005). Lise 1 Öğrencilerinin Öğrendikleri Kimya Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi,13(2), 401-414.
 • Herron, J.D., (1996). The Chemistry Classroom: Formulas for Successful Clas- sroom Teaching, ACS: Washington, D.C., 56.
 • Hewson, M. G. ve Hewson, P. W. (1983). Effect of Instruction Using Students’Prior Knowledge and Conceptual Change Strategies on Science Learning, Journal of Rese- arch in Science Teaching, 20(8), 731-743.
 • Fischer, H. E. (1993). Framework for conducting empirical observations of lear- ning processes. Science Education, 77(2), 131-151.
 • Kabapınar F.,M. ve Adik B., (2005). Secondary Students’ Understanding of The Relationship Between Physical Change And Chemical Bonding, Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 38(1), 123-147.
 • Kokkotas, P., Koulaidisi V. ve Viachos, I. (1998). Teaching the Topic of the Parti- culate Nature of Matter in Prospective Teachers Training Courses, International Jour- nal of Science Education, 20(3), 291-303.
 • Lee, O., Eichinger, C.D., Anderson, C.W., Berkheimer, G.D. ve Blakeslee, T.D. (1993). Changing Middle School Students’ Conceptions of Matter and Molecules. Jo- urnal of Research in Science Teaching, 30(3), 249-270.
 • Lin H. ve Chen C., (2002), Promoting Preservice Chemistry Teachers’ Understan- ding about the Nature of Science through History, Journal Of Research In Science Te- aching, 39(9), 773-792.
 • Morgil İ., Yılmaz A. ve Özyalçın Ö., (2002). Temel Kimya Dersinde Öğrencile- rin Kavramları Anlama Ve Sayısal Problemleri Çözme Başarıları Arasındaki İlişki, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.
 • Novak., D. J., (2002). Meaningful Learning: The Essential Factor for Conceptual Change in Limited or Inappropriate Propositional Hierarchies Leading to Empower- ment of Learners, Science Education, 86(4), 548-571.
 • Novick,S. ve Nussbaum, J. (1978). Junior High School Pupils’Understanding of the Particulate Nature of Matter: An Interview Study. Science Education, 62, 273-281.
 • Seçken, N., Yücel, S. ve Morgil, İ., (2002). Yüksek Öğretimde Bazı Kimya Bilgi- lerinin Sınıf Düzeyi ve Cinsiyete Göre Dağılımı, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Der- gisi, 19(2), 1-14.
 • Staver, J.R., (1998). Constructivism: Sound Theory for Explicating the Practice of Science and Science Teaching, Journal of Research in Science Teaching, 35 (5), 501- 520.
 • Trundle KC., Atwood RK & Christopher JE. (2002). Preservice Elementary Teac- hers’ Conceptions of Moon Phases Before and After Instruction, Journal of Research in Science Teaching, 39 (7), 633-658.
 • Wheatley, G. H., (1991). Constructivist perspectives on science and mathematics le- arning, Science Education, 75(1), 9-21.

The Change of Chemistry Teacher Candidates’ Understanding levels of Some Chemistry Topics in Terms of the Grade Level

Year 2008, Volume 3, Issue 1, 100 - 111, 01.03.2008

Abstract

This study aimed at identifying whether or not there is a difference between prospective chemistry teachers’(from 1st to 4th grade) understandings of “matter, the structure of atom and periodic table”. In the study carried out in 2006-2007 semester, the sample consisted of totally 80 chemistry undergraduates selected randomly (20 persons from each grade), in Kazım Karabekir Education Faculty in Ataturk University. The test which was validated and tested its reliability by the researchers, including the questions with short answer, true-false and multiple choose about “matter, the structure of atom, periodic table” topics was administered the sample. In addition, researchers interviewed with randomly selected two students from each grade to reveal the undergraduates’ views and attitudes of the introductory chemistry topics involved in the study. The findings from the analysis of the data indicated that the levels of undergraduates’ understandings differentiate according to their grades: it is the highest in first grade, and there are no any difference among the achievement levels of the second, the third and the fourth grades. Moreover, the findings from the analysis of the interview data supports those obtained from the achievement test. The results of the study confirm the thought that the students in the study have not acquired meaningful learning in the topics included in the study. Finally, in last section the findings were discussed in context of meaningful learning

References

 • Çalık M. ve Ayas A. (2005). A comparison of Level of Understanding of Eighth- grade Students and Science Student Teachers Related to Selected Chemistry Concepts, Journal of Research in Science Teaching, 42 (6), 638-667.
 • Demircioğlu H., ve Demircioğlu G.,(2005). Lise 1 Öğrencilerinin Öğrendikleri Kimya Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma, Kastamonu Eğitim Dergisi,13(2), 401-414.
 • Herron, J.D., (1996). The Chemistry Classroom: Formulas for Successful Clas- sroom Teaching, ACS: Washington, D.C., 56.
 • Hewson, M. G. ve Hewson, P. W. (1983). Effect of Instruction Using Students’Prior Knowledge and Conceptual Change Strategies on Science Learning, Journal of Rese- arch in Science Teaching, 20(8), 731-743.
 • Fischer, H. E. (1993). Framework for conducting empirical observations of lear- ning processes. Science Education, 77(2), 131-151.
 • Kabapınar F.,M. ve Adik B., (2005). Secondary Students’ Understanding of The Relationship Between Physical Change And Chemical Bonding, Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 38(1), 123-147.
 • Kokkotas, P., Koulaidisi V. ve Viachos, I. (1998). Teaching the Topic of the Parti- culate Nature of Matter in Prospective Teachers Training Courses, International Jour- nal of Science Education, 20(3), 291-303.
 • Lee, O., Eichinger, C.D., Anderson, C.W., Berkheimer, G.D. ve Blakeslee, T.D. (1993). Changing Middle School Students’ Conceptions of Matter and Molecules. Jo- urnal of Research in Science Teaching, 30(3), 249-270.
 • Lin H. ve Chen C., (2002), Promoting Preservice Chemistry Teachers’ Understan- ding about the Nature of Science through History, Journal Of Research In Science Te- aching, 39(9), 773-792.
 • Morgil İ., Yılmaz A. ve Özyalçın Ö., (2002). Temel Kimya Dersinde Öğrencile- rin Kavramları Anlama Ve Sayısal Problemleri Çözme Başarıları Arasındaki İlişki, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül, ODTÜ, Ankara.
 • Novak., D. J., (2002). Meaningful Learning: The Essential Factor for Conceptual Change in Limited or Inappropriate Propositional Hierarchies Leading to Empower- ment of Learners, Science Education, 86(4), 548-571.
 • Novick,S. ve Nussbaum, J. (1978). Junior High School Pupils’Understanding of the Particulate Nature of Matter: An Interview Study. Science Education, 62, 273-281.
 • Seçken, N., Yücel, S. ve Morgil, İ., (2002). Yüksek Öğretimde Bazı Kimya Bilgi- lerinin Sınıf Düzeyi ve Cinsiyete Göre Dağılımı, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Der- gisi, 19(2), 1-14.
 • Staver, J.R., (1998). Constructivism: Sound Theory for Explicating the Practice of Science and Science Teaching, Journal of Research in Science Teaching, 35 (5), 501- 520.
 • Trundle KC., Atwood RK & Christopher JE. (2002). Preservice Elementary Teac- hers’ Conceptions of Moon Phases Before and After Instruction, Journal of Research in Science Teaching, 39 (7), 633-658.
 • Wheatley, G. H., (1991). Constructivist perspectives on science and mathematics le- arning, Science Education, 75(1), 9-21.

Details

Other ID JA55ED89DK
Journal Section Research Article
Authors

Yaşar DEMİR This is me
It is not affiliated with an institution


Sakıp KAHRAMAN This is me
It is not affiliated with an institution


Esra ÖZKAN This is me


Fatma AĞGÜL This is me

Publication Date March 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Demir, Y. , Kahraman, S. , Özkan, E. & Ağgül, F. (2008). Kimya Öğretmen Adaylarının Bazı Kimya Konuları İle İlgili Anlama Düzeylerinin Sınıflara Göre Değişimi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 3 (1) , 100-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23162/247393